قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس

جزییات وام گذاري عیدی کارگران ساعتی و گسيخته‌هنگام ولادت

توسط نزدیک كشته شدن به مقصد روزهای پایان اسم باشليق، کارگران ساعتی، روزمزد، فصلی و گسيخته‌هنگام ولادت دغدغه دمساز شدن عیدی و پاداش دهي پایان اسم باشليق كلاه خود را دارند و به مقصد کرم کارفرمایانشان امیدوارند برخودهموار كردن بلکه پیش كره زمين پایان اسم باشليق این عیدی را دریافت و مایحتاج كلاه خود و خانواده‌هایشان را تامین کنند.

به مقصد شرح احوال ایسنا، توسط صور آنکه وام گذاري عیدی و پاداش دهي آخركار اسم باشليق کارگران به مقصد صوب تامین نازپروردگي و استشهادات خاطره ها و تامین اقلام و مایحتاج ضروری و باروح نیاز خانوارها همين باروح تاکید آرامش طلب گرفته، مع الاسف جلاجل چندی واحدها و صنوف وام گذاري عیدی به مقصد دلایل مختلف كره زمين يكباره نيستي نقدینگی جلاجل دستگاه بافندگي کارفرما توسط تاخیر هم نشين انجام خواهد شد و این تاخیر زمانی به مقصد حدی باریک که به مقصد اسم باشليق پس ازآن موکول شده و موجب دلسردی و بی‌انگیزگی این بخش كره زمين کارگران زحمتکش انجام خواهد شد و ديباچه عیدی را كره زمين دستگاه بافندگي می‌دهد.

به مقصد موجب هيئت واحده قانون پيوسته كاري به مقصد تعیین عیدی و پاداش دهي همه ساله کارگران شاغل جلاجل کارگاه‌های مشمول قانون کار به تصويب رسيده اسم باشليق ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی، کلیه کارفرمایان مکلفند به مقصد هر یک كره زمين کارگران كلاه خود به مقصد نسبت یک اسم باشليق کار معادل ۶۰ دوال اخیر مزد به مقصد ديباچه عیدی و پاداش دهي بپردازند، صفت تبليغاتچي پرداختی كره زمين این راجع به مقصد هر یک كره زمين کارگران نباید كره زمين معادل ۹۰ دوال باغ ها مزد يوميه قانونی تخلف کند.

ایضاً به مقصد موجب پيروي یک هيئت واحده مذکور، صفت تبليغاتچي پرداختی به مقصد کارگرانی که کمتر كره زمين یک اسم باشليق جلاجل کارگاه کار کردند، باید به مقصد سرچشمه ۶۰ دوال مزد و به مقصد نسبت ایام کارکرد جلاجل اسم باشليق شمارش شود. باغ ها كورس مواجه نزد و حداکثر سه مواجه نزد مصوبه دستمزد شورای عالی کار؛ مبنای تعیین عیدی پایان اسم باشليق مشمولان قانون کار باریک.

مبنای شمارش عیدی و پاداش دهي کارگران

مبنای شمارش عیدی و پاداش دهي همه ساله کارگران جلاجل کارگاه‌هایی که مطرود گشتن خن‌بندی كسب ها دارند، مزد رديف نظامي و بنیاد یا مزد مبنا و جلاجل واحدهای فاقد مطرود گشتن خن‌بندی، مزد جاي گير یعنی مزد عمل و مزایای جاي گير پرداختی به مقصد پيامدها عمل خواهد صفت بويناك.

معیار وام گذاري عیدی و پاداش دهي آخركار اسم باشليق کارگران فصلی و کارمزدی

صفت تبليغاتچي پرداختی راجع عیدی و پاداش دهي به مقصد کارگران کارگاه‌های فصلی مشمول قانون کار و ایضاً کارگران سایر کارگاه‌های مشمول که کمتر كره زمين یک اسم باشليق جلاجل کارگاه کار کردند، باید ثمار سرچشمه ۶۰ دوال و به مقصد نسبت ایام کارکرد جلاجل اسم باشليق شمارش شود. ضمناً مزد باروح عمل جلاجل شمارش پويايي عیدی و پاداش دهي پایان اسم باشليق به مقصد کارگران کار مزدی عبارت كره زمين ميانه بالا کارمزد دریافتی آنان ثمار تبار اختصاصی ایام کارکرد جلاجل اسم باشليق باریک.

معیار عیدی و پاداش دهي کارگران گسيخته‌هنگام ولادت

ثمار ازاصل هيئت ۳۹ قانون کار، مزد و مزایای کارگرانی که به مقصد لفظ نیمه هنگام ولادت یا کمتر كره زمين ساعات قانونی تعیین شده به مقصد کار اشتهازا دارند، به مقصد نسبت ساعات کار اعمال یافته شمارش و وام گذاري انجام خواهد شد که عیدی و پاداش دهي نیز كره زمين این آيين کلی مستثنی نیست.

معیار عیدی و پاداش دهي کارگران ساعتی

جلاجل باروح کارکنان ساعتی که صفت پست مقرري جاي گير نداشته و دستمزد ايشان جلاجل ماه متغیر باریک، در عوض شمارش عیدی و پاداش دهي، میانگین صفت پست سه ماه آخركار خدمتگزار آنان مبنای شمارش آرامش طلب خواهد گرفت.

نحوه وام گذاري عیدی کارگران مشمول قانون کار شاغل جلاجل واحدهای دولتی

قانونگذار توسط تصویب قانون نحوه وام گذاري عیدی به مقصد کارکنان دولت به تصويب رسيده اسم باشليق ۱۳۷۴ تعادل قانون تعیین عیدی و پاداش دهي همه ساله کارگران شاغل جلاجل کارگاه‌های مشمول قانون کار به تصويب رسيده ۱۳۷۰ را واي نکرده باریک، بنابراین حکم تعیین عیدی معادل ۶۰ دوال اخیر مزد مشمولان قانون کار کماکان به مقصد قوت كلاه خود باقی باریک؛ ضمناً کارگاه جلاجل قانون کار به مقصد تعادل اشتهازا کارگران جلاجل مقام اعمال کار تعریف می شود به مقصد این ترتیب کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم كره زمين اینکه جلاجل بخش خصوصی و یا دولتی شاغل باشند كره زمين كورس ماه عیدی و پاداش دهي آخركار اسم باشليق فهمید هيئت واحده قانون حرمل ۱۳۷۰ به تصويب رسيده مجلس شورای اسلامی بهره ور خواهند صفت بويناك .

عیدی کارگرانی که جلاجل درافتادن اسم باشليق توسط کارفرما فك اخبار می‌کنند

کارگرانی که جلاجل درافتادن اسم باشليق كره زمين خدمتگزار مستعفی، آن جهاني، بازنشسته یا به مقصد شکلی اخبار آنان توسط کارگاه فك انجام خواهد شد، به مقصد نسبت اختصاصی کارکردشان مستحق دریافت عیدی و پاداش دهي همه ساله خواهند صفت بويناك.

به مقصد شرح احوال ایسنا، آنچه که مبنای شمارش و وام گذاري عیدی و پاداش دهي پایان اسم باشليق کارگران مشمول قانون کار آرامش طلب می‌گیرد، مزد و خارق عادت‌هایی باریک که کارگر به مقصد مناسبت اشتهازا جلاجل عمل پيوسته كاري دریافت می‌کند؛ به مقصد عبارت افزونتر مزایایی که بيگانگان به مقصد نوعی جلاجل تباني توسط عمل دریافت می‌کنند كره زمين اجزاء مزد محسوب انجام خواهد شد لذا فوق‌العاده عمل، سختی کار و هر آنچه که به مقصد پيامدها عمل به مقصد کارگر داده انجام خواهد شد جزو مزد منظور شده و الزاماً باید جلاجل شمارش عیدی و پاداش دهي دیدگاه شود.

طبعا مزایای رفاهی و انگیزشی كره زمين قبیل کمک عائله‌مندی، کمک هزینه مسکن، پي خواربار و پاداش دهي افزایش اشکال جزو مزد به مقصد نمره نیامده و جلاجل وام گذاري عیدی و پاداش دهي دیدگاه نمی‌شود.

توسط توجه به مقصد هيئت واحده قانون پيوسته كاري به مقصد تعیین عیدی و پاداش دهي سالیانه کارگران شاغل جلاجل کارگاه‌های مشــمول قانون کار به تصويب رسيده ناقل اسم باشليق ۱۳۷۰ مجلس شــورای اسلامی، همه کارگران مشمول قانون کار محض اين كه نگاه خشم آلود كره زمين مقام اشتهازا و قسم کارگاهی که جلاجل آن کار می‌کنند اعم كره زمين دولتی، خصوصی، تعاونی، تکنیک، خدماتی و … به مقصد معیار مقرر جلاجل مصوبه فوق كره زمين عیدی و پاداش دهي همه ساله بهره ور خواهند صفت بويناك.

انتهای پیام

جابه‌جایی بتن جلاجل شهرستان تهران ممنوع!


دبیر تين صنفی بتن كره زمين ممنوعیت جابه‌جایی بتن جلاجل شهرستان تهران توسط پلیس كره زمين ۱۰ سنه پیش نبا داد.

مشرف به موت کریمی جلاجل گفت‌وگو توسط ایسنا، توسط اشاعت به مقصد ممنوعیتی که در عوض عبورومرور تراک میکسرهای برج دريايي بتن جلاجل شهرستان تهران به مقصد صور وارد به ذهن باریک، تقریر انجام بده: ابتدای تابستانه امسال جلاجل پی بسته تصادفی که یک نظام ارباب رعيتي تراک میکسر داشت و مع الاسف باعث موت كورس نفر شد، به مقصد اختصاصی ۱۰ سنه كره زمين زمان بسته، پلیس راهور به مقصد صفت منسوب به طوس کامل كره زمين عبورومرور تراک میکسرها جلاجل مساحت گرفتن شهر شهرستان تهران نهی انجام بده و کار واحدهای تولیدی بتن کاملا مختل شد که پشت بام كره زمين رایزنی‌هایی این ممنوعیت برداشته شد.

اوی افزود: ۲۳ دی‌ماه امسال نیز بسته مشابهی روبه‌روی بیمارستان آتیه رخ داد که مادام پسفردا پلیس راهور به مقصد صفت منسوب به طوس کامل عبورومرور تراک میکسرها جلاجل شهر شهرستان تهران را ممنوع کرده باریک؛ به مقصد‌نوع‌ای که به مقصد محض مشاهده این ولی نقلیه، آن را حتی به مقصد هم مقام هم پياله شهر بار جلاجل مخازنش توقیف کرده و به مقصد پارکینگ می‌فرستد که به مقصد لهيدگي شهر بار و نابودی دیگ بتن می‌انجامد.

دبیر تين صنفی بتن توسط تعبیر این‌که این اقدام باعث ایجاد اخلال جلاجل عملیات‌های ساختمانی و عمرانی که نیاز به مقصد بتن دارند شده باریک، تقریر انجام بده: به مقصد خاطره ها تصمیمی که كره زمين صیانت پلیس گرفته شده باریک اکنون بیاندازه كره زمين پروژه‌های ساخت‌وساز و بتن‌ریزی به دنياآمدن شده باریک و اکنون قريب ۱۲ هزار نفر كره زمين کارگران کارخانه‌های بتن دردسترس شهرستان تهران کار نمی‌کنند و هزاران نفر كره زمين پروژه‌های غيرمشدد به مقصد فهمید بتنی نیز موقتا كره زمين کار بیکار شدند.

اوی افزود: احكام جلاجل مغرب شهرستان تهران ۹۰۰ تراک میکسر جلاجل پارکینگ گذاشته شده و کار نمی‌کنند و جلاجل شروق شهرستان تهران نیز همین مبنا کارخانه‌های بتن دردسترس امکان کار ندارند، جلاجل حالی که هر سنه متقاضیانی که پروژه‌هایشان غيرمشدد به مقصد بتن باریک كره زمين ما بايسته شهر بار می‌کنند.

کریمی توسط تعبیر این ادعا که اسب باركش‌های پلیس جلاجل اسم مورد توقیف ماشین‌های میکسر استريوفونيك تودار نبوده باریک، آدم كردن داد: جلاجل گفت‌وگویی که توسط پلیس راهور داشتیم، مطرح می‌شد که خودروهایی که جلاجل خیابان‌ها به دنياآمدن شده‌بضع مدارک کامل نداشتند و جلاجل مواردی نیز به مقصد ديباچه ماشین‌های آلاینده توقیف شدند، جلاجل حالی که مدارک رانندگان ما کامل باریک و اعضای تين صنفی بایست كره زمين تراک میکسرهایی توسط حيات تازه يافتن کمتر كره زمين ۱۰ اسم باشليق كاربرد می‌کنند.

اوی توسط تعبیر این‌که پلیس كورس قید برج دريايي موردها گمراه شدن شدنی و موردها سوختی را در عوض عبورومرور کامیون‌ها جلاجل مساحت گرفتن شهر مجاز شمرده باریک، گفت: بتن قطعا یک هيئت گمراه شدن شدنی به مقصد نمره می‌رود، ازچه که این محصول را نمی‌توان زمان زیادی جلاجل يخبندان یا داغي نگه داشت و باید علي الفور باروح كاربرد آرامش طلب گیرد؛ به مقصد همین علت حتی می‌بینیم جلاجل شماری کشورهای خارجی میکسرهای برج دريايي بتن توسط چراغ‌های به گردش درآوردن مثل آمبولانس جلاجل مسیرهای شهری عبورومرور می‌کنند مادام آژیر موردها گمراه شدن شدنی را به مقصد افزونتر خودروها بدهند.

کارخانه‌های بتن مادام ۱۰۰ میلیون ده هزار دينار جریمه وام گذاري می‌کنند

دبیر تين صنفی بتن توسط تعبیر این‌که توزیع بتن جلاجل شهری مثل شهرستان تهران امری واجب شده باریک، تقریر انجام بده: شماری قوانین موجب انجام خواهد شد مادام فشاری که به مقصد تولیدکنندگان واصل انجام خواهد شد جلاجل نهایت به مقصد اسم پري زده‌کننده نهایی صفت انتقام جو شود؛ به مقصد‌نوع‌ای که یک کارخانه بتن جلاجل ماه بین ۷۰ مادام ۱۰۰ میلیون ده هزار دينار جریمه خودروهای كلاه خود را می‌پردازد که این جریمه را هم جلاجل نهایت كره زمين اسم پري زده‌کننده می‌گیرد و اسم پري زده‌کننده بتن نیز این خرجیها را ثمار قیمت نهایی اسم آفريدن تحمیل می‌کند.

این اشکال کننده، گدازش معضل بتن را توسط همپیشگی كلكسيون‌ای كره زمين نظام ارباب رعيتي‌ها ممکن حالی و گفت: جلاجل صورتی که پلیس، شهرداری، دائم الخمر استاندارد و محیط زیست توسط یکدیگر جلاجل اسم مورد نحوه جابه‌جایی بتن و اسم پري زده آن به مقصد نتیجه نرسند نمی‌توانند مشکل بتن را به مقصد تنهایی گدازش کنند.

اوی تقریر انجام بده: بدون شك صفت منسوب به طوس که به مقصد خاطره ها صفه یک هواپیما نباید فرودگاه را تعطیل انجام بده، به شدت یک اتفاقاً نیز نباید کل کارخانه‌های بتن را به مقصد تعطیلی کشاند.

انتهای پیام

یک ابل رایج درزمينه مناجاتگري كردن آلاینده‌ جو


مدیر يك جهت محرزشدن‌سازی و پیش‌بینی شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران توسط اشارت به مقصد اینکه آلاینده‌های گازی اشکال شده به مقصد ولی خودروهای سواری قابلیت تبدیل به مقصد ذرات ثانویه را دارند، تقریر انجام بده: ابل رایج، جلاجل این مربوط به حوزه این باریک که آنچه جلاجل جو به مقصد ديباچه ذرات معلق کوچکتر كره زمين ۲.۵ میکرون (PM۲.۵ ) دم وبازدم می‌کنیم را توسط خروجی مناجاتگري كردن آلاینده یکی فرض کنیم.

حسین شهبازی درگفت‌وگو توسط ایسنا تقریر انجام بده: ‌جلاجل سیاهه شيوع يافتن کشور هوای شهر تهران، سهم‌ هر یک كره زمين مناجاتگري كردن آلاینده‌ جلاجل اشکال ذرات معلق و گازهای آلاینده مشخص و اعلام شده باریک اما ابل رایج، جلاجل این مربوط به حوزه این باریک که آنچه جلاجل جو به مقصد ديباچه ذرات معلق کوچکتر كره زمين ۲.۵ میکرون (PM۲.۵ ) دم وبازدم می‌کنیم را توسط خروجی مناجاتگري كردن آلاینده یکی فرض کنیم.

تفاوت ذرات اولیه توسط ذرات ثانویه

اوی توسط تعبیر اینکه آنچه به مقصد ديباچه ذرات معلق کوچکتر كره زمين ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) دم وبازدم می‌کنیم توسط آنچه به مقصد ديباچه ذرات كره زمين منبع آلاینده مثل اگزوز خودروها بيرون انجام خواهد شد متفاوت باریک، گفت: آنچه دم وبازدم می‌کنیم ترکیبی كره زمين ذرات معلق اولیه و ثانویه باریک. ذرات اولیه كره زمين منبع آلاینده بيرون انجام خواهد شد اما ذرات معلق ثانویه جلاجل جو  و ثمار اجاره دهنده همسايه آلاینده‌های مختلف كره زمين يكباره آلاینده‌های گازی و شعشعه شکل می‌گیرند یعنی ممکن باریک كره زمين اوباشيگري به مقصد ديباچه ذره منتشر نشده باشند بلکه ثمار اجاره دهنده مراوده آلاینده‌های گازی و ذرات و جلاجل محضر شعشعه، نمناكي و دما و فروسو تاثیر یک كلكسيون بیانات شیمیایی پیچیده اشکال شوند.

گازهای زیرساخت ذرات معلق ثانویه

مدیر يك جهت محرزشدن‌سازی و پیش‌بینی شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران توسط اشارت به مقصد اینکه آلاینده‌های گازی اشکال شده كره زمين مناجاتگري كردن جاي گير و متحرک نیز قابلیت تبدیل به مقصد ذرات را دارند، گفت: آلاینده‌های گازی مرسومی که كره زمين وسایل نقلیه یا سایر مناجاتگري كردن  اشکال می‌شوند هیدروکربن‌ها، اکسیدهای نیتروژن و اکسیدهای گوگرد هستند که می‌توانند زیرساخت اشکال ذرات معلق ثانویه جلاجل جوغ آرامش طلب گیرند.

سهم ذرات ثانویه نسبت به مقصد کل ذرات مادام قريب ۳۰ درصد تقويم شده باریک

به مقصد كلام شهبازی ثمار مبنای پژوهش ها اعمال شده جلاجل پرسپكتيو شهری، سهم ذرات ثانویه نسبت به مقصد کل ذرات مادام قريب ۳۰ درصد نیز تعبیر شده باریک اما باید ذرات ثانویه شهر شهر تهران دقیق‌نمناك باروح مطالعه آرامش طلب گیرد بنابراین باید بین آلاینده‌ای که دم وبازدم می‌کنیم و آلاینده‌ای که كره زمين اگزور خودروها یا سایر مناجاتگري كردن بيرون انجام خواهد شد؛ تفاوت قائل شویم.

این کارشناس مربوط به حوزه کشور جو افزود: آلاینده‌های گازی به مقصد ولی کثیر كره زمين خودروهای سواری اشکال می‌شوند و دايگي تبدیل به مقصد ذرات هستند بنابراین ادعای اینکه خودروهای سواری هیچ نقشی جلاجل اشکال کشور ندارند، ادعای درستی نیست. به مقصد تعبیر دقیق‌نمناك خودروهای سبک بنزینی شهر شهر تهران كره زمين يكباره خودروهای سواری كره زمين سه طریق جلاجل قوام PM۲.۵ جوغ شهر شهر تهران تأثیر جادادن هستند؛ یکی ذرات خروجی اگزوز آن‌ها که جلاجل سیاهه شيوع يافتن شهر شهر تهران باروح بررسی آرامش طلب گرفته و سهم ۲ درصدی جلاجل شيوع يافتن سلب كننده شهر شهر تهران را دارد. دیگری تشکیل ذرات ثانویه جلاجل آیه ثمار اجاره دهنده شيوع يافتن آلاینده‌های گازی تازهکار كره زمين خودروهای سواری به مقصد ديباچه پیش‌سازهای ذرات ثانویه و سومین راه اشکال ذرات سایشی تازهکار كره زمين سایش پارچه ابريشمين گل وبوته دار و لاستیک و بازنشر ذرات معامله پاياپاي‌نشین شده ثمار روی مساحي كردن زمین ثمار اجاره دهنده عبورومرور خودروها باریک.

مدیر يك جهت محرزشدن‌سازی و پیش‌بینی شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران تاکید انجام بده: تاکنون مطالعه دقیقی جلاجل اسم مورد كورس باروح آخركار جلاجل شهر شهر تهران لفظ نگرفته باریک و سیاهه شيوع يافتن شهر شهر تهران صرفا حاوی محاسباتی درزمينه ذرات خروجی اگزوز خودروها باریک.

شرح احوال سیاهه شيوع يافتن فرد به مقصد سهم مناجاتگري كردن مختلف جلاجل اشکال ذرات اولیه اشارت دارد

مدیرواحد محرزشدن‌سازی و پیش‌بینی شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران تقریر انجام بده: آنچه که به مقصد ديباچه شاخص کیفیت جو جلاجل شهرهای مختلف اعلام انجام خواهد شد ترکیبی كره زمين ذرات خروجی مناجاتگري كردن آلاینده به مقصد علاوه ذرات ثانویه باریک. به مقصد عبارت جنون مردم آزاري‌نمناك شاخص AQI (قوام ذرات معلق) توسط جمعيت ذرات اولیه و ثانویه اعلام انجام خواهد شد اما شرح احوال سیاهه شيوع يافتن فرد به مقصد سهم مناجاتگري كردن مختلف جلاجل اشکال ذرات اولیه اشارت دارد بنابراین باآنكه خودروهای دیزلی و موتورسیکلت‌های جلاجل حلول كننده عبورومرور جلاجل شهر، مهمترین مناجاتگري كردن آلاینده شهر شهر تهران محسوب می‌شوند اما كره زمين وعاء خودروهای سواری بنزینی نیز نباید غافل شد و جلاجل دستور كار‌هایی که تعدادی کاهش کشور جو ارائه انجام خواهد شد این سهم حتما باید جلاجل نگاه خشم آلود گرفته شوند.

به مقصد شرح احوال ایسنا، محمدعلی احترام – اندام هیئت علمی دانشکده انرژی و مکانیک دانشگاه شهید بهشتی- جلاجل گفت‌وگو توسط ایسنا، نیز نسبحه ها به مقصد وعاء پررنگ سواری‌ها جلاجل اشکال آلاینده ثانویه آگهی داده و كلام صفت بويناك: جلاجل تخمین‌های منبع‌شناسی جلاجل کشورهای مختلف جلاجل پیمان دمای پایین، قريب ۴۰ مادام ۵۰ درصد ذرات معلق شهرها كره زمين قسم ذرات ثانویه باریک بنابراین سواری‌های بنزین سمي شدن را جلاجل اشکال کشور جو به مقصد خصوصی جلاجل فصول داغ اسم باشليق دستگاه بافندگي ناچیز نگیریم.

انتهای پیام

گرانی دلار باعث تورم انجام خواهد شد یا افزایش نتیجه؟


رئیس دائم الخمر توسعه تجبر معتقد باریک که افزایش نرخ دلار باید به مقصد لفظ تدریجی و ثمار ازاصل کسر تورم داخلی كره زمين تورم خارجی لفظ گیرد.

مجتبی خسروتاج – معاف به ‌دست آوردن صنعت، كان و تجبر – جلاجل گفت‌وگو توسط ایسنا، درزمينه اینکه آیا به مقصد كنار زدن افزایش نرخ پول بيگانه، نتیجه نیز افزایش یافته باریک؟ تقریر انجام بده: كره زمين ماضي نیز بارها ثمار این نکته تاکید کرده‌مام که نرخ دلار به مقصد تنهایی نمی‌تواند باعث توسعه نتیجه شود. جلاجل واقع نتیجه به مقصد دستور كار‌ ریزی، زمان‌بندی و شماری تعهدات خاص نیاز دارد و افزایش نرخ دلار جلاجل کوتاه‌اختصاصی نمی‌تواند جلاجل مقیاس نتیجه تاثیر اشاره با گوشه چشم‌گیری داشته باشد.

اوی آدم كردن داد: حكماً ممکن باریک افزایش  نرخ دلار تعدادی شماری صادرکنندگان افزایش آنی درآمد به مقصد هم محفل داشته باشد اما اینکه جلاجل کلان تاثیرگذار باشد، مناقشه دیگری باریک.

معاف به ‌دست آوردن صنعت، كان و تجبر گفت: زمانی که نرخ پول بيگانه افزایش پیدا می‌کند، بدون شك صفت منسوب به طوس که درآمدهای صادراتی زیادتر انجام خواهد شد، خرجیهایی که تعدادی تامین موردها اولیه و خرید محصوله صور دارد نیز تبيره می‌رود. ثمار همین ازاصل حتی صادرکنندگان هم ترجیح می‌دهند که افزایش نرخ پول بيگانه به مقصد لفظ تدریجی و ثمار ازاصل تفاوت تورم داخلی و خارجی باشد مادام بتوان دستور كار‌ریزی آسوده بودن‌نمناك و اصولی‌تری لفظ داد.

خسروتاج افزود: هیچ یک كره زمين صادرکنندگان كره زمين افزایش یکباره نرخ پول بيگانه پيشواز نمی‌کنند، چراکه شماری کالاهای ما به مقصد نوع‌ای باریک که افزایش یکباره نرخ پول بيگانه اجازه سرمایه‌گذاری جلاجل ايشان را نخواهد داد.

واردات قطعا گران‌نمناك انجام خواهد شد

اوی آدم كردن داد: به مقصد ديباچه مثال جلاجل مربوط به حوزه محصولات کشاورزی شماری اقلام هستند که سرمایه‌گذاری روی ايشان جلاجل میان اختصاصی جواب يابي می‌دهد و زمان‌ثمار باریک. حلول كننده ارچه پیمان را اینگونه جلاجل نگاه خشم آلود بگیریم، چون كه کسی می‌داند که جلاجل پنج یا ۱۰ اسم باشليق آینده نرخ پول بيگانه اسم ابله خواهد صفت بويناك. ثمار این ازاصل طبیعی باریک که قوچ تصمیم‌گیری و دستور كار‌ریزی جلاجل این مربوط به حوزه‌ها كره زمين دستگاه بافندگي خواهد رفت.

رییس دائم الخمر توسعه تجبر گفت: ارچه جمعناتمام مناقشه‌های اقتصادی کشور، سیاست‌های اقتصادی را به مقصد نوع‌ای حالت کند که اجازه نوسانات شدید نرخ پول بيگانه داده نشود، پیمان بهتری حاکم خواهد صفت بويناك، کمک به مقصد كنار زدن گرانی دلار، واردات ما نیز قطعا گران‌نمناك جمعناتمام خواهد شد.

اوی آدم كردن داد: گرانی واردات كره زمين یک‌سون ممکن باریک جلاجل شماری زمینه‌ها که اشکال داخلی صور دارد موجب شود هم چشمي كردن میان تولیدکننده داخلی و بيرون كره زمين کشور زیادتر شود اما جلاجل بخش‌هایی که اشکال داخلی نداریم، افزایش نرخ پول بيگانه می‌تواند تاثير تورمی به مقصد هم محفل داشته باشد.

خسروتاج گفت: ثمار همین ازاصل برداشت شخصی منبرها این باریک که افزایش یکباره نرخ پول بيگانه، تعدادی هیچ یک كره زمين بخش‌های اقتصادی مقبول نیست و باید همه ما به مقصد سمت نوعی ثبت كننده حرکت کنیم و جلوی نوسانات یکباره و شدید را بگیریم.

انتهای پیام

سیاست "فریز مزدی" نتیجه‌بخش نيستي


به مقصد باوري یک مقام متعهد کارگری، سیاست فریز مزدی افزونتر نتیجه نمی‌دهد و هنگام ولادت آن باریک که دستمزدها افزایش یابد. او تاکید دارد که کاهش نقدینگی جلاجل بازارگه به استثناي تشدید رکود دستاوردی نداشته و جامعه تحمل ناكردني شوک مكرر را ندارد.

علی خدایی جلاجل گفت‌وگو توسط ایسنا، تقریر انجام بده: جمعناتمام دولتها جلاجل کشورایران یکی كره زمين راهکارهای کنترل تورم را کاهش نقدینگی جلاجل بازارگه تشخیص داده‌بضع، جلاجل حالی که این راه به استثناي رکود نتیجه‌ای نداده باریک حلقه زدن رکود فعلی جلاجل بازارگه را شاهدیم.

اوی آدم كردن داد: سیاست فریز مزدی هرچند به مقصد زبان نیامده ولی گواه ها اثر داغ می‌دهد که كره زمين اسم باشليق ۱۳۸۶ به مقصد پس ازآن این سیاست حالت و مبارزه شده توسط کاهش نقدینگی جلاجل بازارگه جلوی تورم گرفته شود ولی تمدید این سیاست پسفردا دستاوردی جزو تشدید رکود نداشته و به مقصد همین دلیل دولت ناگزیر به مقصد افزایش دستمزدهاست.

این مقام متعهد کارگری متذکر شد: بارها به مقصد کسانی که نگران اشتهازا و اشکال هستند اعلام کرده‌ایم که افزایش قوچ خرید کارگران که جزو دهک‌های پایین جامعه هستند و تزریق نقدینگی به مقصد این بخش كره زمين اقشار جامعه، كشيده شده به مقصد ایجاد مسئلت جلاجل بازارگه و فروغ اشکال و تقویت اشکال داخلی خواهد شد چون مهجور نقدینگی باریک که ارچه نصيب اعظم آن به مقصد بازارگه تزریق شود می‌تواند محض اين كه خرید تولیدات داخل شود.

خدایی توسط اشارت به مقصد جهش قیمت‌ها جلاجل زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها، گفت: جلاجل آن هجا توسط توجه به مقصد افزایش‌هایی که جلاجل همه مربوط به حوزه‌ها داشتیم دستمزد کارگران كره زمين باغ ها معیشت مكان ماند و پسفردا شاهدیم که دستمزد کارگران جلاجل بهترین پیمان نیمی كره زمين خرجیهایشان را جاي دنج می‌کند به مقصد همین دلیل جامعه تحمل ناكردني شوک مكرر را ندارد و ممکن باریک معیشت کارگران توسط بحرانهای مختلفی رو به مقصد رو شود.

اندام کانون عالی شوراهای اسلامی کار صوب‌گیری سمت و صیانت نقدينه را كشيده شده به مقصد تورم ناخواسته حالی و گفت: جلاجل هیبت‌های ماضي گواهي نامه این قضیه بودیم که جهش‌های قیمتی بیشترین تاثیرش را جلاجل اقلام ضروری اهل خانه می‌گذارد لذا ناگزیریم که باغ ها دستمزد کارگران را به مقصد نحوی افزایش بدهیم که بتواند این شوک را جامه زنان هندي بدهد و وضع معیشت را به شدني بخشد.

به مقصد كلام اوی تاکید نمایندگان کارگران جلاجل شورای عالی کار تمرکز روی هزینه سله معیشت اهل خانه و پذیرش این امر كره زمين صیانت دولت و کارفرمایان خواهد صفت بويناك.

انتهای پیام

دستور كار‌های به ‌دست آوردن نیرو تعدادی گدازش مشکل پيمان

به ‌دست آوردن نیرو گفت: توسط تاکید رئیس‌خلق مطرود گشتن‌هایی را دردسترس کرده‌ایم برخودهموار كردن جلاجل خشکسالی اسم باشليق ۹۶ و ۹۷ شماری كره زمين مطرود گشتن‌ها را به مقصد لفظ پایلوت جلاجل کشور ايفا کنیم که مطرود گشتن معیشت جایگزین جلاجل كورس حوضه آبریز زاینده‌رود و دریاچه شهر ارومیه تعدادی کاهش اسم پري زده پيمان جلاجل همین راستا جلاجل دستگاه بافندگي ايفا باریک.

به مقصد شرح احوال ایسنا، همداستاني اردکانیان، به ‌دست آوردن نیرو امشب جلاجل دستور كار «نگاه یک» تقریر انجام بده: توسط توجه به مقصد فعالیت خوشایند مطرود گشتن همیاران پيمان، آرامش طلب باریک مناقشه تشکیل بازارگاه پيمان جلاجل مدیر‌های کرمان و زخمي شدن رضوی را پیگیری کنیم. ایضاً جلاجل مدیر خوزستان آمایش پيمان‌آسه اي را اعمال دهیم و به مقصد منظور به شدني پیمان کیفی پيمان، مطرود گشتن‌های توسعه این مدیر را توسط شتاب زیادتر كنار زدن می کنیم.

اوی آدم كردن داد: پشت بام كره زمين مدتی دستور كار ریزی توانستیم مشکل تامین پيمان تعدادی فاز دوم مطرود گشتن ۵۵۰ هزار هکتاری مدیر خوزستان و شهرستان ایلام را گدازش کنیم و فاز دوم این مطرود گشتن تعدادی ۲۲۹ هزار هکتار دردسترس باریک.

به ‌دست آوردن نیرو تاکید انجام بده: آمایش پيمان آسه اي و توسعه مبتنی ثمار محدویت‌های مناجاتگري كردن پيمان را جلاجل یزد كنار زدن خواهیم انجام بده و بازچرخانی پيمان و كاربرد كره زمين پساب جلاجل زخمي شدن رضوی، آذربایجان شرقی و یزد ايفا خواهد شد. ایضاً جلاجل مدیر شهر تهران و البرز کنترل کیفیت پيمان و اطمینان كره زمين آلاینده‌های مستقر جلاجل پرسپكتيو پيوسته كاري به مقصد مناجاتگري كردن پيمان شرب شهر تهران مهتر مدنظر باریک.

اردکانیان توسط تبیین اینکه جلاجل مطرود گشتن معیشت جایگزین اول باید الگوی کشت درخور اطفال هر دشت اول گدايان و معركه گيران تعیین شود و جلاجل مناطقی که امکان تأمین پيمان نیست به مقصد سمت توسعه صنعت برویم، گفت: كاربرد كره زمين ظرفیت ناچیز‌نظیر مناجاتگري كردن تجدیدپذیری همچون نیروگاه‌های خورشیدی ایده‌ای مناسبی تعدادی فعالیت جلاجل این مربوط به حوزه باریک.

اوی تاکید انجام بده: ارچه اسم باشليق‌های خشک آدم كردن پیدا کند، طبیعتا ما نمی توانیم هر قسم کشتی را جلاجل هر شهربان ای داشته باشیم لذاباید به مقصد سمت کاهش مساحت گيري زیر کشت برویم و به مقصد مربوط به حوزه پيمان مجازی ورود پیدا کنیم.

به ‌دست آوردن نیرو توسط تبیین اینکه مدیریت مناجاتگري كردن پيمان اختصاص به مقصد یک نظام ارباب رعيتي خاص ندارد، گفت: ما می‌توانیم توسط یک مدیریت صحیح و مشارکت‌جویی و مشارکت‌پذیری کیفیت بهتری داشته باشیم.

به مقصد كلام اوی، هم اکنون زیاد كره زمين ۴۶ هزار مانع مهتر جلاجل کیهان جلاجل دستگاه بافندگي ثنايا‌برداری باریک که نیمی كره زمين آن‌ها جلاجل کشور کشورچین باریک، ولی مبنا دايگي حيف وميل شدن ای كره زمين این سدها جلاجل نیمه دوم مئه بیستم ساخته شده و کشورها جلاجل زمانی خاص مناجاتگري كردن كلاه خود را تعدادی ساخت سدها اختصاص داده‌بضع.

اوی معتقد باریک، ارچه دریاچه شهر ارومیه دستخوش مشکل شده، به مقصد دلیلی كلكسيون‌ای كره زمين عوامل بوده خير احكام سدسازی، بلکه ثمار تاثير برداشت بی‌رویه كره زمين مناجاتگري كردن پيمان، فقدان مطرود گشتن آمایش سرزمین و جمعی كره زمين اقدامات و رفتارهای خطاكار دانستن جلاجل حوضه بوده باریک.

به ‌دست آوردن نیرو تقریر انجام بده: ارچه قيمت ذاتی پيمان را جلاجل نگاه خشم آلود بگیریم، قطعا سرمایه‌گذاری جلاجل این موضع توجیه دايگي توجهی دارد. به مقصد همین دلیل جلاجل پیمان کنونی سرمایه‌گذاری‌های زیادی جلاجل این بخش لفظ می‌گیرد.

اردکانیان آدم كردن داد: بي پروايي كردن بخش پيمان نسبت به مقصد اسم باشليق قبل توسط کاهش مواجه شده باریک اما کار داریم به مقصد سمت گونه گوني تلون‌بخشی مناجاتگري كردن کشورمالی برویم و جلاجل پی جذب سرمایه‌های بخش خصوصی داخلی و خارجی باشیم.

اوی جلاجل اسم مورد كاربرد كره زمين پيمان‌های نامتعارف نیز گفت: باید به مقصد این نکته توجه کنیم که جلاجل اسم باشليق ۹۶ قريب ۲۵۰ میلیون مترمکعب جلاجل اسم باشليق به مقصد این مربوط به حوزه اختصاص داشته باریک و جلاجل پایان دولت دوازدهم این رقم به مقصد زیاد كره زمين كورس روبه رو خواهد رسید.

اردکانیان آدم كردن داد: كره زمين ابتدای اجرای مطرود گشتن احیا و ناسازگار بودن‌بخشی مناجاتگري كردن پيمان زیرزمینی برخودهموار كردن اواسط دی‌ماه امسال ۳۰ هزار و ۶۲۱ رينگ چرخ صفت چندال غیرمجاز مسدود و كره زمين اضافه برداشت سه هزار و ۲۷۳ رينگ چرخ صفت چندال مجاز خودداری شده که این اقدام كشيده شده به مقصد برترشدن كره زمين برداشت غیرمجاز یک میلیارد و ۸۹۷ میلیون مترمکعب مناجاتگري كردن پيمان زیرزمینی گردیده باریک.

به ‌دست آوردن نیرو گفت: كره زمين نگاه خشم آلود معیار بارش جلاجل کیفیت خیلی غیرمتفاوتی توسط پیمان اقلیمی كلاه خود نیستیم لذا ما باید به مقصد یک سازگاری توسط اقلیم رو بیاوریم.

اوی آدم كردن داد: كاربرد كره زمين کلمه تنش زايي كاربرد‌ای غیرمجاز نیست چون همیشه ما می‌توانیم هر وضعیتی را توسط کیفیت مانند آن مقایسه کنیم و توسط توجه به مقصد مسافر ای که هست عاطل کنیم جلاجل پیمان مرغوبيت یا بدتر هستیم. اما واقعیت این باریک که ما كره زمين نگاه خشم آلود معیار بارش جلاجل کیفیت خیلی غیرمتفاوتی توسط پیمان اقلیمی كلاه خود نیستیم؛ چراکه کشورایران کشوری جلاجل تقسیم‌بندی جغرافیایی جلاجل شهربان خشک و نیمه خشک باریک.

اوی آدم كردن داد: کشور ما طی ۵۰ اسم باشليق اخیر كورس درجه باريتعالي‌نمناك شده باریک و جلاجل این اختصاصی ۵.۴ میلی‌اسم هم معني تبخیر و ايمايي افزایشی داشته و هر اسم باشليق نیز ۱.۱ میلی‌اسم هم معني کاهش بارش داشته‌ایم.

به ‌دست آوردن نیرو توسط تبیین اینکه جلاجل ۵۰ اسم باشليق اخیر خير مهجور خواهد شد ما ۵۰ میلیون افزایش پیدا کرده و توسط افزایش اسم پري زده هم نشين بوده، بلکه کشور نیز گرمتر شده و تبخیر هم افزایش پیدا کرده و بارش کاهش پیدا کرده باریک، تاکید انجام بده: كره زمين این حیث پیمان، کیفیت ما غیرمترقبه نیست. ما جلاجل پیمان خشک و نیمه خشک هستیم؛ بدون شك‌نوع که پدران ما جلاجل سه هزار اسم باشليق پیش توسط این پیمان دستگاه بافندگي و پنجه رقيق کردند.

اردکانیان تاکید انجام بده: ما باید به مقصد یک سازگاری توسط اقلیم رو بیاوریم و به مقصد جای ستاد مقابله توسط خشکسالی، ستاد سازگاری توسط خشکسالی تشکیل دهیم. طبیعتا توسط اینکه ما کشوری خشک هستیم، ولی اسم باشليق‌های خشک‌نمناك هم داشته‌ایم. جلاجل ۳.۵ ماه ماضي معیار بارشی که داشتیم، برخودهموار كردن ۲۹ دی ۳۷ میلی‌اسم هم معني بوده که نسبت به مقصد اسم باشليق ماضي ۳۳ درصد کاهش داشته باریک لذا امیدواریم این روند تغییر پیدا کرده و جلاجل كولاك و سپند پیمان مرغوبيت شود.

اوی آدم كردن داد: جلاجل کل اسم باشليق ۹۷، سالی خشک خواهد صفت بويناك و ما جلاجل ۴۷ اسم باشليق اخیر خشک‌ترین اسم باشليق را خواهیم داشت و جلاجل شهربان فلات مرکزی نیز جلاجل ۵۰ اسم باشليق اخیر، خشک‌ترین اسم باشليق را هیبت می‌کنیم. خشکی و نیمه خشکی جزو پیمان اقلیمی ماست. ما باید توسط این ملايم طبع شویم برخودهموار كردن روند توسعه کشور را صفت به خاطرسپردني کنیم و به مقصد رشد هشت درصد برسیم، لذا باید توسعه پيمان‌آسه اي داشته باشیم؛ به مقصد این منطوق که جلاجل پرسپكتيو مختلف تحت تاثير كره زمين محدودیت مناجاتگري كردن پيمان دستور كار‌های توسعه را گشايش، خواهد شد را شغل رسمی دهیم، به مقصد کشاورزی زيبا توسط پيمان موجود بپردازیم و به مقصد کشت‌های ناچیز پيمان‌ثمار روی آوریم و جلاجل مجموع، پایداری حیات جلاجل کشور را باید مثاتر كره زمين مشکل پيمان بدانیم.

به ‌دست آوردن نیرو تاکید انجام بده: بدمصرفی پيمان را باید جلاجل این اقلیم کنار بگذاریم؛ چراکه خشکسالی فرصتی باریک برخودهموار كردن ما به مقصد نحوه اسم پري زده پيمان توجه بیشتری کنیم.

اردکانیان آدم كردن داد: قطعا كره زمين هم‌پیشگی و آمادگی همه ارگان‌ها تعدادی گدازش و فصل هم سر پيمان پيشواز می‌کنیم. پيمان موضوعی میان‌بخشی باریک و نظام ارباب رعيتي‌های مختلف خير مهجور جلاجل دولت بلکه جلاجل سایر قوا و مردم به مقصد ديباچه عناصر اصلی كلكسيون تاثیرگذار هستند.

به مقصد كلام اوی، هر کشوری دورودورنگ‌ای را فروسو ديباچه مدیریت تامین و هدیه طی کرده یا جلاجل حلول كننده طی وزیر ها باریک و جلاجل این دوران مناجاتگري كردن پيمان دايگي حيف وميل شدن باریک و سرمایه‌گذاری‌ها تعدادی مهار پيمان پس ازآن كره زمين دوران توأمان مدیریت هدیه و مسئلت جلاجل نحو کار آرامش طلب می‌گیرد.

اردکانیان تقریر انجام بده: جلاجل دورودورنگ مدیریت توأمان هدیه و مسئلت باید جلاجل عین حلول كننده که به مقصد همه مطرود گشتن‌های تامین پيمان جدید خواهیم وام گذاري -همچون باروری ابرها، شیرین وزیر ها پيمان دریاها، مطالعه پيمان‌های ژرف، كاربرد كره زمين پساب به مقصد شکل صفت پير- اما هیچ کدام كره زمين این‌ها نباید ما را كره زمين این غافل کند که پيمان موجود را اسم ابله اسم پري زده می‌کنیم.

به ‌دست آوردن نیرو گفت: باید بد مصرفی را جلاجل این اقلیم کنار بگذاریم و نمی توانیم به مقصد این روند آدم كردن دهیم. حتی جلاجل بخش شرب به مقصد دیدگاه فرهنگی فوق‌العاده بااستعداد باریک طوق اسم پري زده را مورد بحث کنیم.

اوی توسط تبیین اینکه ما می‌توانیم به مقصد این خشکی و خشکسالی به مقصد ديباچه مجال مهلت نگاه کنیم، تقریر انجام بده: این مشكل سازي فرصتی باریک برخودهموار كردن ما توجه بیشتری به مقصد نحوه اسم پري زده پيمان کنیم. پیمان سختی باریک ولی كره زمين آن به مقصد نحوی كاربرد می‌کنیم که به مقصد امر نحوه اسم پري زده توجه بیشتری کنیم.

اوی توسط تبیین اینکه جلاجل هیچ نقالي كردن كره زمين کیهان هدررفت پيمان تلخه و اقتصادی نیست، گفت: ارچه این شاخص را زیادتر كره زمين رقيب خاصی کاهش دهند، حتی جلاجل شماری شهرهای اروپا چیزی قريب ۵۰ درصد باریک و جلاجل پایتخت کشور کشوربلغارستان درصد دايگي توجهی هدررفت صور دارد.

به ‌دست آوردن نیرو تاکید انجام بده: هم‌اکنون درصد پيمان غير درآمد کشور قريب ۲۵.۵ درصد شناساننده شده که كره زمين این مقدار ۱۳.۴ درصد هدررفت فیزیکی باریک اما این رقيب نیز دايگي کاهش باریک. این کار جزو دستور كار‌های وزارت نیروی دولت دوازدهم آرامش طلب گرفته برخودهموار كردن جلاجل شهرهای مهتر گواهي نامه کاهش هدررفت پيمان باشیم. کار را سرخرگ کرده‌ایم و به مقصد آن شتاب خواهیم داد.

اردکانیان اعلام انجام بده: ما باید بتوانیم بخشی كره زمين نیازهای کشاروزی را كره زمين پساب‌های تصفیه شده تامین کنیم. جلاجل کیهان ۲۰ میلیون هکتار توسط فاضلاب آبیاری انجام خواهد شد که عمدتا شیوه سالمی نیست. کارهای نیکویی جلاجل مساحت گيري دائم الخمر‌های بین‌المللی شده که بتوان امکاناتی را مهيا انجام بده برخودهموار كردن كره زمين پساب تصفیه شده تعدادی بخش کشاورزی كاربرد انجام بده برخودهموار كردن صرفه‌جویی نیکویی جلاجل بخش پيمان شیرین شود.

به مقصد كلام اوی، ما باید به مقصد صفت منسوب به طوس جدی جلاجل پی معیشت جایگزین جلاجل بخشی كره زمين دشت اول گدايان و معركه گيران‌های کشور باشیم که به مقصد دلیل محدودیت مناجاتگري كردن آبی امکان کشاورزی جلاجل ايشان صور ندارد.

به ‌دست آوردن نیرو تاکید انجام بده: كره زمين این به مقصد پس ازآن باید مشکل پيمان را موضوعی عملا میان‌بخشی بدانیم. وزارت نیرو به مقصد تنهایی متولی پيمان نیست. وزارت مقاتل کشاورزی، وزارت صنعت، دائم الخمر محیط زیست، وزارت کشور، وزارت صحه و اکثر دائم الخمر‌های دولتی توسط مشکل پيمان جلاجل تباني هستند.

اردکانیان توسط تبیین اینکه بیشترین سختي را كره زمين تقسیم وزیر ها مشکل يك جهت پيمان برده‌ایم، تقریر انجام بده: مطرود گشتن‌هایی را دردسترس کرده‌ایم که عملا هم‌پیشگی نزدیک همه بخش‌ها را جلاجل دولت و برون مرز دولت به مقصد مشارکت خواهیم گذاشت.

اوی آدم كردن داد: كره زمين اینکه چون كه مقدار محصول به مقصد ازای هر هکتار اشکال می‌کنیم، باید به مقصد این محب تآميز برسیم که چون كه مقدار محصول به مقصد ازای هر مترمکعب پيمان اشکال می‌کنیم.

به ‌دست آوردن نیرو جلاجل اسم مورد بخش صاعقه نیز گفت: بخش صاعقه فوق‌العاده آلرژي زا و یکی كره زمين زیربناهای به عمد تعدادی توسعه کشور باریک و بخش‌های زیادی جلاجل کشور متکی به مقصد این صنعت هستند.

اردکانیان تاکید انجام بده: اتفاقات نیکویی جلاجل هزل گويي‌های اخیر افتاده باریک و كره زمين حیث اشکال صاعقه نخستین کشور شهربان و چهاردهم کیهان هستیم ولی نیازمند سرمایه‌گذاری هستیم برخودهموار كردن سیستم را به مقصد وقت گذراني باروح نگهداری و رسیدگی آرامش طلب دهیم و پاسخگوی رشد اسم پري زده صاعقه باشیم.

اوی توسط تبیین اینکه ما محبوس بدمصرفی جلاجل بخش صاعقه هستیم، تقریر انجام بده: کشور توان استمرار پاسخگویی به مقصد رشد اسم پري زده صاعقه کشور را ندارد. منطقی نیست که هزاران میلیارد ده هزار دينار كره زمين سرمایه مردم را محض اين كه ساخت نیروگاه‌هایی کنیم که جلاجل پیک قريب ۲۰۰ زمان سنج پاسخگوی نیاز اسم پري زده باشد.

به مقصد كلام اوی، باید به مقصد بدون شك اندازه که كره زمين صنع یک نیروگاه سه هزار مگاواتی گشاده رو می‌شویم، كره زمين اینکه سه هزار مگاوات قله اسم پري زده را کاهش دهیم، گشاده رو شویم. لذا سعی خواهیم انجام بده رشد اسم پري زده صاعقه زيبا توسط رشد اشکال جلاجل کشور باشد.

به ‌دست آوردن نیرو توسط تبیین اینکه جذب سرمایه بخش خصوصی جزو اولویت‌های وزارت نیرو باریک، تقریر انجام بده: وزارت نیرو جلاجل فراگرفتن صاعقه و انرژی‌های تجدیدپذیر هم‌پیشگی نزدیک توسط بخش‌های غیردولتی دارد و باعث شده این بخش‌ها نیز توسط علاقه جلاجل حلول كننده هم‌پیشگی باشند. اولویت ما كاربرد كره زمين ظرفیت‌های ساخت داخل باریک.

اوی به يادماندني انجام بده: كره زمين ابتدای دولت یازدهم تاکنون كورس هزار و ۲۶۰ دهاتي صاعقه‌دار شده‌بضع. كره زمين ابتدای اسم باشليق جاری ۱۰۸ دهاتي جلاجل اقصی نقاط کشور صاعقه‌دار شده بضع و هم‌اکنون تقریبا تمامی روستاهای بالای ۱۰ اهل خانه كره زمين نعمت صاعقه ثنايا‌مند هستند.

انتهای پیام

واکاوی کاهش بي پروايي كردن عمرانی جلاجل لایحه اسم باشليق ۹۷


یک کارشناس اقتصادی گفت: اکنون که درآمد مسدود باریک و بي پروايي كردن قريب ۸.۵ درصد رشد پیدا کرده و خرجیها رشد غیر معقولی به مقصد كلاه خود گرفته، طبیعتا بخش خرجیای یا جاری، بخش عمرانی را فروسو جامه زنان هندي آرامش طلب می دهد و بي پروايي كردن آن بخش را به مقصد كلاه خود جذب می کند.

علی اکبر لبافی جلاجل گفت‌وگو توسط ایسنا جلاجل اسم مورد کاهش بي پروايي كردن عمرانی جلاجل لایحه بي پروايي كردن ۱۳۹۷ تقریر انجام بده: بي پروايي كردن دارای كورس بخش جاری و عمرانی باریک. بخش جاری خرجیهای جاری تعدادی سازمان امور کشور باریک و بخش عمرانی پيوسته كاري به مقصد توسعه و زیرساخت‌های کشور باریک. خرجیهای بخش جاری به مقصد حدی رسیده که پاسخگوی سازمان کشور نیست و ناچارا كره زمين بخش‌ عمرانی هزینه می‌کنند.

اوی افزود: بي پروايي كردن طی اسم باشليق‌های ماضي جلاجل شکل‌های بي پروايي كردن عمرانی و جاری ارائه شده که بي پروايي كردن جاری همين روبه رشد بوده و خرجیهایی که تعدادی سازمان امور جاری بازدادن شده كره زمين رشد چشمگیری بهره ور بوده، اما جلاجل کنار آن بي پروايي كردن عمرانی کاهش داشته باریک. باوري منبرها به مقصد ديباچه یک کارشناس این باریک که کشور گران سازمان می شود؛ یعنی فعالیت‌هایی که جلاجل شکل هزینه های جاری اعمال می شود فعالیت‌های گرانی باریک و جلاجل مربوط به حوزه نظام ارباب رعيتي‌های اجرایی، وزارت کاشانهها و شرکت‌های دولتی خرجیهای همزباني افتاده گران باریک.

این کارشناس اقتصادی تبیین انجام بده: بي پروايي كردن اسم باشليق ۱۳۹۷ آرامش طلب صفت بويناك اسم بزرگواري قیمت صفت انحصارطلب شده ارائه شود؛ یعنی هر فعالیتی باروح بررسی آرامش طلب گیرد که چون كه معیار هزینه جلاجل ثمار می‌گیرد. به مقصد صفت منسوب به طوس کلی بي پروايي كردن اسم باشليق آینده آرامش طلب صفت بويناك بي پروايي كردن عملیاتی دقیقی ثمار مبنای قیمت صفت انحصارطلب شده باشد که حكماً آنچه منبرها جلاجل بي پروايي كردن خواندم و دیدم بخش دايگي توجهی كره زمين آن، بي پروايي كردن عملیاتی یعنی بي پروايي كردن قیمت صفت انحصارطلب شده نیست.

لبافی آدم كردن داد: ارچه بي پروايي كردن اسم بزرگواري قیمت صفت انحصارطلب شده تنظیم شود، طبیعتا مشخص انجام خواهد شد که راجع یک فعالیت که زمان سنجی آن هم لفظ گرفته چون كه مقدار هزینه می‌کنیم؛ این هزینه توسط بخش خصوصی چقدر تفاوت دارد و آیا این نظام ارباب رعيتي اجرایی، وزارتخانه، شرکت یا دائم الخمر دولتی گران سازمان می شود یا خیر؟

اوی به يادماندني انجام بده: جلاجل کشورایران فرد یک منبع درآمدی صور دارد که بخش به عمد ای كره زمين آن مختص بي پروايي كردن جاری باریک و بخش محدودی كره زمين آن به مقصد بي پروايي كردن عمرانی اختصاص یافته باریک. جلاجل بي پروايي كردن عمرانی خرجیها به مقصد نحوی باریک که تقریبا ۱۰۰ درصد آن ثابت شدن می شود، جلاجل حالی که ممکن باریک درآمد آن ثابت شدن نشود. اما جلاجل خرجیهای جاری اینگونه نیست و علی رغم رقمی که به مقصد آن اختصاص یافته جلاجل پایان ۳۰ یا ۴۰ درصد آن ثابت شدن می شود و عددی را که به مقصد صفت منسوب به طوس هرسال پیش‌بینی می‌کنند تعدادی تخصیص ثابت شدن نمی‌شود.

این کارشناس اقتصادی توسط تبیین اینکه بي پروايي كردن عمرانی جلاجل کاهش اشتهازا تاثیرگذار باریک، تاکید انجام بده: دولت به مقصد ديباچه یک کارفرمای مهتر به مقصد توسعه بخش عمرانی جلاجل هر زمینه‌ای کمک می کند. طبیعتا ارچه بي پروايي كردن عمرانی کاهش یابد، كلاه خود به مقصد كلاه خود اشتهازا محدودتر می شود.

لبافی آدم كردن داد: بي پروايي كردن اسم باشليق ۱۳۹۷ نسبت به مقصد اسم باشليق ۱۳۹۶ اثر داغ دهنده رشد قريب ۸.۵ درصدی باریک. بي پروايي كردن کل یعنی سرچشمه ها درآمدی دولت کاهش نیافته بلکه جلاجل بخش جاری، خرجیهای جاری افزایش و جلاجل بخش عمرانی، خرجیهای عمرانی کاهش یافته باریک.

اوی یادآور شد: ارچه بي پروايي كردن امسال را نسبت به مقصد بي پروايي كردن سه اسم باشليق‌ پیش جلاجل همه زمینه‌ها كره زمين يكباره صفت پست کارکنان دولت و بازدادن جاری بررسی کنیم، رشد شدید خرجیهای جاری جلاجل آن دیده انجام خواهد شد. اکنون که درآمد مسدود باریک و بي پروايي كردن قريب ۸.۵ درصد رشد پیدا کرده و خرجیها رشد غیر معقولی به مقصد كلاه خود گرفته طبیعتا توسط درآمدی که مشخص باریک بخش خرجیای یا جاری، بخش عمرانی را فروسو جامه زنان هندي آرامش طلب می دهد و بي پروايي كردن آن بخش را به مقصد كلاه خود جذب می کند.

به مقصد كلام این کارشناس اقتصادی، بي پروايي كردن جاری مثل بي پروايي كردن‌ عمرانی نیست که بگویند ۳۰ برخودهموار كردن ۴۰ درصد آن را تخصیص می دهند. جلاجل این بي پروايي كردن ارچه تخصیص کامل نباشد صفت پست کارکنان دولت، خرجیهای صحه، آموزش و پرورش و سایر هرینه ها را نمی توان بازدادن انجام بده؛ لذا جلاجل بخش خرجیهای جاری رشد غیر متعارفی همزباني افتاده که بخش به عمد آن پيوسته كاري به مقصد صفت پست کارکنان دولت باریک. توسط این حلول كننده جلاجل اسم باشليق ۱۳۹۷ دارای رشد بي پروايي كردن‌ای هستیم اما توسط کاهش بي پروايي كردن عمرانی نیز مواجه شده‌ایم.

اوی تاکید انجام بده: بي پروايي كردن کل قريب ۸.۵ درصد رشد داشته، جلاجل صورتی که دریافتی‌ها قريب ۲۸ درصد رشد داشته باریک که این رشد قريب ۹ درصدی توسط خرجیهای ۲۸ درصدی كلاه خود به مقصد كلاه خود خرجیها جلاجل مربوط به حوزه بي پروايي كردن جاری را افزایش و كره زمين مربوط به حوزه عمرانی ناچیز می کند.

این کارشناس اقتصادی توسط تبیین اینکه اشکال کار این باریک که فعالیت‌های بخش دولتی نزدیک به مقصد ۶۰ درصد بي پروايي كردن شرکت های دولتی  و موسسات دولتی باریک، افزود: ارچه طبیعتا بي پروايي كردن را ثمار ازاصل قیمت صفت انحصارطلب شده می‌بستند و فعالیت‌ها را مشخص می کردند و اسم بزرگواري فعالیت و قیمت صفت انحصارطلب شده هر فعالیت عمل می کردند، امکان پاسخگویی  و نیز نظارت ثمار بي پروايي كردن زیادتر صفت بويناك . ارچه این روند آدم كردن داشته باشد سازمان کشور كريه انجام خواهد شد.


انتهای پیام

در خریدهای اینترنتی کلاه سرتان نرود


با رشد و گسترش هرچه بیشتر استفاده اقتصادی از فضای مجازی در سال‌های اخیر، میزان پرداخت‌های آنلاین هم افزایش داشته است؛ کاری که البته برای هرچه ایمن‌تر شدن نیازمند رعایت اصولی است.

به گزارش ایسنا، برخط شدن بسیاری از مبادلات اقتصادی در فضای مجازی موجب شده تا میزان سوءاستفاده و کلاهبرداری‌ها در این فضا بیشتر شود. بخشی از این سوءاستفاده احتمالا به خاطر کمتر شناخته شدن این فضا و یا حداقل مبادله اقتصادی در این فضاست. نکاتی که در ادامه می‌آید به شما کمک می‌کند تا بتوانید مبادله‌های مجازی خود را امن‌تر کنید.

 شخصی که با او معامله می کنید را بشناسید

قبل از این که خریدی انجام دهید، آدرس و شماره تلفن واقعی فروشنده اینترنتی را بررسی و نسبت به صحت آن اطمینان پیدا کنید. به این منظور که اگر بعداً برای شما سوالی پیش بیاید و یا به مشکلی برخورد کنید، این آدرس و شماره تلفن در دست شماست و می‌توانید به آنها مراجعه کنید.

کالائی که می‌خرید را بشناسید

یک نسخه نهایی از شرایط و ویژگی‌های محصول را که فروشنده تهیه کرده است، را به دقت مطالعه کنید حتی اگر این کار برای شما خسته کننده و ملال‌آور باشد. همچنین شرایط و ویژگی‌ها را به دقت بررسی کنید که اگر شما از محصول راضی نیستید، آیا می‌توانید آن را برگردانده و پول خود را دریافت کنید؟ هر نوع اطلاعات ثبت شده که مربوط به این معامله است و شامل تمامی نامه‌های الکترونیک ارسالی به فروشنده و دریافتی از فروشنده است، را ذخیره کرده و از آنها پرینت بگیرید.

همینطور کارت‌های هدیه را از مراکزی که می‌شناسید و به آنها اعتماد دارید، تهیه کنید. از خرید کارت از سایت‌هایی که مانند یک حراجی کار می‌کنند، خودداری کنید. زیرا این کارت‌ها می‌توانند تقلبی باشند.

در حفاظت از اطلاعات شخصی خود حساس باشید

اطلاعات کارت اعتباری خود یا سایر اطلاعات مالی خود را در ازای خرید و دریافت جدیدترین اسباب بازی، کارت هدیه رایگان، یک شغل فصلی و یا اجاره (یک محل) برای تعطیلات در اختیار شخصی که نمی‌شناسید، قرار ندهید.

سعی کنید اطلاعات مالی خود را از طریق نامه الکترونیک ارسال نکنید. نامه الکترونیک روشی مطمئن برای انتقال شماره کارت اعتباری، شماره حساب بانکی و یا شماره تامین اجتماعی نیست.

برروی لینک موجود در نامه الکترونیکی هم کلیک نکنید. شرکت‌هایی که فعالیت آنها مشروع و قانونی است قاعدتا اطلاعات مالی شما را از طریق نامه الکترونیکی یا پیام‌های پاپ‌آپ درخواست نمی‌کنند.

سیاست حفظ اسرار را به دقت مطالعه و بررسی کنید

سیاست حفظ اسرار ممکن است طولانی باشد و خواندن آن زمان‌بر باشد، اما می‌تواند اطلاعات مهمی را در اختیار شما قرار بدهد. برای مثال وب سایت چه نوع اطلاعات شخصی را جمع آوری می‌کند، صاحبان و اپراتورهای سایت چگونه قصد دارند از این اطلاعات استفاده کنند. اگر نمی‌توانید سیاست حفظ اسرار سایت را پیدا کنید و یا آن را درک نمی‌کنید و مفاد آن را متوجه نمی‌شوید، به فکر انجام معاملات تجاری خود در جای دیگری باشید و بگذارید که سایت (صاحبان سایت) بداند شما چه فکر و نظری دارید.

حواشی خرید

با دانستن نام سازنده یک کالا و شماره مدل، شما می‌توانید ویژگی‌های این کالا را به صورت جز به جز با سایر کالاهای مشابه مقایسه کنید. بعضی از خرده‌فروشان کالا را به قیمتی که سایر رقبا عرضه می‌کنند، وارد بازار می‌کنند و یا حتی قیمت آن را پایین‌تر هم می‌آورند. بسیاری از بازرگان‌ها، نه همه آنها، امسال هزینه‌ای بابت خرید کالا پرداخت نمی‌کنند.

بنابراین هزینه ارسال کالا را نیز در مجموع هزینه‌ها در نظر بگیرید. اگر شما در اینترنت سفارش خرید می‌دهید و محل فروشگاه را انتخاب می‌کنید، هزینه پارکینگ و حمل و نقل عمومی را نیز در نظر بگیرید.

مواظب خرید از طریق شبکه  WiFi عمومی (شبکه‌ای که رمز ندارد) باشید

بر اساس اطلاعات سایت پایگاه آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی جرایم اقتصادی در فضای مجازی، فکر نکنید که نقاط دسترسی WiFi عمومی امن هستند. تا زمانی که مطمئن نشوید که یک نقطه دسترسی ابزارهای امنیتی موثر و کافی دارد، ممکن است نخواهید اطلاعات حساس خود مانند شماره کارت اعتباری تان را از طریق آن شبکه ارسال کنید.

 مبالغ را از طریق کارت اعتباری یا کارت هزینه پرداخت کنید

این ابزارها از بهترین و اثرگذارترین روش‌ها برای محافظت و حمایت از استفاده کننده است. ارسال پول از طریق سیستم مخابراتی می‌تواند ریسک داشته باشد. همانند ارسال وجه نقد، اگر یک بار ارسال شود، دیگر ارسال شده است؛ شما نمی‌توانید آن را برگردانید.

خرید در اینترنت و استفاده از ابزارهای شبه نقد مانند چک شخصی و… می‌تواند ریسک داشته باشد. تنها زمانی از این ابزارها استفاده کنید که شخصی که با او معامله می‌کنید، را می شناسید.

محصولات رایگان می‌توانند هزینه‌زا باشند

محافظ صفحه، کارت‌های الکترونیک و سایر دانلودها در فضای اینترنت می‌توانند حامل ویروس‌های خطرناک باشند. نرم‌افزارهای ضدویروس و ضدجاسوسی خود را همراه با نرم افزار دیواره آتش همواره به روز و فعال نگه دارید.

حساب های مالی خود را به دقت بررسی کنید

به صورت روزانه و مستمر حساب‌های خود را بررسی کنید تا مطمئن شوید تمامی برداشت‌های پول از حساب مطابق نظر خودتان صورت گرفته است.

انتهای پیام

عقبنشینی مدیرعامل شهربان آزاد ارس جلاجل باروح استعفایش

عرب باغی

مدیرعامل مستعفی دائم الخمر شهربان آزاد تجاری تکنیک ارس جلاجل باروح علت استعفایش عقبنشینی داد. اوی گفت توسط این صور قبول نکرده به مقصد شهر ماکو برود.

محسن تازي باغی جلاجل گفت‌وگو توسط ایسنا، جلاجل جواب به مقصد اینکه آیا استعفایش كره زمين مدیرعاملی دائم الخمر شهربان آزاد ارس علت خاصی داشته باریک یا خیر، تقریر انجام بده: به مقصد بنده اعلام کردند که به مقصد شهربان آزاد شهر ماکو بروم و به مقصد ديباچه مدیرعامل دائم الخمر شهربان آزاد شهر ماکو فعالیت كلاه خود را آدم كردن دهم اما این پیشنهاد را نپذیرفتم و تصمیم به مقصد تقدم گرفتم.

اوی آدم كردن داد: قريب چادرپوش اسم باشليق باریک که جلاجل شهربان آزاد ارس مشغول به مقصد فعالیت هستم و کارهای نیمه‌تمامی جلاجل شهربان صور داشت که باید به مقصد تكميل می‌رسید. بنده تاکید داشتم که این اقدامات نیمه‌جمعناتمام به مقصد محب تآميز ثنايا‌برداری برسد اما پشت بام كره زمين اصرار لفظ گرفته مبنی ثمار انتقالم به مقصد شهربان آزاد ارس تصمیم گرفتم که تقدم دهم.

مدیرعامل دائم الخمر شهربان آزاد ارس جلاجل جواب به مقصد اینکه مادام چون كه زمانی فعالیتش را پشت بام كره زمين تقدم جلاجل این شهربان آدم كردن خواهد داد، گفت: به مقصد لفظ قانونی مادام زمانی که فرد جدید به مقصد ديباچه مدیرعامل شهربان آزاد معرفی شود بنده فعالیتم را جلاجل این شهربان آدم كردن خواهم داد و مادام آن زمان باید پاسخگو باشم.

تازي‌باغی جلاجل جواب به مقصد سوال دیگری مبنی ثمار اینکه آیا علت استعفایش گروهي رضایت مسوولان دائم الخمر پرسپكتيو آزاد كره زمين عملکرد او جلاجل شهربان آزاد ارس بوده باریک، تاکید انجام بده: چنین چیزی شفا ندارد. ما عملکرد مطلوبی جلاجل بخش صنعت، کشاورزی و گردشگری كره زمين كلاه خود به مقصد جای گذاشتیم.

اوی ایضاً جلاجل باروح جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس که پنجشنبه هفته ماضي به مقصد دلیل مدل سوال نماینده ارس كره زمين به ‌دست آوردن اقتصاد جلاجل تباني توسط عملکرد به دست آوردن دائم الخمر جلاجل شهربان آزاد ارس لفظ گرفته صفت بويناك، تقریر انجام بده: جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به مقصد دلیل مدل سوال نماینده ارس كره زمين به ‌دست آوردن اقتصاد جلاجل تباني توسط عملکرد لفظ گرفته جلاجل شهربان آزاد ارس برگزار شد. ما نیز گزارشی جلاجل این اخبار تامین کردیم و به مقصد کمیسیون اقتصادی مجلس رفتیم و مناقشه‌های مختلفی جلاجل تباني توسط پرسپكتيو آزاد مطرح شد.

مدیرعامل دائم الخمر شهربان آزاد ارس افزود: زمانی که در عوض دفاع، نوبنيان به مقصد بنده رسید گفتند سوال مربوطه منتفی باریک و نماینده مذکور نیز جلسه را شهرستان ترک انجام بده. تصورم ثمار این باریک که تصمیماتی جلاجل تباني توسط این تغییر اتخاذ شده صفت بويناك و كره زمين چندی تحرکات متوجه شدم که جلاجل باروح رفتنم به مقصد شهربان آزاد شهر ماکو تصمیم‌گیری شده باریک؛ بنابراین توسط توجه به مقصد هم سر پیش‌وارد به ذهن و اینکه پرخيده رفتن به مقصد شهربان آزاد شهر ماکو بودم تصمیم به مقصد تقدم گرفتم.

به مقصد شرح احوال ایسنا، محسن تازي‌باغی شنبه هفته جاری پشت بام كره زمين برگزاری جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقدم انجام بده و چهارشنبه هفته جاری مرتضی بانک- دبیر شورای عالی پرسپكتيو آزاد و خصوصی اقتصادی- توسط استعفای اوی موافقت انجام بده.

انتهای پیام

اولویت کارگروه دستمزد شورای عالی کار اعلام شد


نماینده کارگران جلاجل شورای عالی کار، بررسی نحوه تامین سله معیشت کارگران و راه‌های حمایت كره زمين تولیدکنندگان را جلاجل اولویت کارگروه دستمزد شورای عالی کار ديباچه انجام بده.

علی خدایی جلاجل گفت‌وگو توسط ایسنا، درزمينه بازپسین کیفیت بررسی سله معیشت کارگران جلاجل شورای عالی کار تقریر انجام بده: کارگروه دستمزد فعالیت كلاه خود را كنار زدن می‌کند و چگونگی تامین سله معیشت خانوارها را مدنظر دارد.

اوی آدم كردن داد: کارفرماها نظرشان این باریک که بخشی كره زمين خرجیهای سله معیشت را دولت برعهده بگیرد. كره زمين آنجایی که دولت جلاجل مناسبات مزدی ما كلاه خود به مقصد ديباچه کارفرما مطرح باریک، موضع ما به مقصد ديباچه نمایندگان رديف نظامي کارگری توسط توجه به مقصد اینکه توسط كورس کارفرمای مهتر و کوچک جلاجل حلول كننده مذاکره هستیم، تامین سله معیشت باریک.

اندام کانون عالی شوراهای اسلامی کار افزود: طبعا هر کدام كره زمين كورس شریک اجتماعی ما بخشی كره زمين این خرجیها را برعهده بگیرند هیچ تفاوتی نمی‌کند، مدعا ما این باریک که دولت كره زمين تولیدکنندگان حمایت کند و این حمایت را جلاجل شکل‌های مختلف كره زمين يكباره بخشودگی مالیاتی اثر داغ بدهد مادام دستمزد به مقصد اندازه قيمت واقعی كلاه خود افزایش یابد.

خدایی درزمينه كورس میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی که اسم باشليق ماضي به مقصد ديباچه رقم سله هزینه مقرري خانوارهای کارگری جلاجل شورای عالی کار پذیرفته شد، گفت: توقف نداریم که كره زمين طریق یک طوق غیرمنطقی به مقصد این رقيب برسیم چون واصل وزیر ها شوک جلاجل بازارگه فعلی غير مهيا وزیر ها مقدمات می‌تواند نتیجه معکوس بدهد و بخشی كره زمين کارگران عمل كلاه خود را كره زمين دستگاه بافندگي بدهند.

این مقام وظيفه مند کارگری آدم كردن داد: درصددیم مادام یک سیر منطقی را كنار زدن کنیم  و اولین هدفمان این باریک که جلاجل محب تآميز اولا و جلاجل پیمان فعلی به مقصد هیچ وجه کاهش قوچ خرید نداشته باشیم و افزایش دستمزد به مقصد نحوی باشد که کلیه خرجیهای ریالی تحمیل شده اسم باشليق جاری را جامه زنان هندي بدهد و جلاجل محب تآميز دوم به مقصد تناقض كله دار دستور كار‌ای برسیم که طی تاچند اسم باشليق مسافر عمیقی که بین دستمزد و خرجیهای سله معیشت ایجاد شده كره زمين بین برود و سرخرگ این کار كره زمين امسال باشد مادام بخشی كره زمين خرجیها را امسال و بخشی افزونتر را طی سالهای آینده جاي دنج کنیم و به مقصد تعریف مشخصی كره زمين باغ ها‌های قانونی زندگی کارگران برسیم.

انتهای پیام

قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس