قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس

تاکنون هیچ یک كره زمين اوراق دولتی و صکوک نکول نشده باریک


مدیرعامل فرابورس کشورایران توسط اشاعت به مقصد بازارگه بدهی می گوید، ۸۲ درصد بازارگه بدهی جلاجل فرابورس باریک، که جلاجل این زمینه تاکنون هیچ یک كره زمين اوراق دولتی و صکوک نکول نشده باریک.

به مقصد شرح احوال ایسنا، مدیرعامل فرابورس کشورایران جلاجل همایش بین المللی بازارگه سرمایه عملکرد گفت: بازارهای مختلفی جلاجل فرابورس کشورایران فعال هستند که كره زمين بااستعداد‌ترین آن‌ها می توان به مقصد بازارگه زیرساخت اشاعت انجام بده. زیاد كره زمين ۴۱ درصد قيمت بازارگه فرابورس جلاجل اختیار بازارگه دوم باریک. جلاجل این بازارگه نمادهای عدیده كره زمين صنایع بااستعداد آرامش طلب دارند.

مدیرعامل فرابورس ایضاً درزمينه عملکرد بازارگه بدهی نیز هزیمت داد: یکی كره زمين بازارهایی که میان سرمایه گذاران خارجی جذابیت عدیده دارد بازارگه بدهی باریک. جلاجل این بین جلاجل مربوط به حوزه شيوع يافتن اوراق صکوک تاکنون ۸میلیارد دلار نقدینگی كره زمين صیانت خارجی ها واصل بازارگه شده باریک. كره زمين ۸میلیارد دلاری که جلاجل این بخش سرمایه گذاری شده باریک، ۹درصد پيوسته كاري به مقصد صکوک، ۲۶درصد دربست صکوک، ۸ درصد مرابحه و ۵۶درصد اوراق قرضه اسلامی باریک.

هامونی آدم كردن داد: جلاجل حلول كننده موجودي ۸۲ درصد بازارگه بدهی جلاجل فرابورس باریک، که جلاجل این زمینه خوشبختانه تاکنون هیچ یک كره زمين اوراق دولتی و صکوک نکول نشده باریک. جلاجل پیمان کنونی بازارگه بدهی توسط نرخ ۱۸ درصد روند کاهنده داشته باریک. توسط این صور این بازارگه نسبت به مقصد بازارهای بدهی افزونتر کشورها در عوض سرمایه گذاری خارجی جذابیت عدیده دارد.

مدیر عملي ساختن فرابورس آدم كردن داد: بازارگه SME یکی افزونتر كره زمين بازارهایی باریک که جلاجل اشتهازا کشور زیاد كره زمين ۷۰ درصد وعاء داشته باریک. ایضاً این بازارگه وعاء بسزایی جلاجل GDP کشور دارد.

اوی توسط اشاعت به مقصد اینکه مادام کنون كورس صندوق جسورانه به مقصد مندرج رسیده باریک، آدم كردن داد: بزرگوار ثمار ۸ صندوق افزونتر جلاجل فضيلت مندرج بوده و ۱۷ بايسته مندرج صندوق جلاجل فرابورس صور دارد. یکی كره زمين بااستعداد ترین فعالیت های ما جلاجل زمینه جذب سرمایه‌جادادن خارجی كره زمين طریق اوراق بهادار ریالی و ارزی باریک. جلاجل زمینه اوراق ارزی، فعالیت‌های عنایت لفظ گرفته که امیدواریم شرکت هایی که جلاجل فرابورس هستند بتوانند كره زمين این اوراق ارزی كاربرد کنند.

‎مدیرعامل فرابورس کشورایران  جلاجل آدم كردن تعبیر انجام بده: یکی افزونتر كره زمين مناقشه های بااستعداد جلاجل حلول كننده پیگیری، جلاجل زمینه ارتقای سامانه های نظارت ثمار بازارگه به مقصد منظور برخورد توسط تخلفات و جرایم بورسی باریک. ایضاً توسعه بازارگه SME و های-تک مارکت یکی افزونتر كره زمين دستور كار های اصلی فرابورس باریک. جلاجل حلول كننده موجودي بزرگوار ثمار ۵۰۰ میلیارد ده ريال تقاضای تاسیس صندوق سرمایه گذاری جسورانه صور دارد، پیش نمناك ۱۲۰ میلیارد ده ريال نقدینگی كره زمين این مقام جمعيت آوری شده که در عوض سرمایه گذاری جلاجل مربوط به حوزه دانايي بنیان كاربرد خواهد شد.

‎هامونی جلاجل آدم كردن تعبیر انجام بده: شرکت فرابورس ایضاً دستور كار تاسیس صندوق های خصوصی را نحو کار دارد، که امیدواریم توسط هم‌پیشگی دائم الخمر صفت ديوان سالار و اوراق بهادار مقدمات واجب شده مهيا شود. جلاجل این زمینه تاسیس شرکت های مشاورت سرمایه جادادن خصوصی جلاجل مربوط به حوزه دانايي بنیان را نیز كنار زدن خواهیم انجام بده مادام به مقصد نتایج ارزنده ای برسیم. متنوع وزیر ها ابزارهای کشورمالی كره زمين طریق اوراق منفعت، اوراق بیمه ای، اوراق زيارت كعبه و صندوق های املاک و ملك و بازارگه تعاون كره زمين دستور كار‌های آتی صوب فروغ بازارگه سرمایه باریک.

‎اوی آدم كردن داد: یکی افزونتر كره زمين دستور كار‌های فرابورس، شيوع يافتن تسه ها جلاجل بانک هایی علاوه ثمار بانک مسکن باریک. جلاجل این زمینه مجوزهای واجب شده كره زمين شورای عالی زروسيم و تعادل دریافت شده که به مقصد زودی اجرایی می شود. ایضاً مشکل افزونتر پيوسته كاري به مقصد طوق های برتري ها به مقصد خصوصی در عوض شرکت های دولتی (شرکت هایی که قابلیت پذیرش نداشته و سهامی خاص هستند) باریک. جلاجل این زمینه این امکان جلاجل بازارگه سوم فرابورس صور دارد که مزایده به مقصد طوق برتري ها های جدید اعمال بگیرد.

انتهای پیام

راهکارهای مهار آذريون دکل حفاری جلاجل شهربان ناموس پرستي سفید


یک اندام کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: تعدادی مهار آذريون سوزی دکل حفاری شماره ۹۵ فتح جلاجل شهربان ناموس پرستي سفید، احكام كورس راه صور دارد که توسط اجرای آن‌ها می‌توان این آذريون سوزی را کنترل کنند.

هدایت الله خادمی جلاجل گفت‌وگو توسط ایسنا، تقریر داشت: بسته آذريون سوزی دکل حفاری ۹۵ فتح جلاجل شهربان ناموس پرستي سفید، زمانی رخ داد که نیروهای حفر جلاجل حلول كننده حفاری جلاجل شهربان بودند و جلاجل زمان حفاری، سیال حفاری هرز رفت، سیالی که جلاجل چه پمپاژ می‌شد برخودهموار كردن توسط تراكم سازند مقابله کند، هرز رفت و تراكم كره زمين روی سازند برداشته شد.

اوی افزود: به مقصد دلیل این‌که افزونتر فشاری نيستي برخودهموار كردن مانع تراكم سازند باشد که كره زمين پایین به مقصد سمت فوق می‌آید، امکان کنترل سازند نيستي. بنابراین وقتی که سیالی صور نداشت برخودهموار كردن كره زمين تراكم سازند به مقصد سمت فوق گریز کند، سیالی که جلاجل باطني چه صفت بويناك فرار انجام بده و به مقصد سمت فوق آمد و آذريون سوزی يكم شد.

این اندام کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تاکید انجام بده: تعدادی گدازش وزیر ها این مشکل كورس راه صور دارد که توسط اجرای آن‌ها می‌توان آذريون سوزی دکل حفاری ۹۵ فتح جلاجل شهربان ناموس پرستي سفید را کنترل کنند.

خادمی آدم كردن داد: طوق اولا آن باریک که كره زمين فوق آذريون را سربه زير و چه را مهار کنند. ارچه امکان آن باشد برخودهموار كردن كره زمين فوق آذريون سوزی مهار شود کار آسوده بودن نمناك و مشکلات آن کمتر باریک.

اوی ديباچه انجام بده: جلاجل طوق دوم باید یک دکل را جلاجل شهربان مستقر و یک چه انحرافی را جلاجل شهربان حفاری کنند و عاريت به مقصد لفظ افقی به مقصد حفاری بپردازند برخودهموار كردن به مقصد مقام چه جلاجل زیر زمین برسند. جلاجل آن نقالي كردن توسط پمپاژ سیال حفاری، چه کشته انجام خواهد شد و آذريون سوزی مهار خواهد شد.

این اندام کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تقریر داشت: این اتفاقات جلاجل ماضي نیز به مقصد رويداد پیوسته و اکنون نیز بسته آذريون سوزی دکل حفاری شماره ۹۵ شهربان ناموس پرستي سفید مانند آن اتفاقات ماضي باریک. توسط تجربیاتی که جلاجل این زمینه صور دارد امیدواریم این آذريون سوزی هرچه سریعتر مهار شود.

خادمی به يادماندني انجام بده: دوال ماضي جمعی كره زمين اعضای کمیسیون انرژی جلاجل شهربان محضر پیدا کردند برخودهموار كردن به مقصد بررسی بازپسین موقعیت بسته آذريون سوزی دکل شماره ۹۵ شهربان ناموس پرستي سفید بپردازند و نسبت به مقصد جمعيت آوری مفروضات به مقصد منظور ارائه شرح احوال جلاجل مجلس اقدام کنند.

انتهای پیام

مقفل شايعه اقتصادی جلاجل سنه سه‌شنبه


“وعده جدید در عوض کاسپین”، “تجبر ترجیحی توسط کشورترکیه به مقصد آما کشورایران شد”، “نواحي آزاد احكام مقام تفریح و کنسرت نیست!”، “ساخت دیتاسنترهای زیرزمینی پايدار جلاجل مواجه نزد موشک”، “هشدارهای امنیتی-ارتباطی در عوض زائران اربعین”، “رخدادها کار صرفا بسته یا نيستي نظارت و جدا شدن مدیریت؟”، “افزایش قیمت نفت نگران‌کننده شد”، “ازچه کشورعراق كله دار راه نتیجه لبنیات ایرانی مانع گذاشت؟” و “به مقصد جای پرتقال‌های رنگ‌شده نارنگی بخورید” ديباچه شماری كره زمين شايعه بااستعداد سازمان اقتصادی ایسناست.

به مقصد شرح احوال ایسنا، شماری كره زمين مهمترین شايعه اقتصادی فردا -سه‌شنبه- جلاجل آدم كردن وارد به ذهن باریک که توسط کلیک برروی هر تیتر، اسم ستيزه گر کامل آن جلاجل معرض خواهد صفت بويناك.

وعده جدید در عوض کاسپین

پس ازآن كره زمين توقف تا چه وقت ماهه پرداختی‌ها به مقصد وديعه‌گذاران فرشتگان و توقیف اموالی که در عوض موسسه کاسپین همزباني افتاده صفت بويناك، عربي زبان‌ترین اظهارنظر رئیس کل بانک مرکزی توسط وعده‌های جدیدی هم مقام هم پياله بوده باریک. به مقصد كلام اوی طی مذاکرات اعمال شده توقیف‌ها گدازش شده و به مقصد زودی بازدادن پويايي مادام ديواركشي شدن ۲۰۰ میلیون ده قران كره زمين سرگرفته انجام خواهد شد.

دلار و سکه کاهشی شدند

دلار آمریکا برخلاف روند افزایشی روزهای اخیر كلاه خود توسط کاهش قیمت هم مقام هم پياله شده و جلاجل بازارگه فردا – سه‌شنبه – ۴۰۵۳ ده قران نمایش انجام خواهد شد.

تجبر ترجیحی توسط کشورترکیه به مقصد آما کشورایران شد

پشت بام كره زمين برقراری تجبر ترجیحی و افزایش اقلام مشمول ورقه شناسايي‌های ترجیحی میان کشورایران و کشورترکیه جلاجل ۹ ماهه ماضي آمارها حاکی كره زمين افزایش ۵۰ درصدی نتیجه کشورایران به مقصد کشورترکیه باریک و آرامش طلب شده کالاهای مشمول ورقه شناسايي ترجیحی كره زمين ۲۶۵ باروح فعلی به مقصد ۳۸۵ خامه محصوله افزایش یابد.

نواحي آزاد احكام مقام تفریح و کنسرت نیست!

دبیر شورای عالی نواحي آزاد و خصوصی اقتصادی معتقد باریک که این نواحي صرفا محلی در عوض تفریح و برگزاری کنسرت نیست. اوی علاوه ثمار این واگذاری دبیرخانه این شورا را به مقصد وزارت امور اقتصاد و دارایی اتفاقی نامیمون نمی‌داند و ثمار كاربرد كره زمين ظرفیت‌های این وزارتخانه جلاجل صوب پیشبرد نواحي ازاد تاکید دارد.

ساخت دیتاسنترهای زیرزمینی پايدار جلاجل مواجه نزد موشک

به ‌دست آوردن پيوندها توسط تعبیر اینکه باید كره زمين برخوردهای سلیقه‌ای توسط فضای مجازی خودداری شود، گفت: امیدواریم قوه قضاییه كره زمين برخوردهای سلیقه‌ای توسط پیام‌رسان‌های داخلی گریز کند که ارچه این همزباني نیفتد مبارزه‌های ما به مقصد هیچ مكان نمی رسد.

هشدارهای امنیتی-ارتباطی در عوض زائران اربعین

بینهایت كره زمين زائران اربعین هرساله به مقصد لفظ خانوادگی و یا ردياب جمعی قدم جلاجل راه کربلا می گذارند. جلاجل این مراسم ایضاً سالمندان هم حضوری پررنگ دارند که همین هم تراز و هم سان باعث هرآينگي زیادتر برقراری پيوندها تلفنی یا مجازی زائران توسط یکدیگر انجام خواهد شد؛ امری که پوشيدگي حواشی امنیتی و محدودیتی خاص خوش خدمتي كردن را دارد.

رخدادها کار، صرفا بسته یا نيستي نظارت و جدا شدن مدیریت؟

یک کارشناس مربوط به حوزه کار می‌گوید: بازرسان کار حق دارند سوا داده ها قبلی كره زمين کارگاه‌ها و موسسات مشمول هيئت ۸۵ قانون کار بازرسی و تقاضای تعقیب متخلفان را ارائه دهند. اوی كره زمين بازرسان کار خواهان شدن مادام کارفرمایان را به مقصد مهيا وزیر ها پیمان ایمن جلاجل کارگاه‌ها ملزم کنند.

افزایش قیمت نفت نگران‌کننده شد

قیمت نفت جلاجل معاملات سنه سه‌شنبه فروسو تاثیر پلیدی کاهش اشکال اوپک که به مقصد محصول كشته شدن نمایش به مقصد بازارگه کمک کرده باریک جايز شمردن صفت بويناك اما دورنمای رشد اشکال شیل آمریکا افزایش قیمت‌ها را محصول کرده باریک.

ازچه کشورعراق كله دار راه نتیجه لبنیات ایرانی مانع گذاشت؟

رییس میز کشورعراق جلاجل دائم الخمر توسعه تجبر طي تایید افزایش ورقه شناسايي نتیجه ماست، شیر و شیرخشک به مقصد کشورعراق به مقصد معیار ۴۰ درصد، دلایل افزایش نرخ ورقه شناسايي را هزیمت داد و گفت: این تغییر در عوض اختصاصی چادرپوش اسم باشليق اجرایی خواهد شد.

پيمان‌ریختن به مقصد آسیاب قاچاقچیان توسط افزایش قیمت سیگار!

رئیس هیأت مدیره تين تولیدکنندگان واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی معتقد باریک کنترل غيرقانوني محصولات دخانی جلاجل کشورایران شبیه اروپا نیست و هرگونه افزایش قیمت، پيمان ریختن به مقصد آسیاب قاچاقچیان، باريتعالي وزیر ها تنور غيرقانوني و ضربه به مقصد صنعت دخانیات به مقصد نمره می‌آید.

به مقصد جای پرتقال‌های رنگ‌شده نارنگی بخورید

معاف به ‌دست آوردن مقاتل کشاورزی اعلام انجام بده که هم اکنون فصل برداشت پرتقال نرسیده و باید قريب ۱۵ سنه افزونتر انتظاركش بمانیم مادام به مقصد کیفیت دلپذير ساختن برسد و به مقصد جای پرتقال‌های رنگ آمیزی شده مرغوبيت باریک نارنگی اسم پري زده کنیم.

انتهای پیام

زرآبادی: فردا به ‌دست آوردن پيوندها درزمينه مطرود گشتن رجیستری هزیمت می‌دهد


یک اندام کمیسیون صنایع و معدنها مجلس گفت که آرامش طلب باریک که فردا به ‌دست آوردن پيوندها درزمينه مطرود گشتن رجیستری به مقصد اعضای این کمیسیون هزیمت دهد.

سیده حمیده زرآبادی توسط محضر جلاجل غرفه ایسنا جلاجل بیست و سومین نمایشگاه مجلات و خبرگزاری ها جلاجل گفت‌وگویی تقریر داشت: توسط توجه به مقصد جلي یک سری مشکلات كره زمين اجرای مطرود گشتن رجیستری آرامش طلب باریک فردا به ‌دست آوردن پيوندها درزمينه این مطرود گشتن به مقصد کمیسیون هزیمت دهد.

اوی گفت: پیش كره زمين این نیز مطرود گشتن رجیستری جلاجل کشور ايفا شد که خروجی مشخصی نداشت. اینکه آرامش طلب باریک اسم ابله این مطرود گشتن ايفا شود، موضوعی باریک که جلاجل جلسه فردای کمیسیون صنایع جلاجل اسم مورد آن مناقشه و بررسی لفظ می‌گیرد.

انتهای پیام

یک نسا نفر دوم صنعت نفت کشورایران شد


به ‌دست آوردن نفت جلاجل حکمی مرضیه شاهدایی را به مقصد ديباچه قائم مقام كلاه خود نصب شده انجام بده.

به مقصد شرح احوال ایسنا، جلاجل اسم ستيزه گر حکم به ‌دست آوردن نفت جرم بخش به مقصد مرضیه شاهدایی وارد به ذهن باریک:

«توسط توجه به مقصد تجربه ها و بلندپايگان سرکار عالی ثمار امور صنعت نفت، بدینوسیله به مقصد ديباچه قائم مقام به ‌دست آوردن نفت نصب شده می شوید.

امید باریک توسط مددطلبي كره زمين پروردگار یکتا جلاجل اعمال وظایف واگذارشده و پلیدی خدمتگزاری به مقصد ملت شریف کشورایران، ديسيپلين جمهوری اسلامی و اعتلای صنعت نفت موفق باشید.»

مرضیه شاهدایی پیش كره زمين این جلاجل سمت معاف به ‌دست آوردن نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعمال کار می انجام بده.

انتهای پیام

ارائه پیشنهادی تعدادی ایجاد مسافر قیمتی بین گازوئيل مایع و رخت شو


مدیرعامل شرکت ملی توزيع شدن فرآورده‌های نفتی كره زمين ارائه پیشنهادی صوب ایجاد مسافر قیمتی بین گازوئيل مایع و رخت شو ارائه داد و گفت: گوش به زنگ مصوبات وزارتی هستیم.

به مقصد شرح احوال ایسنا، منصور ریاحی که جلاجل نشست خبری صبح فردا به مقصد منظور تشریح کنفرانس بین‌المللی انگوا توسط تبیین این که کشورایران ۱۸ درصد ذخایر گازی كره ارض و ۴۶ درصد ذخایر گازی خاورمیانه را داراست، گفت: ما می‌توانیم کارهای بزرگی جلاجل زمینه كاربرد كره زمين این منبع طبیعی اعمال دهیم. جلاجل حلول كننده موجودي کشورایران احكام جلاجل ۱.۵ درصد رخت شو كره ارض شریک باریک و این رقم داغ جا می‌دهد که باید به مقصد سمت صنایع پایین دستی پیش رویم برخودهموار كردن سیاست‌گذاری صحیحی داشته باشیم.

اوی توسط تاکید ثمار این که رخت شو جزو صنایع نيك آتیه باریک، تقریر انجام بده: باید به مقصد این منبع طبیعی كره زمين پويايي سیاسی، اقتصادی، زیست محیطی و غیره نگاه خصوصی‌ای داشته باشیم. تعدادی مثال هنگامی که جلاجل اسم باشليق ۱۳۸۸ دولت تهدید به مقصد صفه كره زمين صیانت آمریکا شده صفت بويناك سی ان جی به مقصد کشور کمک انجام بده و جلاجل آن زمان که آمریکا به مقصد كنار زدن این صفت بويناك که به مقصد ولی بنزین کشورایران را فتاده کند کشورایران توانست توسط سی‌ان‌جی خلاهای احتمالی را جاي دنج کند.

مدیرعامل شرکت ملی توزيع شدن فرآورده‌های نفتی توسط تبیین این که سی ان جی تعدادی کشورایران کارکرد سیاسی و ایمنی نمایش و انرژی ایجاد انجام بده، آدم كردن داد: جلاجل حلول كننده موجودي يوميه ۱۵ برخودهموار كردن ۱۶ میلیون لیتر و جلاجل شماری اوقات ۲۰ میلیون لیتر اسم پري زده بنزین و روزی ۲۱ میلیون مترمکعب اسم پري زده سی ان جی جلاجل کشور باریک که این رقم اسم پري زده سی ان جی توسط توجه به مقصد گروهي اسم پري زده بنزین، صرفه‌جویی ارزی به مقصد كنار زدن دارد.

ریاحی توسط اشارت به مقصد این که جلاجل ۲۴۰۰ جایگاه موجود جلاجل کشور ۵۴.۵ میلیارد مترمکعب سی ان جی اسم پري زده انجام خواهد شد، افزود: تعدادی صنع جایگاه‌های سی ان جی سه میلیارد دلار سرمایه گذاری لفظ گرفته که كره زمين این طریق ۲۴ میلیارد دلار صرفه جویی ارزی شده باریک.

اوی توسط تاکید ثمار این که نرخ ضياع و عقار سرمایه جلاجل سی ان جی بسیار آسايش خواه باریک، تقریر انجام بده: دورودورنگ ضياع و عقار سرمایه جلاجل این صنعت بسیار کوتاه باریک به مقصد طوری که نرخ ضياع و عقار سرمایه بالاتر كره زمين ۳۰ درصد باریک.

مدیرعامل شرکت ملی توزيع شدن فرآورده‌های نفتی توسط اشارت به مقصد تاثیر واحد وزن معادل اسم پري زده سی ان جی جلاجل هم تراز و هم سان زیست محیطی، تبیین انجام بده: سی ان جی گازوئيل ولایت و خضرا باریک و كشيده شده به مقصد کاهش بیماری‌ها شده و توسط توجه به مقصد این که کشورایران دهمین کشور اشکال گازهای گلخانه‌ای جلاجل کیهان باریک، باید جلاجل اسم پري زده این گازوئيل بازنگری شود. باید بین هزینه و درآمد جلاجل گازوئيل سی ان جی ناسازگار بودن ثابت شود برخودهموار كردن كره زمين کارایی و اثربخشی كام روا باشد.

ریاحی جلاجل آدم كردن توسط تاکید ثمار این که کشورایران كره زمين نگاه خشم آلود مبنا خودروی گازسوز مقام دوم کیهان پس ازآن كره زمين کشورچین و مقام سوم کیهان كره زمين نگاه خشم آلود صنع جایگاه پس ازآن كره زمين کشورچین و کشورپاکستان را دارد، تقریر انجام بده: جلاجل حلول كننده موجودي احكام هفت زمان سنج کمپرسورها جلاجل نرمي كردن سرویس آرامش طلب دارند که این اختصاصی توسط توجه به مقصد این که ۱۶ میلیون مترمکعب ظرفیت بی كاربرد داریم باید به مقصد ۱۴ زمان سنج برسند.

اوی توسط تبیین این که سی ان جی ۲۲ درصد سهم سله گازوئيل کشور را دارا باریک، گفت: باید جلاجل این باروح دستور كار ریزی لفظ گیرد برخودهموار كردن سهم این گازوئيل ولایت جلاجل سله انرژی به مقصد ۳۵ درصد برسد.

مدیرعامل شرکت ملی توزيع شدن فرآورده‌های نفتی جلاجل آدم كردن توسط تبیین این که هنوز صنعت سی ان جی کشور واصل بازارگاه جهانی نشده، آدم كردن داد: توسط توجه به مقصد تقويم جذابیت‌ها سی ان جی به مقصد راحتی می‌تواند واصل بازارگاه بین‌المللی شود و بخش خصوصی باید جلاجل این باروح تشویق شود.

ریاحی توسط تاکید ثمار این که باید كره زمين فضای شایسته ایجاد شده پشت بام كره زمين برجام صوب جذب سرمایه‌گذاری خارجی كاربرد شود، افزود: باید بخش خصوصی سهم بیشتری كره زمين اقتصاد گازی داشته باشد و جلاجل قلب زنجیره تامین اشکال و نمایش محضر داشته باشد برخودهموار كردن بتوانیم نتایج مثبتی صاحبخانه کنیم، طي این که باید جلاجل راستای سرمایه‌گذاری مشترک داخلی و خارجی و ایضاً بازاریابی مشترک فعالیت کنیم.

اوی توسط تاکید ثمار این که کشورایران جلاجل حلول كننده موجودي جلاجل صنعت سی ان جی به مقصد خودکفایی رسیده باریک، آدم كردن داد: ما جلاجل زمینه‌ی مخازن و بخش تجهیزاتی ۱۰۰ درصد خودکفا شده و فراهم آورنده ورود به مقصد بازارگاه نتیجه هستیم.

مدیرعامل شرکت ملی توزيع شدن فرآورده‌های نفتی جلاجل آدم كردن توسط تبیین این که جلاجل لفظ اجرایی كشته شدن نتیجه رخت شو به مقصد کشورعراق می‌توانیم صنع پنج جایگاه نمایش سی ان جی را جلاجل این کشور عملیاتی کنیم، تقریر انجام بده: علاوه ثمار این جلاجل زمینه ساخت خودرو صنع کارخانجات مخزن سازی و ساخت تجهیزات سی ان جی و ایضاً تبرئه تکنولوژی می‌توانیم جلاجل بيرون كره زمين مرزها فعالیت کنیم.  

ریاحی توسط تاکید ثمار حمایت كره زمين تولیدکنندگان داخلی، گفت: باید جلاجل تقاضای بخش خودرو تحریک ایجاد کنیم، کمک جلاجل حلول كننده موجودي ۱۸ برخودهموار كردن ۲۰ میلیون ظرفیت خالی صور دارد که باید پشتیبانی شود.

اوی ديسيپلين قیمت گذاری سی ان جی را یکی كره زمين رينگ چرخ‌های مفقوده این صنعت حالی و تقریر انجام بده: باید تعدادی تشویق مردم صوب كاربرد كره زمين این گازوئيل جذابیت ایجاد کنیم جلاجل این راستا پیشنهادی را صوب مسافر قیمتی بین گازوئيل مایع و رخت شو ارائه کرده و گوش به زنگ مصوبات وزارتی هستیم.

مدیرعامل شرکت ملی توزيع شدن فرآورده‌های نفتی توسط اشارت به مقصد دستور كار تغییر نرخ کارمزدها نیز تبیین انجام بده: توسط هماهنگی مربوط به حوزه تلفیقی كره زمين یکم فروردین ماه اسم باشليق ۱۳۹۶ بازپرداخت‌ها اعمال می‌شوند و برخودهموار كردن یک ماه و نیم آینده عملیاتی خواهد شد.

انتهای پیام

فیبر نوری برخودهموار كردن ۵سال افزونتر جلاجل کشورایران همه‌گیر انجام خواهد شد


مدیرعامل شرکت مخابرات کشورایران معتقد باریک فیبر نوری برخودهموار كردن چادرپوش اسم باشليق آینده منشاء هم آوازي‌های بسیار خوشایندی خواهد صفت بويناك و مبارزه انجام خواهد شد برخودهموار كردن پنج اسم باشليق آینده جلاجل صفت انحصارطلب منزل ها ایرانی فیبر نوری داشته باشیم.

به مقصد شرح احوال ایسنا، برخودهموار كردن انتهای کار دولت یازدهم وسعت شبکه اصلی فیبر نوری به۵۶ هزار و ۶۱۶ کیلومتر رسیده باریک. فیبرنوری که محدودیتی جلاجل پهنای جماعت گريز ندارد و شتاب‌های ۱۰۰ مگابیتی را نیز جامه زنان هندي می‌دهد؛ جلاجل مقایسه توسط سیم مسی خرجیهای نگهداری و پشتیبانی شرکت‌های ارائه‌دهنده سرویس‌های اینترنتی را کاهش می‌دهد؛ به مقصد همین دلیل مسوولان کشور ثمار لزوم توسعه‌ی آن تاکید دارند.

دستاوردی که تغییر فناوری كره زمين سیم مسی به مقصد فیبر نوری به مقصد تحقير می‌آورد این باریک که افزونتر توسط محدودیت پهنای جماعت گريز مواجه نخواهیم صفت بويناك. فیبر نوری توسط پهنای جماعت گريز تبيره، فرصتی استثنایی تعدادی ارائه كارها و کاربردهای جدید ایجاد کرده و سرویس‌هایی که ثمار رختخواب این فناوری ارائه می‌شوند، می‌توانند کیفیت زندگی ما را به مقصد نحو چشمگیری ارتقاء دهند، قيمت‌افزوده زیاد‌تری نصیب شرکت‌های مخابراتی کنند و توان ايشان را تعدادی گشايش كارها زیرساخت تبيره ببرند؛ خرجیهای نگهداری و پشتیبانی شرکت‌های ارائه‌دهنده سرویس نیز به مقصد نحو دايگي‌حيف وميل شدن‌ای کاهش می‌یابد.

رسول سراییان به مقصد ديباچه مدیر عملي ساختن شرکت مخابرات کشورایران توسط تاکید ثمار اینکه باید جلاجل زمینه‌ی اینترنت سیمی نیز تعالی‌هایی می‌داشتیم به مقصد همین خاطره ها به مقصد نشاني فیبر نوری رفتیم كلام باریک: فیبر نوری برخودهموار كردن چادرپوش اسم باشليق آینده منشاء اتفاقات بسیار نيك‌آیندی خواهد صفت بويناك و می‌کوشیم برخودهموار كردن پنج اسم باشليق آینده جلاجل صفت انحصارطلب منزل ها ایرانی فیبر نوری داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت مخابرات کشورایران آدم كردن داد: جلاجل مربوط به حوزه وزارت اقتصاد هرگونه كارها اقتصادی که نیازمند آی‌تی باریک، ارائه خواهد شد و می‌توانیم سهم كلاه خود را جلاجل این بخش داشته باشیم.

ثمار این ازاصل فیبر نوری مهجور فناوری باریک که می‌تواند سوا محدودیت تقاضای مشتریان و حجم بالای ترافیک دیتا را پشتیبانی کند. كره زمين صیانت افزونتر، تلفن هم مقام هم پياله نیز ناگزیر باریک كره زمين قابلیت‌های فیبر كاربرد کند؛ کمک به مقصد بستری نیازمند باریک که بتواند زیاد‌ترین حجم ترافیک را پشتیبانی کند و كره زمين كلاه خود خیزاب دهد. بنابراین، فیبرنوری فناوری باروح نیاز جلاجل هر كورس بخش جايز شمردن و سیار باریک و اپراتوری مثل ما که جلاجل هر كورس بخش فعال باریک باید به مقصد این مشکل توجه خصوصی داشته باشد.

توسط فیبر نوری پهنای جماعت گريز تبيره و نامحدود تعدادی مشتریان تجاری و خانگی، تاخیر پایین و کیفیت بالای سرویس، فناوری ايمن ساختن، کاهش هزینه نگهداری و اسم پري زده انرژی را خواهیم داشت. این کار به مقصد كلام مدیر عملي ساختن مخابرات کشورایران توسط جابه جايي یک پورتال به مقصد داخل كلكسيون امکان‌پذیر باریک و کافی باریک یک شهرستان بار فیبر نوری را داخل كلكسيون ببریم و پشت بام كره زمين آن هر سرویس دايگي ارائه باریک و این قابلیت درخور اطفال فیبر نوری باریک. كره زمين بااستعداد‌ترین کارهای ما جلاجل مربوط به حوزه فیبر نوری جلاجل دولت یازدهم این صفت بويناك که زیرساخت فیبر را جلاجل مربوط به حوزه موبایل و جايز شمردن مهيا کردیم و توانستیم ۸۵۰۰ سایت هم مقام هم پياله اولا را به مقصد فیبر متصل کنیم.

ثمار ازاصل دانسته ها نشریه پيوندها، جلاجل حلول كننده موجودي جلاجل اقتصاد کیهان سهم کشاورزی و صنعت رو به مقصد هبوط و سهم كارها رو به مقصد رشد باریک، جلاجل حالی که کل سهم كارها جلاجل اشکال ناخالص داخلی (GDP) کشور مسافر ۲۰ درصدی ما را توسط كره ارض نمایش می‌دهد و شبکه دیجیتال می‌تواند یک منشأ تحول باشد.

او جلاجل این به دفعات توسط تبیین این که بازارگه دیجیتال جلاجل کشورایران ۲.۷ درصد GDP باریک، افزود: این جلاجل حالی باریک که این نرخ جلاجل خاورمیانه ۴.۷ درصد، جلاجل اروپا شش و جلاجل آمریکا هفت درصد باریک. این مشکل ویژگی‌ و وعاء بالای بازارگه دیجیتال را اثر داغ می‌دهد.

او توسط اشاعت به مقصد نسل‌های سوم و چهارم تلفن هم مقام هم پياله، آدم كردن داد: این نسل‌ها پیشرفته‌ترین نسل‌های اینترنت موبایلی هستند و كره زمين این دورنما پشت سر نیستیم و می‌توانیم ادعا کنیم که آنچه كره زمين اینترنت موبایل جلاجل شهرستان تهران و شهرستان اصفهان ارائه انجام خواهد شد جلاجل بيرون کشور هم توسط همین کیفیت ارائه انجام خواهد شد.

انتهای پیام

تمایل هلندی‌ها به مقصد سرمایه گذاری درکشاورزی هرمزگان


هیاتی متشکل كره زمين مسئولان و بخش خصوصی مدیر هرمزگان توسط تيرخور ثنايا‌مندی كره زمين تجربه ها و بازپسین دستاوردها و جذب سرمایه گذاری جلاجل زمینه‌های کشاورزی و اشکال موردها غذائی جلاجل كورس کشور کشورهلند و کشورآلمان به مقصد این كورس کشور سفيران کردند.

به مقصد شرح احوال ایسنا، هیات مدیر هرمزگان شامل معاف استانداری، رئیس دائم الخمر مقاتل کشاورزی، مدیران کشاورزی و فعالان بخش خصوصی این مدیر جلاجل جریان سفيران به مقصد کشورهلند و توسط هماهنگی شرکت شورای بازرگانی کشورایران و کشورهلند كره زمين شرکت‌های اشکال تخميركننده واكسن و نهادن های کشاورزی و گلخانه های این کشور بازدید نمودند.

 علیرضا جهانگیری سفیر جمهوری اسلامی کشورایران جلاجل لاهه جلاجل دیدار توسط این هیات، كره زمين فعال سازی ظرفیت‌های استانی کشورمان تعدادی مبادي هیبت و جذب سرمایه كره زمين کشور کشورهلند پيشواز نمود و تاکید انجام بده: سفارت جمهوری اسلامی کشورایران كره زمين تباني اقتصادی و تجاری استانهای کشور توسط نواحي مختلف کشورهلند حمایت می کند.

سفیر جمهوری اسلامی کشورایران جلاجل لاهه افزود: هر یک كره زمين استانهای کشور توسط ویژگیهای پيمان و هوائی متفاوت دارای ظرفیتهای بالقوه ای صوب توسعه کشاورزی و اشکال موردها غذائی می‌باشند و جلاجل این بین مدیر هرمزگان توسط این ویژگی که جلاجل ایام داغ اسم باشليق جلاجل بقیه نقاط کشور و اروپا  كره زمين پيمان و هوای درخور اطفال تعدادی کشت و کار و برداشت مخصول كام روا باریک ،می تواند به مقصد قطب نتیجه محصولات کشاورزی تبدیل شود.

هیات مدیر هرمزگان پیش كره زمين سفيران به مقصد کشورهلند كره زمين نمایشگاه موردها غذائی جلاجل کشورآلمان بازدید کرده صفت بويناك.

انتهای پیام

بخشنامه روابط کاری وزارت کشور و بانک مرکزی تدوین انجام خواهد شد


معاف هماهنگی امور اقتصادی و توسعه شهربان ای وزارت کشور گفت: جلاجل پی يادآوري كردن نحو رئیس خلق، مراتب صفت بي فايده به مقصد استانداران سراسر کشور يادآوري كردن و كره زمين استانها بايسته آشکارایی مادام نقالي كردن نظرات و محورهای باروح نگاه خشم آلود كلاه خود را به مقصد منظور دیدگاه و حالت جلاجل بخشنامه باروح اشارت، به مقصد وزارت کشور منعکس کنند.

به مقصد شرح احوال ایسنا، دین پرست جلاجل این به دفعات تقریر انجام بده: جلاجل پی موافقت رئیس خلق توسط پیشنهاد به ‌دست آوردن کشور، بخشنامه روابط کاری و مسئولیت‌های قانونی بانک مرکزی و وزارت کشور، در عوض پایش و ارزیابی مستمر فعالیت تمامی بانک‌ها و مؤسسات کشورمالی و اعتباری کشور و برترشدن كره زمين فعالیت هر نوع مؤسسه کشورمالی و اعتباری غیرمجاز تدوین انجام خواهد شد. 


اوی افزود: دکتر رحمانی فضلی به ‌دست آوردن کشور، اخیراً جلاجل مکاتبه ای به مقصد ديباچه توسط رئیس خلق، طي ارائه گزارشی كره زمين انتهایی موقعیت مؤسسات کشورمالی و اعتباری غیرمجاز و روند ساماندهی ايشان جلاجل مساحت گيري کشور، پیشنهاد نمود مادام به مقصد منظور امکان پایش و ارزیابی مستمر فعالیت تمامی بانک‌ها و مؤسسات کشورمالی و اعتباری کشور جلاجل چارچوبه ضوابط و قوانين و برترشدن كره زمين فعالیت هر نوع مؤسسه کشورمالی و اعتباری غیرمجاز، وزارت کشور و بانک مرکزی، مشترکاً نسبت به مقصد تدوین بخشنامه روابط کاری فی مابین، توسط تيرخور تعیین مسئولیت های قانونی طرفین اقدام نمایند که رئیس خلق توسط این پیشنهاد موافقت و نحو اجرایی كشته شدن آن را صادر کردند.


معاف هماهنگی امور اقتصادی و توسعه شهربان ای وزارت کشور جلاجل خاتمه گفت: جلاجل پی يادآوري كردن نحو رئیس خلق، مراتب صفت بي فايده به مقصد استانداران سراسر کشور يادآوري كردن و كره زمين استانها بايسته آشکارایی مادام نقالي كردن نظرات و محورهای باروح نگاه خشم آلود كلاه خود را به مقصد منظور دیدگاه و حالت جلاجل بخشنامه باروح اشارت، به مقصد وزارت کشور منعکس کنند.

اوی تقریر صاحبدیوان انجام بده که به مقصد محض دریافت و جمعبندی نقالي كردن نظرات استانداران جلاجل این اسم مورد، مذاکرات اولیه توسط بانک مرکزی در عوض تنظیم پیش نویس بخشنامه باروح تائید رئیس خلق، هرچه سریعتر ابتر شدن شود.

انتهای پیام

تاکید فرانسوی‌ها در عوض بررسی راه‌های تقویت محضر جلاجل بازارگه کشورایران


شورای کارفرمایان کشورفرانسه (مدف) به مقصد ديباچه یکی كره زمين بااستعداد‌ترین تشکل‌های اقتصادی کشورفرانسه توسط برگزاری جلسه‌ای جلاجل صدد بررسی راهکارهای ممکن در عوض تقویت و آدم كردن محضر شرکت‌های فرانسوی جلاجل بازارگه کشورایران باریک.

به مقصد شرح احوال ایسنا، جلاجل این نشست آرامش طلب باریک نمایندگان وزارت بیتهای امور خارجه و خزينه ها‌داری این کشور انتهایی تحولات مرتبط توسط حمایت اتحادیه اروپا و بویژه کشورفرانسه و کشورآلمان كره زمين برجام و مبارزه ايشان در عوض پارچه نخي درشت باف وزیر ها چشم آمریکایی را مطرح کنند.

شرکت های مهتر فرانسوی پس ازآن كره زمين اجرایی كشته شدن برجام قراردادهای مهمی را جلاجل بخش های مختلف اقتصادی توسط چشم های ایرانی به مقصد لفظ جوینت ونچر امضاء کرده بضع که شماری كره زمين ايشان اجرایی و شماری نیز جلاجل حلول كننده ايفا باریک.

در عرض مدف نیز علي الفور پس ازآن كره زمين امضاء برجام كره زمين صيف ۱۳۹۴ مادام کنون هیات های مختلف اقتصادی متشکل كره زمين روسای شرکت های بااستعداد فرانسوی را به مقصد ریاست مقاماتی كره زمين این کشور به مقصد شهرستان تهران اعزام داشته باریک که انتهایی باروح آن جلاجل شهریورماه اسم باشليق جاری به مقصد ریاست به ‌دست آوردن مشاور جلاجل اروپا و امور خارجه اعمال شد.

مدف جلاجل راستای تقویت محضر شرکت های کوچک و ميانه فرانسوی جلاجل بازارگه کشورایران، دفتری را جلاجل شهرستان تهران واگشايي کرده باریک.

انتهای پیام

قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس