قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس

رکورد ۳۰ ساله ساخت ایستگاه راه‌پولادين شکست


شرکت ساخت و توسعه زیربناهای برج دريايي و حمل کشور اعلام انجام بده که جلاجل شش ماهه بار اول اسم باشليق جاری رکورد ساخت ایستگاه‌های مسافری جلاجل ۳۰ اسم باشليق ماضي شکسته شده باریک.

به مقصد شرح احوال ایسنا، سيني اعلام این شرکت جلاجل کنار رکورد ساخت كره زمين نگاه خشم آلود فشرده شدن نیز ساخت این ایستگاه‌ها به مقصد زیاد كره زمين كورس روبه رو میانگین ماضي كلاه خود رسیده باریک.

جلاجل اسم باشليق جاری که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده معیار خطوط ریلی جلاجل دستگاه بافندگي واگشايي به مقصد سو گسرود ۱۰۰۰ کیلومتر خواهد رسید و بدین ترتیب جلاجل یک اسم باشليق چادرپوش روبه رو میانگین ماضي به مقصد خطوط ریلی کشورایران اضافه انجام خواهد شد، ایستگاه‌های راه‌پولادين نیز شرایطی متفاوت را هیبت می‌کنند و برخودهموار كردن پایان اسم باشليق مبنا زیادی كره زمين ايشان به مقصد ثنايا‌برداری می‌رسد.

سيني اعلام شرکت ساخت برخودهموار كردن پایان اسم باشليق ۱۳۹۶ زیاد كره زمين ۱۰ ایستگاه راه‌پولادين واقع جلاجل مطرود گشتن‌های ریلی اقتصاد مقاومتی جلاجل زمینی به مقصد مساحت چادرپوش میلیون و ۵۰۰ هزار چهارده گره واگشايي خواهند شد. سيني آمارهای ارائه شده فشرده شدن اسم آفريدن‌های این مسیرها قريب ۱۴۳ هزار چهارده گره خواهد صفت بويناك.

جلاجل کنار واگشايي ایستگاه‌های همدان و ساوه جلاجل آسه اي شهرستان تهران – همدان ایستگاه‌های راه‌پولادين فیروزان و شهرستان کرمانشاه نیز جلاجل آسه اي مغرب کشور به مقصد ثنايا برداری نهایی نزدیک شده باریک و كورس ایستگاه نوده و شهرستان ارومیه نیز جلاجل آسه اي ریلی مراغه – شهرستان ارومیه به مقصد ثنايا‌برداری نهایی خواهد رسید.

شرکت ساخت اعلام کرده جلاجل کنار ایستگاه‌هایی که جلاجل دستگاه بافندگي واگشايي آرامش طلب دارند برگزاری مناقصه ۲۰ ایستگاه افزونتر نیز برخودهموار كردن پایان اسم باشليق جاری به مقصد محب تآميز ايفا خواهد رسید و جلاجل حلول كننده موجودي عملیات اجرایی ایستگاه‌های کوهین، لوشان، رستم‌پررونق، سراوان و رشت نیز جلاجل مرحمت ها تکمیل عملیات آرامش طلب دارند.

دولت یازدهم و دوازدهم دستور كار‌ریزی کرده به موجب دستور كار اقتصاد مقاومتی پنج مطرود گشتن ریلی اولویت‌دار کشور به مقصد ثنايا‌برداری خواهند رسید که جلاجل حلول كننده موجودي كاربرد كره زمين راه‌پولادين همدان يكم شده ریل به مقصد شهرستان کرمانشاه رسیده و شهرستان ارومیه نیز جلاجل آینده نزدیک گواهي نامه شبکه ریلی خواهد شد.

به موجب دستور كار‌ریزی‌های اعمال شده جلاجل ماه‌های پس ازآن ریل به مقصد رشت می‌رسد و به هدف نخوردن دوم ریلی شهرستان تبریز که مسیر ارتباط داشتن به مقصد این شهر را به مقصد شکلی دايگي توجه کاهش می‌دهد ظرف ماه‌های آینده به مقصد ثنايا‌برداری نهایی می‌رسد.

شرکت ساخت پشت بام كره زمين تکمیل این پروژه‌ها مفتخرشدن مدیر‌های باقی‌مابقي می‌رود و كورس شهر شهرستان اردبیل و سنندج جلاجل این مسیر رئيس ديوان شبکه ریلی خواهند شد.

انتهای پیام

بررسی عملکرد وزارت نفت جلاجل باروح تحویل قیر به مقصد نظام ارباب رعيتي‌ها جلاجل نقدينه ۹۷


اندام کمیسیون دستور كار و نقدينه مجلس كره زمين بررسی عملکرد آكروبات هـ پيروي یک قانون نقدينه سال۹۶کل کشور (مشکل تحویل قیر) به مقصد نظام ارباب رعيتي‌های اجرایی صوب اعمال وظایف واگذارشده جلاجل جلسه عصر پسفردا این کمیسیون نبا داد.

محمدرضا فروزش جلاجل گفت وگو توسط ایسنا افزود: پاخيره زن به مقصد شرح احوال وزارت نفت كره زمين ۳۰۰۰ میلیارد ده قران معادل ریالی چادرپوش میلیون پريان قیر پاخيره زن به مقصد نگاه خشم آلود دولت ۲۰  درصد سهمیه کسر شده و كره زمين ۸۰ درصد باقیمانده سهم وزارتخانه‌ها و دائم الخمر‌های مختلف تعدادی ۹ ماه و ۷۵ درصد به مقصد بنیاد مسکن، دائم الخمر امور شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، وزارت راه واگذار شده و سهمیه دائم الخمر شهر جنگل‌ها نیز به مقصد معیار ۵۰ درصد تامین شده و مابقی آن پشت بام كره زمين اعلام نگاه خشم آلود درخصوص کارآیی مالچ نفتی یا قیر امولسیونی تحویل خواهد شد.

اوی یادآور شد: اعضای کمیسیون دستور كار و نقدينه مجلس عملکرد وزارت نفت را درخصوص عمل به مقصد عهده داري قانونی خویش واحد وزن معادل ارزیابی کردند و زن خواهي آن شدند برخودهموار كردن توسط مورد بحث قانون، صد درصد قیر پیش بینی شده جلاجل قانون نقدينه اسم باشليق ۹۶ به مقصد سازمانها و وزارتخانه‌های مختلف تحویل شود برخودهموار كردن وقفه‌ای جلاجل ایفای تعهدات و مسئولیتها پیش نیاید.

جلاجل این جلسه، افشانی معاف عمرانی وزارت کشور سهم ۱۳ درصدی وزارت کشور تعدادی هزار شهر را ناچیز خواند و گفت: تاکنون معادل ۲۳۴ میلیارد ده قران قیر تحویل وزارت کشور شده و ثمار ازاصل شاخص‌های تعیینی بین شهرداریهای استانها توزیع شده باریک.

امیریانی معاف به ‌دست آوردن راه نیز تقریر انجام بده:  كره زمين ۵۴ درصد سهم قیر وزارت راه، ۱/۵۱۲/۰۰۰ پريان سهم وزارت راه می شود که تاکنون ۹۷۲ میلیارد ده قران معادل۹۲۰ هزارتن قیر تعدادی راههای روستایی، شهرها و راه‌های عبوری كره زمين شهرها (کمک به مقصد شهرداریها) به موجب شاخص‌هایی اختصاص یافته باریک.

معاف بنیاد مسکن نیز ثمار اثربخش وجود داشتن توزیع قیر رایگان جلاجل توسعه نواحي روستایی جلاجل اسم باشليق ماضي و امسال تقریر داشت: كره زمين ۱۷ درصد سهمیه بنیاد مسکن كره زمين  ۳۰۰۰ میلیارد ده قران قیر، تاکنون ۶۰ درصد معادل ۳۰۶ میلیارد ده قران قیر تحویل و تعدادی آسفالت معابر روستایی و بهسازی روستاها جلاجل مساحي كردن کشور، توزیع شده باریک.

دائم الخمر نوسازی آموزشگاهها نیز اعلام انجام بده كره زمين ۳ درصد قیر سهمیه این دائم الخمر،۱۰۰ درصد به مقصد معیار ۶۰ هزار پريان و معادل ۷۲ میلیارد ده قران تحویل و جلاجل سراسر کشور توزیع شده باریک.

جلاجل پایان این نشست، معاف دائم الخمر جنگلها باتوجه به مقصد اینکه فعلا امکان اسم پري زده مالچ صور دارد و قیرابه باروح اسم پري زده نمی باشد و در عرض توسط توجه به مقصد بارندگی جلاجل ماه‌های عقرب و آذر، كره زمين ۱۳درصد سهمیه ۳۰۰۰ میلیارد ده قران قیر رایگان معادل۳۱۲ میلیارد ده قران جلاجل ۶ ماهه اولا اسم باشليق ۱۵۶‌میلیاردتومان اختصاص یافته که امیدواریم توسط رفع مشکلات فرارو، سهمیه کامل اختصاص یابد.

انتهای پیام

نتیجه رخداد زلزله شهر کرمانشاه اعلام شد/ ایجاد لغو شدن زیاد كره زمين three چهارده گره

شرح احوال کارشناس وزارت راه و شهرسازی كره زمين نتایج اولیه زلزله مدیر شهر کرمانشاه حاکی كره زمين آن باریک که جلاجل نتیجه این زمین لرزه پرتگاهی توسط ارتفاع زیاد كره زمين سه چهارده گره، گسیختگی طولی و بهره مندشدن جلاجل مسافت زیاد كره زمين چادرپوش کیلومتر و جلاجل پهنای زیاد كره زمين یک کیلومتر جلاجل مساحت گيري زمین ایجاد شده باریک.

به مقصد شرح احوال ایسنا، علی بیت اللهی – مدیر بخش زلزله و اندام هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی – نتایج اولیه تحقیقات كلاه خود را اعلام انجام بده که ثمار ازاصل آن مشخص شد “جابجائی جلاجل صوب عمودی و ایجاد لغو شدن توسط ارتفاع زیاد كره زمين سه چهارده گره، گسیختگی طولی و بهره مندشدن جلاجل مسافت زیاد كره زمين چادرپوش کیلومتر و جلاجل پهنای زیاد كره زمين یک کیلومتر جلاجل مساحت گيري زمین، نتیجه رخداد زلزله شهر کرمانشاه – سرپل زخرف ” بوده باریک.

به مقصد كلام بیت اللهی، زلزله استريل و ناچیز خرابكاري جلاجل صیانت غربی مدیر شهر کرمانشاه، نزدیک نوارمرزی توسط کشور کشورعراق، كره زمين زوایای مختلفی دايگي واپسین و ارزیابی باریک. مطمئنا جلاجل روزهای آتی تیم های تحقیقاتی، اجرائی و امدادی محصول برداري مشاهدات كلاه خود را توسط تيرخور تبرئه تجربیان و نيكويي كردن آموزی كره زمين این رخداد طبیعی، به مقصد اشتراک خواهند گذاشت. جلاجل همین تباني تیم کارشناسی و تحقیقاتی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، متشکل كره زمين متخصصان زلزله، ژئوتکنیک، فاكتور، تاسیسات، مصلحت ها و بتن، شهرسازی، برج دريايي و حمل و مدیریت ناآرامي، دوال پس ازآن كره زمين رخداد زلزله ۲۱ عقرب ماه توسط بزرگی ۷.۳ به مقصد شهربان اعزام و كره زمين دیدگاه های مختلفی ابعاد بسته را بررسی کردند.

مدیر بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تقریر انجام بده که یافته باارزش و مهمی که جلاجل این نوشتار بطور مجمل به مقصد آن تاديه شده می شود، مشاهدات رديف نظامي زلزله و ژئوتکنیک مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی(توسط همپیشگی مستمر و نزدیک همکاران سازمان کل راه و شهرسازی مدیر شهر کرمانشاه) كره زمين گسیختگی شگفت و طویل و عریضی بوده که جلاجل پی رويداد زلزله توسط بزرگی ۷.۳ جلاجل جهات رومرکز آن بوقوع پیوسته باریک.

جلاجل شکل های زیر اثرات این گسیختگی سطحی که بصورت کششی و گاه طرد زمین جلاجل شهربان بوده، هويدا گشتن باریک. معیار جابجائی قائم طرفین گسیختگی جلاجل چندی كره زمين نقاط به مقصد زیاد كره زمين سه چهارده گره نیز بزرگوار انجام خواهد شد. درافتادن گسیختگی برداشت شده قريب چادرپوش کیلومتر و پهنای زون گسیختگی که بصورت خطوط ناچیز و زیاد موازی و طویل باریک زیاد كره زمين یک کیلومتر اسم نويسي باریک. چنین رخ‌نمویی كره زمين گسیختگی های خاک و لغزش سطحی جلاجل زمین جلاجل زلزله های شهرستان پیشین کشورایران شگفت و بدیهی باریک که این گسیختگی ها جلاجل اجاره دهنده متحرك نیرومند زمین پدید وارد به ذهن که نمود آن جلاجل مساحت گيري زمین و جلاجل لایه های سطحی بصورت گسیختگی های کششی و کنده كشته شدن مساحت گيري زمین و جابجائی و پرگره سنگ ها باریک.

شکل۱- عکس هائی كره زمين گسیختگی سطحی جلاجل اجاره دهنده زلزله شهر کرمانشاه – سرپل زخرف

این زون گسیختگی که دربر دارنده حرکات کششی لغزش جلاجل دامنه های خاکی بوده که جلاجل ۱۰ کیلومتری طبع ها شروق شهر سرپل زخرف (حروف مستقیم) واقع شده باریک و جلاجل همسايه روستای مله کبود سمت طبع ها شرقی آن واقع باریک که صوب بازدید و شناسائی كره زمين روستای مله کبود واقع جلاجل ارتفاع ۷۶۰ متری كره زمين مساحت گيري دریا، جلاجل صوب طبع ها شروق مادام ارتفاع ۱۷۰۰ متری، درافتادن مسیری تقریبی كورس کیلومتری را بصورت پیاده باید پیمود. مختصات جغرافیائی نقالي كردن مرکز این زون گسیختگی بطول جغرافیائی ۴۵.۹۰۹ و ناموس ۳۴.۵۳۶ درجه باریک.

شکل۲- موقعیت زون گسیختگی جلاجل اجاره دهنده زلزله شهر کرمانشاه – سرپل زخرف، حوالی روستای مله کبود

مسافت گسیختگی طبع ها مغرب – جنوب شروق بوده که جلاجل راستای گسل های شهربان باریک. این زون جلاجل ناحیه ای واقع می گردد که جانمائی پشت بام لرزه ها نیز منطبق توسط آن باریک.

مادام لمحه تدوین این نوشتار، قريب ۷۵۰ پشت بام لرزه جلاجل شهربان رخ داده باریک که اسم بزرگواري شرح احوال مرکز لرزه نگاری دانشگاه شهر تهران، موسسه ژئوفیزیک، نقشه توزیع آن جلاجل شکل ۳ نمایش داده شده باریک.

شکل۳- توزیع پشت بام لرزه های زلزله شهر کرمانشاه – سرپل زخرف (تاکنون زیاد كره زمين ۷۵۰ پسلرزه اسم نويسي باریک)

به مقصد كلام بیت اللهی، جلاجل سمت طبع ها غربی زون گسیختگی و به مقصد سمت روستاهای تپانی، نوشیروان و كوراب زخرف، دشت اول گدايان و معركه گيران زخرف واقع شده باریک که احيانا می رود پهنه گسلی زخرف نیز حدفاصل این دشت اول گدايان و معركه گيران و ارتفاعات شرقی آن نظیر ارتفاعات شاه نشین که جلاجل پیشانی آن قلعه یزدگرد نیز واقع شده، باشد.

درسمت جنوب شرقی و جلاجل همسايه آبشار ریژاوو یا آبشار پیران (حوالی روستائی به مقصد همین غيرماذون) لغو شدن های مرتفعی صور دارد که اجاره دهنده گسل های توسط راستای طبع ها مغرب – جنوب شروق شهربان و كره زمين ان يكباره پهنه گسل زخرف را داغ جا می دهد.

شکل۴- لغو شدن احتمالی گسلی پهنه زخرف جلاجل همسايه آبشار پیران

آنچه واضح باریک، شهربان باروح مناقشه جلاجل این نوشتار، یکی كره زمين به عمد ترین کانون رهائی تنش تکنونیکی شهربان جلاجل زلزله ۷.۳ شهر کرمانشاه – سرپل زخرف بوده و جلاجل این شهربان علاوه ثمار گسیختگی های خاک، كره زمين مكان جلاجل انرژي يافتن سنگ ها، کنده كشته شدن و متلاشی كشته شدن زمین علاوه ثمار گسیختگی هایی که حالت طرد زمین را صوفيان می سازند، مشهود باریک. در عرض مسافت طویل گسیختگی و يكساني آن توسط توزيع شدن شدگی پشت بام لرزه ها و صوب گسله های شناساننده شده شهربان داغ جا می‌دهد که گسل مسبب زلزله نیز جلاجل هیمن راستا جابجائی به عمد داشته و بیشترین اثرات متحرك زمین نیز جلاجل این پرسپكتيو رخ داده باریک.

شکل۵- کنده كشته شدن زمین و جابجائی سنگ های مستحکم جلاجل مساحت گيري و نیز صوب یافتگی گسیختگی کششی جلاجل دامنه ارتفاعات شاه نشین

توسط رخداد زلزله به مقصد بزرگی ۷.۳ جلاجل پذیرایی مرزی کشورایران و کشورعراق، علاوه ثمار مدیر‌های غربی کشور همچون شهر کرمانشاه، کردستان و شهرستان ایلام، زلزله جلاجل شهر تهران، مدیر لرستان و چندین مدیر افزونتر کشور كره زمين یک چشم و جلاجل کشورهای کشورکویت، کشورارمنستان، آذربایجان، کشورگرجستان، عربستان، قطرو تا چه وقت کشور افزونتر ثمار سيني شرح احوال خبرگزاری ها نیز عاطل شده باریک که غير تردید شناسنده معیار انرژی آزاد شده جلاجل اجاره دهنده زلزله شهر کرمانشاه بوده و اجاره دهنده آن ثمار لایه های سطحی نظیر آنچه جلاجل شکل های این نوشتار داغ جا داده شد، حیرت آور باریک.

انتهای پیام

استقرار و راه‌اندازی هوسراني اینترنت پرسرعت جلاجل سرپل‌زخرف


مدیرکل پيوندها و فناوری دانسته ها مدیر شهرستان کرمانشاه كره زمين برقراری رومینگ ملی بین اپراتورهای تلفن هم محفل جلاجل پرسپكتيو زلزله ضربت ديده مدیر شهرستان کرمانشاه نبا داد.

به مقصد شرح احوال ایسنا، شهریار بهنیا توسط اشاعت به مقصد برقراری رومینگ ملی جلاجل پرسپكتيو زلزله ضربت ديده مغرب کشور، گفت: توسط توجه به مقصد رويداد زلزله شهربان مغرب کشور و نیاز به مقصد پيوندها توسط وسعت زیادتر جلاجل پرسپكتيو زلزله ضربت ديده، به مقصد دلیل ازدحام خواهد شد، رومینگ ملی بین صفت انحصارطلب اپراتورهای تلفن هم محفل درغرب کشور برپا شد.

اوی توسط اشاعت به مقصد رومینگ همه اپراتورها جلاجل این شهربان به مقصد صوب سيركننده‌سازی تباني تقریر انجام بده: مقرر شد همه اپراتورها كارها بین شبکه‌ای كلاه خود را جلاجل پرسپكتيو زلزله‌ضربت ديده  به مقصد لفظ رایگان به مقصد مردم مناطقه زلزله‌ضربت ديده ارایه کنند.

مدیر کل پيوندها و فناوری دانسته ها مدیر شهرستان کرمانشاه توسط اشاعت به مقصد راه‌اندازی هوسراني اینترنت جلاجل شهربان سرپل زخرف، افزود: راه اندازی هوسراني اینترنت پرسرعت اینترنت به مقصد نحو به ‌دست آوردن پيوندها و فناوری دانسته ها و توسط هماهنگی پژوهشگاه فضایی،   اعمال شد که توسط توجه به مقصد  تراکم خواهد شد امدادی و نیروهای مردمی  جلاجل شهربان توسط صور هوسراني اینترنتی، جلاجل این اسم مورد مشکلی جلاجل مساحت گرفتن شهربان نداریم.

انتهای پیام

مقفل شايعه اقتصادی جلاجل دوال جمعه


“وعده‌های به ‌دست آوردن نیرو تعدادی سرمایه‌گذاران داخلی”، “بازارگاه ويلا‌های ۷۰ متری پایتخت”، “اخیر کیفیت گازرسانی به مقصد پرسپكتيو زلزله ضربت ديده”، “بررسی عملکرد نظام ارباب رعيتي های نظارتی جلاجل ساخت و عود مسکن های مهر پرسپكتيو زلزله ضربت ديده” و در عرض “بررسی کیفیت توان اشکال و نتیجه لين افزارها جلاجل کشور كره زمين زبان رئیس کمیسیون لين افزار دائم الخمر ديسيپلين صنفی رایانه ای شهرستان تهران” كره زمين يكباره مهمترین شايعه و شرح احوال های ورقه اقتصادی جمعه (۲۶ عقرب ۱۳۹۶) خبرگزاری ایسنا هستند.

به مقصد شرح احوال ایسنا؛ شايعه پسفردا (۲۶ عقرب ۱۳۹۶) اقتصادی  به مقصد صفت منسوب به طوس به هر حال جلاجل زیر آورده شده باریک که می‌توانید توسط کلیک وزیر ها ثمار روی کلمات آبی رنگ هر نبا، اسم ستيزه گر کامل آن نبا را بخوانید.

ساخت‌و سازمسکن مهر شهر کرمانشاه توسط خصولتیها ساخته شد

نایب رئیس تين پرپشت سازان شهر کرمانشاه توسط رد ادعای یک مسوول دولت قبل که كلام ۸۸ هزار يك جهت مسکن مهر جلاجل شهر کرمانشاه ساخته شده گفت: کل مسکن مهر شهر کرمانشاه ۴۹ هزار يك جهت باریک که بخش به عمد آن به مقصد شرکت‌های خصولتی واگذار شد.

مجید نیک نسمت جلاجل گفت‌وگو توسط ایسنا، تقریر انجام بده: اینکه چندی كلام‌بضع ۸۸ هزار مسکن مهر جلاجل شهر کرمانشاه صنع شده ابل باریک. جلاجل مدیر شهر کرمانشاه ۴۹ هزار يك جهت مسکن مهر تعریف شده که قريب ۲۰ درصد كره زمين آن هم به مقصد عقبه نرسیده باریک؛ ازچه که پیمانکاران جلاجل شهر جوانرود توسط دمساز شدن وامهای مرحمت ها اولیه و اعمال قسمتی كره زمين کار، فعالیت را واگرايي کردند و یک پروژه هم جلاجل شهر کرمانشاه هنوز جلاجل محب تآميز فوندانسیون و اسکلت، بلاتکلیف باریک. احكام تاچند پروژه مسدود را به مقصد تين پیمانکاران عمرانی و یک پروژه ۱۳۵۰ واحدی هم جلاجل شهر کرمانشاه به مقصد پرپشت سازان مدیر دادند که به مقصد هر لفظ این كورس نهاد سيني قانون، پاسخگو هستند. بقیه كره زمين کانالهای غیرمتعارف به مقصد شرکتهای خصولتی و تعاونیها داده شد.

یارانه عقرب جلاجل شمار‌هاست

یارانه نقدی عقرب‌ماه وقت نما ٢٤ ليمو ماضي(٢٥ عقرب ماه) به مقصد شمار سرپرستان اهل خانه واریز شد. برخودهموار كردن این محب تآميز دریافتی هر نفر به مقصد زیاد كره زمين سه میلیون و ۶۰۰ هزار ده ريال رسیده باریک.

اعزام اکیپ دوم ماشین آلات سنگین به مقصد پرسپكتيو زلزله‌ضربت ديده

كره زمين دوال ماضي همزمان توسط پایان امدادرسانی، آواربرداری‌ها جلاجل پرسپكتيو زلزله‌ضربت ديده شهر کرمانشاه يكم شده و اکیپ دوم ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین به مقصد ستاد معین بنیاد مسکن شورش اسلامی مستقر جلاجل پرسپكتيو زلزله‌ضربت ديده مدیر شهر کرمانشاه اعزام شد. آواربرداری‌ها جلاجل شهرها و روستاهای پرسپكتيو زلزله‌ضربت ديده هم اکنون جلاجل حلول كننده اعمال باریک.

بازارگاه ويلا‌های ۷۰ متری پایتخت+ قیمت

جلاجل شطرنج باز اسم باشليق جاری ۴۸۹۳ باروح ويلا‌های کمتر كره زمين ۷۰ اسم هم معني جلاجل شهر شهرستان تهران به مقصد فروش رسیده که ۳۹ درصد كره زمين کل معاملات را اثر داغ می‌دهد. جلاجل شطرنج باز اسم باشليق جاری ثمار ازاصل شرح احوال دفتراسناد اقتصاد مسکن ۱۴ هزار  و ۱۹۵ باروح خريطه جلاجل شهر شهرستان تهران اعمال شده که ۳۹ درصد كره زمين کل معاملات به مقصد واحدهای کمتر كره زمين ۷۰ اسم هم معني و ۷۳ درصد به مقصد واحدهای کمتراز ۱۰۰ اسم هم معني چهره آرايي اختصاص داشته باریک. این اثر داغ می‌دهد واحدهای کوچک و ميانه توسط صور قوچ پایین دهک‌های پایین سهم دايگي توجهی كره زمين بازارگاه مسکن را جلاجل اختیار دارند. توسط این حلول كننده هنوز ۷۰ درصد تمرکز سمت هدیه به مقصد سمت صنع ويلا‌های ۱۰۰ اسم هم معني  به مقصد تبيره باریک.

نحو حجتی تعدادی حمایت كره زمين نتیجه ۵ محصول کشاورزی

معاف توسعه بازرگانی و صنایع وزارت کشاورزی كره زمين نحو حجتی تعدادی حمایت كره زمين نتیجه محصولات کشاورزی به مقصد خصوصی پنج محصول زعفران، پسته، ميوه نخل، سیب و کشمش نبا داد و گفت: راهکارهای مختلفی تعدادی تقویت نتیجه کشاورزی و حمایت كره زمين صادر کنندگان مثل تخصیص تسهیلات كم ارزش قیمت پیش بینی شده که جلاجل این میان زنجیرهای اشکال جلاجل اولویت آرامش طلب دارند.

افزایش قیمت موردها معدنی آدم كردن دارد

نمودارهای جهانی قیمت اثر داغ می‌دهد که بازارگاه موردها معدنی همچنان جلاجل حلول كننده هیبت روند افزایشی هستند و این مسیر برخودهموار كردن ابتدای امسال طی شده باریک. ثمار ازاصل قیمت های بدست وارد به ذهن كره زمين محصولات معدنی جلاجل بازارگاه جهانی، روند صعدی این محصولات كره زمين ابتدای امسال آدم كردن دارد؛ به مقصد نوع ای که محصولی مثل اول شب كره زمين شش ماه ماضي برخودهموار كردن پسفردا برخودهموار كردن ۱۰۰۰ دلار جلاجل هر پريان افزایش قیمت داشته باریک.

وعده‌های به ‌دست آوردن نیرو تعدادی سرمایه‌گذاران داخلی

یکی كره زمين مشکلات بخش خصوصی جلاجل صنعت ايجادشدن نيستي حمایت‌های دولتی باریک، جلاجل همین راستا به ‌دست آوردن نیرو وعده تسهیل محضر شرکت های داخلی جلاجل بازارگاه خارجی را داده باریک. بخش خصوصی جلاجل زیاد كره زمين ۶۰ درصد ايجادشدن تولیدی کشور محضر مؤثر دارد و این صنعت توسط ۷۷ هزار مگاوات ظرفیت مونس شده نیروگاهی جلاجل رتبه چهاردهم جهانی آرامش طلب دارد که این مشكل سازي نشاندهنده پتانسیل بالای صنعت ايجادشدن کشورایران باریک.

چقدر می‌توانیم جلاجل صادارت لين‌افزار مدعی باشیم؟

شاهین اکبریان طبری _رییس کمیسیون لين‌افزار دائم الخمر ديسيپلين صنفی رایانه ای تهران_ جلاجل گفت‌وگو توسط ایسنا، توسط تبیین این که صنایع مختلف لين‌افزاری جلاجل کشور همچون لين‌افزارهای کاربردی و بانکی جایگاه بهتری جلاجل نتیجه این لين‌افزارها به مقصد کشورهای افزونتر دارند، گفت: توسط این‌که مكان نارايج كردن برند ایرانی جلاجل کشورهای شهربان و آسیا کاری سخت باریک، اما چندی لين‌افزارهای بانکی که جلاجل کشورآفریقای جنوبی و آسیا و حتی جلاجل کشورعراق و کشورافغانستان یا کشورهای همسایه شمالی كاربرد می‌شوند، برندهای ایرانی هستند.

بررسی عملکرد دائم الخمر استاندارد جلاجل مشكل سازي کشور هوای شهرستان تهران

مدیرکل استاندارد مدیر شهرستان تهران كره زمين مدل معاینه فنی موتورخانه‌های نظام ارباب رعيتي‌های کشوری و دولتی و نیز بررسی اثرات مایع افزودنی “بوست” به مقصد نفت باروح كاربرد جلاجل وسائل نقلیه متحرک و نیز سیستم‌های ساکن به مقصد ديباچه كورس پروژه این دائم الخمر جلاجل راستای کاهش کشور هوای شهرستان تهران نبا داد.

بذال بیات جلاجل گفت‌وگو توسط ایسنا جلاجل اخبار توسط اخیر اقدامات لفظ گرفته به مقصد منظور مقابله توسط کاهش کشور هوای شهرستان تهران، تقریر انجام بده: مقوله کشور جو زیاد كره زمين هر دائم الخمر دیگری پيوسته كاري به مقصد دائم الخمر وقايه كره زمين محیط زیست باریک، اما سازمان کل استاندارد مدیر شهرستان تهران جلاجل اسم باشليق جاری كورس پروژه را مدنظر آرامش طلب داد برخودهموار كردن بتواند جلاجل راستای کاهش کشور جو مشي بردارد.

نفت‌رسانی جلاجل پرسپكتيو زلزله ضربت ديده به مقصد شيوه تفكر عادی ضياع و عقار

توسط رويداد زمین‌لرزه جلاجل مدیر‌های غربی کشور چادرپوش جایگاه نفت جلاجل مدیر شهر کرمانشاه دستخوش آسیب شد که تاکنون كره زمين این چادرپوش جایگاه سه جایگاه به مقصد نرمي كردن وارد به ذهن و نفت‌رسانی جلاجل مدیر شهر کرمانشاه و شهربان سرپل زخرف به مقصد شيوه تفكر عادی بازگشته باریک.

اخیر کیفیت گازرسانی پرسپكتيو زلزله ضربت ديده

سخنگوی شرکت ملی رخت شو کشورایران اخیر کیفیت گازرسانی به مقصد پرسپكتيو زلزله ضربت ديده را تشریح انجام بده و كره زمين وصل كشته شدن رخت شو ۵۰۰ ارج داشتن جلاجل سرپل زخرف نبا داد و گفت:در عرض تاکنون رخت شو ٨٠٠ ارج داشتن جلاجل سه باباجانی وصل شده باریک.

٥٠٠ پريدن خارق عادت ایرلاین‌های ایرانی به مقصد پرسپكتيو زلزله ضربت ديده

مدیر روابط عمومی دائم الخمر هواپیمایی کشوری كره زمين اعمال زیاد كره زمين ۵۰۰ پريدن خارق عادت، تبرئه ۲۷۸ نفر مصدوم و ۸۷۸ پريان شهر بار كره زمين دوال دوشنبه نبا داد. كره زمين زمان جلي زلزله جلاجل مغرب کشور تمامی بخش‌های برج دريايي و حمل هوایی عملیات امدادرسانی را يكم کردند.

انتهای پیام

فك پيمان جلاجل قصر شیرین مقطعی باریک


مدیرکل دفتراسناد مدیریت ناآرامي و دفاع كردن غیر عملي ساختن شرکت مهندسی پيمان و فاضلاب کشور اعلام انجام بده: پيمان قصر شیرین که به مقصد علت شکستگی به هدف نخوردن تبرئه فك شده باریک، مادام چادرپوش ساق دست آینده مجددا وصل می شود.

فرهاد کرکانی جلاجل گفت‌وگو توسط ایسنا، تقریر انجام بده: ۲۴ ساق دست پشت بام كره زمين رويداد زمین لرزه جلاجل قصرشیرین صفت بي فايده پيمان این شهر وصل شد اما توسط توجه به مقصد آسیب به هدف نخوردن لوله اصلی و پشت بام لرزه های مکرری که جلاجل این شهر صور دارد، دوباره بخش هایی كره زمين این خطوط آسیب دیده و دستخوش مشکل می شوند که در عوض رفع این آسیب های جزئی واجب شده باریک یکی – كورس ساق دست جلاجل درافتادن شب هنگام دوال بصورت مقطعی پيمان فك شود.

اوی آدم كردن داد: كره زمين نگاه خشم آلود تامین پيمان جلاجل شهر قصرشیرین هیچ مشکلی صور ندارد و قطعی مقطعی جلاجل چندی كره زمين نقاط به مقصد دلیل آسیب هایی باریک که جلاجل نتیجه پشت بام لرزه‌های موجود ثمار شبکه پيمان این شهر واصل انجام خواهد شد.

کرکانی منبع تامین پيمان قصر شیرین را كله دار پل زخرف حالی و افزود: به مقصد دلیل طولانی وجود داشتن به هدف نخوردن تبرئه و رويداد این بسته، گواهي نامه ترکیدگی لوله جلاجل چندی نقاط بودیم.

مدیرکل دفتراسناد مدیریت ناآرامي و دفاع كردن غیر عملي ساختن شرکت مهندسی پيمان و فاضلاب کشور آدم كردن داد: به مقصد دلیل هدر رفت پيمان نمی توانیم مادام رفع کامل آسیب، پيمان را وصل کنیم به مقصد همین دلیل پيمان به مقصد لفظ مقطعی فك و مجددا وصل می شود.

اوی تقریر انجام بده: پنج نقالي كردن شکستگی به مقصد صفت منسوب به طوس کامل رفع شده و یک باروح باقی جلاجل حلول كننده تعمیر باریک.

کرکانی توسط اشاعت به مقصد موقعیت تامین پيمان شهربان گفت: ١٢ تانکر آبرسانی سیار که به مقصد صفت منسوب به طوس مستمر پيمان دارند، جلاجل این شهربان صور دارد.

انتهای پیام

کاهش ۱۰ درصدی مطالبات غیرجاری


مدیرعامل بانک سپه اعلام انجام بده: نسبت مطالبات غیرجاری این بانک نسبت به مقصد کل تسهیلات اعطایی آن جلاجل اسم باشليق ماضي توسط کاهش ۱.۸ درصدی به مقصد ۱۰.۳ درصد جلاجل پایان حرمل ۱۳۹۵ رسیده باریک.

به مقصد شرح احوال ایسنا، محمد کاظم چقازردی جلاجل مجمع عمومی عادی سالیانه بانک سپه اشارتاً تشریح فعالیت‌های این بانک جلاجل اسم باشليق ماضي و مقایسه شاخص‌های آن توسط اسم باشليق ۱۳۹۴ تقریر انجام بده: کل وديعه‌های بانک كره زمين صفت تبليغاتچي ۵۰۱ هزار و ۳۰۶ میلیارد ریال جلاجل پایان اسم باشليق ۱۳۹۴ به مقصد ۶۴۷ هزار و ۳۴۹ میلیارد ریال جلاجل پایان حرمل ۱۳۹۵ رسیده باریک.

اوی توسط اشاعت به مقصد رشد ۱۶ درصدی تسهیلات اعطایی بانک سپه گفت: حجم تسهیلات اعطایی جلاجل پایان حرمل ۱۳۹۴ كره زمين ۳۵۰ هزار و ۱۸۴ میلیارد ریال به مقصد ۴۰۷ هزار و ۷۱۳ میلیارد ریال جلاجل حرمل ماه اسم باشليق ماضي رسیده باریک.

رئیس هیات‌مدیره بانک سپه توسط اشاعت به مقصد رشد ۴۷ درصدی سرمایه بانک سپه افزود: سرمایه بانک كره زمين رقم ۷۵ هزار و ۵۳۲ میلیارد ریال توسط افزایش معادل۳۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به مقصد ۱۱۱ هزار و ۳۲ میلیارد ریال رسیده که این امر به شدني نسبت کفایت سرمایه و شاخص‌های نظارتی را جلاجل پی داشته باریک.

اوی افزود: توسط مندرج سرمایه فوق، سرمایه نقدی بانک كره زمين ۵ هزار و ۱۳۸ میلیارد ریال به مقصد ۴۰ هزار و ۶۳۸ میلیارد ریال افزایش یافته باریک.

چقازردی به مقصد رشد ۷۴ درصدی فعالیت‌های ارزی بانک سپه اشاعت انجام بده و گفت: حجم فعالیت‌های ارزی بانک جلاجل اسم باشليق ۱۳۹۵ بزرگوار ثمار ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بوده باریک.

مدیرعامل بانک سپه گفت: بانک تعدادی ایجاد فروغ و بيرون رفت كره زمين رکود جلاجل اسم باشليق ماضي قريب ۲۹ هزار و ۳۵۵ میلیارد ریال تسهیلات به مقصد سه هزار و ۸۱۶ بنگاه اقتصادی کوچک و ميانه بازدادن کرده باریک.

اوی افزود: سهم بانک سپه كره زمين کل تسهیلات پرداختی ديسيپلين بانکی به مقصد بنگاه‌های اقتصادی کوچک و ميانه قريب ۸.۷ درصد باریک.

انتهای پیام

انتهایی اقدامات بانک ملی کشورایران تعدادی کمک‌رسانی به مقصد زلزله‌زدگان شهرستان کرمانشاه


مدیرعامل بانک ملی کشورایران اشارتاً اعلام تشکیل کمیته تنش زايي و اعزام تیم پزشکی بیمارستان این بانک به مقصد پرسپكتيو زلزله‌مضروب مدیر شهرستان کرمانشاه، كره زمين فرستادن رنج ها‌های مددرساني و اقلام باروح نیاز مردم نیز نبا داد.

به مقصد شرح احوال سرویس بازارگاه ایسنا،  محمدرضا حسین‌زاده مدیرعامل بانک ملی کشورایران، اشارتاً ناموس تسلیت به مقصد بازماندگان این سانحه، اعلام انجام بده تیمی متشکل كره زمين مدیران و کارکنان ستادی بانک به مقصد هم محفل کامیون حامل رنج ها امدادی و کمک‌های بانک نیز فردا به مقصد شهرستان کرمانشاه اعزام انجام خواهد شد و نسبت به مقصد هماهنگی توسط ادارات امور شعب همجوار تعدادی اعزام به مقصد شهربان و بالارفتن شتاب عمل جلاجل امدادرسانی اقدام شده باریک.

اوی اظهارکرد: این رنج ها شامل ۱۱ کامیون حامل داروهای ضروری و کمیاب كره زمين يكباره آلبومین به مقصد بها كورس میلیارد ده قران و ۲۷ هزار بطری پيمان‌معدنی كره زمين صیانت شرکت سرمایه‌گذاری شفادارو و شرکت توزيع شدن رازی كره زمين شرکت‌های تابعه بانک ملی کشورایران و در عرض ۱۰۰ نظام ارباب رعيتي چادر، ۶۰۰ اسم بي حس جاانداز و ۲۱ هزار بطری پيمان معدنی توسط بانک ملی کشورایران باریک که جلاجل میان مردم آسیب دیده این پرسپكتيو توزیع انجام خواهد شد. در عرض هماهنگی نیز توسط تعدادی كره زمين نانوایی‌های مدیر شهرستان کرمانشاه تعدادی توزیع آرد و نغن جلاجل روستاهای جهات و پرسپكتيو زلزله‌مضروب لفظ گرفته باریک.

حسین‌زاده توسط تعبیر اینکه پزشکان و پرستاران اعزامی بیمارستان بانک نیز غير وقفه جلاجل بیمارستان صحرایی سرپل‌زخرف مشغول به مقصد مداوای آسیب‌دیدگان هستند، گفت: جلاجل ساعات اولیه پشت بام كره زمين رويداد زمین‌لرزه جلاجل پرسپكتيو غربی کشور، امکانات بیمارستان بانک تعدادی کمک‌رسانی به مقصد زلزله‌زدگان مدیر شهرستان کرمانشاه بسیج و به حضور رسيدن پزشکی، پرستاری، دارویی و درمانی بیمارستان بانک ملی کشورایران به مقصد شهربان اعزام شد.

اوی اظهارکرد: کمیته تنش زايي و پشتیبانی بانک نیز تعدادی فرستادن تجهیزات و امکانات زیادتر به مقصد پرسپكتيو زلزله‌مضروب جلاجل لفظ نیاز تشکیل شده باریک.

مدیرعامل بانک ملی کشورایران در عرض اشعاركننده انجام بده: اقدامات واجب شده تعدادی مناقشه زروسيم‌رسانی جلاجل این پرسپكتيو لفظ گرفته باریک و خودپردازهای سیار بانک ملی کشورایران جلاجل مقام‌هایی ايمن ساختن جانمایی شده و جلاجل حلول كننده خدمتگزاري‌رسانی هستند.

اوی توسط اشاعت به مقصد بالابودن مقیاس خسارات وارده جلاجل پرسپكتيو زلزله‌مضروب پرسپكتيو غربی کشور اظهارکرد: کمیته‌ای جلاجل بانک ملی کشورایران تشکیل شده باریک که پشت بام كره زمين تكميل عملیات امدادرسانی به مقصد آسیب‌دیدگان، نسبت به مقصد ارایه تسهیلات تعدادی بازسازی این پرسپكتيو اقدام انجام خواهد شد.

مدیرعامل بانک ملی کشورایران ديباچه انجام بده: امدادرسانی به مقصد هموطنان جلاجل پرسپكتيو زلزله مضروب شهرستان کرمانشاه همچنان آدم كردن دارد و توسط توجه به مقصد تبيره توافق داشتن نمره مصدومان این زلزله مهتر و نیاز مبرم به مقصد آب خون توسط رديف نظامي خونی O منفی تعدادی مصدومان، كره زمين همه همکاران و هموطنان نیز مسئلت دارم تعدادی شرکت جلاجل امر خیرخواهانه اهدای آب خون جلاجل اسرع هنگام ولادت به مقصد نزدیک‌ترین مرکز‌های تبرئه آب خون رجوع کنند.

حسین‌زاده اعلام انجام بده:  شماره‌شمار ۹۹۹۹۹ و شماره‌کارت ۶۰۳۷۹۹۱۱۹۹۵۰۰۰۹۵ خنجه سرخ جمهوری اسلامی کشورایران نزد بانک ملی کشورایران هم دردسترس جمعيت‌آوری کمک‌های نقدی مردم قسم‌متحد شدن کشورمان به مقصد مردم بسته دیده شهرستان کرمانشاه باریک.

اوی گفت: کارکنان بانک ملی کشورایران جلاجل اقدامی خیرخواهانه و خداپسندانه، بخشی كره زمين صفت پست ماه جاری كلاه خود را تعدادی کمک به مقصد بسته‌دیدگان زلزله جلاجل مدیر شهرستان کرمانشاه تخصیص می‌دهند.

انتهای پیام

تاثير کشنده سم کشاورزی «گلایفوزیت» ثمار ماهی کپور


تحقیقات داغ جا داده‌بضع نوعی سم پرمصرف کشاورزی به مقصد غيرماذون گلایفوزیت، می‌تواند كره زمين طریق تاثیر ثمار فاکتورهای خونی ماهیان کپور، باعث تغییر روال و جلاجل نهایت ادا كردن كشته شدن آنان شود.

به مقصد شرح احوال ایسنا، امروزه افزایش فعالیت­های کشاورزی و كاربرد كره زمين کودهای شیمیایی و حشره‌­کش‌­ها، موجر ورود رديف نظامي بزرگی كره زمين آلاینده­‌ها به مقصد اکوسیستم­‌ها شده ‌باریک. یک ردياب كره زمين این آلاینده­‌ها زهرها کشاورزی هستند که حسب معمولً كره زمين طریق فعالیت­‌های انسانی واصل اکوسیستم­‌های آبی شده و باعث جلي آسیب­‌های شدید جلاجل جوامع آبزیان می­‌شوند.

سم گلایفوزیت، یکی كره زمين پرمصرف‌­ترین چوب ريزه­‌کش‌­های رایج جلاجل کیهان طی اسم باشليق­‌های اخیر بوده که می‌­تواند چوب ريزه‌های هرز یک‌ساله و چندساله مختلف را کنترل کند و پوشيدگي، حلالیت آن جلاجل پيمان بسیار بالاست.

زهرها چوب ريزه‌­کش می­‌توانند ثمار ساختارگرايي کبد، آبشش و صفت انحصارطلب آبزیان، تاثير تخریبی داشته و در عرض اختلالات آنزیمی و هورمونی شدیدی را جلاجل ماهیان ایجاد کنند.

توسط توجه به مقصد این‌که زهرها کشاورزی به مقصد محیط‌­های تکثیر آبزیان واصل می‌­شوند، حیات آن‌ها به مقصد خطرساز می‌­افتد و این امر در عوض حیات اسم پري زده‌­کنندگان این آبزیان كره زمين يكباره بشقاب‌­ها نیز تهدید محسوب می­‌شود.

ماهی کپور معمولی یکی كره زمين آبزیان باارزش و اقتصادی باریک و به مقصد ديباچه یکی كره زمين آبزیان پرمصرف كره ارض محسوب می‌­شود.

جلاجل پژوهشی به مقصد والامنشي پژوهشگران دانشگاه شهید هنرور کرمان، توسط آزمایش ثمار روی ۴۰۰ قطعه ماهی کپور معمولی تاثیر سم گلایفوزیت ثمار این ماهی‌ها باروح توزين آرامش طلب گرفته باریک.

جلاجل این آزمایش، محققان، ماهیان را جلاجل پنج رديف نظامي توسط پنج قوام مختلف سم گلایفوزیت آرامش طلب دادند و در عوض مقایسه، گروهی را نیز به مقصد ديباچه گواهي نامه گلچين کرده و به مقصد آن هیچ سمی اضافه نکردند برخودهموار كردن تاثیر عوامل افزونتر را بسنجند.

نتایج داغ جا دادند که توسط افزایش قوام سم معیار اجمال و میر نیز بالاتر می‌رفت. فروسو تاثیر سم گلایفوزیت، جلاجل ساعات اولیه، تحرک زیادتر و جلاجل پایان آزمایش ماهیان دستخوش گروهي هماني، بی‌حالی و جلاجل نهایت ادا كردن می­‌شدند.

در عرض، توسط افزایش قوام سم، کاهش جلاجل معیار فاکتورهای خونی مشاهده شد. معیار گلبول­‌های سفید، گلوکز، کورتیزول و کلسترول توسط افزایش قوام سم افزایش و معیار پروتئین کل کاهش داغ جا دادند.

كره زمين نتایج این آزمایش می‌توان دریافت که سم گلایفوزیت جزو زهرها زيانمند شدن در عوض ماهی کپور معمولی باریک که تاثیرات آشکاری ثمار روال و بیانات این ماهیان جلاجل محیط آلوده به مقصد سم و در عرض سیستم خونی ماهی کپور معمولی دارد.

به مقصد كلام محققان، كره زمين این رفتارها و به‌تمامی می‌­توان به مقصد ديباچه شاخص ارزیابی تندرستي محیط ماهیان و سایر موجودات بيدين كاربرد انجام بده.

نتایج مطالعه فوق جلاجل فصلنامه علمی و پژوهشی «تندرستي و محیط زیست» غيرمشدد به مقصد  تين علمی صحه کشورایران به مقصد چاپ رسیده باریک.

انتهای پیام

نابساماني گوشی‌های گوگل آدم كردن دارد!


شرح احوال‌های منتشر شده جلاجل فضای مجازی حاکی كره زمين آن باریک که گوشی‌های پیکسل ۲ ایکس ال گوگل، شهر بار افزونتر دستخوش مشکل جلاجل ورقه نمایش شده‌بضع.

به مقصد شرح احوال ایسنا، به مقصد شيريني كره زمين وب سایت phonearena، تاچند هفته پیش صفت بويناك که ورقه نمایش گوشی‌های زيرك گوگل محرزشدن پیکسل ۲ ایکس ال، دستخوش مشکل سوختگی پیکسل‌ها شده صفت بويناك که این مشکل جلاجل اجاره دهنده كاربرد تاچند روزه كره زمين گوشی تعدادی کاربران ایجاد شده صفت بويناك.

اما هم اکنون ثمار ازاصل شايعه جدید منتشر شده، کاربران گوشی های پیکسل ۲ ایکس ال جلاجل فضای مجازی تقریر کرده بضع که کناره و کناره ورقه نمایش گوشی های مذکور کار نمی کند و خیلی كره زمين ايشان كره زمين مشکل پیش وارد به ذهن ناراضی هستند.

توسط اینکه اختصاصی زیادی كره زمين نمایش گوشی‌های گوگل پیکسل ۲ وگوگل پیکسل ۲ XL نگذشته باریک، این گوشی‌ها توسط سیل پایان‌ناپذیری كره زمين مشکلات کوچک و مهتر مواجه شده‌بضع. یکی كره زمين مشکلات این گوشی، كره زمين کار محذوف میکروفون آن به مقصد هنگام مراوده تلفنی یا قبضه شرفه باریک. یکی افزونتر كره زمين مشکلات آن هم که كلام شد، كاستي جلاجل ورقه نمایش این گوشی ها صفت بويناك. اما شرکت گوگل جلاجل این به دفعات مدعی شد که ورقه نمایش بکار گرفته شده جلاجل این گوشی به مقصد هیچ ديباچه توسط ورقه نمایش گوشی‌های افزونتر متفاوت نیست و کاملا مانند آن پنل‌های اولد سایر گوشی های هم طبقه آن باریک.

این هيولا تکنولوژی ایضاً اعلام انجام بده که تحقیقات گسترده‌ای جلاجل این به دفعات اعمال داده باریک و نتایج بدست وارد به ذهن كره زمين تحقیقات کاملا ثمار ظلم كردن پیکسل‌های ورقه نمایش گوشی زيرك پیکسل ۲ ایکس ال دلالت دارد. گوگل جلاجل آخركار به مقصد تمامی کاربران اطمینان داد که جلاجل اجاره دهنده كاربرد يوميه كره زمين این گوشی هرگز توسط چنین مشکلی مقابل شدن نخواهند شد. گوگل ایضاً گفت داده صفت بويناك که توسط بروزرسانی رقيق افزاری مشکل پیش وارد به ذهن را گدازش خواهد انجام بده.

گوگل توسط دریافت چنین شکایت ها و گزارشهایی كره زمين صیانت کاربران گوشی های پیکسل ۲ ایکس ال تصمیم گرفته باریک مشکل بوجود وارد به ذهن را توسط یک بروزرسانی رقيق افزاری گدازش کند.

انتهای پیام

قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس