قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس

بیانات اردوغان به مقصد کاهش رتبه اعتباری کشورترکیه

رییس خلق کشورترکیه می گوید موسسات رتبه بندی جلاجل تلاشند کشورترکیه را به مقصد جابجایی برانند و نباید آن ها را جدی گرفت.

به مقصد شرح احوال ایسنا به مقصد شيريني كره زمين رویترز، رجب طیب اردوغان جلاجل بیانات به مقصد کاهش رتبه اعتباری این کشور جلاجل طبقه بندی موسسه ” مودی” گفت: موسسات رتبه بندی مشغول مبارزه تعدادی به مقصد جابجایی راه پيمايي کشورترکیه هستند و بازارهای کشورمالی نباید به مقصد آن ها توجه کنند.

او که جلاجل جمهور اعضای تشكيلات سياسي حاکم منصفي و توسعه حرف می گفت، این گفتاري را جلاجل بیانات به مقصد کاهش رتبه اعتباری کشورترکیه تعبیر انجام بده که موسسه مودی، علت آن را تمدید تضعیف نهادها، افزایش مساحي كردن ریسک و وسیع نمناك كشته شدن کسری شمار جاری ديباچه کرده صفت بويناك.

این موسسه رتبه اعتباری کشورترکیه را به مقصد ” ب آ ۲” تنزل داده باریک که كورس رتبه پایین نمناك كره زمين مساحي كردن اطمینان واجب شده تعدادی سرمایه‌گذاری باریک.

انتهای پیام

به هدف نخوردن‌ ونشان تعدادی خرده‌فروشان سیگار


رئیس مرکز دستور كار‌ریزی و نظارت ثمار دخانیات اعلام انجام بده که صرفا سوپرمارکت‌ها، خواربارفروشان و كم ارزش‌فروشانی که تصديق خرده‌فروشی محصولات دخانی دریافت کرده‌بضع، می‌توانند محصولاتی تولیدی و وارداتی را دریافت کنند و به مقصد فروش برسانند.

علی‌اصغر رمزی جلاجل گفت‌وگو توسط ایسنا، جلاجل اسم مورد هيئت ۱۳ قانون مبارزه توسط غيرقانوني محصوله مبنی ثمار مونس شناسه محصوله و شناسه رهگیری و راه‌اندازی سامانه مربوطه تعدادی محصولات دخانی و سیگار، تقریر انجام بده: ترفیع کار جلاجل این زمینه بسیار مقبول بوده و جلاجل حلول كننده موجودي واردات محصولات دخانی و مندرج سفارش آن‌ها صرفا توسط مندرج سفارش محصوله امکان‌پذیر باریک.

اوی آدم كردن داد: تمامی مرحمت ها طراحی، تعیین شناسه محصولات دخانی و مندرج آن‌ها جلاجل سامانه نهایی شده باریک و جلاجل حلول كننده ايفا باریک و كره زمين یک ماه قبل نیز مندرج تولیدات تمامی کالاهای سیگارت سازی به مقصد لفظ يوميه جلاجل سامانه الزامی و اجرایی شده باریک.

رئیس مرکز دستور كار‌ریزی و نظارت ثمار دخانیات توسط اشارت به مقصد اینکه مندرج فروش کارخانه‌های سیگارت سازی به مقصد توزیع‌کنندگان سراسری (کشوری) نیز طی ماه جاری الزامی و اجرایی شد، تبیین انجام بده: جلاجل حلول كننده موجودي مندرج تبرئه مکان و مالکیت محصولات جلاجل سامانه باریک  و جلاجل آینده نزدیک فروش توزیع‌کنندگان کشوری به مقصد تولیدکنندگان استانی و نیز مندرج فروش توزیع‌کنندگان استانی به مقصد خرده‌فروشان محصولات دخانی جلاجل سامانه الزامی و اجرایی انجام خواهد شد.

به مقصد كلام اوی توزیع‌کنندگان استانی صرفا مجاز به مقصد توزیع و فروش سیگار به مقصد خرده‌فروشانی هستند که تصديق خرده‌فروشی محصولات دخانی را دریافت کرده‌بضع و دانسته ها آن‌ها جلاجل سامانه صور دارد، جلاجل غیر این لفظ زردتشتي توزیع‌کننده استانی باطل انجام خواهد شد.

انتهای پیام

شهر به چه نحو زيرك انجام خواهد شد؟


شهر زيرك كره زمين مفاهیمی باریک که این روزها زیادتر كره زمين قبل واصل ادبیات مسوولان شهری شده باریک؛ مفهومی که درصورت كمال يابي می‌تواند بینهایت كره زمين هم سر شهری كره زمين يكباره کثافت جو و ترافیک را به مقصد مراتب کاهش دهد.

به مقصد شرح احوال ایسنا، مدیریت شهرهای مهتر به مقصد دلیل هم سر بینهایت که توسط آن روبه‌رو هستند کار بسیار كريه و پیچیده‌ای باریک؛ تصور کنید جلاجل پی گروهي آگاهی كره زمين ساعات عزايم شلوغی خواهد شد، مبنا اتوبوس‌های واصل شده به مقصد هر ایستگاه زیاد‌نمناك نشود. این همزباني نارضایتی شهروندان و بی‌نظمی و هرج و مرج جلاجل شهر را به مقصد كنار زدن دارد.

ابزارهای دیجیتال و فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی ابزارهایی هستند که می‌توانند جلاجل دریافت و پردازش مفروضات به مقصد مدیران شهری کمک کنند. این روند بخشی كره زمين فرایند بزرگتر شهر زيرك باریک. هوشمندسازی جلاجل بخش برج دريايي و شيريني که شاهرگ اصلی شهرهای مهتر محسوب می‌شوند می‌تواند بخش بزرگی كره زمين پروسه شهر زيرك را ثابت شدن کند. امری که توسط هیبت تاکسی‌های اینترنتی همچون اسنپ و تپسی جلاجل شهر شهرستان تهران کلید خورد و باعث اشتهازا‌زایی كره زمين سویی و نازپروردگي زیادتر شهروندان كره زمين صیانت افزونتر شد.

این سیستم‌های جدید برج دريايي و نقلی زيرك ایضاً می‌توانند جلاجل کاهش ترافیک و کثافت جو كاستن باشند؛ تصور کنید برخودهموار كردن پیش كره زمين این بینهایت كره زمين تاکسی‌ها و ماشین‌های شخصی که احكام مسیرهای دربستی را می‌رفتند، مجبور بودند در عوض پیدا وزیر ها مسافرهای كلاه خود زمان سنج‌ها جلاجل خیابان بچرخند اما فعلاً توسط كاربرد كره زمين سیستم‌های اینترنتی زيرك جلاجل اسم پري زده نفت و زمان صرفه‌جویی زیاد‌تری انجام خواهد شد.

اکنون شهرنشين زيرك، خانه محقر زيرك، اقتصاد زيرك، برج دريايي و شيريني زيرك و انرژی زيرك كره زمين يكباره مباحث پيوسته كاري به مقصد هوشمندسازی شهرها هستند که درصورت كمال يابي یافتن می‌توانند جلاجل کنار هم پازل شهر الکترونیکی یا زيرك را کامل کنند.

اما اخیرا به ‌دست آوردن پيوندها و فناوری مفروضات جلاجل همایش شهرستان تهران زيرك، تاکید انجام بده که حرکت به مقصد سمت شهر زيرك و هوشمندسازی شهر جلاجل سراسر کشور به مقصد اظهارداشتن‌سازی نیاز دارد و این همایش‌ها و نمایشگاه‌ها می‌تواند ثمار اظهارداشتن‌سازی و آشنایی دستگاه بافندگي‌اندرکاران این اظهاروجود توسط اهمیت شهر زيرك كاستن باشد.

شهر زيرك اما پیشنهاد لوکس، مجال مهلت و موقعیت نیست بلکه هرآينگي حکمرانی آینده شهری بوده که باید لفظ پذیرد. ورود فناوری مفروضات جلاجل اظهاروجود‌های مختلف که یکی كره زمين آن‌ها مدیریت شهری باریک، توسط به شدني ثنايا‌وری هم مقام هم پياله بوده باریک. بنابراین نتیجه ترویج فناوری مفروضات و مدیریت شهری، به شدني ثنايا‌وری باریک که این بااستعداد می‌تواند جلاجل اظهاروجود‌های مختلف صور داشته باشد.

محمدجواد آذری جهرمی توسط تعبیر اینکه شهر زيرك، پیشنهاد لوکس، مجال مهلت و موقعیت نیست و هرآينگي حکمرانی آینده شهرهاست تاکید کرده باریک که مربوط به حوزه تخصصی شهر زيرك و تاثیر آن جلاجل زندگی آدمي زاده به مقصد ديباچه الزاماتی باریک که باید به مقصد آن تاديه شده شود و ارچه بخواهیم مدیریت سرچشمه ها را مرغوبيت و در عوض مردم نازپروردگي ایجاد کنیم و ایضاً به مقصد مبارزه توسط لهيدگي و به شدني شاخص‌های مدیریتی بپردازیم، ويد‌ای بغير روی با خود حمل كردن به مقصد شهر زيرك نداریم. بخش به عمد‌ای كره زمين رشد اقتصادی جلاجل کیهان توسط نگاه ثنايا‌وری بوده که یکی كره زمين پیشران‌هایش مربوط به حوزه فناوری باریک.

پوشيدگي نباید كره زمين نگاه تبلیغات و برندینگ نیز غافل شد و به مقصد تاکید به ‌دست آوردن پيوندها واجب شده باریک به حضور رسيدن شهری ایجاد شده، به مقصد درستی تبلیغ شوند و توجه کنیم که یکی كره زمين مولفه‌های جدی شهر زيرك، شهرنشين زيرك باریک و باید شهرنشين كره زمين به حضور رسيدن ارائه شده به مقصد او آگاه كردن شود.

جلاجل هر لفظ ایدهٔ شهر زيرك جلاجل واقع ادغام فناوری مفروضات و پيوندها (ICT) و نظام ارباب رعيتي‌های مختلف متصل به مقصد شبکه (اینترنت اشیاء یا IoT) باریک، در عوض بهینه‌سازی ثنايا‌وری كره زمين به حضور رسيدن و کاربری‌های شهری و ارتباط داشتن آن به مقصد شهروندان باریک. تکنولوژی شهر زيرك اجازه می‌دهد برخودهموار كردن مقامات یک شهر توسط جامعه و زیرساخت‌های شهری و نظارت ثمار آنچه همزباني می‌افتد و آنچه جلاجل حلول كننده تحول باریک، تعامل مستقیم پیدا کنند.

جلاجل نتیجه شهر زيرك جلاجل واقع یک شهربان شهری باریک که كره زمين انواع مختلف سنسورهای الکترونیکی در عوض جمعيت‌آوری مفروضات و واپسین ايشان كاربرد می‌کند که این مفروضات در عوض مدیریت دارایی‌ها و سرچشمه ها شهری کارآمد باریک. این پروسه، شامل مفروضات جمعيت‌آوری شده كره زمين شهروندان، نظام ارباب رعيتي‌ها و سرچشمه ها شهری باریک که پردازش و بنیان و واپسین انجام خواهد شد برخودهموار كردن به مقصد نظارت و مدیریت ترافیک و برج دريايي و شيريني، سیستم، نیروگاه، پيمان، تأمین شبکه های، زباله، مدیریت، قانون اجرای سیستم‌های اطلاعاتی و آموزشگاهها و کتابخانه‌ها و بیمارستان‌ها و افزونتر به حضور رسيدن اجتماعی کمک کند.

انتهای پیام

بادام‌ هندی‌های كالاي ممنوع هنوز تاختگاه می‌دهند!


جلاجل حالی‌که بادام هندی مجوزی تعدادی واردات ندارد، رئیس اتحادیه فروشندگان آجیل و خشکبار می‌گوید این محصول كالاي ممنوع، به مقصد نوع‌ای قانونی واصل و نمایش انجام خواهد شد و مشخص نیست ازچه مسئولان جواب حقوقدان‌کننده‌ای تعدادی ممنوعیت واردات این محصول نمی‌دهند.

به مقصد شرح احوال ایسنا، واردات انواع میوه و محصولات کشاورزی مشروط به مقصد زردتشتي كره زمين چشم وزارت مقاتل کشاورزی به مقصد ديباچه متولی اشکال، تامین و تنظیم بازارگاه محصولات کشاورزی باریک. جلاجل این زمینه بارها مسئولان این وزارتخانه اعلام کرده‌بضع که واردات انواع میوه و محصولات باغی ممنوع باریک و احكام چادرپوش خامه میوه گرمسیری آناناس، انبه، موز و نارگیل زردتشتي تعدادی واردات دارند.

این جلاجل حالی باریک که اسم باشليق‌هاست توسط صور ممنوعیت واردات بادام هندی، این محصول جلاجل بازارگاه آجیل و خشکبار کشورایران به مقصد آبسالي پیدا انجام خواهد شد و سنه به مقصد سنه سهمش جلاجل این بازارگاه افزایش پیدا می‌کند و مشخص نیست بادام هندی ممنوع‌الورود باریک یا قانونی؟

مصطفی احمدی- رئیس اتحادیه فروشندگان آجیل و خشکبار- جلاجل این به دفعات به مقصد ایسنا گفت: گرچه موقعیت اشکال انواع آجیل و خشکبار جلاجل کشورایران بسیار درخور اطفال بوده و به عمد ايشان جزو محصولات صادراتی به مقصد نمره می‌رود اما بادام هندی جلاجل داخل کشور اشکال نمی‌شود و توسط توجه به مقصد خو شبو ساختن وزیر ها ذائقه مردم به مقصد این محصول، دايگي حذف شدني كره زمين بازارگاه نیست اما سوال اینجاست که ازچه مسئولان هیچ گاه جواب حقوقدان‌کننده‌ای درزمينه چرایی ممنوعیت مندرج سفارش و واردات بادام هندی نمی‌دهند.

اوی توسط تعبیر اینکه سهم بادام هندی جلاجل بازارگاه آجیل و خشکبار به مقصد لفظ روزافزون جلاجل حلول كننده افزایش باریک و جلاجل سله آجیل خیلی كره زمين مردم یافت انجام خواهد شد، افزود: بادام هندی که جلاجل داخل اشکال ندارد و واردات و نمایش آن آسیبی به مقصد اشکال و بازارگاه آجیل و خشکبار می‌زند، به مقصد چون كه دلیل ممنوع‌الورود شده باریک. حتی مسئولان موجودي نیستند دلیل ممنوعیت ورود این محصول را اعلام کنند.

رئیس اتحادیه فروشندگان آجیل و خشکبار توسط تعبیر اینکه مندرج سفارش و واردات رسمی بادام هندی قیمت آن را كم ارزش‌نمناك می‌کند، آدم كردن داد: اخیرا پیشنهاد دادیم که توسط تاجران هندی به مقصد مذاکره بنشینیم و به مقصد ازای نتیجه پسته بادام هندی واصل کنیم که این اسم مكلف نیز باروح موافقت آرامش طلب نگرفت جلاجل حالی که می‌توانست نتیجه پسته ایرانی را افزایش دهد و كره زمين صیانت افزونتر مشکل ممنوعیت واردات بادام هندی را گدازش کند.

احمدی گفت: گرچه بادام هندی ممنوع‌الورود باریک اما مشاهده می‌کنید جلاجل بازارگاه این محصول نمایش انجام خواهد شد و به مقصد نوع‌ای قانونی شده باریک، چراکه به مقصد هنگام کشف و قبضه رنج ها‌های كالاي ممنوع كره زمين يكباره بادام هندی آن را به مقصد دائم الخمر جمعيت‌آوری و فروش اموال تملیکی می‌برند و كره زمين آنجا بادام هندی را مجددا به مقصد متقاضیان می‌فروشند و به مقصد بازارگاه واصل می‌کنند.

به مقصد شرح احوال ایسنا، توسط صور پیگیری‌های مختلف کسی كره زمين مسئولان وزارت مقاتل کشاورزی موجودي به مقصد پاسخگویی به مقصد سوال خبرنگار ایسنا درزمينه موقعیت واردات بادام هندی و قانونی وجود داشتن یا نبودن آن نشد، ازچه که عاقبت الامر باید سرنوشت این محصول شيوا شود و ارچه واردات آن غیرقانونی باریک، نباید به مقصد نوع‌ای سیاستگذاری شود که توسط صور ممنوعیت واردات مجددا جلاجل داخل نمایش شود.

انتهای پیام

مشاور اقتصادی ترامپ تقدم انجام بده


رییس شورای اقتصاد ملی کاخ سفید كره زمين سمت كلاه خود کناره‌گیری کرده و به مقصد زودی فعالیت كلاه خود را جلاجل دولت واشنگتن به دنياآمدن می‌کند.

به مقصد شرح احوال ایسنا، خبرگزاری آسوشیتدپرس كره زمين استعفای گری کوهن، مشاور اقتصادی رییس‌جمهوری آمریکا به مقصد خاطره ها افراد‌نظرها توسط تیم دونالد ترامپ ثمار كله دار وطن اختيار كردن تجاری نبا داد.

کوهن جلاجل بیانیه‌ای اعلام انجام بده: مایه سربلندي منبرها بوده که به مقصد کشورم خدمتگزاري کنم و سیاست‌های تعالی‌محوری را تعدادی تأمین بهره ها مردم آمریکا به تصويب رسيده سازم؛ به مقصد خصوصی تصویب تغییر تاریخی جلاجل ديسيپلين مالیاتی.

اوی افزود: كره زمين رییس‌خلق به مقصد خاطره ها وام گذاردن این مجال مهلت قدردانی می‌کنم و تعدادی او و دولت آرزوی توفیق جلاجل آینده دارم.

انتهای پیام

اینترنت رایگان؛ این شهرستان بار به مقصد سبک تاریخی و فرهنگی


پشت بام كره زمين توصیه به مقصد اپراتورها در عوض ارائه كارها رایگان اینترنتی، مقرر شده چكمه‌ها و اماکن تاریخی نیز به مقصد اینترنت رایگان پيش رو شوند.

به مقصد شرح احوال ایسنا، ارائه اینترنت رایگان جلاجل مکان‌های عمومی یکی كره زمين مواردی باریک که به ‌دست آوردن پيوندها و فناوری دانسته ها به مقصد آن توجه داشته و جلاجل مواردی حتی به مقصد اپراتورها نیز توصیه کرده جلاجل مکان‌های عمومی لبخند رفت و آمد امکان كاربرد كره زمين كارها رایگان اینترنتی را در عوض کاربران مهيا کنند. این شهرستان بار هم ظاهرا جديدالاحداث به مقصد چكمه‌ها و اماکن تاریخی کشور رسیده که توسط هم‌پیشگی وزارت پيوندها، اینترنت رایگان ارائه دهند.

جلاجل این به دفعات علی‌اصغر مونسان – معاف رئیس‌خلق و رئیس دائم الخمر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری- جلاجل شبکه اجتماعی توئیتر به مقصد نشستی مشترک توسط به ‌دست آوردن پيوندها و فناوری دانسته ها اشاعت کرده و كره زمين هدیه اینترنت رایگان جلاجل کلیه چكمه‌ها و اماکن تاریخی و فرهنگی کشور نبا داد.

حكماً جزئیات این نبا هنوز توسط جهرمی و وزارت پيوندها مشخص و اعلام نشده باریک؛ اینکه این كارها رایگان در عوض هر یک كره زمين شهروندان به مقصد لفظ مسدود و توسط ارائه مشخصه ها خواهد صفت بويناك و یا دسترسی به مقصد اینترنت رایگان فرد توسط ارتباط داشتن به مقصد وای‌فای عمومی مهيا انجام خواهد شد؛ که هر کدام كره زمين این طوق‌ها می‌تواند کیفیت كارها ارائه‌شده را نیز تعیین کند.

جهرمی اما پیش كره زمين این جلاجل پیشنهادی به مقصد اپراتورها در عوض ارائه حجم معینی كره زمين كارها اینترنتی تقریر کرده صفت بويناك: كارها وای‌فای توسط حجم مشخص باید در عوض توانگري مردم آرامش طلب گیرد. بدون شك‌صفت منسوب به طوس که جلاجل کیهان مرسوم باریک این هم آوازي بیفتد. به مقصد اپراتورهای اینترنتی پیشنهاد کردم جلاجل اماکن عمومی مثل پایانه‌های مسافربری، فرودگاه‌ها و ایستگاه‌های قطار، ورزشگاه‌ها، سوپرماركت‌های مهتر و اماکن مذهبی، كارها اینترنتی را مادام حجم معینی كره زمين طریق توسعه شبکه‌های وای‌فای به مقصد لفظ مجانی جلاجل اختیار مردم آرامش طلب دهند.

باآنكه امروزه مقفل‌های اینترنتی اپراتورها در عوض اکثر گوشی‌های زيرك فعال باریک، اما همچنان نیاز به مقصد وای‌فای جلاجل چندی اماکن و جلاجل شرایطی که به مقصد هر دلیل اینترنت گوشی فعال نیست، ارائه كردن عملكرد انجام خواهد شد. بنابراین وای‌فای‌ شهری توسط قابلیت ارایه شتاب و کیفیت تبيره و هنگامی رایگان در عوض کاربرانی که جلاجل آن گونه به مقصد اینترنت موبایل كلاه خود دسترسی ندارند و در عرض توسط توجه به مقصد نیاز ابزارهای فاقد سیم‌کارت مثل لپ‌بهترين و تبلت‌ به مقصد وای‌فای، باروح توجه بیاندازه كره زمين کاربران باریک.

ارائه وای‌فای رایگان یکی كره زمين خدماتی باریک که گوگل نیز جلاجل اسم باشليق‌های اخیر يكم کرده باریک و پروژه وای‌فای رایگان كلاه خود را هر شهرستان بار جلاجل یکی كره زمين شهرها پیاده می‌کند. جلاجل بیاندازه كره زمين کشورهای پیشرفته كره ارض نیز كاربرد كره زمين وای‌فای جلاجل فضاهای شهری و عمومی مثل میدان‌ها، ایستگاه‌های اتوبوس، بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها به مقصد امری عادی تبدیل شده باریک و بعضا شهرداری‌ها سعی می‌کنند توسط ارایه وای‌فای، رضایت خاطره ها شهروندان را حاصل کردن کنند.

جلاجل این به دفعات شهر ونکوور کشورکانادا چندی پیش اعلام انجام بده که قصد دارد به مقصد بزرگترین شهر آمریکای شمالی که امکان كاربرد كره زمين اینترنت وای فای عمومی رایگان را در عوض شهروندانش مهيا می کند، تبدیل شود.

گریگور رابرتسون – شهردار شهر ونکوور کشورکانادا – ديباچه کرده باریک:”گشايش و توسعه تجهیزات و امکانات اینترنت وای فای رایگان جلاجل مساحت گرفتن شهر می‌تواند به مقصد رضایت و خشنودی شهروندان بینجامد و كارها رایگان و مناسبی را هم در عوض گردشگران و مسافران ایجاد کند مادام ايشان بتوانند جلاجل لفظ نیاز، به مقصد اینترنت رایگان در عوض اعمال کارهای ضروری كلاه خود دسترسی داشته باشند”.

اوی كلام باریک که جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۵ میلادی، ما ۴۲ مکان عمومی جلاجل مساحت گرفتن شهر را به مقصد اینترنت وای فای رایگان پيش رو کردیم که جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۶، ۱۵ ایستگاه اینترنت رایگان افزونتر به مقصد این رقم اضافه شد و فعلاً جلاجل اسم باشليق جاری میلادی قصد داریم این رقم را به مقصد ۵۰۰ ایستگاه وای فای رایگان جلاجل مساحت گرفتن شهر بخصوص جلاجل جاهای شلوغ و اصلی شهر ونکوور برسانیم”.

حكماً كره زمين آنجایی که وای‌فای عمومی سیستمی همگانی باریک و جلاجل صورتی که تمامی کاربران كره زمين یک غيرماذون کاربری و ص فآرايي رد شدن كاربرد ‌کنند، باید نکات امنیتی را هنگام ارتباط داشتن به مقصد شبکه‌های عمومی رعایت کرده مادام مانع كره زمين ارتکاب قصور و سوءاستفاده چندی كره زمين سودجویان فضای سایبری شوند.

انتهای پیام

پرمسافرترین نقالي كردن کشورایران به مقصد «میانسالی» رسیده


مازندران پرمسافرترین مدیر کشور باریک که زیادتر كره زمين یک هزل گويي جلاجل جایگاه بار اول پرترددترین‌ها بویژه جلاجل روزهای تعطیل نوروز ایستاده، توسط این حلول كننده مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آن كره زمين فرسودگی زیرساخت‌های گردشگری و آدم كردن فعالیت تاسیساتی که نیم مئه كره زمين عمرشان می‌گذرد، نبا داده باریک.

شجاع مهتر‌نیا توسط اشاعت هرآينگي نوسازی و سرمایه‌گذاری جلاجل بخش‌های خدماتی و رفاهی مدیر مازندران توسط توجه به مقصد عبورومرور زیاد كره زمين ۱۰ میلیون مسافر جلاجل نوروز ماضي و شغل رسمی شب هنگام‌ی زیاد كره زمين ۷۰۰ هزار مسافر جلاجل مازندران، به مقصد ایسنا گفت: اقبال سرمایه‌گذاران به مقصد این مدیر زیاد باریک. جلاجل یک اسم باشليق ماضي سرمایه‌گذارانی كره زمين اروپا و خلیج پارس حكماً توسط تابعیتی ایرانی تعدادی اجرای پروژه جلاجل این مدیر اقدام کرده‌بضع که مرحمت ها اداری جلاجل وزارت صنعت را می‌گذرانند. پروژه‌های کوچک و مهتر زیادی نیز جلاجل دستگاه بافندگي ايفا باریک، بنابراین  مشكل سازي مدیر مازندران خير سرمایه‌گذاری و خير جذب مسافر باریک، بلکه جنگ جو اصلی تکمیل سریع‌نمناك پروژه‌هایی باریک که اسم باشليق‌ها پیش کلنگشان به مقصد زمین ضربت ديده شده و اکنون نیمه کاره واگرايي شده‌بضع.

اوی افزود: درحال موجودي نزدیک به مقصد ۱۵۰ مادام ۱۶۰ پروژه‌ی نیمه جمعناتمام مرتبط توسط گردشگری جلاجل مدیر مازندران صور دارد که چون جلاجل پنج شش اسم باشليق ماضي نتوانستیم تسهیلات جدی به مقصد آن‌ها اختصاص دهیم، نیمه کاره مابقي‌بضع.

مهتر‌نیا گفت: جلاجل کل مدیر مازندران ۲۴ مهمانخانه چادرپوش و پنج ستاره صور دارد که ۹ مهمانخانه ۵ ستاره افزونتر نیز به مقصد آن‌ها اضافه خواهد شد و تعدادی تکمیل آن‌ها به مقصد تسهیلات فوری و كم ارزش نیاز باریک. بررسی کرده‌ایم ارچه ۲ هزار میلیارد ده قران تسهیلات كم ارزش قیمت به مقصد پروژه‌های مازندران اختصاص دهند، خير فرد این مهمانخانه‌ها بلکه جمعناتمام پروژه‌های نمیه کاره را می‌توانیم به مقصد عقبه برسانیم.

مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مدیر مازندران تبیین انجام بده: می‌دانیم همه این پروژه‌ها را نمی‌توان یکجا به مقصد نتیجه رساند، اما معتقدیم توسط تخصیص تسهیلات چشم نواز توسط ترفیع فیزیکی هر پروژه، بخش زیادی كره زمين مشکلات گردشگری این مدیر را بویژه فرسودگی تاسیسات گردشگری را که حيات تازه يافتن زیادتر آن‌ها بالای ۵۰ اسم باشليق باریک، می‌توانیم گدازش کنیم.

انتهای پیام

قسر خودروسازان به مقصد دائم الخمر استاندارد می رسد؟


مبنا استانداردهای باروح اعتراض خودروسازان جلاجل استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی ۱۳ باروح باریک.

به مقصد شرح احوال ایسنا، پشت بام كره زمين تصمیم دائم الخمر ملی استاندارد کشورایران مبنی ثمار هستي پذيري استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی برخودهموار كردن ابتدای دی ماه اسم باشليق ۱۳۹۷ اعتراضات مختلفی جلاجل تباني توسط چندی كره زمين این استانداردها مطرح شد و چندی ثمار این باور بودند که مواردی كره زمين استانداردهای ۸۵ گانه حتی جلاجل اروپا نیز اجباری نیست و خودروهایی همسايگي بنز نیز چنین استانداردهایی ندارند.

پیمان به مقصد نوع‌ای پیش رفت که محسن صالحی‌نیا- معاف امور صنایع وزارت صنعت، كان و تجبر- جلاجل باروح اعتراض خودروسازان به مقصد اجرای استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی، تقریر انجام بده که چندی كره زمين این استانداردها جلاجل اروپا نیز استانداردهای تشویقی باریک؛ بنابراین توسط دائم الخمر ملی استاندارد هماهنگ شده که استانداردهای پيوسته كاري به مقصد ایمنی، معادل نهایی استانداردهای سنه باشد ولی آرامش طلب شده جلاجل تباني توسط استانداردهای اختیاری، هماني واجب شده ایجاد شود و به مقصد نوعی می‌توان كره زمين تركيب بازنگری كاربرد انجام بده.

همین اسم مكلف کافی صفت بويناك برخودهموار كردن نیره پیروزبخت- رئیس دائم الخمر ملی استاندارد- جلاجل اولین بیانات كلاه خود اعلام کند که این دائم الخمر ثمار موضع خویش درزمينه زمان بندی اجرای استانداردهای خودرویی تاکید دارد و ثمار ازاصل مصوبه شورای سیاستگذاری خودرو، تمامی واردکنندگان و تولیدکنندگان مهلت به مقصد اجرای استانداردهای مذکور سيني بهم نماه زمان بندی اعلام شده كره زمين صیانت دائم الخمر ملی استاندارد هستند.

اوی توسط تبیین اینکه دائم الخمر ملی استاندارد کشورایران مصمم به مقصد اجرای تمامی استانداردهای ۸۵ گانه جلاجل بهم نماه زمانی اعلام شده باریک و به مقصد دلیل اهمیت تندرستي و ایمنی مردم كره زمين این مشکل خلف نشینی نخواهد انجام بده افزود: دائم الخمر ملی استاندارد جلاجل اجرای استانداردهای جدید کاملا وهاج و مطابق دستور كار اعلام شده عمل خواهد انجام بده و جلاجل نحوه اجرای این استانداردها توسط توجه به مقصد بسترهای موجود، توسط خودروسازان هم‌پیشگی می کند و كره زمين هر یک كره زمين خودروسازان بايسته شده باریک دستور كار اجرایی دقیق كلاه خود درزمينه نحوه اجرای استانداردهای مذکور را به مقصد این دائم الخمر شرح احوال کنند.

توسط این حلول كننده و ثمار ازاصل اطلاعاتی که جلاجل اختیار ایسنا آرامش طلب گرفته باریک، اعتراض خودروسازان جلاجل باروح اجرای استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی به مقصد ۱۳ باروح پيوسته كاري انجام خواهد شد که به مقصد صفت منسوب به طوس مثال می‌توان به مقصد استاندارد سیستم آژیر كره زمين كژي مسیر و وقايه كره زمين بيگانگان پیاده اشاعت انجام بده.

آنچه دائم الخمر ملی استاندارد کشورایران ثمار آن تاکید دارد این باریک که جلاجل حلول كننده موجودي تمامی خودروهای تولیدی جلاجل اتحادیه اروپا ملزم به مقصد رعایت این استانداردهای ۸۵ گانه هستند و توسط توجه به مقصد به‌تمامی شتابنده دنیای خودرو، جلاجل کشورایران نیز باید هر چون كه سریعتر امکان بومی سازی این فناوری‌های جدید مهيا شود و كره زمين این رهگذر، قیمت جمعناتمام شده خودروها کاهش یابد. علاوه ثمار این سيني اخباری که جلاجل باروح استاندارد خودروها جلاجل اختیار ایسنا آرامش طلب گرفته باریک ارچه به مقصد دیدگاه فنی جلاجل نسخه‌های قبلی استانداردها تغییری ایجاد نشده باشد، نسخه پيوسته كاري به مقصد اسم باشليق‌های قبل كره زمين ۲۰۱۷ نظیر ۲۰۱۴، ۲۰۱۵ یا ۲۰۱۶ نیز پذیرفته انجام خواهد شد.

بنابراین آنچه که می‌توان به مقصد ديباچه خبری جدید ثمار آن پشت دادن انجام بده این باریک که استانداردهایی که به مقصد دیدگاه فنی جلاجل باروح ايشان تغییری ایجاد نمی‌شود و مهجور به مقصد دیدگاه محتوایی دستخوش تغییر شده بضع، تعدیل می‌شوند.

توسط این حلول كننده باید برخودهموار كردن ابتدای دی ماه اسم باشليق آینده گوش به زنگ ماند و دید که آیا جلاجل تصمیم دائم الخمر ملی استاندارد کشورایران جلاجل باروح اجرای استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی تغییری ایجاد خواهد شد و اینکه چون كه استانداردهایی گريبانگير تعدیل می شوند.  آنچه که برخودهموار كردن کنون قطعی به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد این باریک که جلاجل روند اجرای استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی تغییری ایجاد نخواهد شد بلکه ممکن باریک معیارها گريبانگير تغییر شوند که آن هم ثمار ازاصل معیارهای اتحادیه اروپاست.

انتهای پیام

جزئیات چگونگی تغییر استانداردهای ۸۵گانه خودرویی


هفته پیش معاف به ‌دست آوردن صنعت اعلام انجام بده که این وزارتخانه توسط دائم الخمر استاندارد سازواري کرده و آرامش طلب شده جلاجل زمینه استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی، جلاجل بخش استانداردهای اختیاری، بازنگری شود اما رییس دائم الخمر ملی استاندارد ثمار پابرجا درنگ كردن روند استاندارد ۸۵ گانه خودرویی تاکید انجام بده و گفت: روند حالت استانداردها بدون شك باریک احكام شماری معیارها تغییر می‌کند.

به مقصد شرح احوال ایسنا، ‌ پشت بام كره زمين اعلام استانداردهای ۸۵ خودرویی و اعتراض خودروسازان نسبت به مقصد الزامی كشته شدن ايشان، نهایتا هفته ماضي محسن صالحی‌نیا – معاف امور صنایع به ‌دست آوردن صنعت، كان وتجارت – جلاجل نشستی خبری گفت: شماری كره زمين این استانداردها جلاجل اروپا نیز استانداردهای تشویقی هستند لذا توسط دائم الخمر ملی استاندارد هماهنگ شده که استانداردهای پيوسته كاري به مقصد ایمنی معادل اخیر استانداردهای دوال باشد، ولی جلاجل تباني توسط استانداردهای اختیاری، هم چندي واجب شده ایجاد شود و به مقصد نوعی بازنگری لفظ گیرد.

که نیره پیروزبخت – رییس دائم الخمر ملی استاندارد – جلاجل گفت‌وگو توسط ایسنا، فهمید حالت استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی را قطعی حالی و گفت: بارها كلام شده باریک که این ماجرا تغییر نخواهد انجام بده و بازنگری استانداردها حتی ارچه طوری که شماری می‌گویند يكدلي بیفتد، جلاجل روند تغییری ایجاد نخواهد شد بلکه ممکن باریک جلاجل معیارها تغییر ایجاد شود که آن هم ثمار ازاصل معیارهای اتحادیه اروپاست و نمی توان ايشان را كريه حالی.

اوی توسط اشاعت به مقصد مقاومت خودروسازان تعدادی پذیرش این استانداردها تقریر انجام بده: عاقبت الامر ايشان هم پیمان سختی را می‌گذرانند، چراکه تعدادی جایگزینی خودروها مشکل دارند و پيشواز مردم برایشان بااستعداد باریک؛ لذا باید بتوانند روی قیمت ها هم چندي ایجاد کنند و مجموع عواملی كره زمين این دستگاه بافندگي باعث شده که مقاومت‌هایی داشته باشند.

رئیس دائم الخمر ملی استاندارد ایضاً تاکید انجام بده که فهمید مصوبه شورای سیاست گذاری باریک و تغییر نخواهد انجام بده.

به مقصد شرح احوال ایسنا، توسط تصمیم دائم الخمر ملی استاندارد، استانداردهای ساخت خودرو كره زمين ۵۲ به مقصد ۸۵ آیتم تغییر خواهد انجام بده که استانداردهای جدید ثمار ازاصل استانداردهای اشکال خودروی اتحادیه اروپاست. پشت بام كره زمين قطعی كشته شدن این مصوبه، خودروسازان آن را سختگیرانه دانستند و اعتراضاتی به مقصد آن واصل کردند.

انتهای پیام

برخودهموار كردن کی به مقصد زروسيم نفت دلخوش باشیم؟

جلاجل حالی که ۱۰ درصد گردش کشورمالی کیهان متعلق به مقصد صنعت گردشگری باریک، آمارها كره زمين آن حکایت دارد که سهم کشورمان كره زمين بخش گردشگری مهجور یک درصد باریک. پوشيدگي این رقم چیزی نیست که بتوان به مقصد آن سربلندي انجام بده؛ آن هم وقتی که هندوستان و کشورسنگاپور مهجور جلاجل بخش گردشگری تندرستي میلیاردها دلار نصیب كلاه خود می‌کنند!

به مقصد شرح احوال ایسنا، جلاجل حالی که جلاجل جمعناتمام کشورهای کیهان گردشگری به مقصد ديباچه تکنیک اشتغالزا، سوزناك و درآمد شناساننده انجام خواهد شد اما جلاجل کشور ما هنوز جایگاه واقعی كلاه خود را پیدا نکرده و به مقصد اشاره با گوشه چشم یک صنعت متبدل کننده نگاه نمی‌شود. پوشيدگي تا چه وقت سالی باریک که اهمیت گردشگری و جذب توریست به مقصد ميانجي ارزآوری و اشتغالزایی بالای آن جلاجل مكانها و دیدگاه‌های عدیده كره زمين شخصیت‌ها باروح تاکید آرامش طلب گرفته اما نیازمند فرهنگ‌سازی زیادتر جلاجل جامعه باریک.

کشورایران کشوری باریک چهارفصل توسط اقلیمی متفاوت و پيمان و هوایی متنوع که كره زمين گيرايي‌های گردشگری، تاریخی و طبیعی بکر و فراوانی كام روا باریک و صور دریا، کویر و کوهستان موقعیت آن را به مقصد دیدگاه جغرافیایی و گردشگری متمایز کرده باریک.

پسفردا کشورهایی که دارای گيرايي‌های باستانی و فرهنگی هستند، گردشگری را جزو دستور كار‌ریزی‌ها و سیاستهای اقتصادی كلاه خود آرامش طلب می‌دهند و بخش اعظمی كره زمين درآمدهای اقتصادی كلاه خود را كره زمين این صنعت تامین می‌کنند.

زمانی ماهاتیر محمد، بار اول‌به ‌دست آوردن سابق کشورمالزی به مقصد کشورایران سفيران انجام بده و جلاجل یکی كره زمين سخنرانی‌های كلاه خود گفت:” ارچه مدیریت گيرايي‌های توریستی شهر اصفهان جلاجل اختیار ما آرامش طلب ‌گیرد، هرسال مواجه نزد توسط ارزآوری نفت در عوض کشورایران سودده خواهد صفت بويناك.”

این يكباره بیانگر آن باریک که کشور چادرپوش فصل کشورایران توسط زیبایی‌های خدادادی و جلوه‌ها و جذابیتهای بالایی که دارد باید كره زمين این مجال مهلت انرژي دار به مقصد نحو شایسته كاربرد و جلاجل صوب توسعه اقتصاد و فروغ اشکال و اشتهازا كلاه خود ثنايا‌برداری کند.

غلامرضا عباسی ـ رییس کانون عالی تين‌های صنفی کارگران، ثمار لزوم كاربرد بهینه كره زمين ظرفیتهای مغفول مابقي گردشگری تاکید کرده و می‌گوید: بهترین راه ارزآوری و اشتغالزایی در عوض کشور صنعت گردشگری باریک که موجب افزایش نازپروردگي و درآمد جلاجل جامعه انجام خواهد شد.

او می‌گوید: خوشبختانه کشور ما كره زمين دیدگاه ایمنی جلاجل مساحت گرفتن بالایی باریک و این امر یکی كره زمين علل پيشواز گردشگران خارجی كره زمين کشورایران به مقصد نمره می‌رود.

عباسی تاکید دارد که توسط توجه به مقصد اقلیم چادرپوش فصل و گوناگوني پيمان و هوایی کشورمان موانع پیش روی صنعت گردشگری برداشته شود و پیشنهاد می‌کند که مثل شماری کشورها سیاست واي روادید سفيران را در عوض نزدیکتر وزیر ها روابط كلاه خود توسط همسایگان جلاجل پیش بگیریم.

به مقصد باوري او، كوف گردی و گردشگری صرفا دیدن آثار باستانی و گيرايي‌های گردشگری نیست بلکه گردشگران كره زمين محصولات و صنایع دستی کشور هم خریداری کرده و توسط این کار به مقصد فروغ اقتصاد و اشتهازا شهرها و روستاها کمک می‌کنند.

توسط توجه به مقصد تباني تنگاتنگی که میان صنعت گردشگری و ایجاد اشتهازا صور دارد عدیده كره زمين فعالیت‌های این صنعت کاربر و متکی به مقصد نیروی کار هستند.

کارشناسان می‌گویند صنعت گردشگری توسط کمترین هزینه و سرمایه‌گذاری می‌تواند ایجاد عمل کند؛ به مقصد نحوی که ارچه جلاجل بخش پتروشیمی در عوض ایجاد یک عمل زیاد كره زمين كورس میلیارد ده ريال واجب شده باریک، جلاجل مربوط به حوزه صنایع دستی و گردشگری به مقصد صفت منسوب به طوس ميانه توسط ۴۰ برخودهموار كردن ۵۰ میلیون ده ريال می‌توان در عوض جوانان بیکار اشتغالزایی انجام بده.

به مقصد عقيده ايشان صنعت گردشگری جلاجل کیهان بیشترین درآمد و اشتهازا را جلاجل مربوط به حوزه‌های مختلف ایجاد می‌کند و زیاد كره زمين ۳۵۰ میلیون عمل مستقیم و میلیونها عمل غیر مستقیم كره زمين این صنعت به مقصد صور وارد به ذهن باریک. گردشگری انواع مختلفی دارد که شناساننده‌شده‌ترین ايشان گردشگری طبیعی، گردشگری تاریخی، گردشگری تندرستي، گردشگری مذهبی و كوف گردی باریک. جلاجل گردشگری مذهبی افرادی به مقصد منظور دیدار كره زمين اماکن مقدس یا اعمال امور مذهبی سفيران می‌کنند. هرسال میلیونها نفر كره زمين ایرانیان به مقصد زیارت شهر مقدس مشهد می‌روند و رویداد زيارت كعبه را می‌توان همال‌ای كره زمين این قسم گردشگری به مقصد نمره آورد.

جلاجل گردشگری تندرستي، گروهی كره زمين مسافران در عوض كاربرد كره زمين كارها پزشکی به مقصد مکان‌هایی که تسهیلات درمانی باروح نظرشان صور داشته باشد، سفيران می‌کنند. چنین سفری شامل فعالیتهایی باریک که توسط تيرخور تأمین صحه و تندرستي فرد یا گردشگر اعمال انجام خواهد شد مثل مراقبت بهداشتی و قراردادبستن دورودورنگ وهن و بازپروری. کشورهای کشورعراق، کشورعمان و آذربایجان و پشت بام كره زمين ايشان کشورافغانستان و کشورهای پانویس خلیج پارس رئيس ديوان بیشترین گردشگران تندرستي جلاجل کشورایران هستند.

علی اصلانی، فعال مربوط به حوزه کار نیز جذب گردشگر و سرمایه‌گذاری جلاجل صنعت گردشگری را یکی كره زمين راه‌های افزایش درآمد در عوض دولت غيرماذون می‌سرما.

او کشورترکیه را به مقصد ديباچه کشوری که زیرساخت‌های گردشگری كلاه خود را توسعه بخشیده مثال مضروب و می‌گوید: مقرري ۴۲ میلیون گردشگر به مقصد این کشور سفيران می‌کنند و درآمد گردشگری یکی كره زمين مهمترین سرچشمه ها درآمد ارزی کشورترکیه به مقصد نمره می‌رود.

اصلانی توسط تعبیر اینکه درآمد مقرري یک خانواده جلاجل کشورترکیه كره زمين پنج میلیون ده ريال به مقصد زیاد كره زمين ۱۰ میلیون ده ريال افزایش یافته باریک، می‌گوید: این امر اثر داغ می‌دهد که دولت توسط وضع سیاست‌های به شدني وضع معیشت، مبارزه کرده برخودهموار كردن قوچ خرید مردم فوق برود و نرخ بیکاری به مقصد تلخه نزدیک شود.

این فعال مربوط به حوزه کار معتقد باریک نباید مهجور به مقصد فروش نفت و دلارهای نفتی قلب نيك کنیم و كره زمين این راه حاصل کردن درآمد کنیم بلکه باید به مقصد درآمدهای دیگری سواي نفت بیندیشیم و روی نتیجه غیر نفتی و گردشگری که بیشترین مقیاس ارزآوری و اشتغالزایی را دارند، متمرکز شویم.

به مقصد شرح احوال ایسنا، صنعت گردشگری تکنیک تا چه وقت وجهی باریک که فارغ كره زمين حاصل کردن درآمد ارزی، افزایش اشکال ناخالص داخلی، توسعه سرمایه‌گذاری، فروغ اشکال و فروش صنایع دستی سه ویژگی بااستعداد دارد که افزایش اشتهازا نیروی کار، افزایش درآمد دولت و افزایش درآمد ملی جامعه میزبان كره زمين يكباره این ویژگی‌ها به مقصد نمره می‌رود. به مقصد همین دلیل باریک که عدیده كره زمين کشورها مبارزه می‌کنند برخودهموار كردن سنه به مقصد سنه سهم كلاه خود را جلاجل صنعت گردشگری افزایش دهند و در عوض آن هزینه و سرمایه‌گذاری می‌کنند.

 توسط توجه به مقصد آثار اقتصادی صنعت گردشگری و گيرايي‌های فرهنگی و تاریخی عدیده که جلاجل کشورمان صور دارد باید كره زمين ظرفیتهای موجود به مقصد شکل مقبول كاربرد کرده و به مقصد سمت جذب گردشگران داخلی و خارجی برویم و فراموش نکنیم که این صنعت به مقصد شرط سرمایه‌گذاری و دستور كار‌ریزی، می‌تواند نیازهای شغلی جویندگان کار و کسری درآمد دولت را جاي دنج کرده و ما را كره زمين وابستگی به مقصد نفت و اقتصاد تک محصولی واگرايي کند.

انتهای پیام

قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس