قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس

باید جست‌وجوگر كلاه خود را آپدیت کنیم؟


احتمالا شما هم هنگام نيرنگ ساز وزیر ها مرورگرهای كلاه خود توسط پیغام بايسته به مقصد‌روزرسانی جست‌وجوگر كلاه خود روبه‌رو شده اید که به مقصد احيانا زیاد هم آن را رد کرده‌اید؛ اما این به مقصد‌روزرسانی مزایایی دارد که توسط درجريان بودن ايشان ممکن باریک افزونتر بايسته به مقصد روزرسانی را رد نکنید.

به مقصد شرح احوال ایسنا، موتورهای جست‌وجوگر كره زمين آن ردياب كره زمين لين‌افزارهایی هستند که به مقصد دلیل سروکار مرتبط بودن توسط مفروضات و مدعا های شخصی بيگانگان جلاجل فضای اینترنت كره زمين حساسیت بالایی برخوردارند؛ طي اینکه به مقصد صفت منسوب به طوس کلی اینگونه لين افزارهای اصلی و بااستعداد به مقصد دلیل صور تیم طراحی و پشتیبانی قوی که دارند، دوال به مقصد دوال به مقصد امکانات بیشتری پيش رو و ایرادات قبلی ايشان هم منتفي می شود.

جلاجل زیر به مقصد شماری كره زمين مزایای خصوصی كاربرد كره زمين مرورگرهای به مقصد‌روزرسانی شده اشارت می شود:

ایمنی:


مرورگرهای قدیمی، بهترین مجال مهلت تعدادی دسترسی دستور كار‌های مقعد به مقصد مفروضات شما، یا نفوذ به مقصد نظام ارباب رعيتي شما هستند. هربار که نسخه جدید یک مرورگر منتشر می‌گردد، تعدادی كره زمين اشکالات لين افزاری که جلاجل نسخه های قبلی موجود بوده منتفي می شود. كاربرد كره زمين انتهایی نسخه مرورگر، باعث انسجام زیادتر مرورگر شما و آسودگی زیادتر جلاجل وبگردی خواهد صفت بويناك.

شتاب:


شتاب زیادتر جلاجل دوره ورقه‌های وب چیزیست که هر کاربری زن خواهي آن باریک، هم چشمي كردن اصلی مرورگرهای امروزی ثمار كله دار افزایش شتاب باریک، پشت بام مطمئناً توسط ارتقای مرورگر، شتاب بارگذاری ورقه‌های وب زیادتر كره زمين مرورگر قدیمی شما خواهد صفت بويناك.

اعلامیه مرغوبيت کد:


ثمار ازاصل مفروضات سایت دائم الخمر فناوری مفروضات، مرورگر های قدیمی جلاجل اعلامیه شماری کدها درست عمل نمی کنند، توسط كاربرد كره زمين انتهایی نسخه، این پردازش های ابل به مقصد باغ ها خواهند رسید.

پشتیبانی كره زمين فناوری های جدید وب:


فناوری وب كپل جلاجل حلول كننده ترفیع باریک و هیچ کاربری مایل نیست به مقصد خاطره ها مرتبط بودن یک مرورگر قدیمی، كره زمين دیدن صفحاتی که توسط كاربرد كره زمين فناوری‌های جدید وب مثل HTML۵ و CSS۳ ساخته كشته شدن، محروم شود. 

رابط کاربری مرغوبيت:


مرورگرهای جدیدتر توسط مرتبط بودن یک محیط کاربر پسندتر، كاربرد كره زمين وب را تعدادی کاربران آسايش خواه‌نمناك می نمایند. نگارش جدیدتر مرورگرها به مقصد استاندارد های W۳C نزدیکتر هستند، امکانات جدید Tab Looking، مدیریت پسورد، افزونه‌ها، هماهنگ سازی، قابلیت شخصی سازی محیط کاربری و كاربرد كره زمين روبه راه كردن‌ها و… كره زمين يكباره امکاناتی هستند که جلاجل مرورگرهای قدیمی صور نداشتند.

انتهای پیام

کاهش ۴۰ درصدی ترانزیت کشور جلاجل اسم باشليق ۹۵ نسبت به مقصد اسم باشليق ۹۲


متعهد بخش امور حقوقی تين شرکت‌های برج دريايي ونقل بین‌المللی کشورایران توسط تبیین اینکه مناقشه نوسازی باغ ها به مقصد آما شرکت‌هاست، افزود: ترانزیت ما جلاجل اسم باشليق ۹۵ نسبت به مقصد اسم باشليق ۹۲ قريب ۴۰ درصد کاهش داشته باریک و در عرض آمار اسم باشليق ۹۶ نیز تقریبا نسبت به مقصد ۱۰ اسم باشليق ماضي حاکی كره زمين این کاهش باریک.

به مقصد شرح احوال ایسنا، یونس آقاسی جاوید پسفردا جلاجل اولین نشست مشترک تين های استانی برج دريايي و شيريني بین‌المللی کشور به مقصد میزبانی زخمي شدن جلاجل تين صنفی شرکت‌های برج دريايي و شيريني زخمي شدن رضوی برگزار شد، ديباچه انجام بده: بانک مرکزی مکلف باریک مادام كره زمين بخش ما توسط تسهیلات كلاه خود حمایت کند اما بانک مرکزی تصور می‌کند که حمایت یعنی نسيه اندک‌ثنايا وام گذاري وزیر ها. 

اوی گفت: سیستم ما جلاجل مربوط به حوزه تصمیم‌گیری جلاجل بي هوا تصمیم می‌گیرد. حتی ارچه بانک مرکزی نسيه رایگان صوب خرید کامیون دهد، مجددا دائم الخمر برج دريايي و شيريني تغییر نخواهد انجام بده کمک برج دريايي و شيريني عمومی دارای ساختاری باریک که توسط سایر اجزای کشورمالی، بانکی، دولتی و سیاستی تباني دارد. 

متعهد بخش امور حقوقی تين شرکت‌های برج دريايي ونقل بین‌المللی کشورایران توسط تبیین اینکه مناقشه نوسازی باغ ها به مقصد آما شرکت‌هاست، افزود:  مع الاسف توسط پیمان و معضلات موجود ترانزیت که باید تبدیل به مقصد فرایند بسیار گیتی صوب منبع درآمدی می‌شد، كره زمين بین رفته باریک. 

اندام هیات مدیره شرکت ترمینال شرکت‌های برج دريايي و شيريني بین‌المللی تاکید انجام بده: این عوامل تاثیر منفی ثمار کل پروسه‌های اقتصادی دارد و اقتصاد کشور را فروسو‌الشعاع آرامش طلب داده باریک. ما بخش خصوصی هستیم که همیشه توسط مدیران دولتی جلاجل جلسات شرکت می‌کنیم و مطالبات كلاه خود را همين احیا می‌کنیم. مع الاسف جلاجل دولت ما هماهنگی که باید خروجی آن به مقصد لفظ سیستماتیک تبدیل به مقصد یک صنعت یا خروجی خاصی شود، دیده نمی‌شود و همین امر موجر انجام خواهد شد مادام جلاجل امور ترانزیت توسعه و رونقی را مثال نباشیم. 

اوی تاکید انجام بده: ضوابط جلاجل چارچوبه توسعه ترانزیت نیست و جلوگيري كننده باریک. در عرض تصمیماتی که جلاجل دولت گرفته انجام خواهد شد، به مقصد لفظ جزیره‌ای باریک اما به مقصد لفظ سیستماتیک توسط یکدیگر هم‌سون نیستند. 

متعهد بخش امور حقوقی تين شرکت‌های برج دريايي ونقل بین‌المللی کشورایران اضافه انجام بده: جلاجل اسم مورد مشکل ترانزیت مرکز تحقیات و توسعه‌ صور ندارد مادام سایر اجزای تشکیل دهنده سیستم اقتصادی کشور توسط یکدیگر جلاجل نسخ باشند و فرایندهای مدیریت نیروهای مختلف ترانزیت را توسعه دهند. 

آقاسی جاوید گفت: تين‌های صنفی شرکت‌های برج دريايي و شيريني صفت انحصارطلب مبارزه كلاه خود را تعدادی گشايش ترانزیت اعمال داده‌بضع و فرد مانع آن‌ها چندی كره زمين دیدگاه‌های محدودکننده ترانزیت جلاجل تنه دولت باریک.

اندام هیات مدیره شرکت ترمینال شرکت‌های برج دريايي و شيريني بین‌المللی تاکید انجام بده: به مقصد ديباچه مثال جلاجل اجرای قوانین و ضوابط پيوسته كاري به مقصد ترانزیت جلاجل کشور به مقصد لفظ صراحيه نظرانه عمل انجام خواهد شد و ترانزیت چندی کالاها مثل مشروبات الکلی و گوشت خوک و… كره زمين کشور ممنوع بوده و کالاهایی که ممنوعیت شرعی به مقصد کشور دارند. این عوامل جلاجل مربوط به حوزه اختیارات شورای ایمنی ملی کشور باریک اما گاها دیده انجام خواهد شد بخشی كره زمين دولت مثل دائم الخمر استاندارد و گمرک توسط بخش‌مکتوبهای خلق‌الساعه ترانزیت کالایی خاص را ممنوع می‌کنند، جلاجل حالی که به مقصد موجب ضوابط باید زردتشتي ممنوع‌کننده تعدادی محصوله داشته باشند.

متعهد بخش امور حقوقی تين شرکت‌های برج دريايي و شيريني بین‌المللی کشورایران آدم كردن داد: بخش افزونتر موانع ما به مقصد محدودکننده‌های زمانی بازمی‌گردد. زمانی که شرکتی كره زمين مسیرهای بسیار پيرامون کیهان ردوبدل كردن به مقصد دمساز شدن یک رنج ها‌ای جلاجل کشورایران می‌کند، این رنج ها واصل یک آتشباري انجام خواهد شد و به مقصد عبارت افزونتر جلاجل صفت شاعر‌ای می‌افتد که بيرون رفت كره زمين این صفت شاعر بسیار شدید و سنگین باریک.

آقاسی جاوید جلاجل اسم مورد صفت پست ورودی بسیار فوق ترانزیت جلاجل کشور تقریر انجام بده: جلاجل کشور صفت پست ورودی باغ ها ۲۵ درصدی ثمار کالاها دارد و بالاترین سختي صفت پست ورودی کالاهای وارداتی كره ارض باریک.

متعهد بخش امور حقوقی تين شرکت های برج دريايي و شيريني بین المللی کشورایران گفت: دولت به مقصد صفت پست ورودی کالاهای وارداتی به مقصد ديباچه منبع درآمد نگاه می‌کند جلاجل حالی که جلاجل کیهان صفت پست ورودی تعدادی حمایت كره زمين صنایع داخلی به مقصد لفظ معاذاله وضع می‌گردد.

 جلاجل پایان این نشست بیانیه‌ای فروسو ديباچه همبستگی و اتحاد صنفی صنعت برج دريايي و شيريني بین‌المللی و ترانزیت بین تين کشورایران، تين مدیر زخمي شدن رضوی و تين مدیر سیستان و بلوچستان، تين مدیر آذربایجان، تين شمالغرب، تين مدیر گلستان، تين مدیر شهر اردبیل منتشر و توضيحات شد.


انتهای پیام

جلاجل تعیین تکلیف ۹۸ درصد وديعه‌گذاران تردید نکنید


رییس کل بانک مرکزی توسط تاکید ثمار اینکه گدازش مشکل ۹۸ درصد كره زمين وديعه‌گذاران موسسه‌های کشورمالی به مقصد صفت منسوب به طوس واقعی جلاجل حلول كننده اعمال باریک، به يادماندني انجام بده: علاوه ثمار این بيگانگان، سایر وديعه‌گذاران که ارقام وديعه‌كندو بالاتر كره زمين ۲۰۰ میلیون ده هزار دينار بوده نیز جلاجل حلول كننده دریافت بخشی كره زمين وديعه‌های كلاه خود هستند.

ولی‌الله سیف جلاجل گفت‌وگو توسط ایسنا جلاجل جواب به مقصد این پرسش که آیا اعلام این فهمید که مشکل زیاد كره زمين ۹۸ درصد كره زمين وديعه‌گذاران موسسه‌های اعتباری غیرمجاز واقعی باریک؟ توسط تاکید ثمار اینکه دلیلی تعدادی تردید جلاجل این زمینه صور ندارد، گفت: بانک مرکزی به مقصد لفظ وهاج تعدادی اینکه مشکل اکثریت قاطبه وديعه‌گذاران را منتفي کند، به مقصد تضمين دارایی‌های شناسایی شده خطوط اعتباری اختصاص داده باریک.

اوی به يادماندني انجام بده: كره زمين طریق این خطوط اعتباری که جلاجل اختیار موسسه کاسپین، بانک آینده، موسسه ملل و بانک تجبر آرامش طلب گرفته باریک نسبت به مقصد بازدادن وديعه‌های زیر ۱۰۰ میلیون ده هزار دينار و در عرض جلاجل مواردی وديعه‌های زیر ۲۰۰ میلیون ده هزار دينار اقدام خواهد شد.

سیف توسط تاکید ثمار اینکه بانک مرکزی تعادل واجب شده را اختصاص داده و بازپرداخت وديعه‌های وديعه‌گذاران جلاجل فضيلت اعمال باریک، ‌گفت: علاوه ثمار ۹۸ درصد یا ۹۸.۵ درصدی که وديعه‌ای کمتر كره زمين ۲۰۰ میلیون ده هزار دينار داشته‌بضع، كلام انجام خواهد شد به مقصد هر کدام كره زمين سایر وديعه‌گذاران مبلغی داده شده باریک. به طورمثال وديعه‌گذاران فرشتگان الان جلاجل حلول كننده دریافت وديعه‌های كلاه خود هستند و همه کسانی که بالای ۲۰۰ میلیون ده هزار دينار وديعه داشتند، ۲۰۰ میلیون ده هزار دينار كره زمين وديعه كلاه خود را دریافت می‌کنند.

اوی آدم كردن داد: در عرض درزمينه موسسه بهتر توس و وحدت نیز آنهایی که بالای ۱۰۰ میلیون ده هزار دينار وديعه داشتند جلاجل حلول كننده دریافت وديعه‌های كلاه خود هستند.

انتهای پیام

ویدئو / دستور كار شهرستان تهران در عوض خودروهای هیبریدی

افتتاح دومین نمایشگاه بین‌المللی خودرو تهران

محمد علیخانی – اندام شورای شهر شهرستان تهران – جلاجل جابجایی بازدید كره زمين نمایشگاه خودروی شهرستان تهران، درزمينه دستور كار این شورا در عوض گشايش كاربرد كره زمين خودروهای هیبریدی و موتورسیکلت‌های برقی جلاجل پایتخت توضیحاتی به مقصد ایسنا داد و كره زمين نظام ارباب رعيتي‌های مرتبط خواهان شدن مادام به مقصد واقعيت يابي این دستور كار کمک کنند.

تشکیل کارگروه ویژه صادرات خودرو در وزارت صنعت


معاون وزیر صنعت از تشکیل کارگروه هماهنگی اجرایی در ارتقای کیفیت، صادرات و خدمات پس از فروش خودرو خبر داد.

به گزارش ایسنا،‌ حسن یونس سینکی در بازدید از شرکت ایران خودرو و نشست با مدیران آن با اشاره به اثرات تشکیل این کارگروه گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت آماده همکاری برای افزایش صادرات صنعت خودرو است و بازارهای صادراتی خودرو سازان از نظر سیاست گذاری های کلان حمایت خواهد شد.

وی افزود:‌ باید با نگاه مشترک و وحدت نظر به مشکلات و مسایل موجود، رفتارها و رویکردهای تخصصی در پیش گیریم تا نتایج مطلوب تری داشته باشیم.  

وی از ورود معاونت اقتصادی وزارت صنعت به مقوله صادرات خبر داد و گفت:‌ در این بخش باید با ارتقای کیفیت، ‌خواسته های بازارهای هدف را تامین کنیم. وزارت صنعت،‌ زمینه توسعه بازارهای صادراتی را فراهم خواهد کرد.  

سینکی بر دستیابی به هدف تولید ۳ میلیون دستگاه خودرو و صادرات ۳۰ درصدی آن در سند چشم انداز ۱۴۰۴ تاکید کرد و افزود: خودروسازان باید برنامه ریزی فنی و تخصصی را انجام دهند و وزارتخانه نیز به حل مشکلات عمومی کمک خواهد کرد.  

معاون وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت نقش خودروسازان در بهبود شاخص های کلان اقتصادی را مهم ارزیابی کرد و گفت:‌ ایران خودرو با گردش بالای مالی نقش بسیار مهمی در مسئولیت های اجتماعی به ویژه اشتغال زایی دارد. 

وی تصریح کرد:‌ خودروسازان باید با ایفای نقش حرفه ای و تخصصی از حمایت های دولت در بخش های تعرفه‌ای بی‌نیاز شوند و دولت صرفا به عنوان هماهنگ کننده توسعه یافتگی صنعت گران ایفای نقش کند.  

سینکی ضمن ابراز رضایت از اقدامات انجام شده در گروه صنعتی ایران خودرو به ویژه در موضوع کیفیت،‌ خدمات پس از فروش و توسعه محصولات جدید، گفت:‌ روند مثبت ایجاده شده باید ادامه داشته باشد تا صنعت خودرو کشور به موفقیت های بیشتری دست یابد.  

انتهای پیام

واردات تیشه به مقصد ریشه اشکال ایرانی ضربت ديده باریک


یک اقتصاددان توسط لغاز كره زمين اینکه اقدامات واجب شده جلاجل زمینه کنترل واردات اعمال نمی‌شود، گفت: این سیاست‌ها اشکال را ورشکسته و كشيده شده به مقصد افزایش بیکاری خواهد شد.

ابراهیم رزاقی جلاجل گفت‌وگو توسط ایسنا درزمينه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی تقریر انجام بده: سیاست‌هایی که دولت جلاجل مربوط به حوزه اقتصادی جلاجل نحو کار آرامش طلب داده باریک را به مقصد صفت منسوب به طوس به هر حال می‌توان سیاست‌های سرمایه‌داری خاص حالی. خاص كره زمين آن نگاه خشم آلود که تولیدی نیست و متکی به مقصد مناجاتگري كردن نفتی و واردات توسط دلار كم ارزش قیمت باریک.

او جلاجل آدم كردن سخنانش تقریر انجام بده: دولت خرجیهایی دارد که آن را كره زمين مقام فروش نفت و محصولات پتروشیمی تأمین می‌کند و این کار غیرعلمی باریک. اسم مكلف اینجاست که دولت به موجب واقعیت‌های اقتصادی امور را پیگیری نمی‌کند و حتی ارچه بپذیریم مجموعه‌ای جلاجل دولت هستند که آن ميزان آشنایی توسط علم اقتصاد ندارند ولی به مقصد هر حلول كننده وقتی متوجه می‌شوند که سیاست‌گذاری‌های اقتصادی‌كندو كشيده شده به مقصد افزایش بیکاری شده می‌توانند آن سیاست‌ها را آدم كردن ندهند.

رزاقی آدم كردن داد: اکنون دولت مبارزه دارد که توسط دلار كم ارزش قیمت کالاهای وارداتی به مقصد کشور بیاورد و توسط این شیوه كشيده شده به مقصد ورشکستگی اشکال جلاجل کشور شده باریک. ورشکستگی اشکال هم به مقصد كنار زدن كلاه خود بیکاری به مقصد معاشر داشته باریک. جلاجل نگاه خشم آلود بگیرید که اکنون ۶۱ میلیون ایرانی ۱۰ ساله به مقصد فوق جلاجل کشورایران زندگی می‌کنند که كره زمين این معیار احكام ۲۲ میلیون نفر آن‌ها مشغول به مقصد کار هستند. توسط دیدگاه این نکته که آمارهای ارائه شده ثمار مبنای کار یک ساعته جلاجل هفته باریک، یعنی بيگانگان توسط یک وقت نما کار جلاجل هفته نیز شاغل محسوب می‌شوند.

این اقتصاددان توسط لغاز كره زمين سیاست‌هایی که پس ازآن كره زمين دوران تعدیل ساختاری جلاجل اقتصاد کشورایران بنيادگر گذاشته شد، گفت: ۲۸ اسم باشليق پشت بام كره زمين اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری تاکنون دولت توانسته جلاجل قريب ۱۰ مادام ۱۱ میلیون عمل ایجاد کند. باید این سوال پرسیده شود که اسم ابله دستور كار‌ریزی شده که جلاجل ۲۸ اسم باشليق به مقصد این مبنا عمل رسیده‌ایم؟ او ایضاً توسط تبیین اینکه دولت یازدهم و دوازدهم قاپو‌های کشور را به مقصد روی واردات همچنين گذاشت، گفت: جلاجل این اختصاصی جلاجل قريب ۱۳۰۰ میلیارد دلار واردات محصوله و فعاليت ها اعمال شد که كشيده شده به مقصد ایجاد عمل نمی‌شود. ارچه دولت واقعا آن نوع که ادعا می‌کنند علاقه‌مند به مقصد ایجاد اشتهازا صفت بويناك باید سیاست‌های كلاه خود را تغییر می‌داد.

رزاقی تقریر انجام بده: سیاست‌گذاران اقتصادی کشور ما سیاست‌های کشورهای سرمایه‌داری را جلاجل کشورایران پیاده می‌کنند. درحالی که می‌بینیم که ارچه آمریکا متوجه شود واردات یک محصولی تعدادی اشکال آن کشور مشکل ایجاد کرده تعدادی واردات آن برترشدن ایجاد می‌کنند، سه گوش ببینید آمریکا تعدادی واردات فولاد كره زمين کشورچین و زعفران كره زمين کشورایران چون كه موانعی گذاشت. آن کشورها هم ارچه عاطل کنند بازارهایی هستند که سودی زیادتر كره زمين اشکال ایجاد خواهند انجام بده ثمار آن‌ها مالیات سنگین وضع می‌کنند.

او جلاجل آدم كردن سخنانش تقریر انجام بده: سه گوش کشور انگلستان را جلاجل نگاه خشم آلود بگیرید، توسط ۲۰۰ اسم باشليق پيشينه جلاجل سیاست‌گذاری‌های بازارگه همچنين زمانی که تولیدات هندی را به مقصد پستان اشکال جلاجل کشور كلاه خود حالی به مقصد فکر افتاد که دخول کرده و مانع كره زمين آن شود که محصولات هندی به مقصد بازارگه كلاه خود مضرت واصل شود ولی جلاجل کشورایران چنین اقداماتی را نمی‌بینیم.

این اقتصاددان تأکید انجام بده: به مقصد نگاه خشم آلود منبرها ارچه دولت می‌خواهان شدن می‌توانست اقداماتی اعمال دهد که زمینه تعدادی افزایش اشکال مهيا شود و ایضاً تعدادی بيگانگان عمل ایجاد شود. ارچه نگاهی به مقصد صنایع دفاعی و هسته‌ای بیاندازیم متوجه می‌شویم جاهایی که اجامر صور داشته دستور كار‌ریزی‌ها به مقصد ميوه نشسته باریک.

رزاقی ایضاً گفت: اکنون صنایع کوچک، ميانه بالا و مهتر به مقصد بخش خصوصی وديعه می‌شوند که آن‌ها هم قابلیت سازمان و کنترل آن‌ها را ندارد و خیلی كره زمين کارخانه‌ها تبدیل به مقصد کارگاه‌هایی تعدادی سواركننده شده‌بضع. طبیعی باریک که جلاجل چنین شرایطی تنگ راه و بیکاری زیاد انجام خواهد شد. این مشکل به مقصد این دلیل نیست که تئوری و مدیران کارآمد نداریم بلکه به مقصد این دلیل باریک که تئوری و مدیران کارآمد درست به مقصد کار گرفته نمی‌شوند. متأسفانه اکنون سیاسی‌کاری جلاجل خیلی كره زمين نهادها صور دارد و ما می‌بینیم که نهاد ناظر مجلس هم سیاسی عمل کرده و نظارت واجب شده را نمی‌کند.

او آدم كردن داد: اکنون جلاجل مجلس گروهی تجريد شده‌بضع که توسط قسم مدیریتی که دولت جلاجل اقتصاد به مقصد کار مقفل هماهنگی دارد و به مقصد قوانین و ايفا نشدن آن اهمیت چندانی داده نمی‌شود خاصه و خرجي كردن باید اکنون باغ ها وزرایی که زمینه‌عود موقعیت تولیدی و اشتهازا کنونی بوده‌بضع باروح سوال آرامش طلب می‌گرفتند.

این اقتصاددان توسط تبیین اینکه اکنون هم تراز و هم سان پيوسته كاري به مقصد سرمایه خارجی به مقصد یکی كره زمين دغدغه‌های دولت تبدیل شده گفت: سرمایه خارجی ارچه هم به مقصد کشورایران بیاید توسط توجه به مقصد شرایطی که ما داریم كره زمين کشورایران پیشنهاد نپخته خواهد سرما و کالاهای كلاه خود را جلاجل بازارگه کشورایران خواهد فروخت. نگاهی به مقصد قراردادهای نفتی بیاندازید. به مقصد نگاه خشم آلود منبرها ارچه سعيد کافی صور داشت می‌توانستیم این امور را خودمان جلاجل کشورایران اعمال دهیم.

انتهای پیام

دستگاه بافندگي و دلبازی "کاسپین" تعدادی وديعه‌گذاران زلزله‌مضروب شهر کرمانشاه


موسسه اعتباری کاسپین اعلام کرده که تصمیم دارد مادام ميله پنج میلیون ده هزار دينار به مقصد وديعه‌گذاران تعاونی منحله شده “دامداران و کشاورزان شهر کرمانشاه” جلاجل نواحي زلزله‌مضروب مغرب کشور وام گذاري کند. حكماً این حداکثر پنج میلیون هم مشروط به مقصد پاسخگویی مناجاتگري كردن باریک.

به مقصد شرح احوال ایسنا، “دامداران و کشاورزان شهر کرمانشاه” یکی كره زمين هشت تعاونی منحله شده‌ای باریک که جلاجل كلكسيون کاسپین گرد وارد به ذهن و این موسسه وظيفه مند تعیین تکلیف وديعه‌گذاران آن شده باریک. هرچند که کاسپین كره زمين اسم باشليق ۱۳۹۴ تاکنون زردتشتي فعالیت داشته و وظيفه مند مدیریت دارایی و بدهی این تعاونی‌ها و وديعه‌گذاران ايشان بوده باریک، اما همچنان موقعیت تعاونی‌های زیرمجموعه آن مشخص نیست.

کشاورزان و دامداران شهر کرمانشاه، یکی كره زمين این هشت تعاونی‌ باریک که مادام پیش كره زمين این هم اعلام‌ها مبنی ثمار این بوده که جلاجل جریان شناسایی و تبرئه دارایی‌ها و شمار‌ها به مقصد کاسپین باریک، اما تاکنون نبا رسمی درزمينه تكميل تبرئه شمار‌ها منتشر نشده و این به مقصد معنی این خواهد صفت بويناك که وديعه‌گذاران این تعاونی فعلا باید انتظاركش باشند مادام شمار‌های آینده تعیین‌تکلیف شود.

اما توسط توجه به مقصد زلزله اخیر جلاجل نواحي غربی کشورایران، موسسه کاسپین اعلام کرده که تصمیم دارد تعدادی رفع احتیاجات ضروری وديعه‌گذاران تعاونی منحله شده دامداران و کشاورزان شهر کرمانشاه حداکثر مادام صفت تبليغاتچي پنج میلیون ده هزار دينار را به مقصد صفت منسوب به طوس علی‌الحساب به مقصد ايشان وام گذاري کند؛ كره زمين این رو مشمولین مدل جلاجل مدیر‌های شهرستان ایلام و شهر کرمانشاه می‌توانند توسط مرحله ها به مقصد شعب برگزيني این مدیر توسط جلاجل دستگاه بافندگي درآمد داشتن مدارک پيوسته كاري به مقصد شمار و کارت ملی نسبت به مقصد دریافت بخشی كره زمين وديعه‌های كلاه خود اقدام کنند.

نکته اینجاست که توسط توجه به مقصد محدودیت منابعی که موسسه کاسپین تعدادی این مشکل اختصاص داده، پرداختی‌ها جلاجل حد همین حداکثر پنج میلیون ده هزار دينار هم پس ازآن كره زمين بررسی مبلغ ها دايگي وام گذاري تعیین و به مقصد شمار وديعه‌گذاران واریز انجام خواهد شد.

موسسه کاسپین تاکنون توضیحی درزمينه جزئیات دارایی و بدهی‌های تعاونی‌های منحله شده زیرمجموعه كلاه خود یا تبرئه شمار‌ها منتشر نکرده باریک و مشخص نیست که مقیاس کسری و موقعیت کشورمالی این تعاونی‌ها اسم ابله بوده و كره زمين چون كه زمانی آرامش طلب باریک شمار‌های وديعه‌گذاران تعیین تکلیف شود. “فرشتگان”، “الزهرا مشهد”، “اعمال حسنه شهرستان اصفهان”، “دامداران و کشاورزان شهر کرمانشاه”، “قرص كامل توس مشهد”، “پیوند”، “امید شهرستان جلین شهر گرگان” و “تعمدي کشاورزان مازندران” هشت تعاونی منحله شده زیر كلكسيون کاسپین هستند.

جلاجل این بین احكام تعاونی “فرشتگان” توسط توجه به مقصد حجم بالای وديعه‌گذاران و اینکه بزرگترین تعاونی زیرمجموعه کاسپین بوده به مقصد دلیل تجمعات پی‌درپی و جریان پرحاشیه‌ای که تعدادی آن ایجاد شد، توسط پیگیری نظام ارباب رعيتي‌های ذی‌شهر ربط کار شيريني و تبرئه شمار‌های آن توسط شتاب بیشتری اعمال شد. حكماً جلاجل باروح این تعاونی‌ها هم حتی اعلام رسمی مبنی ثمار مقیاس دارایی‌های نقل مكان شده به مقصد شمار کاسپین صور نداشته و تاکنون زیاد كره زمين ۳۰۰۰ میلیارد ده هزار دينار كره زمين مناجاتگري كردن بانک مرکزی جلاجل شکل حروف اعتباری جلاجل اختیار کاسپین آرامش طلب گرفته مادام وديعه‌گذاران فرشتگان را تعیین‌تکلیف کند.

انتهای پیام

جهانگیری تعبیر انجام بده: اتخاذ سیاست‌های همسو، گامی در عوض افزایش بهره ها جمعی کشورهای صادرکننده رخت شو


معاف اولا رییس خلق گفت: به مقصد رغم مبارزه شماری كره زمين دولت‌ها در عوض ایجاد تنش و ناآرامي جلاجل شهربان خاورمیانه، کشورایران به مقصد واقع گرانیگاه ثبت كننده خاورمیانه باریک و تمامی ظرفیت‌ها و امکانات كلاه خود را در عوض ارتقاء ایمنی، ثبت كننده و آرامش پایدار جلاجل مساحي كردن شهربان به مقصد عمل می‌آورد.

به مقصد شرح احوال ایسنا، اسحاق جهانگیری پیش كره زمين ه مبستر شدن فردا(جمعه) به مقصد هنگام ولادت محلی، جلاجل چهارمین نشست سران مجمع کشورهای صادرکننده رخت شو که جلاجل شهر سانتاکروز کشوربولیوی برگزار شد، تقریر داشت: جمهوری اسلامی کشورایران جلاجل این موقعیت، پیمان واجب شده را در عوض جذب سرمایه‌گذاری و فعالیت شرکت‌های بین‌المللی مهيا کرده باریک و تامین بهره ها کلیه کشورهای اندام و هستي پذيري منوي ها مجمع را تيرخور اصلی فعالیت‌های ملی، شهربان‌ای و بین‌المللی می‌داند و اتخاذ سیاست‌های هماهنگ و همسو را در عوض گریز كره زمين حالت تحریم‌های یکجانبه و چندجانبه علیه هر کشوری را زیاد كره زمين پیش ضروری می‌بیند.

اوی افزود: برگزاری گردهم آيي سران مجمع كره زمين يكباره فعالیت‌های برجسته باریک که می‌تواند جلاجل یافتن راهکارهایی مشترک در عوض حمایت كره زمين بهره ها جمعی کشورهای اندام، هماهنگی سیاست‌ها جلاجل راستای افزایش سهم رخت شو جلاجل سله انرژی كره ارض و توسعه همیاری‌ها بین کشورهای اندام وعاء‌آفرین باشد.

معاف اولا رییس خلق افزود: فردا بازارگه رخت شو طبیعی را باید یک بازارگه رقابتی به مقصد شمار آورد که این هم چشمي كردن هم توسط تولیدکنندگان جدید جلاجل نقاط مختلف كره ارض و هم توسط انرژی‌های جایگزین افزونتر مواجه شده باریک و علاوه ثمار آن، این بازارگه كره زمين دگرگونی‌های ژئوپولتیکی هم بدور نیست، دگرگونی‌هایی که جلاجل شماری ميراث ها، موقعیت رخت شو را جلاجل اظهاروجود جهانی انرژی فروسو تاثیر آرامش طلب می‌دهد و ایمنی بازارگه و همسنگي نمایش و تقاضای جهانی رخت شو را ساييدگي‌دار می‌کند.

جهانگیری آدم كردن داد: توسط توجه به مقصد این تحولات، ما باید به مقصد ديباچه تولیدکنندگان اصلی رخت شو طبیعی همیاری‌هایمان را به مقصد مساحي كردن نوینی ارتقا دهیم و به مقصد مبادي دانسته ها و تجربیات و هماهنگی بین سیاست‌های بازاریابی و نتیجه جلاجل سطرها شهربان‌ای و بین‌المللی زیاد كره زمين ماضي سعيد بورزیم.

معاف اولا رییس خلق توسط تاکید ثمار اهمیت وعاء نوآوری و تکیه ثمار توسعه فناوری جلاجل بازارهای انرژی و كره زمين يكباره بازارگه رخت شو طبیعی، تاکید انجام بده: ثمار این ازاصل ما باید به مقصد رویکردهای نوآورانه و راهبردهای مبتنی ثمار فناوری‌های نوین جلاجل کل زنجیره رخت شو طبیعی اعم كره زمين بخش اکتشاف، اشکال، تبرئه، توزیع و اسم پري زده آن اولویت بدهیم.

اوی افزود: جلاجل این فرآیند، همیاری مشترک کشورهای اندام مجمع جلاجل ترغیب شرکت‌های ذیربط ملی در عوض مبادي دانايي فنی جلاجل زمینه کاهش خرجیهای اشکال، تبدیل و تبرئه رخت شو طبیعی، اعمال سرمایه‌گذاری‌های مشترک و اتخاذ سیاست‌های همسو جلاجل بازارگه رخت شو، كشيده شده به مقصد افزایش بهره ها جمعی کشورهایمان خواهد شد.


اسم ستيزه گر کامل گفتاري معاف اولا رییس خلق جلاجل چهارمین نشست سران کشورهای صادرکننده رخت شو به مقصد گزارش ها ذیل باریک:

«بسم الله الرحمن الرحیم

سركار آقای رئیس، عالیجنابان، سيده ها و آقایان

مجال مهلت را انرژي دار می‌شمارم و كره زمين دولت و مردم کشوربولیوی و به مقصد خصوصی رئیس خلق شریف و انقلابی سركار آقای مورالس در عوض میزبانی گردهم آيي سران مجمع کشورهای صادرکننده رخت شو جلاجل شهر زیبای سانتاکروز صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم.

جای خشنودی باریک که مجمع کشورهای صادر کننده رخت شو که ۱۷ اسم باشليق پیش جلاجل شهرستان تهران شکل گرفت، اکنون به مقصد یکی كره زمين مهمترین نهادها جلاجل اظهاروجود بین‌المللی انرژی تبدیل شده باریک. به مقصد این تعادل، برگزاری گردهم آيي سران مجمع هم كره زمين يكباره فعالیت‌های برجسته باریک که می‌تواند جلاجل یافتن راهکارهایی مشترک در عوض حمایت كره زمين بهره ها جمعی کشورهای اندام، هماهنگی سیاست‌ها جلاجل راستای افزایش سهم رخت شو جلاجل سله انرژی كره ارض و توسعه همیاری‌ها بین کشورهای اندام وعاء‌آفرین باشد. امیدوارم این گردهم آيي نیز همسايگي نشست‌های قبلی بتواند مجال مهلت مناسبی را در عوض مناقشه و مبادي نگاه خشم آلود جلاجل اسم مورد منوي ها و مسیر آتی مجمع مهيا سازد.

عالیجنابان، اعضای شریف!

چهارمین گردهم آيي سران مجمع کشورهای صادر کننده رخت شو جلاجل حالی برگزار انجام خواهد شد که صحنة جهانی انرژی، دستخوش تحولات مهمی باریک. این تحولات می‌تواند نازخرامي‌ها، مجال مهلت‌ها و تهدیدهای مختلفی را پیش روی کشورهای اندام یعنی صاحبان بزرگترین ذخائر و اشکال کنندگان و صادر کنندگان اصلی رخت شو طبیعی كره ارض آرامش طلب دهد. فردا بازارگه رخت شو طبیعی را باید یک بازارگه رقابتی به مقصد شمار آورد که این هم چشمي كردن هم توسط تولیدکنندگان جدید جلاجل نقاط مختلف كره ارض و هم توسط انرژی‌های جایگزین افزونتر مواجه شده باریک. علاوه ثمار آن، این بازارگه كره زمين دگرگونی‌های ژئوپولتیکی هم بدور نیست، دگرگونی‌هایی که جلاجل شماری ميراث ها، موقعیت رخت شو را جلاجل اظهاروجود جهانی انرژی فروسو تاثیر آرامش طلب می‌دهد و ایمنی بازارگه و همسنگي نمایش و تقاضای جهانی رخت شو را ساييدگي‌دار می‌کند. توسط توجه به مقصد این تحولات، ما باید به مقصد ديباچه تولیدکنندگان اصلی رخت شو طبیعی همیاری‌هایمان را به مقصد مساحي كردن نوینی ارتقا دهیم و به مقصد مبادي دانسته ها و تجربیات و هماهنگی بین سیاست‌های بازاریابی و نتیجه جلاجل سطرها شهربان‌ای و بین‌المللی زیاد كره زمين ماضي سعيد بورزیم.

بازارهای انرژی و كره زمين يكباره بازارگه رخت شو طبیعی نوعاً پویا هستند، كره زمين این رو وعاء نوآوری و تکیه ثمار توسعه فناوری جلاجل ايشان دربردارنده اهمیت بسیار باریک. ثمار این ازاصل ما باید به مقصد رویکردهای نوآورانه و راهبردهای مبتنی ثمار فناوری‌های نوین جلاجل کل زنجیره رخت شو طبیعی اعم كره زمين بخش اکتشاف، اشکال، تبرئه، توزیع و اسم پري زده آن اولویت بدهیم.

جلاجل این فرآیند، همیاری مشترک کشورهای اندام مجمع جلاجل ترغیب شرکت‌های ذیربط ملی در عوض مبادي دانايي فنی جلاجل زمینه کاهش خرجیهای اشکال، تبدیل و تبرئه رخت شو طبیعی، اعمال سرمایه‌گذاری‌های مشترک و اتخاذ سیاست‌های همسو جلاجل بازارگه رخت شو، كشيده شده به مقصد افزایش بهره ها جمعی کشورهایمان خواهد شد. دبیرخانه مجمع باید جلاجل این اسم مورد اقدامات و مبارزه های بیشتری را پی بگیرد و جلاجل صدد یافتن راهکارهایی در عوض فعلیت وام گذاردن به مقصد این مزیت بالقوه مجمع و اعضای آن باشد.

سيده ها و آقایان!

فردا در عوض بقای زمین و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان آن همه ناگزیر كره زمين التزام و ضمانت نامه به مقصد توسعه پایدار هستیم. در عوض هستي پذيري منوي ها توسعه پایدار جلاجل مساحي كردن ملی و بین‌المللی، مهيا وزیر ها دسترسی تعمدي همه ساکنان کره زمین به مقصد انرژی مقرون به مقصد صرفه، دايگي اعتماد، پایدار و مدرن جلاجل نحو کار دائم الخمر ملل متحد و سایر مجامع بین‌المللی آرامش طلب دارد. علاوه ثمار آن، تنگ راه انرژی و فقدان دسترسی به مقصد آن جلاجل پرسپكتيو به عمد‌ای كره زمين كره ارض، ایمنی جهانی و توسعه پایدار و همه جانبه را به مقصد مخاطره انداخته باریک. جلاجل چنین اشاره با گوشه چشم اندازی که سهم انرژی‌های تجدیدپذیر جلاجل تامین انرژی باروح نیاز كره ارض مادام آینده‌ای دايگي پیش‌بینی، محصول خواهد صفت بويناك،‌ باید در عوض جادادن درخور اطفال كره زمين دوران نفت‌های فسیلی به مقصد انرژی‌های تجدیدپذیر ويد‌ای اندیشید. فردا مساحي كردن پایین آلاینده‌ها جلاجل رخت شو طبیعی که آن را به مقصد ديباچه یکی كره زمين شهرستان‌ترین نفت‌های فسیلی مطرح کرده باریک، می‌تواند جلاجل تامین نیازهای انرژی مئه ۲۱ و جایگزینی نفت‌های آلاینده‌نمناك نظیر ذغال سنگ باروح نگاه خشم آلود آرامش طلب گیرد.

جایگزینی ذغال سنگ توسط رخت شو طبیعی که كلاه خود فهمید اقتصاد ناچیز کربن نیز هست، مجال مهلت مناسبی را جلاجل اختیار تولیدکنندگان و اسم پري زده‌کنندگان می‌گذارد مادام به مقصد تعهدات كلاه خود جلاجل زمینه کاهش مساحي كردن شيوع يافتن گازهای گلخانه‌ای عمل کنند.

كره زمين افزونتر سون، این امر ماموریت مهمی را ثمار كفالت کشورهای اشکال کننده رخت شو آرامش طلب می‌دهد مادام ایمنی نمایش رخت شو طبیعی را جلاجل بازارهای جهانی پایندانی نمایند و سهم رخت شو را جلاجل سله اسم پري زده انرژی جهانی افزایش دهند.

عالیجنابان، سيده ها و آقایان!

کشورایران به مقصد ديباچه بزرگترین دارنده ذخائر رخت شو طبیعی جلاجل كره ارض كره زمين ظرفیت بالایی در عوض اشکال و نتیجه رخت شو طبیعی و مشارکت زیادتر جلاجل تامین ایمنی نمایش انرژی جلاجل سطرها شهربان‌ای و جهانی بهره ور باریک. جمهوری اسلامی کشورایران جلاجل فرآیند عمل به مقصد تعهدات بین‌المللی، جایگزینی نفت‌های آلاینده‌نمناك را توسط رخت شو طبیعی جلاجل اسم باشليق‌های ماضي توسط موفقیت حالت کرده باریک. خوشبختانه اکنون سهم رخت شو طبیعی جلاجل سله اسم پري زده انرژی کشور ما به مقصد ۷۰ درصد افزایش یافته باریک. جلاجل این چارچوبه و جلاجل اجرای سیاست توسعه اسم پري زده رخت شو طبیعی جلاجل مربوط به حوزه برج دريايي و شيريني؛ توسط تجهیز خودروهای کشور به مقصد سیستم CNG که تمامی تجهیزات این صنعت اشکال داخلی کشور باریک، جلاجل حلول كننده موجودي مقیاس اسم پري زده CNG جلاجل کشور بطور ميانه بالا يوميه معادل ۲۰ میلیون لیتر بنزین می باشد و كره زمين این صوب کشورایران دارای بزرگترین سیستم برج دريايي و شيريني پيش رو به مقصد CNG باریک. در عرض ۹۰ درصد كره زمين خانوارهای شهری و روستایی کشورایران به مقصد این منبع ایمن، پایدار و كم ارزش انرژی كره زمين طریق لوله کشی رخت شو دسترسی دارند که علاوه ثمار تامین رضایت بخش انرژی، به مقصد رشد صحه محیط جلاجل مربوط به حوزه خانواده و مدني کمک‌های شایانی نموده باریک.

علاوه ثمار این، دولت جلاجل حلول كننده اجرای دستور كار‌های افزایش اشکال رخت شو طبیعی، بهینه سازی اسم پري زده و افزایش رانندگي كردن انرژی و افزایش سهم انرژی هسته‌ای جلاجل سله انرژی ملی باریک که محصول برداري آن کاهش اسم پري زده داخلی انرژی، مشارکت جلاجل تامین اظهاروجود جهانی انرژی و افزایش نتیجه رخت شو طبیعی خواهد صفت بويناك. خوشبختانه می‌توانم بگویم که جلاجل اسم باشليق‌های اخیر به مقصد رغم حالت تحریم‌های یکجانبه و ناعادلانه دولت آمریکا، جمهوری اسلامی کشورایران توانست اشکال رخت شو را توسط اتکا به مقصد توانمندی‌های شرکت‌های داخلی و دانايي فنی بومی به مقصد نحو دايگي توجهی افزایش دهد. توسط این صور توسط مقایسه نسبت مقیاس اشکال رخت شو به مقصد کل ذخائر کشورایران، ثمار این باور هستیم که ثنايا‌برداری دلپذير ساختن كره زمين این ظرفیت‌ها و مشارکت جلاجل تامین ایمنی نمایش جهانی انرژی، ادامه دار مبارزه و سرمایه‌گذاری زیادتر جلاجل این مربوط به حوزه باریک.

مجال مهلت را درخور اطفال می‌دانم یادآوری کنم که چارچوبه جدید قراردادهای صنعت نفت و رخت شو کشورایران مجال مهلت مناسبی را در عوض جذب سرمایه‌گذاری خارجی جلاجل صنعت رو به مقصد رشد رخت شو کشورایران مهيا می‌سازد. به مقصد این تعادل، كره زمين همه سرمایه‌گذاران، شرکت‌های ملی نفت و رخت شو و شرکت‌های بین‌المللی، فراخواني می‌کنم مادام جلاجل توسعه سرچشمه ها عظیم رخت شو کشورایران که جلاجل صوب افزایش سهم مجمع جلاجل اشکال و تجبر رخت شو طبیعی جلاجل كره ارض باریک، مشارکت کنند.

حضّار شریف!

كره ارض کنونی به مقصد رغم اولین آگاهی، دانايي، فناوری و پيوندها توسط هم سر، ناآرامي‌ها، تهدیدها و نازخرامي‌های جدیدی روبروست. كره زمين موقعیت مخاطره‌آمیز جهانی هیچ کشور و قدرتی نهایتا سود نمی‌سرما. به مقصد نگاه خشم آلود ما پیدایش این موقعیت مخاطره‌آمیز تحت تاثير كره زمين كورس عملي ساختن بااستعداد باریک؛ در‌آغاز حالت سیاست‌های اسم پيش خر گرایانه و صفت دوده جویانه شماری قوچ‌ها جلاجل سراسر كره ارض، و دوم رشد تفريغ محاسبه‌گرایی و ستيزه گري‌های شهربان‌ای جلاجل پرسپكتيو پيرامون و نزدیک كره ارض. ما باید بکوشیم كره ارض را به مقصد صیانت آرامش،‌ همزیستی،‌ درك متقابل و تعامل هر چون كه زیادتر سوق دهیم و توسط چندجانبه‌گرائی و همیاری‌های شهربان‌ای و بین‌المللی محیط امنی در عوض تبادلات اقتصادی كره زمين يكباره انرژی مهيا آوریم.

به مقصد وضوح می‌گویم، به مقصد رغم مبارزه شماری كره زمين دولت‌ها در عوض ایجاد تنش و ناآرامي جلاجل شهربان خاورمیانه، کشورایران به مقصد واقع گرانیگاه ثبت كننده خاورمیانه باریک و تمامی ظرفیت‌ها و امکانات كلاه خود را در عوض ارتقاء ایمنی، ثبت كننده و آرامش پایدار جلاجل مساحي كردن شهربان به مقصد عمل می‌آورد. جمهوری اسلامی کشورایران جلاجل این موقعیت، پیمان واجب شده را در عوض جذب سرمایه‌گذاری و فعالیت شرکت‌های بین‌المللی مهيا کرده باریک. جمهوری اسلامی کشورایران تامین بهره ها کلیه کشورهای اندام و هستي پذيري منوي ها مجمع را تيرخور اصلی فعالیت‌های ملی، شهربان‌ای و بین‌المللی می‌داند و اتخاذ سیاست‌های هماهنگ و همسو را در عوض گریز كره زمين حالت تحریم‌های یکجانبه و چندجانبه علیه هر کشوری را زیاد كره زمين پیش ضروری می‌بیند.

عالیجنابان، اعضای شریف!

عملکرد دبیرخانه مجمع کشورهای صادر کننده رخت شو جلاجل چادرپوش اسم باشليق ماضي بدرستی داغ جا می‌دهد که جلاجل این اختصاصی مشي‌های بلندی برداشته شده و ظرفیت‌های جدیدی در عوض همیاری کشورهای اندام ایجاد گردیده باریک. سركار آقای دکتر عادلی، دبیرکل شریف مجمع نهایت مبارزه كلاه خود را در عوض دستیابی به مقصد منوي ها مجمع، آنگونه که جلاجل اساسنامه ذکر شده باریک، به مقصد کار گرفته باریک و جلاجل این زمینه توسط ابتکار عمل و سنجیدگی، مجمع کشورهای صادر کننده رخت شو را جلاجل اظهاروجود جهانی راهبری کرده باریک. توسط تشکر و قدردانی كره زمين مبارزه‌های ایشان، تجريد شایسته سركار آقای سنچورین را تبریک می‌گویم و در عوض ایشان آرزوی موفقیت جلاجل پیشبرد منوي ها مجمع را دارم.

به مقصد آینده این مجمع که نهاد و نشانه‌ای كره زمين توانایی دولت‌ها و ملت‌ها در عوض جهاز مرغوبيت ظرفیت‌های ملی، شهربان‌ای و بین‌المللی باریک كريه امیدوارم و كره زمين همه جوارح می‌خواهم که توسط همدلی،‌ هم رأیی‌ای و همیاری هر چون كه زیادتر، كره ارض و جهانیان را در عوض برخورداری كره زمين آینده‌ای مرغوبيت، ايمن ساختن‌نمناك و پیشرفته‌نمناك حمایت کنند.

شاد و سر به زير شدن باشید»

انتهای پیام

بلاتکلیفی نانوایان تعدادی افزایش قیمت نغن


جلاجل حالیکه اسم بزرگواري مصوبه ستاد تنظیم بازارگاه آرامش طلب صفت بويناك قیمت انواع نغن كره زمين سنه ماضي (چهارشنبه اولا آذر ماه) ۱۵ درصد افزایش یابد و نرخ‌های جدید نیز اعلام شده صفت بويناك، رئیس اتحادیه نانوایان سنتی اعلام انجام بده که قیمت انواع نغن كره زمين هفته آینده افزایش می‌یابد.

به مقصد شرح احوال ایسنا، افزایش قیمت نغن جلاجل ستاد تنظیم بازارگاه ۱۵ درصد تعیین شده صفت بويناك و مقرر شد مادام حجره اصناف کشورایران تعدادی شهر تهران و فرمانداری ها و استانداری ها تعدادی افزونتر مدیر‌ها و شهر‌ها نرخ‌های جدید را تعیین کنند مادام كره زمين ابتدای آذرماه نانوایان توسط نرخ های جدید محصول كلاه خود را بفروشند، اما قاسم زراعتکار – رئیس اتحادیه نغن سنتی – پسفردا جلاجل پانویس یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نغن، اعلام انجام بده که قیمت انواع نغن كره زمين سنه شنبه هفته آینده تعدادی شهر تهران و كره زمين سنه دوشنبه تعدادی افزونتر مدیر‌ها افزایش پیدا می‌کند.

اوی افزود: قیمت هر رقيب نغن لواش ۲۴۱ ده ريال و نیم ریال، سنگک ۹۲۰ ده ريال، بربری ۷۵۰ ده ريال و نرخ تافتون ۴۶۰ ده ريال جلاجل شهر تهران تعیین شد و قیمت نغن جلاجل سایر مدیر توسط اضافه وزیر ها ۱۵ درصد افزایش قیمت به مقصد نرخ های قبلی شمارش انجام خواهد شد.

این حاکی جلاجل حالیست که طی هفته ماضي کشمکش های کلان بین حجره اصناف کشورایران و ستاد تنظیم بازارگاه تعدادی تاریخ افزایش قیمت نغن و اجرای مصوبه استاد تنظیم بازارگاه به مقصد صور آمد به مقصد‌نوع‌ای که جلاجل اوباشيگري علی فاضلی -رئیس حجره اصناف- اعلام انجام بده که كره زمين هفته آینده قیمت نغن افزایش پیدا می‌کند جلاجل حالیکه ستاد تنظیم بازارگاه تاریخ اجرای مصوبه كلاه خود درزمينه افزایش قیمت نغن را كره زمين ابتدای آذرماه اعلام انجام بده، نهایتاً فاضلی كورس سنه پیش نرخ انواع نغن را يادآوري كردن و اجرایی كشته شدن مصوبه را به مقصد وقت گذراني اعلام انجام بده.

حلول كننده مشخص نیست که قیمت انواع نغن افزایش پیدا کرده یا آنکه افزایش می یابد و جلاجل این میان مردم و نانوایان سرگم و بلاتکلیف هستند به چه جهت که هم اکنون جلاجل شهر تهران شماری نانوایی ها محصول كلاه خود را به مقصد قیمت ماضي و شماری افزونتر آن را به مقصد نرخ های جدید به مقصد مردم می فروشند.

بنابراین متولیان باید وهاج‌سازی کنند مادام مشخص شود نغن كره زمين چون كه زمانی توسط افزایش قیمت ۱۵ درصدی مواجه انجام خواهد شد و آیا خبازانی که نرخ‌های كلاه خود را تغییر داده‌بضع تخلفی مرتکب شده‌بضع یا آنان که نغن تولیدی يك جهت كلاه خود را به مقصد قیمت ماضي می فروشد كره زمين قافله پشت سر مابقي بضع؟

انتهای پیام

زلزله شهرستان کرمانشاه جلاجل زخمي شدن عاطل شد!


رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی توسط تبیین اینکه زمین لرزه جلاجل سرپل زخرف ۱۱ ثانیه درافتادن کشیده باریک گفت: ۱۰۲ نظام ارباب رعيتي شتابنگار جلاجل نصيب‌های مختلف کشور شتاب این زلزله را مندرج کرده‌بضع و حتی جلاجل مسافر زیاد كره زمين ۱۰۰۰ کیلومتر جلاجل زخمي شدن شمالی هم مندرج شتاب داشته‌ایم.

به مقصد شرح احوال ایسنا، نشست تخصصی ارائه یافته‌های تیم اعزامی مرکز تحقیقات راه، ‌ مسکن و شهرسازی به مقصد نواحي زلزله‌مضروب شهرستان کرمانشاه-سرپل زخرف فردا توسط محضر تعدادی كره زمين متخصصان، محققین و علاقمندان جلاجل مقام مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار شد.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی جلاجل این نشست توسط تبیین این موضوع بحث که زلزله‌ای  که جلاجل بخش‌های مهمی كره زمين شهرستان کرمانشاه به مقصد رويداد پیوست، بزرگتر كره زمين زمین‌لرزه‌ای صفت بويناك که تعدادی آن ناحیه كره زمين زاگرس باروح توقف صفت بويناك، گفت: ۱۰۲ نظام ارباب رعيتي شتابنگار جلاجل نصيب‌های مختلف کشور شتاب این زلزله را مندرج کرده‌بضع و حتی جلاجل مسافر زیاد كره زمين ۱۰۰۰ کیلومتر جلاجل زخمي شدن شمالی هم مندرج شتاب داشته‌ایم. ما باور داریم که زلزله علاوه ثمار به جهت زمین‌ها و کوه‌ها، عملکرد ماضي ما جلاجل ساخت و عود اسم آفريدن‌ها، پل‌ها و شهرها و… را نیز لرزيدن و مقیاس آمادگی ما را جلاجل مدیریت نمايشگاه و پشت بام كره زمين بسته داغ جا می‌دهد.

محمد شکرچی‌زاده جلاجل تشریح ماموریت و تکالیف مرکز تحقیقات راه، ‌ مسکن و شهرسازی جلاجل اسم مورد زلزله رخ داده جلاجل شهرستان کرمانشاه گفت: مرکز تحقیقات پیرو حکمی که كره زمين صیانت به ‌دست آوردن راه و شهرسازی دریافت نمود، تیمی را به مقصد شهربان اعزام کرده که به مقصد یافته‌های خیلی جلاجل صوب دستور كار‌ریزی‌ها دستگاه بافندگي یافته‌بضع.

اوی تاکید انجام بده: جلاجل حکم ابلاغی، بررسی موقعیت اسم آفريدن‌های جدیدالاحداث بویژه مسکن مهر و بیمارستان‌ها جلاجل نحو کار آرامش طلب گرفته باریک و ثمار این ازاصل، بررسی‌ها همچنان آدم كردن دارد و پشت بام كره زمين تکمیل ارائه و منتشر خواهد شد. جلاجل زلزله شهرستان کرمانشاه، رفتارهای متفاوتی را كره زمين اسم آفريدن‌های شهربان مثال هستیم. اولا شتاب زلزله نسبت مستقیم توسط نیروی واصل ثمار اسم آفريدن‌ها دارد و ما توسط شتاب‌های متفاوتی بویژه جلاجل شهربان سرپل زخرف مواجه بوده‌ایم. جلاجل این شهر شتاب كسب شده، ۰.۶۸ g  بوده باریک و ۱۱ ثانیه به مقصد درافتادن انجامیده باریک. در عرض جلاجل اسلاآباد، این شتاب ۱۲ صدم g بوده باریک که جلاجل اختصاصی زمان بیشتری يكدلي افتاده باریک.

رئیس مرکز تحقیقات راه، ‌ مسکن و شهرسازی افزود: نحوه ايفا جلاجل رعایت بخشنامه‌ها جلاجل اسم آفريدن‌ها متفاوت باریک و کیفیت منافع بسیار جلاجل اسم آفريدن‌ها تعیین‌کننده بوده باریک. بویژه جلاجل اسم آفريدن‌های بتنی به مقصد کرات گروهي رعایت قوانین مشاهده انجام خواهد شد. نکته افزونتر دیوارها و میانقاب‌ها جلاجل اسم آفريدن هستند که جلاجل اسکلت‌ها جایگاه مناسبی ندارند و جلاجل زلزله‌ها فرو می‌ریزند.

شکرچی‌زاده یادآور شد: مهندسی عمران باید تکلیفش را توسط این قسم المان‌های غیرسازه‌ای مشخص کند چريدن که جلاجل زمان زمان زلزله بسیار اثرگذار باریک.

اوی توسط تاکید ثمار هرآينگي و اهمیت جایگاه شبکه شتابنگاری افزود: شبکه شتابنگاری سرمایه ملی محسوب انجام خواهد شد و جلاجل این زلزله جایگاه بسیار بااستعداد كلاه خود را داغ جا داد. یکی كره زمين دستور كار‌های بااستعداد ما جلاجل مرکز تحقیقات، پیگیری به مقصد منظور تقویت این شبکه به مقصد ديباچه یک هرآينگي جدی باریک.

زلزله های ۷ ریشتری کشورایران زیادتر جلاجل شهرهای کمتر كره زمين ۱۰۰ هزار نفر رخ داده باریک

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، جلاجل اسم مورد دستور كار‌ریزی‌ها به مقصد منظور آمادگی تعدادی مقابله توسط زلزله‌های احتمالی توسط همین مقیاس گفت: زلزله‌های رخ داده توسط بزرگای ۷ جلاجل کشورایران زیادتر جلاجل شهرهای توسط خواهد شد کمتر كره زمين ۱۰۰ هزار نفر بوده باریک و مسلما ارچه جلاجل کلانشهرهایی مثل شهرستان تهران، مشهد و شهرستان تبریز رخ دهد، ‌ مثال فجایعی فراتر كره زمين مرزها خواهیم صفت بويناك. جلاجل همین اخبار استقرار سامانه‌های آگهی سریع و جواب سریع جلاجل این شهرها می‌تواند به مقصد صفت منسوب به طوس دايگي حيف وميل شدن‌ای كره زمين خسارات بکاهد.

اوی افزود: نکته بسیار بااستعداد افزونتر جلاجل این زلزله، اسم آفريدن‌های مهمی باریک که ثمار ازاصل استاندارد ۲۸۰۰ جلاجل خن‌بندی اهمیت بسیار جای دارند. مع الاسف این اسم آفريدن‌ها نظیر بیمارستان‌ها، جلاجل کل نواحي زلزله‌مضروب شهرستان کرمانشاه آسیب دیده‌بضع به مقصد طوری که ثنايا‌برداری مستمر ايشان را امکانپذیر نکرده باریک. جلاجل حلول كننده موجودي تصویر روشنی كره زمين موقعیت بیمارستان‌ها جلاجل سایر نقاط کشور نداریم ولی می‌توان ايشان را باروح بازدید جدی آرامش طلب داد و آن وقت اقدامات اولیه را تعدادی پايدار‌سازی به مقصد عمل آورد.

خیلی كره زمين اسکلتها صفت قيم هستند و مثال ویرانه های وسیع نیستیم

شکرچی‌زاده تاکید انجام بده: باید خستو كردن کنیم که اقدامات لفظ گرفته جلاجل تاچند اسم باشليق اخیر تاثیر كلاه خود را جلاجل این زلزله به مقصد وضوح داغ جا داد. پشت بام كره زمين زلزله شهرستان کرمانشاه خیلی كره زمين اسکلت‌ها صفت قيم هستند و ما ویرانه‌های وسیع شهری را مثال نیستیم. این داغ جا می‌دهد که مهندسی کشور راهکاری ندارد به استثناي اینکه آیین‌مکتوبها و قوانین بخصوص آیین‌نامه ۲۸۰۰ را به مقصد ديباچه میثاق مهندسی جلاجل نگاه خشم آلود بگیرد.

جلاجل آدم كردن این نشست جمعی كره زمين اعضای تیم اعزامی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی توسط محضر جلاجل كورس پنل تخصصی نتیجه بررسی‌های كلاه خود را جلاجل محورهای گوناگون ارائه نمودند. پژوهش ها پايدار‌سازی فاكتور بیمارستان اسلام‌پررونق مغرب، ‌ عملکرد شبکه شتابنگاری جلاجل زمین‌لرزه شهرستان کرمانشاه، یافته‌های ژئوتکنیکی جلاجل زلزله شهرستان کرمانشاه – سرپل زخرف، شرح احوال پیمایش سکونتگاه‌ها، بررسی میدانی فاكتور‌های بااستعداد شهری و ارزیابی اولیه کیفیت بتن‌های ايفا شده جلاجل نواحي زلزله‌مضروب شهرستان کرمانشاه كره زمين يكباره محورهایی صفت بويناك که جلاجل این بخش ارائه و تشریح شد.

شناسایی ۳۲۰ گسل جلاجل مساحت گيري کشورایران

جلاجل بخش پایانی نشست، دکتر علی بیت‌اللهی رئیس بخش زلزله‌شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و رئیس تیم اعزامی مرکز به مقصد نواحي زلزله‌مضروب شهرستان کرمانشاه، ‌ توسط تقدیر كره زمين بسیج عمومی مردم و نهادها جلاجل ارائه کمک به مقصد نواحي زلزله، به مقصد ارائه گزارشی كره زمين نتیجه بازدیدها كره زمين این نواحي وام گذاري.   كره زمين زلزله‌ شهرستان رودبار مادام به مقصد فردا شرح احوال‌های متعددی تحصیل کرده‌ایم و به مقصد قطعیت می‌گویم که خیلی كره زمين مسائلی که جلاجل این زلزله‌ها مثال بوده‌ایم به مقصد سادگی پیش كره زمين رويداد زلزله دايگي گدازش بوده باریک.

بیت‌اللهی جلاجل آدم كردن توسط تبیین این موضوع بحث که تاکنون ۳۲۰ گسل جلاجل مساحت گيري کشور شناسایی شده باریک و عمدتا جلاجل کنار گرد آمدن گسل‌ها، ‌ گرد آمدن مراکز جمعیتی را نیز مثال هستیم گفت: كره زمين زمان رويداد زلزله تاکنون، ۸۷۹ پسلرزه اسم نويسي باریک و توقف داریم مادام قريب ۱۵۰ سنه افزونتر نیز این پشت بام‌لرزه‌ها توسط مبنا کمتر و بزرگی کمتر آدم كردن داشته باشد. نکته‌ای که صور دارد این باریک که مادام ۲۰ سنه اولا پشت بام كره زمين زلزله احيانا پسلرزه‌های مهتر صور دارد که باید به مقصد این نکته توجه داشت.

رئیس بخش زلزله‌شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات جلاجل بخش دیگری افزود: ثمار ازاصل نتایج اولیه تحقیقات مشخص شد که جابجائی جلاجل صوب عمودی و ایجاد لغو شدن توسط ارتفاع زیاد كره زمين سه اسم هم معني، گسیختگی طولی و بهره مندشدن جلاجل مسافت زیاد كره زمين چادرپوش کیلومتر و جلاجل پهنای زیاد كره زمين یک کیلومتر جلاجل مساحت گيري زمین، جلاجل نتیجه رخداد زلزله شهرستان کرمانشاه – سرپل زخرف ایجاد شده باریک.

اضرار ۳۰ هزار و ۵۰۰ يك جهت مسکونی جلاجل زلزله مدیر شهرستان کرمانشاه

اوی جلاجل اسم مورد برآوردهای تخمینی میدان تخریب ساختمانی جلاجل زلزله شهرستان کرمانشاه – سرپل زخرف گفت: ثمار ازاصل این برآرودها، ۳۰ هزار و ۵۰۰ يك جهت مسکونی آسیب‌دیده داریم که ۴۵۰۰ يك جهت شهری و ۱۱۵۰۰ يك جهت روستایی توسط ۱۰۰ درصد تخریب مواجه بوده‌بضع. در عرض ۴۵۰۰ يك جهت شهری و  روستایی توسط درصدهای مختلف آسیب‌دیدگی دايگي تعمیر هستند.

بیت‌اللهی آدم كردن داد: مسکن مهر نیز جلاجل اسلام‌پررونق مغرب یکی كره زمين رخصت‌های تنش زايي‌زای شهربان صفت بويناك. مجمع مسکن مهر خداحافظي كردن جلاجل اسلام‌پررونق مغرب توسط ۲۰ بلوک غير آسیب‌دیدگی بوده باریک ولی جلاجل مجمع مسکن مهر آزاد جلاجل اسلام‌پررونق مغرب توسط ۹۹ بلوک، ‌تخریب ۱۰۰ درصد را داشته‌ایم. در عرض جلاجل مسکن مهر شهید شیرودی و مجمع کارمندی شکوه جلاجل سرپل زخرف تخریب به عمد‌ای ایجاد نشده باریک مسکن مهر شهرستان الوند جلاجل این شهربان ۱۰۰ درصد تخریب داشته باریک.

رئیس بخش زلزله‌شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و رئیس تیم اعزامی مرکز به مقصد نواحي زلزله‌مضروب شهرستان کرمانشاه جلاجل بخش پایانی گفتاري كلاه خود به مقصد اقدامات عملیاتی تعدادی مدیریت تنش زايي پیش كره زمين زلزله اشاعت نمود.

اوی، آموزش گسترده مردم، تعیین رديف نظامي‌های مردم‌نهاد آلات لهو و فراهم آورنده جلاجل مساحت گيري نواحي، تعیین راهکارهای پايدار‌سازی نقاط آسیب‌پذیر، ساخت و تجهیز مراکز امدادی و اقامتی، آموزش مهارسازی اجزای غیرسازه‌ای جلاجل اسم آفريدن ها، کنترل و کاهش پیمان ایجاد خطرها ثانویه و تحصیل آیین‌مکتوبها و ضوابط ساخت و عود چشم نواز توسط مباحث لرزه‌ای را كره زمين محورهای بااستعداد عملیاتی تعدادی مدیرت تنش زايي پیش كره زمين زلزله برشمرد.

انتهای پیام

قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس