قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس

۶ اولویت راهبردی دیپلماسی اقتصادی کشور

[ad_1]

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه

به ‌دست آوردن امور خارجه كره زمين تعیین ۶ اولویت راهبردی در عوض مربوط به حوزه دپیلماسی اقتصادی کشور نبا داد.

به مقصد شرح احوال ایسنا،  محمدجواد ظریف جلاجل این تباني افزود: توسط توجه به مقصد صوب‌گیری کشور و وزارت امور خارجه به مقصد سمت تشکیل روابط اقتصادی خارجی و ایضاً کمک به مقصد بخش خصوصی جلاجل صوب فعال‌نمناك كشته شدن جلاجل این مربوط به حوزه، كره زمين ابتدای دولت دوازدهم تصمیم ثمار این شد که ساختارگرايي وزارتخانه دستخوش تغییر و تحول شود.

اوی تاکید انجام بده: تشکیل بدي ها اقتصادی توسط این تيرخور جلاجل نحو کار كلكسيون وزارت خارجه آرامش طلب گرفت.

به ‌دست آوردن امور خارجه توسط تعبیر این‌که بدي ها اقتصادی كره زمين كولاك اسم باشليق ماضي(۱۳۹۶) جلاجل این وزارتخانه عملیاتی شده باریک، گفت: تيرخور كره زمين ایجاد این بدي ها تسهیل امور باریک به چه دليل که كلكسيون ياد شده خير توانایی و خير این ماموریت را دارد که جلاجل مربوط به حوزه تصدی‌گری روابط خارجی اقتصادی صفت دوده کند.

رئیس نظام ارباب رعيتي دیپلماسی کشور تاکید انجام بده: زیادتر فعالیت‌ها جلاجل این مربوط به حوزه باید كره زمين ناحیه بخش خصوصی باشد ولی مسئولان و کارشناسان وزارتخانه مربوطه کمک حلول كننده فعالان اقتصادی خواهند صفت بويناك.

ظریف جلاجل آدم كردن گفت‌وگو توسط دستور كار «اقتصاد به مقصد هنگام ولادت نوبهار» رادیو اقتصاد، افزود:  سه مربوط به حوزه واردات (فناوری، سرمایه و گردشگری) و سه مربوط به حوزه نتیجه (کالاهای غیرنفتی، به حضور رسيدن فنی و مهندسی و نیروی کار مطلع) به مقصد ديباچه شش اولویت راهبردی در عوض مربوط به حوزه دیپلماسی اقتصادی کشور جلاجل نگاه خشم آلود گرفته شده باریک.

اوی اشارتاً اشارت به مقصد غيرماذون‌گذاری اسم باشليق ۹۷ به مقصد غيرماذون اسم باشليق «حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی» كره زمين صیانت مقام معظم رهبری، گفت: كره زمين این مبنا سه مربوط به حوزه كره زمين قبیل واردات فناوری، سرمایه و نتیجه کالاهای غیرنفتی تباني مستقیم توسط مناقشه شعار اسم باشليق دارد.

به ‌دست آوردن امور خارجه افزود: نتیجه واردات فناوری و سرمایه كشيده شده به مقصد ارتقای کیفیت کالاهای ایرانی و همین‌صفت منسوب به طوس امکان هم چشمي كردن این اقلام جلاجل بازارهای داخلی و خارجی خواهد شد.

ظریف تقریر صاحبدیوان انجام بده که توسط عود و کار جدیدی که جلاجل كلكسيون وزارت امور خارجه ایجاد شده، بتوان زیادتر جلاجل خدمتگزار نيت ها شعار اسم باشليق صفت بويناك.

اوی  ایضاً جلاجل جواب به مقصد این پرسش که “وزارت امور خارجه جلاجل اسم باشليق حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی در عوض تسهیل ورود کالاهای داخلی به مقصد بازارهای تيرخور چون كه دستور كار‌هایی را مدنظر دارد؟”، تقریر انجام بده: اولویت‌های شش‌گانه دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی به مقصد تمامی سفارتخانه‌های کشورایران جلاجل بيرون كره زمين کشور يادآوري كردن شده باریک.

اوی افزود: کمک به مقصد تولیدکنندگان ایرانی توسط تيرخور آشنا زیادتر بازارهای موجود جلاجل کشورهای تيرخور و همین‌صفت منسوب به طوس تعیین بهترین دریافت‌کنندگان نتیجه کالاهای غیرنفتی کشورایران جلاجل نحو کار این سفارتخانه‌ها باریک.

به ‌دست آوردن امور خارجه جلاجل آدم كردن توسط تعبیر این‌که زیادتر تمرکز دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی موردتوجه ثمار کشورهای همسایه خواهد صفت بويناك، به يادماندني انجام بده: نخستین سفيران  رئیس خلق جلاجل اسم باشليق جدید به مقصد کشور کشورترکمنستان و کشورجمهوری آذربایجان كلاه خود گواهی صادق ثمار این مدعاست.

اوی تاکید انجام بده: تسهیل نتیجه کالاهای ایرانی و اشکال مشترک جلاجل این کشورها كره زمين نيت ها سفيران ياد شده بوده باریک.

ظریف افزود: خوشبختانه جلاجل راستای سفيران اخیر رئیس خلق کشورایران به مقصد کشورجمهوری آذربایجان، کارخانه مشترک کشورایران‌خودرو و یک شرکت آذری جلاجل این کشور به مقصد ثنايا‌برداری رسید.

به مقصد شرح احوال خبرگزاری صداوسیما، اوی تاکید انجام بده: اعزام هیأت‌های تجاری و اقتصادی مرکب كره زمين کارآفرینان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی به مقصد کشورهای خارجی كره زمين افزونتر طوق‌های درخور اطفال صوب تسهیل نمایش کالاهای داخلی به مقصد بازارهای جهانی باریک.

به ‌دست آوردن امور خارجه جلاجل پایان تاکید انجام بده: این سیاست همين باروح توجه وزارت خارجه بوده و جلاجل اسم باشليق “حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی” توسط نكراء و صفت تازه بیشتری كنار زدن خواهد شد.

انتهای پیام

[ad_2]

نرخ تورم فقرا همچنان زیاد كره زمين ثروتمندان

[ad_1]

ثمار ازاصل دانسته ها مرکز آمار کشورایران تورم سلب كننده سپند در عوض دهک اولا ۹ درصد و در عوض دهک دهم ۷.۷ درصد بوده باریک.

به مقصد شرح احوال ایسنا، نتایج شاخص قیمت اسم پري زده‌کننده «کل خانوارهای کشور» ثمار ازاصل دهک های خرجیای جلاجل اسفندماه ١٣٩٦ بیانگر آن باریک که بیشترین رقيب شاخص کل روبه رو ۱۱۱.۷ پيوسته كاري به مقصد دهک چهارم و کمترین رقيب شاخص کل روبه رو ١١١.٣ جلاجل دهک دهم باریک.

کمترین تغییر مقرري شاخص کل روبه رو ٠.٠ درصد جلاجل دهک اولا و بیشترین تغییر مقرري شاخص کل روبه رو ٠.٤ درصد جلاجل دهک دهم بوده باریک. بیشترین درصد به‌تمامی شاخص جلاجل دوازده ماه منتهی به مقصد اسفند١٣٩٦ (تورم سلب كننده)  ٩.٠ درصد جلاجل دهک اولا و کمترین نرخ تورم ٧.٧ درصد جلاجل دهک دهم باریک.

نتایج شاخص قیمت اسم پري زده‌کننده جلاجل رديف نظامي به عمد «خوراکی ها ، آشامیدنی‌ها و دخانیات» ثمار ازاصل دهک های هزینه ای جلاجل این ماه داغ جا دهنده آن باریک که بیشترین رقيب شاخص این رديف نظامي جلاجل اسفندماه ١٣٩٦ روبه رو ۱۱۶ جلاجل دهک هفتم و کمترین آن روبه رو ١١٤.٨ جلاجل دهک اولا هم آوازي افتاده باریک. جلاجل حالی که بیشترین تغییر مقرري شاخص این رديف نظامي ٠.٥ درصد جلاجل دهک دوم و کمترین تغییر آن روبه رو ٠.١ درصد جلاجل دهک نهم باریک.

بیشترین درصد به‌تمامی شاخص این رديف نظامي جلاجل دوازده ماه منتهی به مقصد اسفندماه ١٣٩٦ (تورم سلب كننده) ١٢.٦ درصد جلاجل دهک دهم و کمترین نرخ تورم ١١.٣ درصد جلاجل دهک اولا باریک.

نتایج شاخص قیمت اسم پري زده کننده جلاجل رديف نظامي به عمد «کالاهای غیرخوراکی و فعاليت ها» ثمار ازاصل دهک های هزینه ای جلاجل این ماه بیانگر آن باریک که بیشترین رقيب شاخص جلاجل این رديف نظامي روبه رو ١١٠,٤ جلاجل دهک دهم و کمترین رقيب شاخص جلاجل این رديف نظامي روبه رو ١٠٩.١ جلاجل دهک دوم باریک. جلاجل حالی که بیشترین تغییر مقرري شاخص این رديف نظامي روبه رو ٠.٥ درصد جلاجل دهک دهم و کمترین تغییر آن روبه رو ٠.٠ درصد جلاجل دهک پنجم باریک.  بیشترین درصد به‌تمامی شاخص این رديف نظامي جلاجل دوازده ماه منتهی به مقصد اسفندماه ١٣٩٦ (تورم سلب كننده) ٧.٢ درصد جلاجل دهک اولا و کمترین نرخ تورم ٦.٧ درصد جلاجل دهک دهم می باشد.دانسته ها زیادتر كره زمين طریق فایل پیوست دايگي دستیابی باریک.

انتهای پیام

[ad_2]

ویدئو / باتری‌های اروپایی تغییر می‌کند

[ad_1]

تغییرات سریع در حوزه تولید باتری و جایگزینی فوق خازن‌ها

طراحی و ساخت باتری‌های پایدار وعاء مهمی جلاجل تقویت اقتصاد ناچیز کربن دارد. این مربوط به حوزه به مقصد‌شتاب جلاجل اروپا جلاجل حلول كننده اولین باریک. فوق گنجينه دار (گنجينه دار‌هایی توسط ظرفیت خیلی زیاد) نوعی فناوری باریک که توسط آن می‌توان دستگاهای برقی را خیلی سریع شارژ انجام بده. باتری‌ها توان خودروهای الکتریکی را تأمین و جلاجل صنایع نیز انرژی ذخیره می‌کنند. جلاجل اقتصاد ناچیز کربن باتری وعاء اصلی خواهد داشت و یکی كره زمين عوامل قوچ و نوآوری اقتصاد اروپا خواهد صفت بويناك. پیش‌بینی انجام خواهد شد که مادام اسم باشليق ۲۰۲۵ میلادی بها بخش اشکال و طراحی باتری سالاسال جلاجل اروپا به مقصد ۲۵۰ میلیارد یورو برسد و كسب ها زیادی ایجاد کند.

[ad_2]

جزئیات رشد ۹ ماهه ۹۶

[ad_1]

ثمار ازاصل مفروضات مرکز آمار کشورایران رشد ۹ ماهه اسم باشليق ۱۳۹۶ معادل ۴.۴ درصد توسط نفت و ۴.۷ درصد سوا نفت باریک.

به مقصد شرح احوال ایسنا، محصول ناخالص داخلی به مقصد قیمت جاي گير اسم باشليق ١٣٩٠ جلاجل خير ماهه در‌آغاز اسم باشليق ١٣٩٦ به مقصد رقم ۵۶۰ هزار و ۳۰۵ میلیارد ریال توسط نفت و ۴۳۶ هزار و ۳۶۶ میلیارد ده قران سوا محاسبه نفت رسیده باریک.

جلاجل حالی که رقم مذکور جلاجل اختصاصی مانند آن اسم باشليق قبل توسط نفت ۵۳۶ هزار و ۶۲۷ میلیارد ده قران و سوا نفت ۴۱۶ هزار و ۷۱۶ میلیارد ده قران بوده که اثر داغ كره زمين رشد ۴.۴ درصدی محصول ناخالص داخلی توسط نفت و ٤.٧ درصدی محصول ناخالص داخلی سوا نفت جلاجل خير ماهه در‌آغاز اسم باشليق ١٣٩٦ دارد.

نتایج   مذکور   حاکی كره زمين   آن باریک   که جلاجل خير ماهه در‌آغاز اسم باشليق جاری لفافه   فعالیت‌های   رديف نظامي   کشاورزی ١ ،  رديف نظامي صنعت (شامل: برگيري نفت خمود و رخت شو طبیعی، سایر كانسارها، صنعت، انرژی و اسم آفريدن) ۳.۱ و   رديف نظامي   به حضور رسيدن ٧ درصد نسبت به مقصد اختصاصی مانند آن اسم باشليق قبل، رشد داشته باریک.

گفتنی باریک جلاجل رديف نظامي صنعت رشد برگيري نفت و رخت شو طبیعی ۳.۴ درصد، سایر كانسارها ۲.۵ درصد، صنعت ۳.۷ درصد، تامین پيمان، ايجادشدن و رخت شو طبیعی ۰.۳ درصد باریک.

در عرض رشد رديف نظامي اسم آفريدن ۴.۵ درصد، رديف نظامي به حضور رسيدن ۷ درصد، به عمد و خرده‌فروشی، مهمانخانه و كابينه ۴.۸ درصد، برج دريايي ونقل، پيوندها و انبارداری ۸.۴ درصد باریک.

در عرض رشد رديف نظامي وسيله‌گری کشورمالی ۸.۳ درصد، ملك، کرایه و به حضور رسيدن حاصل کردن و کار ۷.۳ درصد، امور عمومی، آموزش و صحه و  مددکاری ۷.۸ درصد باریک.

انتهای پیام

در عرض رشد سایر به حضور رسيدن عمومی، اجتماعی و شخصی ۹.۲ درصد باریک.

انتهای پیام

[ad_2]

ماموریت ۱۲ دستگاه برای توسعه فناوری نانو تا افق ۱۴۰۴/"نانونماد" یک علامت رسمی دولتی شد

[ad_1]

با تصویب سند گسترش فناوری نانو تا افق ۱۴۰۴ علاوه بر آنکه وظایف وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی در این حوزه تعیین شد، تاکید شد که برای اطمینان مصرف‌ کنندگان از سلامت و کیفیت محصولات مبتنی بر فناوری‌ نانو، نشانی به نام “نانونماد” به عنوان یک علامت رسمی دولتی به محصولات نانو اعطا می‌شود و سازمان ملی استاندارد موظف است ظرف ۶ ماه پس از ابلاغ این تصویب‌‏نامه، تمهیدات و الزامات مورد نیاز را برای اجرایی‌شدن این نشان فراهم آورد.

به گزارش ایسنا، در آذرماه سال گذشته هیات وزیران به پیشنهاد معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سند گسترش کاربرد فناوری در افق ۱۴۰۴ را به تصویب رساندند. این سند به تصویب رسید تا جرقه‌های توسعه فناوری نانو که از سال ۱۳۷۹ به ابتکار مرحوم دکتر ابتکار، مشاور رئیس‌جمهور وقت مطرح شد، شعله‌ور شود و از شررها آن زندگی شهروندان ایمن‌تر شود.

بر اساس این سند وظایف ۱۳ دستگاه در زمینه توسعه فناوری نانو در حوزه‌های مرتبط تعیین شد که به این شرح است: 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

در راستای سیاست‌های ۱۰ ساله دوم گسترش فناوری‌ نانو در کشور و به منظور ارتقای سطح پژوهش‌های کاربردی فناوری‌ نانو در صنعت کشور، افزایش توانمندی ایجاد و گسترش فناوری‌های نوظهور و بدیع در فناوری‌نانو، افزایش کمی و کیفی دستاوردهای پژوهشی با قابلیت تجاری‌سازی در چارچوب شرکت‌های دانش‌بنیان زایشی از مراکز دانشگاهی و پژوهشی یا قابل انتقال به صنایع موجود کشور و بالا بردن مهارت‌های شغلی و توانمندی‌های کارآفرینی در سرمایه‌های انسانی نانو، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با رعایت قوانین اقدامات زیر را انجام دهد: 


ردیف ماموریت‌ها
۱ ارزیابی و ساماندهی دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، قطب‌ها، پارک‌های فناوری و مراکز رشد فعال در فناوری‌ نانو
۲ تقاضامحور و کارآمد شدن دوره‌های تحصیلات تکمیلی فناوری نانو
۳ در نظرگرفتن بازار کار آینده فناوری‏ نانو و تخصص‌های مورد نیاز کشور
۴ دارا بودن تجهیزات آزمایشگاهی آموزشی و پژوهشی مرتبط با دوره
۵ طراحی دوره‌ها مبتنی بر آموزش همزمان مباحث عملی و نظری
۶ تأکید بر آموزش مهارت‌های کسب وکار و کارآفرینی
۷ تاکید بر دستاوردهای فناورانه به عنوان دستاورد دوره با اقداماتی از قبیل صدور اجازه دفاع از پایان‌نامه دوره با ثبت اختراع معتبر داخلی و خارجی
۸ جهت‏‌دهی به تعریف و انجام پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی و سایر پژوهش‌های حوزه فناوری‏ نانو در راستای اولویت‌‏های ۱۰ ساله دوم توسعه علم و فناوری‏ نانو و نیازهای صنایع کشور
۹ حمایت از برگزاری دوره‌های توانمندسازی سرمایه‌های انسانی فناوری ‏نانو به منظور ارتقای مهارت‏‌های کسب‌وکار و کارآفرینی با اولویت دانشجویان تحصیلات تکمیلی فناوری‌ نانو
۱۰  معرفی شرکت‌های زایشی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور به ستاد برای انجام حمایت‌های تجاری‌سازی

وزارت نیرو

بر اساس ماده ۳ این سند، وزارت نیرو موظف است با رعایت قوانین نسبت به متناسب‌سازی مقررات و خرید محصولات نانو ساخت داخل با فناوری‌ بومی برای گسترش کاربرد فناوری نانو در صنایع مرتبط، مأموریت‌هایی مانند موارد زیر را اجرا کند: 


حوزه ماموریت
برق

الف- گسترش کاربرد و ارتقای استاندارد پالایشگر (فیلتر) هوای نیروگاهی بر اساس جدیدترین توانمندی‌های فناورانه داخلی و استانداردهای بین‌المللی

ب- بکارگیری سازوکارهای تشویقی برای مصرف نانوپالایشگرهای (نانوفیلترهای هوای نیروگاهی) تولید داخل با فناوری بومی به منظور افزایش سهم استفاده از این نوع پالایشگرها (فیلترها) تا ۶۰ درصد بازار پالایشگرهای (فیلترهای هوای نیروگاهی) کشور تا سال ١٤٠٠

پ- برنامه‌ریزی و تلاش برای دستیابی به دانش فنی تولید و بکارگیری ذخیره‌سازهای انرژی مبتنی بر فناوری‏ نانوی بومی در حداقل یک مرکز تولید انرژی‌‏های تجدیدپذیر تا سال ١٤٠٠

ت- تدوین آیین‏‌نامه و بسترسازی برای بکارگیری مقره‌های ضد رطوبت و آلودگی با استفاده از فناوری نانوی بومی

ث- بکارگیری سلول‌‏های خورشیدی نانوی پربازده ساخت داخل با فناوری بومی (با بازده بالاتر از سلول‌‏های خورشیدی غیرنانویی) در حداقل یک نیروگاه خورشیدی تا سال ١٤٠٠

ج- تدوین و ابلاغ آیین‌نامه و بسترسازی برای بکارگیری نانو سیالات و نانو پوشش‌های افزایش‌دهنده انتقال حرارت که با فناوری بومی در داخل تولید می‌شوند، با هدف افزایش بهره‌‏وری تولید برق و ارتقای بازده نیروگاه‌‏ها

صنعت‌آب‌و آبفا

الف- گسترش واحدهای تصفیه آب شرب و نمک‌زدایی آب شور، لب ‌شور و آب دریا با در اختیار گذاشتن زیرساخت‌ها و بکارگیری سازوکارهای تشویقی با اهداف زیر:

١- رسیدن به مقیاس تا یک میلیون متر مکعب در روز برای نمک‌زدایی با استفاده از فناوری نانوی تولید داخل با فناوری بومی تا سال ١٤٠٠

٢- رسیدن به مقیاس تا یک میلیون متر مکعب در روز برای تصفیه آب شرب و با کاربری‌های تصفیه سختی، فلزات سنگین، نیترات و املاح مضر با استفاده از فناوری نانوی تولید داخل با فناوری بومی تا سال ١٤٠٠

ب- بسترسازی برای استفاده از نانوبتن‌ها، نانوپوشش‌ها و محصولات مرتبط در سازه‌های آبی و اجرای آن حداقل در یک طرح آزمونی (پایلوت) تا سال ١٤٠٠

پ- همکاری در تدوین استانداردهای ملی، آیین‌نامه‌ها و مقررات برای ایجاد سازوکار نظارتی مناسب جهت استفاده ازفناوری نانو تا سال ١٣۹۸

وظایف وزارت جهاد کشاورزی

در ماده ۴ با اشاره به وظایف وزارت جهاد کشاورزی تاکید شده است که این وزارتخانه موظف است با رعایت قوانین نسبت به ارائه مجوزها، انجام آزمون‌ها و خرید محصولات نانوی ساخت داخل با فناوری بومی برای گسترش کاربرد فناوری نانو در صنایع ذی‌ربط، ماموریت‌های ذیل را اجرایی کند:


حوزه ماموریت‌ها
افزایش ارزش افزوده در محصولات کشاورزی و کاهش ضایعات ١- استفاده از بسته‌بندی نانو افزایش دهنده زمان نگهداری محصولات کشاورزی و میوه (پس از برداشت)  با هدف کاهش ضایعات محصولات کشاورزی مربوط تا پایان سال ١٣۹۸

٢- افزایش سهم  استفاده از پوشش‌های نانو گلخانه‌ها.

٣- افزایش سهم استفاده از کودهای نانوی آهسته ‏رهش با هدف کاهش مصرف کود شیمیایی تا پایان سال ١٣۹۸

٤- افزایش سهم استفاده از نانوآفت‌کش زیستی (نانوآفت‏‌کش ارگانیک) آهسته‏‏‌رهش جهت کاهش مصرف آفت‏‌کش‏‌های شیمیایی تا پایان سال ١٣۹۸
ارائه مجوز به محصولات نانوساخت داخل با فناوری بومی ١- نانو کود

٢- نانو آفت‌کش

٣- نایلون‌های مقاوم گلخانه

٤- بسته‌بندی‌های افزایش‌دهنده زمان نگهداری مواد غذایی

٥- بسته‌بندی‌های زیست تخریب پذیر

٦- پاستوریزه کردن سرد شیر به کمک فرایند نانوحفره‌زایی (Nano Cavitation)
گسترش واحدهای تصفیه آب لب ‏شور با فناوری بومی برای رسیدن به حداقل مقیاس پنج میلیون متر مکعب در روز برای تصفیه آب کشاورزی

وزارت بهداشت

بر اساس ماده ۵ سند گسترش فناوری نانو تا افق ۱۴۰۴ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با رعایت قوانین اقدامات زیر را برای بکارگیری محصولات نانو ساخت داخل با فناوری بومی در حوزه‌های ذیربط اجرا کند:حوزه ماموریت‌ها
سازمان غذا و دارو

١- حمایت از ایجاد آزمایشگاه‌های مرجع برای ارزیابی ایمنی محصولات نانو

٢- تسریع در فرایند ثبت و بررسی نانوداروها

٣- حمایت از قیمت‌گذاری نانوداروها

حمایت و تشویق مراکز درمانی و بیمارستان‏‌ها به استفاده از محصولات نانو نانو داروها شامل نانوداروهای ضدسرطان، پادزیست (آنتی بیوتیک)، ضدسالک 

مکمل و داروهای گیاهی، ملزومات پزشکی (پدهای ترمیم زخم نانو و ماسک‌های (پوشانه‌‏های نانو) و فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی تولید داخل
حمایت از ورود محصولات نانو دارو و فرآورده‌های سلامت حوزه نانو که با فناوری بومی در داخل ساخته شده‌اند

١- انواع نانوداروها نظیر نانوداروهای ضد سرطان

٢- ملزومات و تجهیزات دارویی

٣- لوازم (کیت‌) تشخیص نانو نظیر لوازم (کیت) تشخیص سلول‌های سرطانی

٤- فرآورده‌های آرایشی-بهداشتی نانو

٥- محصولات نانو با کاربرد در حوزه سلامت نظیر انواع رنگ و کاشی ضدباکتری یا خود تمیز شونده، مواد تمیزکننده و منسوجات نانو

وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی

ماده ۶ این سند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را موظف به رعایت قوانین به منظور حمایت و بکارگیری محصولات نانو سلامت‏ محور ساخت داخل با فناوری بومی مورد تأیید سازمان‏‌های‏ غذا و دارو و ملی استاندارد ایران کرده است. بر این اساس زیرمجموعه‌های این وزارتخانه نظیر سازمان تأمین اجتماعی و شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، لازم است موارد زیر را اجرایی کنند:ردیف ماموریت‌ها
۱ پوشش بیمه‌ای حداکثری نانوداروها و محصولات سلامت محور نانو ساخت داخل با فناوری بومی و دارای تأییدیه‌های لازم را حمایت و تسریع کند.
۲ سازمان تأمین اجتماعی استفاده از محصولات نانو سلامت محور ساخت داخل با فناوری بومی و دارای مجوز مصرف نظیر نانو داروهای ضدسرطان، پادزیست (آنتی بیوتیک)، ضدسالک و غیره، مکمل و داروهای گیاهی، ملزومات پزشکی (پدهای ترمیم زخم نانو و ماسک‌های نانو) و فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی، در تمام مراکز درمانی، بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های تحت نظر را حمایت و تشویق کند.
۳ حمایت و تشویق مجموعه‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی به تولید و بکارگیری محصولات نانو ساخت داخل با فناوری بومی که دارای بازار مصرف مناسب هستند.

وزارت نفت

در ماده ۷ این سند تاکید می‌کند، وزارت نفت موظف است با رعایت قوانین، اقدامات زیر را برای گسترش و بکارگیری محصولات فناوری نانوی ساخت داخل که کارایی آنها به اثبات رسیده است، در صنایع و مجموعه‌های ذیربط با در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی، عملیاتی کند:

ردیف ماموریت
۱ بکارگیری نانونامیزه‌‏ها (نانوامولسیون‌ها) و نانوسیالات در ازدیاد برداشت از مخازن
۲ بکارگیری نانو افزایه‌ها در سیالات حفاری به طور مشخص نانوساختارهای سیلیسی و نانولوله‌های کربنی
۳ بکارگیری نانوبازدارنده‌‏های خوردگی در بخش‏‌های مختلف درون چاهی و سرچاهی و عملیاتی
۴ بکارگیری سیستم‌های بازیافت بخارات هیدروکربن با نانوجاذب‌ها
۵ بکارگیری نانوجاذب‌ها در صنعت نفت در زمینه‌های ذخیره‌سازی گازها (ANG)، نم‌زدایی و جداسازی گازها و جذب و ذخیره‌‏سازی دی اکسید کربن
۶ افزایش سهم استفاده از نانو کاتالیزگرها (نانوکاتالیست‌های) تولید داخل با فناوری بومی
۷ افزایش استفاده از پالایشگر (فیلتر) هوای نانو تولید داخل با فناوری بومی و کیفیت اثبات شده، برای پالایشگرهای (فیلترهای) هوایی مورد استفاده در صنایع نفت تا ۶۰ درصد میزان مصرف این نوع پالایشگرها (فیلترها) تا سال ١٣۹۸
۸ بکارگیری پوشش‌های سخت و فوق سخت نانوساختار مقاوم به سایش و خوردگی در صنعت نفت
۹ بکارگیری سیالات نانو در واحدهای عملیاتی صنعت نفت برای بهبود انتقال حرارت
۱۰ بکارگیری عایق نانو و رنگ‌های نانو در واحدهای عملیاتی صنعت نفت
۱۱ حذف لکه‌های نفتی با پدهای نانو
۱۲ بکارگیری نانوحسگرها در صنعت نفت برای سنجش گازهای آلاینده و سم
۱۳ بکارگیری سامانه‌های پساب مبتنی بر فرآیندهای فناوری‌ نانو

وزارت راه و شهرسازی

بر اساس ماده ۸ سند گسترش فناوری نانو تا افق ۱۴۰۴ وزارت راه و شهرسازی موظف است با رعایت قوانین نسبت به صدور گواهینامه فنی، تدوین یا ارتقای آیین‏‌نامه‌های ملی، توسعه زیرساخت‌های آزمون مرتبط با فناوری نانو و همچنین خرید و بکارگیری محصولات نانو ساخت داخل با فناوری بومی در بخش‌های زیر مجموعه در موارد زیر اقدام کند:موضوع ماموریت
صدور گواهینامه فنی

الف- قطعات پیش‌ساخته (پانل‌های) بتنی که در ساختار آنها از نانومواد استفاده شده است

ب- رنگ‌ها و پوشش‌‏های نانو دارای خواصی از قبیل ضد باکتری، خود تمیز شونده، ضد آلاینده، ضد آب و لک، ضد مه، ضد گرد و غبار، ضد خش و سایش و ضد خوردگی

پ- لوله‌ها و اتصالات فاضلابی تولید شده با فناوری نانو

ت- پروفیل‌‏های در و پنجره تولید شده با فناوری نانو

ث- عایق‌‏های حرارتی، رطوبتی و صوتی تولیدشده توسط فناوری نانو

ج- قطعات پیش‌ساخته (پانل‌های) خورشیدی تولیدشده توسط فناوری نانو

چ- محصولات نانوی مورد استفاده در راه‌‏سازی از قبیل آسفالت‌هایی که در تولید آنها از نانومواد استفاده می ‌شود.

تدوین‌ و ارتقای آیین‌‏نامه

الف- درج الزامات مرتبط با مصالح ساختمانی نانو و نانو مواد در مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان (مصالح و فرآورده‌های ساختمانی)

ب- درج الزامات مرتبط با فناوری نانو درحوزه‏ بتن در مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمان‌های بتن آرمه)

پ- درج الزامات مرتبط با فناوری نانو درحوزه فولاد در مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمان‌‏های فولادی)

ت- درج الزامات مرتبط با مصالح عایق صدا (اکوستیک) در مبحث هجدهم (عایق‌بندی و تنظیم صدا)

ث- درج الزامات مرتبط با مصالح کنترل‌کننده انرژی در مبحث نوزدهم (صرفه‌جویی در مصرف انرژی)

خریدمحصولات نانو

الف- شیشه کنترل‌کننده انرژی (LOW-E)

ب- پوشش‌های آبگریز

پ- کف‏پوش رزینی مقاوم در برابر سایش

ت- نانو بتن سبک سازه‌ای

ث- منسوجات ضد باکتری، ضد آب و لک، کندسوز، مقاوم در برابر اشعه فرابنفش

ج- رنگ خودتمیزشونده

چ- رنگ عایق حرارت و رطوبت

وزارت صنعت، معدن و تجارت

در ماده ۹ سند تاکید شده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با رعایت قوانین نسبت به فراهم‏ کردن مشوق‌ها، زیرساخت‏‌ها و تسهیلات مورد نیاز برای فعالیت‏ شرکت‌های نانو و همچنین ارتقای استانداردها (آیین ‏نامه‌‏ها) جهت بکارگیری محصولات نانو ساخت داخل با فناوری بومی در صنایع زیر مجموعه مانند موارد زیر اقدام کند:حوزه ماموریت‌ها

اختصاص جایزه صادراتی برای محصولات نوین ساخت داخل با فناوری بومی نانو

اختصاص بخش نانو(Nano Zone) منطبق بر ظرفیت‏‌های شرکت‌‏های نانو در حداقل ۳ شهرک صنعتی در تهران و ۳ شهرک صنعتی در شهرهای تبریز، اصفهان، شیراز و مشهد تا سال ١٣۹۸ ١- واگذاری حق انتفاع از زمین به صورت اقساطی با لحاظ مقررات مربوط

​٢- تسهیل اخذ مجوزهای بهره‌‏برداری و مجوزهای افزایش تولید

افزایش هدفمند تعرفه واردات محصولات نانو خارجی دارای مشابه ساخت داخل در یک بازه زمانی مشخص برای افزایش رقابت‌پذیری محصولات  نانو

حمایت از ایجاد و استقرار مراکز تحقیق و توسعه نانو مشترک با شرکت‌های صنعتی خارجی در شهرک‌‏های فناوری قطعات خودرو در کلان ‏شهرها
صنایع خودروسازی

الف- برنامه‌ریزی به منظور  استفاده از نانوفیلتر هوا با هدف کاهش میزان آلودگی هوا بر اساس آخرین استانداردها

ب- تشویق خودروسازان برای استفاده از محصولات نانو تولید داخل با فناوری بومی به منظور افزایش بهره‌وری فرایند تولید و کیفیت، ایمنی، رفاه سرنشین و کاهش مصرف سوخت با هدف رسیدن به حداقل (٥٠) قطعه نانو در خودروهای داخلی تا سال ١٣۹۸ مانند محصولات زیر:

١- استفاده از سره جوش نانو چندسازه‏‌ای (نانوکامپوزیتی) برای اتمام خطوط و تولید سایر انواع سره و اتصالات با کمک این فناوری

٢- نانوپالایشگر (نانوفیلتر) هوا

٣- نانوپالایشگر (نانوفیلتر) روغن

٤- روغن موتور

٥- سیال خنک‌کننده

٦- شیشه ضد آب و لک

۷- جایگزینی شیشه با پلی اورتان مقاوم به سایش

۸- پوشش‌های سخت و مقاوم با خاصیت خود

روانکاری در رینگ، پیستون مطابق استانداردهای یورو ۴ و ۵

۹- فناوری ضد آب و لک برای منسوجات و قطعات تزئینی اتاق داخل خودرو

١٠- محصولات بسپاری (پلیمری) ضد باکتری

١١- داشبورد ضد خش

١٢- نانو کاتالیزگر (نانوکاتالیست) اگزوز

١٣- لاستیک و تایر نانو

١٤- سایر بخش‌‏های بسپاری (پلیمری) مثل سینی پروانه (فن) و غیره

صنایع فلزی الف- تشویق به گسترش واحدهای نیمه‌صنعتی استخراج فلزات گرانبها از شورابه‌های معادن

ب- تشویق به مشارکت در طرح توسعه و تولید محصولات فولادی نانوساختار با توانمندی فناورانه بومی در صنایع فولاد زیر مجموعه

پ- بکارگیری فناوری نانو در فرآوری، استحصال و بهبود کیفیت و کاربرد مواد معدنی و محصولات صنایع معدنی

 
تصفیه پساب‌‏های صنعتی تشویق به استفاده از توانمندی فناوری نانو داخلی مانند غشای پلیمری نانو و غشای سرامیکی نانو برای تصفیه پیشرفته (تکمیلی) پساب با هدف رسیدن به مقیاس ۲ هزار مترمکعب در روز برای تصفیه پساب و استحصال آب صنعتی از پساب تصفیه‌خانه‌‏های شهرک‌های صنعتی تا سال ١٣۹۸

سازمان حفاظت محیط زیست 

ماده ۱۰، سازمان حفاظت محیط زیست را موظف کرده است تا نسبت به گسترش و بکارگیری فناوری نانو در بخش‌های زیرمجموعه خود با رعایت ضوابط زیست محیطی، بندهای ذیل را اجرایی کند:


حوزه ماموریت‌ها
تدوین و اعمال سیاست‌های تشویقی و بازدارنده برای ترغیب صنایع نسبت به جایگزین کردن روش‌های آلاینده موجود با فناوری‌های دوستدار محیط زیست مبتنی بر محصولات نانوی تولید داخل

١- بکارگیری تجهیزات صنعتی پوشش‌دهی به روش رسوب فیزیکی بخار در مجموعه‌های صنعتی که با روش‌‏های آبکاری سنتی در حال کار هستند

٢- جایگزینی پوشش‌های تبدیلی نانو زیرکونیوم با روش‌های مرسوم فسفاتی و کروماتی 

٣- استفاده از واحدهای صنعتی تصفیه هوا با روش پلاسما برای کارخانجات صنعتی و محیط‌های بهداشتی

٤- استفاده از محصولات بسپاری نانو زیست تخریب پذیر

٥- بکارگیری سامانه‌های نانو بومی تصفیه پساب‌های صنعتی

حمایت‌از طرح‌های تثبیت خاک و شن‌های روان با استفاده از فناوری نانو برای جلوگیری از انتشار ریزگردها

سازمان ملی استاندارد ایران 

سازمان ملی استاندارد ایران نیز موظف است به جز دارو با رعایت قوانین، موارد زیر را برای گسترش و بکارگیری فناوری نانو اجرایی کند:

ردیف ماموریت‌ها
۱ برای اطمینان مصرف‌ کنندگان از سلامت و کیفیت محصولات مبتنی بر فناوری‌نانو، نشانی به نام “نانونماد” به عنوان یک علامت رسمی دولتی به محصولات نانو اعطا می‌شود و سازمان موظف است ظرف ۶ ماه  پس از ابلاغ این تصویب‌‏نامه، تمهیدات و الزامات مورد نیاز را برای اجرایی‌ شدن این نشان را فراهم آورد.
۲ تایید صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمون مواد و محصولات مبتنی بر فناوری نانو در تمام حوزه‌ها
۳ حمایت از ایجاد و توسعه آزمایشگاه‌‏های مرجع و اندازه‌شناسی نانو و حمایت از تولید مواد مرجع نانو
۴ مشارکت موثر در تدوین استانداردهای بین‌المللی فناوری نانو با رویکرد اولویت تدوین استانداردهای محصول و ایمنی محصول در راستای حفظ منافع و مصالح ملی و افزایش بازار محصولات داخلی در سراسر دنیا
۵ تمام تولیدکنندگان محصولات فناوری نانو که محصول آنها مشمول استاندارد است، موظفند نسبت به خوداظهاری انطباق محصول خود با استانداردهای ملی و یا بین‌المللی معتبر اقدام کنند. مرجع ارزیابی انطباق محصولات، سازمان ملی استاندارد ایران است که طبق قوانین جاری سازمان اقدام می‌کند.

گمرک جمهوری اسلامی ایران

گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز موظف است با رعایت قوانین با هدف پایش، کنترل و سامان‌دهی بازار و حمایت از تولید داخل، مقررات لازم را برای ثبت محصولات فناوری نانو در مبادی ورودی کشور به صورت خوداظهاری، تهیه و تنظیم کند و با هماهنگی ستاد آئین‌نامه و کاربرگ‌‏های لازم را ظرف ۶ ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه تدوین کند و سازوکار اجرای این ماده از جمله توسعه سامانه کدگذاری (سیستم کد) تعرفه این کالاها (HS Code) را طراحی و پیاده‌سازی کند. 

سازمان برنامه و بودجه

سازمان برنامه و بودجه بر اساس این سند موظف شده است با رعایت قوانین با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، ردیف‌های مرتبط با محصولات نانو دارای تأییدیه از این معاونت از جمله موارد ذیل را که توسط یک یا چند شرکت داخلی تولید می‌شود و گواهینامه‌ها، استانداردها و مجوزهای لازم در ارتباط با تولید و کاربرد محصول را که از مراجع ذی‏صلاح دریافت کرده‌اند، در فهرست‌‏های بها درج کند و جزئیات آنها را در قالب آیین‌نامه‌ها و نشریه‌ها اعلام کند.
ردیف ماموریت‌ها
۱ شیشه نانو کنترل کننده انرژی (شیشه نانو کم گسیل)
۲ بتن سبک سازه‌ای نانو
۳ پروفیل‏‌های نانو (UPVC) برای در و پنجره
۴ لوله‌ها و اتصالات فاضلابی مستحکم نانو از جنس (UPVC)
۵ کفپوش‌های نانو ضد خش برای توقفگاه‌‏ها (پارکینگ‏‌ها) و غیره
۶ کاشی‌های آنتی‌باکتریال نانو برای مراکز بهداشتی، بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها و تمام سرویس‌های بهداشتی
۷ رنگ‌های نانو آنتی‌باکتریال، ضدخش ترافیکی، عایق، خود تمیزشونده، تزئینی 
۸ پوشش‌های نانو آبگریز یا ضد آب

وزارت آموزش و پرورش

وزارت آموزش و پرورش موظف است با رعایت قوانین، زیرساخت‌های لازم را برای توسعه برنامه ترویج و آموزش فناوری نانو در سطح دانش آموزان، معلمان، مدیران و دانشجویان این وزارتخانه فراهم کند و نسبت به تحقق موارد ذیل اقدام کند:


ردیف ماموریت‌ها
۱ تلاش برای توزیع جغرافیایی مناسب فعالیت‌های ترویجی فناوری نانو در بین دانش‌آموزان و معلمان
۲ آموزش مقدماتی فناوری نانو و شناساندن کاربردهای این فناوری در بهبود کیفیت زندگی
۳ معرفی توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران در فناوری نانو به جهت ایجاد روحیه خودباوری
۴ معرفی کسب و کارهای دانش‌بنیان با استفاده از مصادیق فناوری نانو
۵ پیش‌بینی شناسه دوره (کد دوره) ضمن خدمت تخصصی برای معلمان و کارشناسان مرتبط با  فناوری نانو
۶ پیش بینی شناسه دوره (کد دوره) ضمن خدمت عمومی برای همه معلمان، با موضوع آموزش مقدماتی فناوری نانو و شناساندن کاربردهای این فناوری در بهبود کیفیت زندگی
۷ فراهم کردن شرایط لازم برای آموزش تجربی فناوری نانو در مراکزکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مراکز غیردولتی، مدارس دولتی و غیردولتی، پژوهش ‏سراهای دانش‌‏آموزی، مراکز فنی‌وحرفه‌ای و کار و دانش و مراکز استعدادهای درخشان
۸ افزودن شاخص‌های عملکردی مرتبط با فناوری نانو به ارزیابی و رتبه‌بندی پژوهش‌‏سراها بر اساس اطلاعات ستاد
۹ فراهم‌کردن شرایط لازم برای بهره‌برداری حداکثری و ارتقای سطح ایمنی آزمایشگاه‏‌های شبکه توانا
۱۰ بهره‌مندسازی برگزیدگان المپیاد دانش‌‏آموزی علوم و فناوری نانو از مزایای قانونی برگزیدگان المپیادهای علمی

انتهای پیام

[ad_2]

حلول كننده و هوای بازارگه شاه‌عبدالعظیم جلاجل ایام نوروز

[ad_1]

علیرضا آواز اکبر

بازارگه اصلی ری که به مقصد خاطره ها صفت مفتخر وجود داشتن به مقصد مزار حاضربودن عبدالعظیم حسنی (ع)، به مقصد بازارگه شاه‌عبدالعظیم نامي باریک، همچون بازارگه مهتر شهرستان تهران و بازارهای اصلی و سنتی اكثراً شهرهای کشور جلاجل ایام مختلف اسم باشليق، بویژه پیش و حین ایام نوروز میزبان خریداران فراوانی باریک. جلاجل مقاطعی نظیر ایام نوروز، بیاندازه كره زمين زائران مزار عبدالعظیم که كره زمين شهرهای مختلف به مقصد شهرری سفيران کرده‌بضع، كره زمين بازارگه مهتر این شهر نیز دیدن می‌کنند. قدمت این بازارگه به مقصد قريب ۵۰۰ اسم باشليق قبل بازمی‌گردد.

[ad_2]

برج میلاد به مقصد احترام زمین سربه زير انجام خواهد شد

[ad_1]

مدیرعامل برج میلاد اعلام انجام بده: ششمین برج مخابراتی کیهان همزمان توسط دوال جهانی زمان سنج زمین در عوض هشتمین اسم باشليق متوالی امشب ۴ فروردین كره زمين زمان سنج ۲۰:۳۰ به مقصد اختصاصی یک زمان سنج، سربه زير خواهد شد.

به مقصد شرح احوال ایسنا، علی درویش پوزش طلب توسط اعلام این نبا افزود: تيرخور كره زمين این اقدام حرکت و هم‌پیشه جمعی و جهانی در عوض وقايه كره زمين زمین ديباچه شده باریک و همه ما مسولیت داریم به مقصد ديباچه مامومي زمین به مقصد آن احترام بگذاریم.

صندوق جهانی حیات وحش (World Wildlife Fund) مدل زمان سنج زمین را كره زمين اسم باشليق ۲۰۰۷ در عوض نخستین شهر بار جلاجل کشوراسترالیا ايفا انجام بده که توسط پيشواز اندک نظیر مردم سراسر كره ارض مواجه شد، به مقصد نوع ای که زیاد كره زمين ۱۲۸ کشور كره ارض جلاجل این مدل مشارکت داشتند.

ثمار ازاصل شرح احوال سایت شهرنوشت، ثمار ازاصل این مدل، جلاجل انتهایی شنبه ماه مارس هر اسم باشليق به مقصد اختصاصی یک زمان سنج میلیون ها نفر كره زمين مردم كره ارض جلاجل زمان سنج ۲۰:۳۰ مادام ۲۱:۳۰ توسط سربه زير وزیر ها چراغ های اضافی و توسط تيرخور صرفه جویی جلاجل اسم پري زده انرژی، مقابله توسط به‌تمامی پيمان و هوایی و کاهش کثافت های زیست‌محیطی به مقصد لفظ یک حرکت جهانی جلاجل مدل شرکت می کنند.

انتهای پیام

[ad_2]

نخستین آمار اتراقگاه نوروزی مسافران اعلام شد

[ad_1]

رییس دائم الخمر میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری كره زمين مندرج ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار نفرشب اتراقگاه كره زمين ۲۷ حرمل ۹۶ مادام اولا فروردین ۹۷ خبرداد.

به مقصد‌شرح احوال ایسنا، علی اصغر مونسان گفت: توسط مندرج این مبنا اتراقگاه ليمو گواهي نامه رشد ۸ درصدی نسبت به مقصد اختصاصی مانند آن اسم باشليق ماضي هستیم که حكماً پیش‌بینی ما رشد بین ۵ مادام ۸ درصد صفت بويناك.

آمارهای تجمعی وزارت راه و شهرسازی نیز كره زمين سفيران ۷.۵ میلیون ایرانی همزمان توسط ابتر شدن تعطیلات نوروزی مادام پایان سنه دوم فروردین ماه، نبا می‌دهد که این میان سهم خودروهای شخصی زیادتر كره زمين افزونتر وسایل نقلیه بوده باریک.

این آمارها داغ جا می‌دهد جلاجل هفت سنه تعطیلات که كره زمين ٢٥ اسفندماه شمارشگر شده، زیاد كره زمين چادرپوش میلیون و ۷۰۰ هزار مسافر كره زمين طریق افسون كردن‌های کشور سفيران کرده‌بضع که بخشی كره زمين آن‌ها به مقصد ولی برج دريايي و حمل عمومی  جابجا شده‌بضع.

زیاد كره زمين ۱۶۰ هزار مسافر نیز كره زمين طریق مرزهای زمینی واصل کشورایران شده‌بضع و ایضاً زیاد كره زمين ۳۷۰ هزار نفر نیز كره زمين مرزهای داخلی کشور بيرون شده‌بضع.

سفرهای هوایی بیشترین اقبال را داشته‌بضع و سيني انتهایی آمار جلاجل فرودگاه‌های کشورایران زیاد كره زمين یک میلیون و ۲۲۰ هزار مسافر جابجا شده‌بضع و جلاجل درافتادن این اختصاصی ۹۸۷۸ پريدن نیز جلاجل این فرودگاه‌ها اعمال شده باریک.

مادام کنون زیاد كره زمين ۸۸۵ هزار مسافر دریایی به مقصد ولی قريب ۹۰۰۰ شناور فعال جلاجل پيمان‌های کشورایران جابجا شده بضع و آمار سفرهای دریایی به مقصد رقيب ۵۳۴ هزار نفر رسیده باریک. قريب ۶۹۰ هزار مسافر هم جلاجل مسیر ریلی جابجا شده‌بضع.

معاف رییس خلق جلاجل کناره بازدید كره زمين ایستگاه راه پولادين مشهد جلاجل سومین سنه فروردین ماه نیز غير آنکه به مقصد جزییات بیشتری كره زمين آمار اتراقگاه‌ها، چكمه‌ها و سایت‌های گردشگری اعلام کند، تعبیر انجام بده: امیدواریم هموطنان سفری ایمن داشته باشند و جلاجل ایام باقی مابقي تعطیلات نوزوز همچنان گواهي نامه رشد سفرها جلاجل مدیر‌های مختلف باشیم.

رییس دائم الخمر میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به مقصد غيرماذون‌گذاری امسال به مقصد غيرماذون اسم باشليق حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی اشاعت انجام بده و افزود: خوشبختانه ما ظرفیت عنایت جلاجل صنایع‌ دستی داریم که می‌توان كره زمين آن جلاجل اشکال دارايي و اشتغالزایی كاربرد انجام بده. تعدادی همین جلاجل مطرود گشتن اشتهازا فراگیر ایجاد۱۷۳هزار عمل به مقصد این دائم الخمر واگذار شده باریک.

مونسان به مقصد برپایی نمایشگاه سفسطه گر و صنایع‌دستی که كره زمين فردا شنبه ٤ فروردین ماه جلاجل مشهد برگزار انجام خواهد شد اشاعت انجام بده و تقریر انجام بده: این نمایشگاه جلاجل فضایی به مقصد مساحت ۵ هزار چهارده گره چهره آرايي جلاجل مشهد برگزار انجام خواهد شد و یک مجال مهلت درخور اطفال تعدادی معرفی ظرفیت‌های این مدیر باریک. زخمي شدن رضوی قطب گردشگری زیارتی باریک و ظرفیت‌های زیادی دارد که باید معرفی شود.

انتهای پیام

[ad_2]

در خیابان‌ها به دنبال کالای قاچاق نگردیم/در اجرای قانون صادرات و امحای کالای قاچاق مشکل داریم

[ad_1]

محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران روزهای پایانی سال ۹۶ در ایسنا حضور یافت و در گفت‌وگویی با خبرنگاران حقوقی و قضایی، ضمن پاسخگویی به سئوالات، به تشریح عملکرد تعزیرات حکومتی استان تهران پرداخت.

کمتر پرونده‌ تعزیراتی، به تهران مرتبط نمی‌شود

به گزارش ایسنا، محمدعلی اسفنانی در خصوص میزان پرونده‌های ارجاعی به تعزیرات حکومتی استان تهران، اظهار کرد: تهران یک کلانشهر با ظرفیت خاص است و قابل قیاس با هیچ کدام از شهرهای دیگر کشور نیست، حتی جمعیت برخی از شهرستان‌های استان تهران از برخی شهرستان‌ها بیشتر است. نکته قابل توجه اینکه اگر چه گاهی در استان‌های دیگر پرونده‌های تعزیراتی تشکیل می‌شود، اما کمتر پرونده‌ای داریم که به نوعی به تهران مرتبط نباشد.

در هر نقطه‌ای قاچاق انجام شود، مقصد به نوعی تهران یا شهرستان‌های اطراف آن است

وی افزود: تهران بازار بسیار بزرگی با متقاضیان زیاد است که در هر نقطه‌ای از کشور قاچاق انجام گیرد مقصد کالا به نوعی تهران یا شهرستان‌های اطراف آن است.

گاهی تا ۵۰ درصد پرونده‌های تعزیراتی در تهران تشکیل می‌شود

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در بیان دلیل این موضوع که در بیشتر موارد تهران مقصد کالاهای قاچاق است، تصریح کرد: جمعیت متراکم موجود در تهران گویای این امر است که هر جایی که جمعیت به کثرت وجود داشته باشد، طبیعتاً تشکیل پرونده در هر زمینه‌ای در آنجا بیشتر بوده و به همین دلیل وقتی به موضوع پرونده‌ها نگاه می‌کنیم، عمده پرونده‌ها در استان تهران تشکیل می‌شود.

اسفنانی خاطرنشان کرد: اینکه گفته می‌شود یک سوم کل پرونده‌های کشور در تهران تشکیل می‌شود، سخن غیرمنطقی نبوده و در برخی موارد گاهی تا ۵۰ درصد پرونده‌ها نیز در تهران تشکیل می‌شود.

شعب بدوی تعزیرات حکومتی تهران، جوابگوی تعداد پرونده‌ها نیست

اسفنانی در خصوص تعداد شعب تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: حدود ۷۰ شعبه بدوی داریم که این تعداد شعبه، جوابگوی این همه پرونده نیست. البته پرسنل مورد نیاز ما طی آزمون استخدامی امسال، ترمیم شد، ولی با توجه به اینکه هر ساله تعدادی از پرسنل بازنشسته می‌شوند لازم است نیروی جدید به مجموعه تزریق شده و نیروی جدید هم نیاز به آموزش دارد که کسب تجربه و توانمندی آن‌ها زمان‌بر است؛ بنابراین تزریق نیروهای جدید باید ضابطه‌مند و با حساب و کتاب انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: در برخی موارد رقم پرونده‌های تشکیل شده در تعزیرات تهران به ویژه در خصوص گرانفروشی، قاچاق، تقلب، بسیار بالا است. به طور مثال در بدو ورودم به تعزیرات حکومتی استان تهران با افزایش قیمت در شرکت‌های لبنیاتی و تولید مواد لبنی مواجه بودیم که با توجه به نظر سازمان حمایت، این افزایش خیلی توجیه قانونی نداشت، اگر چه این شرکت‌ها هم حرف‌ها و ادعاهایی در این رابطه داشتند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران ادامه داد: در جلسه‌ای که با سازمان حمایت داشتیم درخواست کردیم که جلسه‌ای با حضور تمامی شرکت‌های تولید مواد لبنی برگزار شود. جلسه‌ مذکور بسیار خوب بود و تقریباً مدیران عامل تمامی شرکت‌های بزرگ لبنیاتی حضور داشتند که ما صحبت‌های آنها را شنیدیم و مطالب مد نظرمان را نیز بیان کردیم.

اسفنانی توضیح داد: توصیه ما این بود که با توجه به شرایط جامعه، تاکید مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری مبنی بر عدم افزایش قیمت، تا جایی که ممکن است افزایش قیمت‌ها به نحوی کنترل شده و به قیمت‌های واقعی برگردانده شود. حتی به صورت مکتوب نامه‌ای برای شرکت‌های لبنی نوشتم و اعلام کردم که این افزایش قیمت‌ بنا بر اعلام سازمان حمایت منطقی و قانونی نیست و نسبت به بازگشت به قیمت واقعی اقدام کنید و الا مجبور به تشکیل پرونده در این رابطه هستیم.

وی اعلام کرد: پرونده‌های متعددی تشکیل شد که مبلغ جرایم نقدی از ۵ تا ۳۰ میلیارد تومان است. در یک مورد از آنها یک شرکت‌ تولید لبنیات به ۳۰ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شد که پرونده در مرحله تجدیدنظر قرار دارد و اگر تایید شود، قابلیت اجرا می یابد.

  قائل به این نیستم که متخلفین حتما باید جریمه نقدی شوند

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با بیان اینکه شخصاً قائل به این نیستم که متخلفین حتما باید جریمه نقدی شوند، اظهار کرد: با توجه به ساز و کار پیش بینی شده در قانون مبنی بر جریمه نقدی، فکر نمی‌کنم تاکنون این روند اثربخش بوده باشد. چرا که درباره شرکت‌های لبنیاتی پیش از این نیز تشکیل پرونده شده و مکرر جریمه شدند، ولی اتفاق خاصی نیفتاده است.

وی در رابطه با توضیح شرکت‌های لبنیاتی برای افزایش قیمت تولیدات‌شان گفت: این شرکت‌ها مدعی هستند مقید شده‌اند شیر را به نرخی که برای آنها تعیین شده از دامداری خریداری می‌کنند و اگر با این نرخ بخواهند شیر را به بازار عرضه کنند متضرر شده و این نرخ برایشان به صرفه نیست. از طرف دیگر سازمان حمایت می‌گوید که شرکت‌های لبنیاتی ۳۸ قلم کالا تولید می‌کنند که تنها سه قلم از این کالاها مشمول قیمت‌گذاری اجباری می‌شود که شامل ماست، شیر و پنیر شده و آن هم از نوع ساده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران ادامه داد: از سوی دیگر شرکت‌های لبنیاتی مطرح می‌کنند که از روش‌هایی استفاده می‌کنند که باید قیمت افزایش یابد، به طور مثال شیر را با ویتامین D به مردم عرضه می کنند؛ این در حالیست که چه کسی این موضوع را سئوال و آزمایش کرده که آیا این شیر ویتامین D دارد یا خیر و یا اینکه به چه میزان به آن افزوده شده و یا این کار چه مقدار بر مبلغ می‌افزاید. این موارد مسائلی هستند که معمولاً به آن ورود نمی‌شود.

اسفنانی یادآور شد: مساله دیگر در این رابطه، موضوع استاندارد و بهداشت بوده و مباحثی که در این رابطه مطرح شده که البته به آن پرداخته نمی‌شود، مثل اینکه افزودن ویتامین D به شیر آیا قابلیت جذب در بدن را دارد و یا اینکه این ترکیب آسیب زننده هست یا نه و اینکه چه مقدار باید ترکیب شود و چه میزان بدن به این ترکیب نیاز دارد.

وی گفت: اصل بر این است که باید بازار فروش کالاها را عرضه و تقاضا تنظیم کند و اگر قرار است اینگونه باشد طبیعتا باید رقابت وجود داشته باشد و این رقابت به صورت صحیح باشد، متاسفانه اشکال جدی که در کشور ما وجود دارد این است که اصلا رقابت وجود ندارد و یا رقابت منفی وجود دارد.

تخفیف‌های برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای، واقعی نیستند

اسفنانی در ادامه این گفت‌وگو به اقدام برخی فروشگاه‌ها مبنی بر فروش کالا با تخفیف‌ اشاره کرد و افزود: یکی از مواردی که با آن برخورد کرده‌ایم و به مردم نیز توصیه می‌کنیم که خیلی در این موضوع دقت کنند این است که شاهد هستیم برخی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای تخفیف‌های ۳۰ تا ۵۰ درصدی اعلام می‌کنند، این سوال باید به ذهن مردم خطور کند که آیا این تخفیف‌ها واقعی هستند یا خیر؟ به نظر من این تخفیف‌ها نه تنها واقعی نیستند بلکه روشی است برای اینکه فروشندگان سود بیشتری برده و مردم بیشتر ضرر کنند.

موضوع قیمت‌گذاری کالاها، کار سازمان تعزیرات حکومتی نیست

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با بیان اینکه موضوع قیمت‌گذاری کالاها، کار سازمان تعزیرات حکومتی نیست، افزود: ما در این زمینه نظارت می‌کنیم. قیمت‌گذاری کاری است که سازمان حمایت باید انجام دهد، موضوع دیگر این است که روی همه کالاها قیمت‌گذاری انجام نمی‌شود، یعنی فقط کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری اجباری هستند را قیمت‌گذاری می‌کنند و معتقدند کالاهای دیگر باید بر اساس فاکتور خرید قیمت‌گذاری شوند. قانون حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌گوید کالاهایی مثل سبزیجات و میوه‌ها که سریع‌الفساد هستند باید بر مبنای قیمت خرید ۳۵ درصد اضافه شوند و قیمت فروش آنها بدست می‌آید.

اسفنانی در پاسخ به این سوال که با توجه به صلاحیت‌هایی که قانون به سازمان تعزیرات واگذار کرده، آیا این قانون نیاز به اصلاحات دارد یا خیر؟ اظهار کرد: نظر شخصی من این است که هر جایی صلاحیت‌ها افزایش پیدا کرده به دلیل گستردگی کار و عدم تأمین امکانات لازم برای رسیدگی، امکان رسیدگی به صلاحیت‌های قبلی نیز از دست رفته یا حداقل محدود شده است.

با افزایش صلاحیت سازمان تعزیرات موافق نیستم

در موضوع تغییر و اصلاح قانون باید قدم برداریم

وی گفت: من با افزایش صلاحیت سازمان تعزیرات موافق نیستم، اما قائل به این هستم که برای صلاحیت‌های فعلی ابزار کافی در اختیار داشته باشیم. به اعتقاد من در موضوع تغییر و اصلاح قانون باید حتماً قدم برداریم.

اسفنانی خاطرنشان کرد: نخست اینکه قانون تعزیرات مربوط به سال ۶۷ است و طبیعتاً خیلی به‌روز نیست، نکته دیگر اینکه قانون تعزیرات با سایر قوانین متفاوت است و بر اساس شرایط خاصی تصویب شده، همچنین وقتی مقدمه قانون تعزیرات را مشاهده می کنیم، در می‌یابیم که بر سرعت بخشیدن به کار، جلوگیری از تطویل دادرسی و دقت لازم در رسیدگی به پرونده‌ها تاکید شده است. این قانون در آن زمان به دلیل شرایط خاصی تصویب شد و اکنون از آن زمان گذشته و نیازهای امروز با نیازهای دهه ۶۰ خیلی متفاوت است.

قانون فعلی تعزیرات حکومتی اثربخشی لازم را ندارد

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران ادامه داد:‌ به اعتقاد من قانون فعلی تعزیرات حکومتی اثربخشی لازم را ندارد. با نگاه به قانون تعزیرات شاهدیم که در صورت بروز تخلف برای مرتبه اول جریمه در نظر گرفته شده و برای مرتبه‌های دوم و سوم نیز موضوع جریمه تکرار شده است. باید توجه داشت که وقتی قانون تعزیرات مطرح می‌شود در واقع قانون مجازاتی است که هم باید اثر تنبیهی و هم اثر تنبهی در آن وجود داشته باشد. اثر تنبیهی برای کسی که مرتکب جرم شده و اثر تنبهی برای کسی که زمینه ارتکاب تخلف و جرم را دارد. در حال حاضر بخشی از مقررات مربوط به قانون تعزیرات، اثر تنبیهی و تنبهی ندارد.

اسفنانی در ادامه به میزان جریمه در خصوص امور بهداشتی  و درمانی اشاره کرد و افزود: جای تأسف است که در قانون تعزیرات مربوط به امور بهداشتی و درمانی، حداکثر مجازات برای گرانفروشی دارو برای اولین بار ۵ هزار تومان در نظر گرفته شده است. با این مقدار جریمه برای یک داروخانه چه اتفاقی می‌افتد؟! به نظر من اگر به این موضوع ورود نکنیم، آبرومندانه‌تر و منطقی‌تر است.

در موضوع گرانفروشی داروخانه‌ها اجازه ورود داریم

در مورد گرانفروشی کارخانه‌های داروسازی هیچ کسی نمی‌تواند ورود کند

وی خاطرنشان کرد: در قانون تعزیرات حکومتی بخش مربوط به امور دارو نواقصی وجود دارد. در خصوص گرانفروشی داروخانه‌ها اجازه داریم ورود کنیم ولی در رابطه با اینکه اگر کارخانه‌های داروسازی کالایی را گران بفروشند هیچ کسی نمی‌تواند ورود کند و در قانون موردی دیده نشده است که باید به نحوی این موضوع را مدیریت کرده و یا از عمومیت در این راستا استفاده کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران تاکید کرد: قانونی که در حال حاضر در اختیار ما قرار دارد، ابزار کار ما است. در دستگاه قضا و مجموعه‌های شبه قضایی، قانون ابزار اصلی محسوب می‌شود. اگر قانون، کامل و گویا نباشد و دارای ابهام، اجمال، سکوت و تعارض باشد و همچنین ناسخ و منسوخ آن مشخص نشده باشد، نمی‌توان از آن، توقع کارآمدی داشت؛ لذا قانون حتماً باید مورد بازنگری قرار گیرد.

در قانون فعلی تعزیرات حکومتی، حداکثر مجازات پرداخت جریمه نقدی است

اسفنانی در مورد ضمانت اجرای قانون تعزیرات حکومتی چنین توضیح داد: نمی‌توان گفت اکنون ضمانت اجرایی وجود ندارد، در قانون حداکثر مجازات سازمان تعزیرات حکومتی پرداخت جریمه نقدی است، در برخی موارد هم که واحدی پروانه کسب ندارد، پلمب می‌شود. البته برای افراد حقیقی و حقوقی مجازات متفاوت است. به عنوان مثال در مورد شخص حقوقی، مجازات توقیف یا مزایده اموال است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران یادآور شد: درباره اشخاص حقوقی قانون پیش‌بینی کرده که اگر جریمه تعیین شده را پرداخت نکرد می‌توان درخواست بازداشت کرد تا تادیه دین‌ صورت گیرد و یا در مواردی که جزای نقدی تعیین شده فرد بازداشت می‌شود که در این موارد بازداشت بدل از جریمه نقدی است که بر اساس حکم صادره، هر یک شبانه‌روز معادل ۴۰ هزار تومان است.

اسفنانی خاطرنشان کرد: بازداشت افراد الزاما از ناحیه قضات باید انجام شود و سازمان تعزیرات نمی‌تواند حکم حبس صادر کند؛  البته به طور موقت در صورتی که شخص قرار تامین مناسب نداشته باشد می‌تواند شخص را بازداشت کند، ولی مرجعی که می‌تواند فرد را به حبس محکوم کند دادگاه هست. در قانون نیز پیش‌بینی شده که در این گونه موارد پرونده به مرجع قضایی ارسال می‌شود و مرجع قضایی دارای صلاحیت در این زمینه، دادگاه انقلاب است که حکم را تبدیل به حبس می‌کند.

به گزارش ایسنا، اسفنانی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قائل به افزایش مجازات‌ها هستید؟ اظهار کرد: شیوه‌های مبارزه با موضوع گرانفروشی و مانند آن در دنیا متفاوت است. قائل بر این هستم تا جایی که امکان دارد باید پیشگیری شود.

وی گفت: در حال حاضر در موضوع دارو و مباحث صنفی آن، کسبه‌ها می‌دانند که جریمه عدم درج قیمت بر روی کالا نهایتا ۶۰ هزار تومان است و اگر بازرس اتاق اصناف مراجعه کند و بگوید چرا درج قیمت نکرده‌ای و بخواهد تشکیل پرونده بدهد، شخص ترجیح می‌دهد به جای تشکیل پرونده و ارسال به تعزیرات، جریمه نقدی را سریعا پرداخت کند   کهاین موضوع بیانگر بی‌اثر بودن مجازات است باید توجه داشت که در مواردی کسبه مذکور جریمه نقدی ۶۰ هزار تومانی را از دخل خود پرداخت نمی‌کند، بلکه با افزایش قیمت چند کالا و فروش آن‌ها، این هزینه تامین می‌شود که قطعا این شیوه صحیح نیست.

شیوه‌های برخورد و مبارزه با متخلفین باید تغییر کند

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران افزود: شیوه‌های برخورد و مبارزه با متخلفین باید تغییر کند و خودنظارتی و نظارت درون سازمانی باید در واحدها تقویت شود، حتی در موضوع غیراصناف مانند بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، وزارت بهداشت مکلف به خودنظارتی است.

قرار گرفتن سازمان تعزیرات زیر نظر قوه قضائیه به مفهوم اطاله دادرسی در دادگاه‌هاست

اسفنانی در خصوص اینکه برخی معتقدند سازمان تعزیرات حکومتی با توجه به وظایفش باید زیرمجموعه دستگاه قضایی قرار گیرد و آیا شما با چنین دیدگاهی موافق هستید؟ گفت: قرار گرفتن سازمان تعزیرات زیر نظر قوه قضائیه به مفهوم اطاله دادرسی در دادگاه‌هاست. اساسا فلسفه وجودی تعزیرات این بود که کار با سرعت و دقت بیشتری انجام شود و اینکه دولت بر آن مدیریت کند موضوع دیگری است. مهم این است که دولت به لحاظ اینکه بتواند بازارش را تعدیل کند نیاز به یک اهرم دارد، من با این دیدگاه موافق نیستم و کاری که سازمان تعزیرات انجام می‌دهد کاری شبه قضایی است و در دنیا نیز این وضعیت وجود دارد.

وی بیان کرد: در برخی از کشورهای مدعی مثل آمریکا، انگلستان، فرانسه و برخی دیگر از کشورهای اروپایی در مواردی پلیس و کارآگاه‌های ویژه‌ای، اقدامات  خاص انجام می‌دهند. به عنوان مثال در اداره پست‌، کارآگاه ویژه پست دارند که وظیفه‌اش رسیدگی به تمام تخلفاتی است که در حیطه پستی روی می‌دهد. حتی در کشوری مثل عربستان که تقریبا از حیث مسایل حقوق بشری جزو عقب افتاده‌ترین کشورها محسوب می‌شود، در برخی موارد پلیس‌ اختیارات خاصی دارد و این اختیارات خاص کمک می‌کند که پرونده کمتر به سیستم قضایی منتقل شود.

اسفنانی حجم پرونده‌های موجود در دستگاه قضایی را بسیار زیاد عنوان کرد و افزود: اینکه سالانه حداقل بین ۱۱ تا ۱۵ میلیون پرونده در گردش در سیستم قضایی داریم یعنی اینکه اگر متوسط افراد درگیر در هر پرونده را ۴ نفر از اعضای یک خانواده بدانیم، می‌توان گفت جمعیت بسیار زیادی در کشور درگیر پرونده‌های قضایی هستند.

در رسیدگی به موارد مرتبط با قاچاق، اصل بر صلاحیت تعزیرات حکومتی است

در ادامه این گفت‌وگو اسفنانی تاکید کرد: در موضوع رسیدگی به کلیه مباحث مرتبط با قاچاق، اصل بر صلاحیت تعزیرات است، البته قانون استثنائاتی نیز دارد. هر جایی که قاچاق کالا به صورت حرفه ای یا سازمان یافته باشد یا موضوع قاچاق کالاهای ممنوعه در میان باشد و یا در مواردی که مجازات قاچاق، حبس باشد؛ در این سه مورد صلاحیت با دادسرا بوده و در موارد دیگر صلاحیت با سازمان تعزیرات حکومتی است. این صلاحیت اجازه می‌دهد که در همه عرصه‌های قاچاق کالا، تعزیرات ورود پیدا کرده و رسیدگی کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران افزود: قانون وضعیت کالاهای مکشوفه قاچاق را تعیین کرده که به عنوان مثال کالای قاچاق ممنوعه، حتما باید معدوم شود و حق ورود به چرخه بازار را نداشته و آنهایی هم که به فروش می‌رسد، باید به صورت صادرات انجام شود. ظاهر این کار خوب است، ولی عملا اینگونه نبوده و به اعتقاد من این کار شدنی نیست.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با برشمردن استثنائات قانون در خصوص تعیین تکلیف کالاهای قاچاق گفت: به طور مثال کالایی وارد شده و سپس توقیف می‌شود، تا حکم قطعی درباره آن صادر نشود نمی‌توان تصمیمی برای آن گرفت. در مورد کالاهای سریع‌اافساد یا کالاهایی که در اثر ماندن ارزش آنها کاهش پیدا می‌کند و همچنین در مورد کالاهای به‌روز که اگر مشمول مرور زمان شوند از گردونه خارج شده و افت قیمت پیدا می‌کنند، قانون می‌گوید که این کالاها باید به طور سریع تعیین تکلیف شوند. البته استعلامات از اداراتی مانند گمرک که نیاز به کار کارشناسی در مورد ارزش کالا و یا قاچاق بودن آن دارد، خود موجب طولانی شدن زمان می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران افزود: ممکن است در مورد کالایی چندین بار مکاتبه شود و چند ماه زمان ببرد تا اداره مربوطه نتیجه را به ما اعلام کند. حال بعد از گذشت مدت زمانی بخواهیم برای محموله‌ قاچاق توقیف شده رای قطعی صادر کنیم، چگونه باید آن را صادر کرد و کدام خریدار خارجی این کالا را از ما خواهد خرید؟ این موضوع هم وجود دارد که یک صادرکننده داخلی باید این کالا را از سازمان اموال تملیکی تحویل بگیرد و بعد در راستای صادرات به مشتری خارجی بفروشد.

در اجرای قانون صادرات و امحای کالاهای قاچاق با مشکل مواجه‌ایم

اسفنانی تاکید کرد: قابلیت اجرای قانون در موضوع صادرات و امحای کالاهای قاچاق در عمل پایین بوده و در این رابطه با مشکل مواجه هستیم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران درباره اینکه آیا می‌توان خودروهای لوکس قاچاق را وارد بازار داخلی کرد، چنین گفت: قانون اجازه این کار را نمی‌دهد و این امر اثرات منفی دارد. باید راهکاری در این رابطه پیدا کرد. معتقدم که به سرعت نمی‌شود تصمیم‌گیری کرد. در این رابطه پیشنهاداتی داریم که به دولت و مجلس ارائه خواهیم کرد.

وی درباره قاچاق کالا از مبادی اصلی اظهار کرد: در کشور حدود ۸۹۰ اسکله داریم که از این تعداد کمتر از ۲۰۰ مورد به صورت رسمی فعالیت می‌کنند. این به چه معنی است؟

نباید در خیابان‌ها به دنبال کالای قاچاق بگردیم

اسفنانی در خصوص افزایش نظارت‌ها بر مبادی ورودی کالا به کشور گفت: معتقدم نباید در خیابان‌ها به دنبال کالای قاچاق بگردیم و حتی در انبارهای تهران هم نباید به دنبال آن باشیم؛ وقتی این کالا از مبادی ورودی که عمدتا هم مرزهای دریایی است وارد می‌شود هزاران کیلومتر راه طی می‌کند تا به تهران برسد، چطور ممکن است که مدیریت و دقت در مسیر، گمرکات و مبادی ورودی نباشد؟ به این موضوعات ایراد وارد است و باید در این زمینه عزم جدی وجود داشته باشد.

اسفنانی در پاسخ به این سوال که آیا شما عزم جدی برای مبارزه با قاچاق کالا در کشور را شاهد هستید؟ گفت: به نظر من در این خصوص حرف وجود دارد. مجموعه‌ای که مدیریت آن را بر عهده دارم متاسفانه وظیفه‌اش این است که بعد از اینکه مساله‌ای اتفاق افتاد ورود کند که این خیلی خوشایند نیست. اعتقاد من بر این است که باید در این رابطه پیشگیری صورت گیرد که آن هم وظیفه ما نبوده و ما نمی‌توانیم.

بر اساس این گزارش، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در ادامه در رابطه با موضع رییس جمهور مبنی بر اینکه سپاه پاسداران نیز مسئولیت مبارزه با قاچاق کالا در خلیج فارس را داشته باشد، اظهار کرد: وظیفه اصلی سپاه، وظایف خاص نظامی‌گری است، مانند اتفاقاتی که در زمان جنگ رخ داد و تمام سرمایه خود را در آنجا به میدان آورد و ایستادگی کرد و نتیجه این شد که دشمن یک وجب از خاک‌مان را هم نتوانست بگیرد.

کمک سپاه در امر مبارزه با قاچاق کالا، امر مبارکی است

اسفنانی افزود: در سال‌های صلح، سپاه می‌تواند منشأ اثر مثبت در زمینه‌های دیگر باشد. کمک سپاه در این عرصه با توجه به اینکه نیروهای زمینی، هوایی و دریایی دارد خصوصاً در مبادی ورودی کالا از جمله خلیج فارس امر مبارکی خواهد بود و مساعدت در جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور می‌تواند وضعیتی که در حال حاضر وجود دارد را تقویت کند.

وی خاطرنشان کرد: گزارشاتی که از جنوب کشور در خصوص ورود کالای قاچاق داشتیم اینگونه بود که حتی لنج‌هایی که بار معمولی حمل می‌کردند، روال نامعقول و غیرمنطقی در مسیر عبورشان وجود دارد که اینها شرایطی را فراهم می‌کند که بتوانند کالای قاچاق وارد کنند. اگر این مبادی کنترل شود کمک زیادی به جلوگیری از ورود کالای قاچاق خواهد کرد. در هر حال ما باید مانع ورود کالای قاچاق شویم که این مسأله عزم ملی و جدی می‌طلبد و گذاشتن این مسئولیت بر عهده سپاه، اقدام ارزشمند و خوبی است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در پاسخ به سئوالی پیرامون وضعیت قاچاق ارز و اتفاقاتی که اسفندماه سال گذشته روی داد، گفت: اتفاقاتی که در این رابطه افتاد و منجر به بازداشت تعدادی از افراد شد در واقع ورود ما به عرصه ارز بود. علت این بود که در جلساتی که با رئیس کل بانک مرکزی داشتیم مطرح شد کسانی که در بازار ارز خرید و فروش می‌کنند به نوعی بازار کل کشور را مدیریت می‌کنند ظاهر امر این است که یک نفر در کنار خیابان ایستاده و چند دلار در دست دارد که بعضی از آن‌ها حتی آن را هم ندارند و با گوشی همراه خرید و فروش کرده و با قرارهایی که شخص فروشنده و خریدار برای تحویل ارز با هم می‌گذارند، این کار صورت می‌گیرد؛ این روند برای کشور نامطلوب است.

عملکرد دلالان در روند خرید و فروش ارز تأثیرگذار است

وی در پاسخ به این سئوال که آیا دلالان می‌توانند در روند خرید و فروش ارز به این میزان تأثیرگذار باشند، گفت: بله، عملکرد این اشخاص تأثیر گذار است؛ چون یکی دو نفر نیستند و به صورت شبکه‌ای فعالیت می‌کنند و در حقیقت این دلالان زیرمجموعه تعداد اندکی از افراد هستند که این روند را مدیریت می‌کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران یادآور شد: در سال‌های ۹۰ و ۹۱ که قیمت ارز به شدت افزایش یافت، عضو کارگروهی بودم و در جلسه‌ای این موضوع را بررسی کردیم؛ جالب این بود که وقتی میزان درآمد تعدادی از افراد دستگیر شده مورد بررسی قرار گرفت، مشخص شد متوسط درآمد کسانی که در کنار خیابان و بازار خرید و فروش ارز می‌کردند در ماه ۳۰۰ میلیون تومان بود. از آنها سوال شد بر چه مبنایی ارز را می‌فروختید و آن‌ها اعلام کردند ما به ازای هر یک تومان یک ریال دریافت می‌کردیم، حال حساب کنیم که اگر این سلسله را دنبال کنیم و به آخرین فرد این چرخه برسیم چه میزان دریافتی داشته است.

اسفنانی خاطرنشان کرد: اواخر سال ۹۶ نیز به موضوع قاچاق ارز ورود کردیم و با همکاری نیروی انتظامی افرادی دستگیر شدند. این اقدام پیرو جلساتی بود که با نیروی انتظامی داشتیم و هماهنگی‌هایی که با دادستانی تهران انجام شد؛ چرا که اگر این کار به صورت مافیایی، باندی و حرفه‌ای صورت گیرد باید در دادسرا رسیدگی شود. هماهنگی‌هایی انجام شد و برخی از روسای شعب‌ تعزیرات را به آگاهی مرکز فرستادیم، بسیاری از این افراد به صورت سازمان یافته فعالیت داشتند.

وی ادامه داد: برای دستگیرشدگان در هر دو مرجع دادسرا و سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل پرونده شد و رسیدگی هایی نیز صورت گرفت. با توجه به اینکه این روند اثربخش بود و موجب توقف رشد قیمت ارز شد، این روال ادامه یافت. ورود ما زمانی است که بانک مرکزی درخواست کند و نیروی انتظامی نیز تعقیب و دستگیری را دنبال کند و در نهایت ما به موضوع رسیدگی خواهیم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در خصوص اینکه آیا اکنون پرونده کلانی مرتبط با قاچاق ارز در سازمان تعزیرات در حال رسیدگی است، گفت:‌ اخیرا پرونده‌ای در تعزیرات مطرح شد که هنوز  به مرحله صدور رأی نرسیده است. البته پرونده‌های مرتبط با حوزه ارز خیلی زیاد است و فقط منحصر به موضوعات اخیر نمی‌شود. بخش زیادی از پرونده‌هایی که در حوزه ارز تشکیل می‌شود به این صورت است که ارز را به نرخ دولتی برای واردات کالا دریافت کرده و در نهایت این کار را انجام نداده و یا کالایی را که وارد می‌کنند منطبق با کالای درخواستی آنها نیست، لاجرم از سوی بانک‌ها در این رابطه طرح دعوی می‌شود.

دو نرخی بودن ارز عامل گرانی آن نیست

اسفنانی بیان کرد: دو نرخی بودن ارز از اولین روزهای پیدایش ارز وجود داشته و دارد. به عقیده من دو نرخی بودن ارز عامل گرانی آن نیست. در هر حال وقتی یک نرخی هم شود اگر بنا به رشد قیمت باشد یک نرخی هم بالا می‌رود. بالطبع وقتی دونرخی است این دو نرخ مطابق با قیمت بازار تنظیم می‌شود. قائل بر این نیستم که دونرخی بودن موجب افزایش قیمت دلار شده است. باید توجه داشت که برنامه‌ای در خارج و داخل کشور در حال مدیریت است و عزمی وجود دارد که بازار را از لحاظ روانی متشنج کند و یکی از روش‌های آن، ناکارآمد نشان دادن دولت است.

در هر سمتی که بودم زیر بار هیچ فشاری نرفته‌ و نمی روم

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در خصوص گفته مدیران قبلی سازمان تعزیرات مبنی بر اعمال فشار در رسیدگی به برخی پرونده‌های کلان و اینکه آیا شما در مدت زمان حضورتان در این جایگاه با چنین فشارهایی مواجه شده‌اید؟ گفت: کسانی که از حیث کاری با من آشنا هستند اطلاع دارند که تا این زمان در هر سمتی که بودم زیر بار هیچ فشاری نه رفته‌ام و نه می‌روم و چنین فضایی را نیز برنمی‌تابم.

هر فشاری از هر ناحیه‌ای که باشد، مانع تصمیم‌گیری‌های ما نخواهد بود

اسفنانی افزود: ممکن است این فشارها وجود داشته باشد و شاید من به طور جدی با آن مواجه نبوده‌ام. ما قائل بر این هستیم که کار باید قانونی‌، قاعده‌مند و مطلوب انجام شود و هر فشاری از هر ناحیه‌ای که باشد مانع تصمیم‌گیری‌های ما نخواهد بود و خوشبختانه تاکنون تحت فشار از سوی هیچ‌ مجموعه‌ای، تصمیم نگرفته‌ام. در عین حال حق و حقوق افراد و حتی متهمین را رعایت می‌کنیم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران به اقدامات این نهاد در ایام نوروز اشاره کرد و افزود: از اول تا چهارم فروردین سال ۹۷ حدود ۹ اکیپ گشت داریم. از پنجم تا نهم فروردین‌ ماه نیز بین ۱۰ تا ۱۱ اکیپ فعالیت می کنند. همچنین از ۹ فروردین تا پایان روز ۱۵ فروردین‌ ماه ۱۵ اکیپ‌ گشت ما حضور فعال دارند. کانکس‌هایی با حضور رییس شعب در میدان‌های تجریش، امام حسین (ع)، شوش، بازار میوه و تره‌بار مرکزی و نازی آباد و عبدل آباد مستقر هستند.

وی خاطرنشان کرد: در این ایام به فرودگاه‌ها نیز سرکشی می کنیم. کشیک نوروزی‌ ما مشخص شده و از ۱۵ اسفندماه تا ۱۵ فرروردین به مدت یک ماه به طور کامل شهر تهران را مدیریت خواهیم کرد.

اسفنانی با بیان اینکه همکاری اصناف با سازمان تعزیرات خوب است، گفت: در جلسه‌ای که با اصناف داشتیم و اکثر روسای اتحادیه‌ها حضور داشتند تاکید کردم تا جایی که ممکن است شرایطی را فراهم کنید که نیاز به ورود سازمان تعزیرات نباشد در واقع خودنظارتی را خواستار شدیم.

وی با بیان اینکه ما برای کاسبان احترام قائلیم، تاکید کرد: همانطور که در مبانی دینی‌مان آمده کاسب حبیب خداست و ما به این نکته توجه داریم، اما گاهی یک کاسب حرمت تمام یک مجموعه را از بین می‌برد. به طور مثال در شهر بزرگی مانند تهران هزاران رستوران وجود دارد و مردم هم با اطمینان خاطر از غذای آنها استفاده می‌کنند. اگر یک رستوران‌داری از گوشت آلوده یا فاسد استفاده کرد در واقع حرمت تمام رستوران‌داران را از بین برده و اعتماد مردم را خدشه‌دار کرده است.

هشدار تعزیرات برای ورود به موضوع افزایش قیمت خودرو

اسفنانی در پاسخ به این سوال که آیا سازمان تعزیرات حکومتی قصد ورود به موضوع افزایش قیمت خودرو را دارد؟ هشدار داد که اگر قیمت‌های افزایش یافته در مورد خودروها به قیمت قبلی بازنگردد، سازمان تعزیرات ورود خواهد کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در ادامه درباره میزان آشنایی مردم با وظایف و عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: تقریباً می‌توان گفت هیچ تلاشی در این رابطه صورت نگرفته است. اساساً آموزش در کشور ما مهجور است و این را به جد اعلام می‌کنم. این موضوعی است که در زمان راه‌اندازی مترو در تهران هم مطرح کردم که چقدر برای آموزش مردم در این رابطه کار کرده‌ایم؟ متاسفانه این مشکل وجود دارد و در تعزیرات هم قبل از ورود ما و تاکنون کاری در خصوص آموزش صورت نگرفته است.

اسفنانی خاطرنشان کرد:‌ یکی از اقدامات ما در این راستا، راه‌اندازی سامانه ۱۳۵ است که مردم در صورت بروز مساله‌ای با آن تماس بگیرند، البته سعی کردیم موضوع آموزش را در خود سامانه نیز مطرح کنیم. در سایت اداره کل تعزیرات تهران مباحث ‌آموزشی باید جدی گرفته شود. به موضوع آموزش از دو منظر توجه داریم؛ یک بخش مربوط به کارکنان سازمان است چرا که معتقدم رئیس شعبه یا قاضی تعزیرات حتماً باید اطلاعات به‌روز داشته باشد.

اطلاعات حقوقی جامعه خیلی ضعیف است

وی اضافه کرد: بخش دوم موضوع آموزش همگانی است، متأسفانه اطلاعات حقوقی جامعه خیلی ضعیف است. حتی شخص ممکن است از نظر تحصیلات و جایگاه اجتماعی در رتبه بالایی قرار داشته باشد ولی در خصوص موضوعات حقوقی کمترین اطلاعات را دارد و نداشتن اطلاعات آسیب زیادی را وارد می‌کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در رابطه با تاثیر اصلاح قانون تجارت بر عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی، گفت: قانون تجارت مربوط به سال ۱۳۱۱ است، یعنی حدود ۹۰ سال قبل این قانون به تصویب رسیده است. قانون ۹۰ سال پیش با میزان و چگونگی تجارت امروز که به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، قابل مقایسه نیست. اگر قانون تجارت به‌روز باشد و اصلاح شود، صد در صد به بهبود وضعیت کمک خواهد کرد.

اسفنانی با اشاره به موضوع افزایش نرخ سیگار اظهار کرد: اینکه تنها راه مبارزه با واردات سیگار را افزایش تعرفه بدانیم از نظر من مورد قبول نیست. اولین اثر منفی افزایش تعرفه سیگار، افزایش قاچاق است؛ زیرا کسانی که در حال حاضر از مبادی ورودی قانونی سیگار را وارد کشور می‌کنند وقتی که تعرفه افزایش یابد نمی‌توانند آن را در بازار بفروشند و به همین دلیل به سمت قاچاق کشیده می‌شوند.

کمتر مغازه‌ای را می‌توان یافت که سیگار قاچاق در آن موجود نباشد

اسفنانی خاطرنشان کرد: در حال حاضر کمتر مغازه‌ای را می‌توان یافت که سیگار قاچاق در آن موجود نباشد و جالب این است که قیمت سیگار قاچاق به مراتب از قیمت سیگار ورودی از مبادی درست، پایین‌تر است.

وی ادامه داد: موضوع مطرح دیگر این که ما در کشور کارخانه تولید سیگار داریم که در برخی استان‌های غربی با رقم بالا تولید می‌شود. چه بخواهیم و چه نخواهیم رقمی در مصرف داریم. به طور مثال گفته می‌شود که سالی یک میلیارد نخ در کشور سیگار مصرف می شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران تصریح کرد: با افزایش تعرفه، اولاً افزایش ورود سیگار قاچاق را خواهیم داشت و ثانیاً صنعت دخانیات کشور به شدت آسیب خواهد دید و سوماً آنچه که به دنبال آن هستیم نیز تحصیل نخواهد شد.

گفت‌وگو از: الهام رئیسی و اعظم سندگل

انتهای پیام

[ad_2]

مشکل صاعقه مازندارن منتفي شد

[ad_1]

طوفانی توسط شتاب زیاد كره زمين ۱۱۰ کیلومتر جلاجل زمان سنج مازندران را جلاجل نوردید که جلاجل تاثير آن صاعقه این مدیر گريبانگير مشکل شد اما ثمار ازاصل كلام های مدیرکل مدیریت ناآرامي وزارت نیرو جلاجل حلول كننده موجودي پیمان شبکه صاعقه مدیر مازندران کاملا پایدار باریک.

میثم جعفرزاده جلاجل گفت‌وگو توسط ایسنا، جلاجل این به دفعات تقریر انجام بده: جلاجل زمان سنج ١٩ به مقصد دلیل نكراء بادوبوران و توسط توجه كپل گوز قريب ۷۰ فیدر تراكم ميانه بالا ۲۰ کیلوولت به مقصد لفظ پراکنده جلاجل کل مدیر فك شد.


اوی توسط تبیین اینکه تمامی تیم های عملیاتی جلاجل شرکت توزیع صاعقه مازندان و شرکت توزیع صاعقه مغرب مازندران به مقصد لفظ دردسترس باش تعدادی رفع عیب آرامش طلب گرفتند، ديباچه انجام بده: جلاجل کمتر كره زمين یک زمان سنج زیاد كره زمين نیمی كره زمين فیدرها صاعقه‌دار شدند.


به مقصد كلام جعفرزاده جلاجل موجودي پیمان مدیر مازندارن کاملا پایدار باریک حكماً باید گفت که اول مغرب مازندران پس ازآن كره زمين آن شهرهای مرکزی مدیر به مقصد صفت منسوب به طوس کامل صاعقه‌دار شدند.


انتهای پیام

[ad_2]
قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس