قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس

آگهی نماینده یزد نسبت به مقصد تنش زايي پيمان و احيانا خاموشی‌های سراسری جلاجل تابستانه امسال

[ad_1]

نماینده مردم یزد جلاجل مجلس شورای اسلامی توسط اشاعت به مقصد جلي شماری تنش‌ها بین سه مدیر یزد، شهرستان اصفهان و چهارمحال و بختیاری جلاجل اسم مورد مشکل پيمان، گفت که آرامش طلب باریک شورای تامین سه مدیر تمهیداتی در عوض خودداری كره زمين آدم كردن تنش و تخریب‌ها بیندیشند.

ابوالفضل موسوی بویوکی جلاجل گفت‌وگو توسط ایسنا جلاجل تشریح دلایل جلي شماری نارضایتی‌ها جلاجل زمینه ناچیز آبی و خشکسالی، تقریر انجام بده: پيمان آشامیدنی مدیر یزد كره زمين مسیر زاینده‌رود می‌آید و كورس منشاء تامین پيمان، یکی كلاه خود زاینده‌رود باریک که توسط خشکسالی‌های اخیر خیلی آبی ندارد و دیگری كره زمين اسم تون تاب‌های یک، كورس و سه کوهرنگ و افراس لنگان باریک یعنی سرشاخه‌های دیگری که به مقصد سمت کارون سرازیر انجام خواهد شد و همه منشا آن كره زمين چهارمحال و بختیاری باریک پشت بام سه مدیر یزد، شهرستان اصفهان و چهارمحال و بختیاری درگیر این فهمید شدند. چهارمحال منشاء نزولات جوی، شهرستان اصفهان مقام رد شدن و یزد مقام اسم پري زده باریک.

این نماینده مجلس آدم كردن داد: توسط توجه به مقصد فهمید ناچیز آبی و اینکه به مقصد پيمان آشامیدنی اولویت داده انجام خواهد شد، بنابراین گفتند که به مقصد کشاورزی نمی‌توانیم سهمیه پيمان بدهیم لذا کشت پاییزه کشاورزان شروق شهرستان اصفهان سوا پيمان ماند و کشاورزان بیکار شدند. کشاورزان گفتند باغ ها معیشت ما را ثابت کنید و این به مقصد مطالبه ايشان تبدیل شد. ایضاً احيانا دارد توسط توجه به مقصد خشکسالی همین يكدلي در عوض کشاورزان مغرب شهرستان اصفهان هم بیفتد. راه‌گدازش این مشکل اما یکی نزولات جوی و دیگری اینکه تبرئه پيمان بین مربوط به حوزه‌ای كره زمين کوهرنگ اعمال شود. جلاجل همین راستا آرامش طلب باریک اسم تون تاب کوهرنگ سه اضافه شود و شغل هامشاغل و حدیثی باریک که آبی که آرامش طلب باریک به مقصد یزد بیاید، باید كره زمين این اسم تون تاب صفت انتقام جو شود که این مناقشه جلاجل شورای عالی پيمان مطرح باریک.

این اندام کمیسیون عمران مجلس توسط تعبیر اینکه دولت مهلت باریک پيمان آشامیدنی مردم را جلاجل حد متعارف تامین کند، به يادماندني انجام بده: الان پیشنهاد انجام خواهد شد در عوض تامین پيمان توسط توجه به مقصد خشکسالی، بدون شك‌صفت منسوب به طوس که در عوض کشاورزان شروق شهرستان اصفهان پيمان فك شده، در عوض کشاورزان سمت بالا مانع زاینده‌رود یا سرشاخه‌های چهارمحال نیز برداشت پيمان مسدود شود. جلاجل همین راستا مثال راه پيمايي اعتراض آميز مردم چهارمحال بودیم، ايشان می‌گویند کشاورزیمان را تعطیل کنیم.

موسوی توسط تعبیر اینکه کمبود پيمان جلاجل حلول كننده تبدیل كشته شدن به مقصد یک تنش زايي باریک، گفت: جلاجل یک ماه اخیر كورس سه شهر بار کشاورزان شروق شهرستان اصفهان لوله‌های پيمان را شکسته‌بضع یا به مقصد تیرهای ايجادشدن آسیب مضروب‌بضع که این امر باعث انجام خواهد شد پمپاژ و تبرئه پيمان به دنياآمدن شود. این فهمید به مقصد شورای ایمنی کشور کشیده شد و استاندار هر سه مدیر هم محضر داشتند،‌ نهایتا تصمیم ثمار این شد که شورای تامین سه مدیر جلاجل جلسه‌ای به مقصد این مناسبت ها رسیدگی کنند مادام كره زمين آدم كردن تنش و تخریب‌ها خودداری شود. نکته افزونتر این باریک که لوله‌های تبرئه پيمان جزء اموال دولت باریک و اضرار تكاپو كردن به مقصد آن قصور محسوب انجام خواهد شد اما نمی‌توان به مقصد مردم مضطرب و عصبانی گفت که مجرم هستید به چه دليل که این امر تنش‌ها را زیادتر می‌کند بنابراین تاکید ثمار این باریک که مردم به مقصد طوق‌های اقناعی راضی شوند که جلاجل این وضع بهترین پیمان همین باریک، پوشيدگي مردم هم مدعا‌هایی دارند که باید به مقصد آن توجه شود. ارچه گذران هم نشين شدن مردم به دنياآمدن شود باید به مقصد ايشان عمل جایگزین بدهیم و نباید بگذاریم فهمید به مقصد بگومگو کشیده شود.

نماینده مردم یزد جلاجل مجلس توسط تعبیر اینکه مشکل یزد، مشکل پيمان و حیات باریک، آدم كردن داد: ما جلاجل این اسم باشليق‌ها ۸۰ درصد سرچشمه ها پيمان‌های زیرزمینی را جلاجل صنعت یا جلاجل کشاورزی كاربرد کردیم و جلاجل این فهمید به مقصد تنش زايي ثمار خورده‌ایم فعلاً باید پیمان کشاورزی را بازنگری کنیم. کسانی هم هستند که اعتراض می‌کنند وقتی یزد پيمان ندارد به چه دليل کشت می‌کند؟ پوشيدگي ما كره زمين پيمان چه كاربرد می‌کنیم که دايگي شرب نیست و احكام باید توسط پيمان‌شیرین‌آبادی كره زمين آن كاربرد انجام بده اما در عوض کشاورزی كره زمين این پيمان كاربرد انجام خواهد شد.

اوی توسط اشاعت به مقصد مذاکرات كلاه خود توسط به ‌دست آوردن مقاتل کشاورزی، گفت: شورای ایمنی کشور اختیاراتی را به مقصد استانداران در عوض تعیین نوعی کشت ارائه کرده باریک پوشيدگي مقاتل کشاورزی می‌گوید شماری کشت‌ها، کشت امنیتی باریک و باید جلاجل دایره تامین غذایی کشور باشد اما نهایتا این اختیار به مقصد استانداران داده شده باریک.

موسوی توسط تعبیر اینکه سیاست دولت و شورای ایمنی جلاجل برابر تنش زايي خشکسالی و ناچیز آبی اقناع و توجیه مردم باریک، گفت: به ‌دست آوردن نیرو هم اعلام کرده ارچه همه مردم جلاجل تمامی كاربردها ۳۰ درصد صرفه‌جویی کنند امکان جاي دنج کمبود پيمان صور دارد پوشيدگي ما به مقصد بغير ناچیز آبی توسط مشکل ايجادشدن هم مواجه شده‌ایم و چادرپوش هزار مگاوات کمبود اشکال ايجادشدن كره زمين نیروگاه‌های ايجادشدن آبی کشور داریم. توسط توجه به مقصد اینکه هر اسم باشليق درصدی افزایش اسم پري زده داریم اینها توسط هم جمعيت انجام خواهد شد و پیش‌بینی انجام خواهد شد بین هشت مادام ۹ هزار مگاوات کمبود ايجادشدن داشته باشیم که جلاجل این لفظ كره زمين اواسط تابستانه به مقصد پس ازآن احتمالا دستخوش خاموشی‌های سراسری کشوری خواهیم شد مگر اینکه ۳۰ درصد صرفه‌جویی جلاجل پيمان کنیم مادام تنش زايي اسم باشليق ۹۷ مدیریت شود.

این نماینده تنقیح‌بستگاه جلاجل آدم كردن خشکسالی، نوسانات پول بيگانه، مشکلات اقتصادی و دشمنی آمریکا را كره زمين مشکلات اصلی کشور ديباچه و به يادماندني انجام بده: پوشيدگي منبرها معتقدم محدودیت‌های اقلیمی به مقصد همین راحتی پیش نیامده و اسم باشليق‌ها دستور كار‌ای در عوض اینکه این مشکلات به مقصد صور بیاید طراحی شده باریک. به طورمثال جلاجل اسم باشليق‌های ۶۰ مادام ۶۱ اسرائیلی‌ها جلاجل کشورعراق زمین و پيمان خریدند و کشورترکیه تاچند اسم باشليق پیش روی دجله و فرات مانع تاسیس انجام بده. یک دفعه هورهای ما خشک انجام خواهد شد و ریزگردها رسا انجام خواهد شد بنابراین این احيانا صور دارد این دستور كار بلندمدت باشد.

موسوی جلاجل پایان توسط تعبیر اینکه كلنجار آینده، كلنجار اتمی نیست بلکه كلنجار اقلیم و هواشناسی باریک، گفت: ما الان نصيب کوچکی كره زمين مشکل را می‌بینیم و بخش كريه‌تری را جلاجل اسم باشليق ۹۸ خواهیم دید و ارچه تمهیداتی نیندیشیم جلاجل اسم باشليق ۹۹ مشکلات ما بسیار زیادتر خواهد شد لذا باید به مقصد كنار زدن سرچشمه ها پایدار آبی باشیم.

انتهای پیام

[ad_2]

توصیه‌های هواشناسی کشاورزی برای اردیبهشت‌ماه

[ad_1]

پایش علائم آلودگی به بیماری‌ها در باغات و اطمینان از خاموش کردن کامل آتش در مناطق تفرجگاهی به منظور جلوگیری از وقوع آتش‌سوزی جنگل‌ها از جمله توصیه‌های هواشناسی کشاورزی برای روزهای ابتدایی اردیبهشت‌ماه است.

به گزارش ایسنا، توصیه‌های هواشناسی کشاورزی برای امروز (۳۰ فروردین) تا روز سه‌شنبه (۴ اردیبهشت) به شرح زیر است:

استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و زنجان:

•   باغبانی:

•   احتیاط در انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و در استان زنجان در روز جمعه به دلیل وزش باد شدید و از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد

•   تنظیم دمای گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ  با توجه به نوسانات دمایی 

•   استفاده از قیم در نهال‌های تازه غرس شده به دلیل وزش باد شدید

•   مبارزه با کنه گالی در باغات آلو به جز در در روزهای پنجشنبه و جمعه به دلیل بارش باران و وزش باد شدید

•   مبارزه با بیماریهای لکه غربالی، شانکر، پیشگیری از بیماری‌های سفیدک سطحی و لب شتری در باغات هسته دار به جز در استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و در استان زنجان در روز جمعه به دلیل وزش باد شدید و از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد

•   خودداری از آبیاری درختان میوه در زمان گلدهی

•   زراعت:

•   ادامه انجام عملیات کاشت چغندرقند، پیاز و سیب زمینی به جز در استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و در استان زنجان در روز جمعه به دلیل وزش باد شدید و از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد

•   مصرف کود سرک در زراعت‌های پاییزه قبل از وقوع بارش‌ها از روز شنبه

•   مبارزه با علف‌های هرز در مزارع گندم وجو به جز در استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و در استان زنجان در روز جمعه به دلیل وزش باد شدید و از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد

•   پایش آفت سن در مزارع غلات به جز در روزهای بارانی

•   مبارزه با علف‌های هرز در محصولات بهاره با استفاده از علف کش‌های قبل از کشت به جز در استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و در استان زنجان در روز جمعه به دلیل وزش باد شدید و از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد

•   دامداری و طیور:

•   تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری‌ها و گاوداری‌ها با توجه به نوسانات دمایی 

•   احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی‌های رگباری و احتمال وقوع صاعقه از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران

•   احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران

•   زنبورداری:

•   محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد

•   هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی بالاخص با حشره کش‌ها

•   استان اردبیل:

•   باغبانی:

•   خودداری از انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در روز جمعه به دلیل وزش باد شدید و از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران

•   تنظیم دمای گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ  با توجه به نوسانات دمایی 

•   رعایت مسایل بهداشتی در باغات میوه از طریق جمع آوری میوه‌ها، برگ‌ها و شاخه‌های آلوده و شکسته

•   زراعت:

•   مبارزه با علف‌های هرز در مزارع غلات به جز در روز جمعه به دلیل وزش باد شدید و از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران

•   پایش مزارع از لحاظ بروز بیماری‌های قارچی نظیر زنگ زرد به جز در روز جمعه به دلیل وزش باد شدید و از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران

•   آماده سازی زمین جهت انجام کشت بهاره به جز در روز جمعه به دلیل وزش باد شدید و از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران

•   دامداری و طیور:

•   تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری‌ها و گاوداری‌ها با توجه به نوسانات دمایی 

•   احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی‌های رگباری و احتمال وقوع صاعقه از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران

•   احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها  از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران

•   زنبورداری:

•   محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد

•   هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی بالاخص با حشره‌کش‌ها

•   استان‌های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد:

•   باغبانی:

•   خودداری از انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید

•   کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه‌ها در گلخانه‌ها با توجه به نوسانات دمایی 

•   ایجاد شبکه‌های آبرسانی در باغات جدیدالاحداث و انجام آبیاری منظم در نهال‌های تازه کشت شده

•   سر برداری نهال‌های تازه کشت شده جهت ایجاد فرم اولیه 

•  توقف مبارزه با سن مادر در دشت سیلاخور

•   ادامه مبارزه با علفهای هرز دراسرع وقت به جز از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید

•   مبارزه با بیماری لکه سیاه سیب بعد از ریختن گلبرگ‌ها به جز از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید

•   مبارزه با آتشک درختان میوه دانه‌دار در زمان بازشدن ۵ درصد، ۵۰ درصد و ۱۰۰ درصد گل‌ها طبق توصیه کارشناسان مربوطه

•   مبارزه با شته مومی کلزا به جز از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید

•   ایجاد شبکه‌های آبرسانی در باغات جدیدالاحداث

•   سیب زمینی کاران ضمن تنظیم درجه حرارت و تهویه انبارهای حضور سیب زمینی نسبت به سورتینگ و آماده کردن غده‌ها جهت کشت‌های بهاره اقدام کنند.

•   زراعت:

•   توقف هرگونه عملیات خاک ورزی و تردد ماشین آلات در اراضی تا زمان گاورو شدن خاک

•   پایش علائم آلودگی به بیماری‌ها (زنگ زرد، کله نواری باکتریایی و …) با توجه به بارندگی‌های اخیر

•   مصرف کودهای پودری پتاس بالا در مزارع کلزا و گندم و جو همراه آبیاری

•   هوادهی به خزانه‌های گوجه فرنگی جهت سازگاری نشاء با شرایط فضای باز

•   مبارزه با سوسک‌های گرده خوار در مزارع کلزا در صورت مشاهده مطابق نظر کارشناسان محل بویژه در خصوص سموم مناسب به جز از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید

•   مبارزه با سن مادر مطابق نظر کارشناسان محل با استفاده از سموم مناسب بویژه در کلیه مناطق به جز از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید

•   مبارزه با علف‌های هرز مزارع گندم به جز از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید

•   مبارزه به موقع با سرخرطومی یونجه به جز از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید

•   مصرف کودسرک ازته در مزارع گندم آبی قبل از وقوع بارش

•   دامپروری و مرغداری:

•   تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری‌ها وگاوداری‌ها با توجه به نوسانات دمایی 

•   احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی‌های رگباری و احتمال وقوع صاعقه از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران

•   احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید

•   زنبورداری:

•   محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد

•   هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی بالاخص با حشره‌کش‌ها

•   شیلات:

•   پاکسازی و تنظیم آب ورودی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با توجه به بارندگی‌های فصلی و تنظیم جیره غذائی با توجه به شرایط آب و هوائی

•   ماشین آلات کشاورزی:

•   توقف عملیات خاک ورزی وتردد ماشین آلات تا زمان گاورو شدن خاک اراضی

•   استان‌های مازندران و گیلان:

•   باغبانی:

•   خودداری در انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی از روز شنبه تا سه‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

•   کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه‌ها در گلخانه‌ها هنگام شب و بروز باد و سرما با توجه به نوسانات دمایی 

•   دادن کود پایه ریشه‌ای از نیمه دوم فروردین ماه به بعد (به همراه بارندگی)                 

•   با توجه به افزایش تدریجی و مناسب درجه حرارت خاک و شروع رشد ریشه، انجام کوددهی پایه به خصوص ازت و فسفر بر اساس میزان تولید سال گذشته و سن درختان (با نظر کارشناس)

•   استفاده از قیم برای شاخه‌های درختان جوان

•   محلول‌پاشی اسیدهای امینه و عناصر غذایی جهت بهبود تغذیه گیاهی در زمان گلدهی همراه با مبارزه با آفت شته (تا روز جمعه)            

•   کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه‌ها در گلخانه‌ها به هنگام شب و بروز باد، سرما  

•   سم‌پاشی بهاره در باغات سیاه ریشه (تا روز جمعه)

•   زراعت:

•   آماده سازی زمین جهت کاشت برنج، استفاده از بارندگی‌های اخیر و تسریع در خزانه‌گیری

•   کنترل و هوادهی نایلون روی خزانه‌های برنج

•   انجام زهکشی و مدیریت خروج آب از مزارع کلزا، گندم و سایر محصولات                          

•   برداشت سبزیجات برگی

•   آماده‌سازی زمین جهت کاشت سبزیجات بهاره

•   مصرف کودسرک و محلول‌پاشی با کودهای تقویتی در مزارع کلزا و گندم در مناطق دشت و میان‌بند با نظر کارشناس در اوایل روز (تا روز جمعه)   

•   مبارزه شیمیایی با عوامل خسارت‌زای گندم خصوصا بیماری فوزاریوم خوشه گندم با سموم قارچ‌کش نظیر فالکن و رکس دو (تا روز جمعه)            

•   دامداری و طیور:

•   تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری‌ها وگاوداری‌ها با توجه به نوسانات دمایی 

•   احتیاط در ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی‌های رگباری و احتمال وقوع صاعقه از روز شنبه تا سه‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

•   احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها با توجه به وقوع بارش از روز شنبه تا سه شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

•   زنبورداری:

•   ایجاد سایبان برای کندوهای زنبورعسل جهت حفاظت در مقابل باران

•   هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی به خصوص با حشره کش‌ها

•   استان گلستان:

•   باغبانی:

•   خودداری در انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی از روز شنبه تا سه‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

•   کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه‌ها در گلخانه‌ها با توجه به نوسانات دمایی 

•   غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال‌های در حال غرس با سموم قارچ کش

•   باغداران در صورت نیاز و با تشخیص کارشناس سم‌پاشی درختان دانه‌دار و هسته‌دار جهت کنترل بیماری شانکر باکتریایی و پو سیدگی مومیایی اقدام کنند البته به جز از روز شنبه تا سه‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

•   زراعت:

•   با توجه به مساعد بودن شرایط جوی و  بارندگی رطوبت مناسب استفاده از کود سرک  اوره در مزارع دیر کاشت (بخصوص مناطق جنوبی) استان گلستان

•   با توجه به مناسب بودن زمان کاشت آفتابگردان تا اوایل اردیبهشت ماه در مناطق کوهستانی در صورت آماده سازی زمین زراعی جهت کاشت آفتابگردان اقدام کنند.

•   آبیاری تکمیلی مزارع جو همچنین مزارع گندم در صورت نیاز با توجه به وقوع بارش از روز شنبه تا سه‌شنبه

•   مصرف ریز مغذی‌ها مخصوصا روی به منظور غنی‌سازی دانه همچنین کود اوره به‌صورت سرک و محلول پاشی شش در هزار به منظور افزایش پروتئین دانه گندم به جز از روز شنبه تا سه‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

•   با توجه به نوسانات شدید دمایی و رطوبت نسبی هوا، ضد عفونی کردن بذر با سموم قارچ‌کش و حشره‌کش قبل از کاشت به کاهش تلفات، جوانه زنی یکنواخت و سبز مناسب مزرعه پنبه کمک می‌کند.

•   کلزا کارانی که مزرعه آنان در مرحله پر شدن دانه قرار دارد در صورت نبود رطوبت کافی در ناحیه ریشه‌ها (۲۰-۱۵)سانتی متری خاک نسبت به آبیاری مزارع خود اقدام کنند. (در صورت نیاز و  تکافو نکردن بارش‌ها)

•   کشاورزانی که قصد کشت آفتابگردان روغنی را در کشت اول دارند با توجه بارش‌های اخیر و در صورت تامین رطوبت مناسب نسبت به کاشت آفتابگردان اقدام کنند.

•   کشاورزانی که قصد کشت سویا در کشت اول را دارند پس از بارش‌های اخیر و گاورو شدن مزرعه نسبت به عملیات آماده سازی اولیه بستر بذر اقدام کنند.

•   با توجه به افزایش رطوبت نسبی واحتمال شیوع بیماری‌های برگی گندم، کشاورزان نسبت به سم‌پاشی مزارع با قارچ کشهای توصیه شده اقدام کنند. در مزارع گندم زود کاشت که سنبله آنها ظاهر شده و در مرحله گلدهی هستند جهت پیشگیری از بیماری بلایت فوزاریومی سنبله حتما با یک قارچ کش مناسب اقدام به سم‌پاشی مزارع کنند. (به جز از روز شنبه تا سه شنبه به دلیل بارش باران)

•   دامداری و طیور:

•   تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری‌ها و گاوداری‌ها  با توجه به نوسانات دمایی 

•   احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی‌های رگباری و احتمال وقوع صاعقه از روز شنبه تا سه شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

•   احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها  از روز شنبه تا سه‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

•   زنبورداری:

•   محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد

•   هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی بالاخص با حشره‌کش‌ها

•   منابع طبیعی:

•   با توجه به پیش‌بینی وضعیت جوی استان در روزهای پنجشنبه و جمعه بعد از استراحت در مناطق تفرجگاهی جنگلی نسبت به خاموش کردن کامل آتش اقدام شود.

•   استان‌های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان:

•   باغبانی:

•   خودداری از انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد

•   کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه‌ها در گلخانه‌ها با توجه به نوسانات دمایی 

•   پایش و کنترل آفت سرخرطومی گیلاس در باغات به جز از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد

•   زراعت:

•   مبارزه شیمیایی با علف‌های هرز در مزارع غلات و کلزا به جز از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد

•   پایش آفت شته و سن در مزارع غلات به جز از روز شنبه تا دو شنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد

•   استفاده از کودهای ازته به صورت سرک در مزارع غلات پاییزه قبل از آغاز بارش(روز شنبه)

•   بازدید مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری‌ها (بویژه زنگ زرد و قهوهای) بعد از اتمام بارش

•   دامداری و طیور:

•   تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها به خصوص به هنگام شب با توجه به نوسانات دمایی 

•   احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی‌های رگباری و احتمال وقوع صاعقه از روز شنبه تا دو شنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد

•   احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها  از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد

•   زنبورداری:

•   محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد

•   هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی بالاخص با حشره‌کش‌ها

•   استان‌های اصفهان و یزد:

•   باغبانی:

•   خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم‌پاشی در استان اصفهان در روز شنبه به دلیل وزش باد شدید و در روزهای یکشنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید

•   کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه‌ها در گلخانه‌ها با توجه به نوسانات دمایی 

•   به منظور پیشگیری از آفت سوسک چوب خواردرختان انار، باغداران در اسرع وقت نسبت به حذف و معدوم کردن طوقه‌های خشک آلوده به لارو آفت، قبل از خروج حشره کامل اقدام نکنند.

•   با توجه به کمبود بارش، باغداران از مصرف کودهای ازته خودداری و به مصرف کودهای آلی وپتاس اقدام کنند.

•   باغداران نسبت به مبارزه مکانیکی علیه علف‌های هرز با حداقل عملیات خاک ورزی اقدام کنند.

•   باغداران جهت مبارزه با آفت کرم خراط نسبت به پوشاندن سوراخ‌های لاروی با خمیر سمی اقدام کنند.

•   زراعت:

•   پایش زنگ گندم بعد از اتمام بارش به جز در استان اصفهان در روز شنبه به دلیل وزش باد شدید و در روزهای یکشنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید

•   کشاورزان دارای کشت تونلی از برداشت پلاستیک تا اتمام دوره سرمازدگی خودداری کنند.

•   دامداری:

•   تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها به خصوص هنگام شب با توجه به نوسانات دمایی 

•   احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی‌های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در استان اصفهان در روزهای یکشنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران

•   احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها  در استان اصفهان در روزهای یکشنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران

•   زنبورداری:

•   محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد

•   هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی بالاخص با حشره کش‌ها

•   شیلات:

•   نسبت به صید فوری ماهیان قزل آلای باقیمانده در استخرها اقدام شود.

•   نگهداری ماهی در استخرخصوصا در روزهای ابری باید با کاهش وحتی قطع غذادهی و روشن بودن دائمی دستگاههای هواده همراه باشد.

•   استان‌های خراسان شمالی و خراسان رضوی:

•   باغبانی:

•   احتیاط در انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و گرد و خاک

•   تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه‌ها، مرغداری‌ها، سالن‌های پرورش قارچ و انبارها با توجه به نوسانات دمایی 

•   استفاده از قیم برای شاخه‌های درختان جهت محافظت در برابر باد

•   آتش زدن سرشاخه‌های هرس شده سال‌های قبل برای از بین رفتن لارو کرم خراط

•   جلوگیری از فساد و بیماریهای قارچی بذور و محصولات انبار شده در سوله

•   در باغاتی که شکوفه‌ها باز شده‌اند تا ریزش گلبرگ‌ها از سم‌پاشی جلوگیری شود.

•   اتخاذ تمهیدات لازم جهت کاهش و جلوگیری از سرمازدگی درختان با توجه به نوسانات دمایی 

•   زراعت:

•   کودپاشی اوره و پتاس در مزارع به جز در روزهای دوشنبه و سه شنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و گرد و خاک

•   سم‌پاشی جهت مبارزه با علف‌های هرز پهن برگ به جز در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و گرد و خاک

•   آماده کردن زمین برای کشت حبوبات در مناطق مرتفع به جز در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و گرد و خاک

•   بازدید مزارع جهت مراقبت و رویت علائم آلودگی به بیماریها به خصوص زنگ زرد و قهوه ای به جز در روزهای دوشنبه و سه شنبه به دلیل بارش پراکنده باران

•   کودپاشی پتاس در مزارع زعفران به جز در روزهای دوشنبه و سه شنبه به دلیل بارش پراکنده باران

•   دامداری و طیور:

•   تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها به خصوص هنگام شب با توجه به نوسانات دمایی 

•   احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی‌های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش پراکنده باران

•   احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها در روزهای دوشنبه و سه شنبه به دلیل بارش پراکنده باران

•   زنبورداری:

•   محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد

•   هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی بالاخص با حشره‌کش‌ها

•   شیلات:

•   جلوگیری از ورود سیلاب و باران به استخرهای پرورش ماهی

•   رعایت نکات بهداشتی در مزارع پرورش ماهی جهت جلوگیری از بروز بیماری‌ها

•   منابع طبیعی:

•   حفظ و ذخیره رطوبت خاک و انجام عملیات مالچ پاشی 

•   استان‌های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان:

•   باغبانی:

•   احتیاط در انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در خراسان جنوبی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و گرد و خاک

•   تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه‌ها، مرغداری‌ها، سالن‌های پرورش قارچ و انبارها با توجه به نوسانات دمایی 

•   محافظت از گلخانه‌ها با توجه به وزش باد

•   کاشت  شبدر علوفه ای در سیستان به جز در در خراسان جنوبی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و گرد و خاک

•   زمینهایی که قراراست به کشت صیفی جات اختصاص یابد در صورت نیاز با کود حیوانی و فسفره از هم اکنون تقویت شود.

•   کاشت خربزه و هندوانه در سیستان

•   جهت مبارزه با مگس خربزه زمین‌هایی که برای  کشت صیفی جات در نظر گرفته شده بوسیله دیسک و چنگک شخم زده شوند.   

•   با توجه به بارندگی‌های اخیر باغداران می‌توانند به منظور حفظ رطوبت خاک به خصوص در باغات دیم پس از گاوروشدن خاک نسبت به حذف علف‌های هرز و کولش بستر باغ اقدام کنند.

•   زراعت:

•   کلزاکاران نسبت به آبیاری مزارع در مرحله غلاف اقدام کنند و از قطع زودهنگام آبیاری با توجه به تاثیر نامطلوب آن بر عملکرد نهایی محصول خودداری کنند.

•   کشاورزان گندم کار و جوکار با توجه به حساس بودن مرحله رشدی گیاه نسبت به آبیاری مزارع در مرحله گلدهی و گرده افشانی اقدام کنند.

•   کشاورزان محترم گندم‌کار و جوکار که مزارع آنها در مرحله تشکیل ساقه است نسبت به تغذیه مزارع با کودهای کم مصرف و پرمصرف و کشاورزانی که مزارع آنها در مرحله تشکیل خوشه و غلاف است نسبت به کودآبیاری مزارع با سولفات پتاسیم قابل حل در آب به صورت کودآبیاری اقدام کنند.

•   زارعان با توجه به مساعد بودن شرایط جوی برای طغیان آفات و بیماریها به ویژه سن، شته مومی، شته روسی، تریپس و بیماریهای گیاهی نظیر زنگ زرد نسبت به پایش مستمر مزارع و در صورت مشاهده با مشورت کارشناسان جهاد کشاورزی نسبت به مبارزه اقدام کنند. (به جز در در خراسان جنوبی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش پراکنده باران)

•   با توجه به نزدیک شدن به فصل برداشت غلات و کلزا کشاورزان نسبت به اندیشیدن تمهیدات لازم جهت برداشت محصول و جلوگیری از کاهش ضایعات احتمالی ناشی از خلل در فرایند برداشت اقدام لازم را مبذول کنند.

•   مبارزه با علف‌های هرز مزارع کلزا، گندم و جو به جز در خراسان جنوبی در روزهای دوشنبه و سه شنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و گرد و خاک

•   زنبورداری:

•   هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی بالاخص با حشره کش‌ها

•   محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد

•   دامداری و مرغداری:

•   انجام پشم چینی گوسفندان

•   تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها با توجه به نوسانات دمایی 

•   احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی‌های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در خراسان جنوبی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش پراکنده باران

•   احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها  در خراسان جنوبی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش پراکنده باران

•   شیلات:

•   خودداری از انجام عملیات صیادی در پنجشنبه شب و صبح جمعه در دریای عمان

•   استان‌های فارس، بوشهر و هرمزگان:

•   باغبانی:

•   خودداری از انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در استان فارس از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید و در استان بوشهر احتیاط در روزهای یکشنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران

•   تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه‌ها، مرغداری‌ها، سالن‌های پرورش قارچ و انبارها با توجه به نوسانات دمایی 

•   پایش باغات مرکبات برای شپشک مرکبات به جز در استان فارس از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید و در استان بوشهر احتیاط در روزهای یکشنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران

•   انجام روش‌های مبارزه غیر شیمیایی جهت کاهش خسارت مگس میوه مدیترانه ای به جز در استان فارس از روز شنبه تا دو شنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید و در استان بوشهر احتیاط در روزهای یکشنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران

•   جمع‌آوری بادام‌های باقی مانده در باغات خود به جز در استان فارس از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید و در استان بوشهر احتیاط در روزهای یکشنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران

•   کودهی نخیلات با کود سولفات آمونیوم به جز در استان فارس از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید و در استان بوشهر احتیاط در روزهای یکشنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران

•   زراعت:

•   عملیات پایش شته مومی در مزارع کلزا و گلرنگ به جز در استان فارس از روز شنبه تا دو شنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید و در استان بوشهر احتیاط در روزهای یکشنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران

•   پایش آفت سن در مزارع گندم به جز در استان فارس از روز شنبه تا دو شنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید و در استان بوشهر احتیاط در روزهای یکشنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران

•   بازدید مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری‌ها (بویژه زنگ زرد و قهوه‌ای) بعد از اتمام بارش‌ها

•   دامداری و مرغداری:

•   کنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری‌ها و مرغداری‌ها با توجه به نوسانات دمایی 

•   احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی‌های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در استان فارس از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و در استان بوشهر احتیاط در روزهای یکشنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران

•   احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها در استان فارس از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و در استان بوشهر احتیاط در روزهای یکشنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران

•   زنبورداری:

•   محافظت از کندوهای زنبور عسل در مقابل باران و وزش باد

•   هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی بالاخص با حشره کش‌ها

•   استان‌های ایلام و خوزستان:

•   باغبانی:

•   خودداری از انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید

•   تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه‌ها، مرغداری‌ها، سالن‌های پرورش قارچ و انبارها با توجه به نوسانات دمایی 

•   محافظت از گلخانه‌ها و نهال‌های جوان با توجه به وزش باد

•   با توجه به کمبود منابع آبی در خصوص کنترل هرزآب‌ها و آب‌های ورودی به هر مزرعه کنترل نهایی انجام شود.

•   زراعت:

•   با توجه به پیش‌بینی و رطوبت نسبی هوا، کلزاکاران از برداشت محصول خود در ساعات اولیه روز خودداری کنند تا رطوبت بوته‌ها دبر اثر تابش خورشید کاهش یابد.

•   عدم آبیاری مزارع گندم، جو  و سایر غلات  با توجه به احتمال خوابیدگی محصول به دلیل وزش باد

•   بازدید مستمر مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری‌ها (به‌ویژه زنگ زرد و قهوهای) و آفات سن گندم 

•   دامداری و مرغداری:

•   کنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری‌ها و مرغداری‌ها با توجه به نوسانات دمایی 

•   احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی‌های رگباری و احتمال وقوع صاعقه از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران

•   احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران

•   زنبورداری:

•   محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد

•   هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی بالاخص با حشره‌کش‌ها

•   پرورش آبزیان: 

•   حوضچه‌های پرورش ماهی نسبت به هوادهی و تغذیه  آبزیان به منظور حداکثر برداشت اقدام کنند.

انتهای پیام

[ad_2]

قواعد جدید مجلس جلاجل باروح سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری

[ad_1]

نمایندگان مجلس جلاجل مصوبه‌ای قواعد جدیدی را جلاجل باروح سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری به مقصد تصویب رساندند.

به مقصد شرح احوال ایسنا، نمایندگان مجلس جلاجل جلسه علنی صبح پسفردا (چهارشنبه) هيئت ۲ مدل تعمیر قانون اجرای سیاست‌های کلی مايه ۴۴ را به مقصد تصویب رساندند که به موجب آن، موسسات اعتباری اعم كره زمين بانکها، غیربانکی غیردولتی، که قبل یا پس ازآن كره زمين تصویب این قانون تاسیس شده یا می شوند یا بانک‌های دولتی که سهام ايشان واگذار می شود، صرفا جلاجل شکل شرکتهای سهامی تعمدي و تعاونی سهامی تعمدي مجاز به مقصد فعالیت هستند، تملک سهام این موسسات مادام ميله ۱۰ درصد توسط مالک يك جهت غير ادراك پذير كردن زردتشتي مجاز باریک.

به مقصد موجب این مصوبه تملک سهام هریک كره زمين موسسات اعتباری ياد شده توسط مالک يك جهت جلاجل كورس مساحي كردن زیاد كره زمين ۱۰ درصد مادام ۲۰ درصد و زیاد كره زمين ۲۰ درصد مادام ۳۳ درصد توسط زردتشتي بانک مرکزی و به مقصد موجب دستورالعملی که به مقصد پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای زروسيم و تعادل به تصويب رسيده می شود، مجاز باریک.

در عرض تملک سهام سایر موسسات اعتباری به مقصد هر مقیاس توسط مالک واحدی که جلاجل یکی كره زمين موسسات اعتباری زیاد كره زمين ۱۰ درصد سهام دارد، غير زردتشتي بانک مرکزی ممنوع باریک.

نمایندگان جلاجل پيروي یک این هيئت به تصويب رسيده کردند: مالک يك جهت به مقصد كس حقیقی یا حقوقی اطلاق می شود که به مقصد تشخیص بانک مرکزی و جلاجل شکل نحو العمل شورای زروسيم و تعادل دارای روابط کشورمالی خویشاوندی (سببی یا نسبی) نیابتی یا مدیریتی توسط یکدیگر هستند.

سيني پيروي كورس این هيئت که به مقصد تصویب مجلس رسید، مالک سهام موسسات اعتباری زیاد كره زمين قريب مجاز ذکر شده، نسبت به مقصد سهام مازاد فاقد صفت پست مالکیت اعم كره زمين حق رای، دریافت حق پيش دستي و دریافت سود باریک و درآمد محصول برداري كره زمين سود سهام توزیع شده و حق پيش دستي فروش رفته نسبت به مقصد سهام مازاد مشمول مالیات توسط نرخ ۱۰۰ درصد انجام خواهد شد و حق رای کمتجربه كره زمين سهام مازاد جلاجل مجامع عمومی به مقصد وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می شود.

به مقصد موجب این مصوبه مالک واحدی که مادام پیش كره زمين تصویب این قانون دارنده سهام هر یک كره زمين موسسات اعتباری زیاد كره زمين قريب مجاز شده باریک مجال مهلت دارد ظرف اختصاصی یک اسم باشليق كره زمين تاریخ واجب شده الاجرا كشته شدن این قانون یا رويداد بسته قهری نسبت به مقصد ادراك پذير كردن زردتشتي واجب شده تعدادی هر مساحي كردن اقدام و یا مازاد سهام كلاه خود را واگذار کند، جلاجل غیر این لفظ مشمول ضوابط رئيس این پيروي می شود.

سيني پيروي سه این هيئت، بانک مرکزی می تواند توسط تصمیم هیئت انتظامی بانکها زردتشتي تملک مالک يك جهت جلاجل سطرها زیاد كره زمين ۱۰ درصد را ابطال کند.

نمایندگان توسط تصویب پيروي چادرپوش این هيئت مقرر کردند: اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیرایرانی كره زمين تاریخ يادآوري كردن این قانون جلاجل احاطه كردن حکم این هيئت یکسان هستند.

نمایندگان مجلس توسط تصویب هيئت سه مدل تعمیر قانون اجرای سیاست‌های کلی مايه ۴۴  مقرر کردند: مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام جلاجل هر بنگاه اقتصادی مادام ميله ۴۰ درصد تعدادی اشخاص حقوقی مشکل آكروبات یک هيئت که قانونا زردتشتي فعالیت اقتصادی دارند، مجاز باریک.

در عرض مقرر شد اشخاص حقوقی مشکل آكروبات یک هيئت و شرکتهای تابعه و غيرمشدد ايشان مکلفند حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام جلاجل هر بنگاه اقتصادی مازاد ۴۰ درصد را كره زمين تاریخ تصویب این اصلاحیه به مقصد لفظ محب تآميز‌ای حداکثر مادام سه اسم باشليق پشت بام كره زمين يادآوري كردن این قانون واگذار کنند.

اشخاص حقوقی مذکور مکلفند شرح احوال اجرای این پيروي را هر شش ماه یکبار یا حداکثر ظرف اختصاصی یک ماه پشت بام كره زمين واگذاری مازاد سهام به مقصد شورای هم چشمي كردن و دائم الخمر صفت ديوان سالار و اوراق بهادار ارائه کنند.

انتهای پیام

[ad_2]

سابقه مسکن مهر پرهزينگي مقفل انجام خواهد شد؟

[ad_1]

جلاجل لفظ تامین انشعابات تمامی ۹۵ هزارواحد مسکن مهر پرهزينگي جلاجل اسم باشليق جاری تکمیل و به مقصد متقاضیان تحویل انجام خواهد شد.

به مقصد شرح احوال ایسنا، تاکنون ۷۰ هزار يك جهت كره زمين ۹۵ هزار يك جهت مسکن مهر پرهزينگي تکمیل و به مقصد متقاضیان تحویل داده شده یا جلاجل فضيلت تحویل باریک که جلاجل لفظ تامین انشعابات، سابقه مسکن مهر پرهزينگي جلاجل اسم باشليق جاری مقفل خواهد شد.

بیشترین مبنا مسکن مهر جلاجل شهر جدید پرهزينگي تعریف شده اما توسط توجه به مقصد نيستي خطوط ارتباطی درخور اطفال و کمبود زیرساخت‌های واجب شده اقبال چندانی كره زمين این شهر اعمال نشده باریک. هم‌اکنون قريب ۹۷ هزار نفر جلاجل این شهر ساکن هستند که نسبت به مقصد ساحل ۴۸۳ هزار نفری آن رقم پایینی باریک.

هم‌چنین رهاشدن پرهزينگي ماه‌هاست که كره زمين کمبود نقدينه سختي می‌سرما. حروف ۸ رهاشدن شهر تهران به مقصد درافتادن ۵۰ کیلومتر كره زمين مزار حاضربودن ولايت خمینی (ره) به مقصد سمت شهر هور و كره زمين آنجا به مقصد فرودگاه ولايت خمینی(ره) رسیده و آرامش طلب باریک و جلاجل نهایت به مقصد شهر پرهزينگي متصل شود که حدفاصل فرودگاه مادام شهر پرهزينگي هنوز جمعناتمام نشده باریک.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرهزينگي توسط تبیین اینکه بزرگترین مانع جلاجل تکمیل مسکن مهر پرهزينگي، گروهي مونس انشعابات باریک، تاکید انجام بده: شرکت عمران پرهزينگي آمادگی واجب شده تعدادی تکمیل هر چون كه سریعتر مسکن مهر را دارد و توقف داریم که نظام ارباب رعيتي های فعاليت ها رسان نیز پايين آمدن به مقصد پای شرکت عمران واصل میدان شده مادام زیاد كره زمين این خجول مردم نباشیم.

علی‌اکبر طاهری توسط تبیین اینکه توسعه فعاليت ها روبنایی و به شدني کیفیت فعاليت ها به مقصد شهروندان كره زمين دستور كار‌های بااستعداد شرکت عمران پرهزينگي جلاجل اسم باشليق جاری باریک، اذعان انجام بده: شهر پرهزينگي، شهری جدید باریک و کمبودهایی جلاجل مربوط به حوزه های مختلف جلاجل این شهر صور دارد و ما توسط جمعناتمام توانمان به مقصد ديباچه خدمتگزاران مردم به مقصد كنار زدن کاهش مشکلات و توسعه زیرساخت ها و ارائه فعاليت ها روبنایی جلاجل شهر جدید پرهزينگي هستیم.

مدیر عملي ساختن شرکت عمران پدند توسط تبیین اینکه جلاجل اسم باشليق جاری مثال واگشايي بوستان مهتر مشاهیر توسط مساحت ۳۲ هکتار جلاجل شهر جدید پرهزينگي هستیم، تقریر انجام بده: جانمایی و طراحی چندین پارک سرگذر، بوستانهای مهتر، مدرسه و مسجد و رياورزيدن مدیریت تنش زايي، آمفی تعطيل كرد، کانون پرورش فکری کودکان و رياورزيدن اجتماعات جلاجل فازهای مختلف مسکن مهر به مقصد پایان رسیده و پشت بام كره زمين برگزاری مناقصه و تجريد پیمانکار، عملیات عمرانی ايشان يكم خواهد شد.

به مقصد كلام طاهری، عملیات صنع و آسفالت معابر جلاجل فاز های مسکن مهر نیز جلاجل حلول كننده ايفا باریک و جلاجل اسم باشليق ۹۷ تمامی معابر پرهزينگي که خواهد شد ساکن دارد آسفالت خواهد شد. چندین مطرود گشتن و پروژه‌ی مهتر افزونتر كره زمين يكباره صنع شهر پردیس سینمایی و پارک ناسنجيده جلاجل نحو کار شرکت عمران پرهزينگي آرامش طلب دارد.

طاهری گفت: به مقصد مشکلات شهر جدید پرهزينگي واقف هستیم و سعی جلاجل رفع این مشکلات داریم و بنده مطمئن هستم که آینده‌ی شهر جدید پرهزينگي، آینده ای پسندیده و درخشان خواهد صفت بويناك.

به مقصد شرح احوال ایسنا، ساحل جمعیتی شهر جدید پرهزينگي ۴۸۳ هزار نفر باریک که بعضی آن را مادام ۸۵۰ هزار نفر نیز پیش‌بینی کرده‌بضع. اما خواهد شد ساکن جلاجل این شهر هم‌اکنون قريب ۹۷ هزار نفر باریک که كره زمين يكباره دلایل اقبال پایین به مقصد این شهر، نيستي خطوط برج دريايي و شيريني درخور اطفال و نیز نيستي فعاليت ها و زیرساخت‌های زندگی شهری ديباچه انجام خواهد شد. این جلاجل حالی باریک که كره زمين ۹۵ هزار يك جهت مسکن مهر این شهر که آن را پایتخت مسکن مهر می‌نامند قريب ۷۰ هزار يك جهت آن تکمیل شده باریک. ارچه پس ازآن اهل خانه را ۳.۳ محسوب کنیم باید جمعیتی بزرگوار ثمار ۲۳۱ هزار نفر جلاجل این شهر ساکن باشد.

انتهای پیام

[ad_2]

تروجان اندرویدی شهر اهرم برگيري مفروضات ایرانی‌ها كره زمين تلگرام

[ad_1]

محققان امنیتی اخیرا سریع دادند تروجان اندرویدی جدیدی شناسایی شده که كره زمين واسط‌های دستور كار‌نویسی بات تلگرام در عوض تباني توسط عيش نحو و کنترل و فرستادن داده‌ها به مقصد این عيش ثنايا‌برداری می‌کند.

به مقصد شرح احوال ایسنا، این بدافزار TeleRAT غيرماذون داشته و به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد کشورایران و کاربران ایرانی را تيرخور آرامش طلب داده باریک. این بدافزار مانند آن بدافزار IRRAT باریک که قبلا مشاهده شده صفت بويناك و كره زمين واسط‌های دستور كار‌نویسی بات تلگرام ثنايا‌برداری می‌انجام بده.  

بدافزار IRRAT هنوز هم به مقصد فعالیت كلاه خود آدم كردن می‌دهد و كلاه خود را جلاجل شکل دستور كار‌هایی که شماره‌ی بازدیدکنندگان پروفایل تلگرام شما را نمایش می‌دهند، توزیع می‌کند. این دستور كار پشت بام كره زمين مونس، بدافزار را ایجاد کرده و فایل‌هایی را برروی سیم‌کارت قربانی توزیع می‌کند که جلاجل آدم كردن می‌تواند اطلاعاتی را به مقصد سمت عيش نحو و کنترل فرستادن کند.

 

فایل‌هایی که به مقصد سمت عيش نحو و کنترل فرستادن انجام خواهد شد حاوی فهرست مخاطبان، فهرستی كره زمين شمار‌های گوگل که ثمار روی نظام ارباب رعيتي اسم نويسي‌بضع، تاریخچه‌ی پیامک‌ها، تصاویری که توسط دوربین روبروي هم قرار گرفتن و خلف گوشی گرفته شده‌بضع، هستند. بدافزار مقعد شرح احوال‌های كلاه خود را به مقصد بات تلگرام تحویل داده و كره زمين منوی گوشی محو انجام خواهد شد و جلاجل پشت بام‌زمینه ايفا شده و انتظاركش دستورات می‌ماند.

 

كره زمين چشم افزونتر بدافزار TeleRAT كورس فایل ثمار روی نظام ارباب رعيتي قربانی ایجاد می‌کند. یکی كره زمين این فایل‌ها حاوی مفروضات زیادی جلاجل باروح نظام ارباب رعيتي قربانی باریک و جلاجل دیگری نیز فهرست کانال‌های تلگرام و دستورات مختلف ذخیره شده باریک. این بدافزار پشت بام كره زمين مونس ثمار روی نظام ارباب رعيتي قربانی، توسط فرستادن تاریخ و زمان به مقصد بات تلگرام كره زمين طریق واسط‌های دستور كار‌نویسی تلگرام، به مقصد مهاجم این مسأله را داده ها می‌دهد.

 

بدافزار جلاجل آدم كردن سرویسی را جلاجل پشت بام‌زمینه راه‌اندازی کرده و به مقصد تغییراتی که جلاجل قوه ذاكره‌ی نظام ارباب رعيتي ایجاد انجام خواهد شد گوش می‌دهد. بدافزار هر ۴٫۶ ثانیه به مقصد‌روزرسانی‌ها را كره زمين بات تلگرام واکشی کرده و به مقصد دستورات گوش می‌دهد. بدافزار جلاجل آدم كردن به موجب دستوراتی که دریافت می‌کند می‌توان فهرستی كره زمين مخاطبان ایجاد کند، فایل‌هایی را ایجاد کند، مستمع‌های جدید اضافه کند، پیامک فرستادن و دریافت کند، توسط شماره‌های مختلف مراوده بگیرد، نظام ارباب رعيتي را جلاجل حالت بی‌شرفه یا واكه آرامش طلب دهد، توسط دوربین گوشی عکس بگیرد یا عکس‌ها را كره زمين گالری نظام ارباب رعيتي جمهور‌آوری کند.

 

ایضاً ثمار ازاصل مفروضات سایت پلیس شاب، این بدافزار قادر باریک توسط كاربرد كره زمين پس گردن sendDocument جلاجل واسط دستور كار‌نویسی بات تلگرام، فایل‌هایی که كره زمين نظام ارباب رعيتي قربانی جمهور‌آوری کرده را به مقصد سمت عيش نحو و کنترل فرستادن کند. این بدافزار تمامی پيوندها كلاه خود را توسط كاربرد كره زمين واسط دستور كار‌نویسی بات تلگرام اعمال داده و تشخیص‌های مبتنی ثمار شبکه را پيرامون می‌زند. بدافزار توسط كاربرد كره زمين این واسط‌های دستور كار‌نویسی در عوض به مقصد‌روزرسانی كره زمين كورس پس گردن getUpdates و یا Webhook كاربرد می‌کند.

 

كلام انجام خواهد شد شناسه‌ی توسعه‌دهنده‌ی این بدافزار جلاجل کد آن موجود باریک که محققان را به مقصد سمت کانال تلگرامی توسط غيرماذون vahidmail۶۷ هدایت می‌کند. جلاجل این کانال سرویس‌هایی مثل لایک و كنار زدن‌کننده‌ی اینستاگرام، سرویس‌های باسرعت‌افزاری و هرگونه تروجان ناشناخته ارائه انجام خواهد شد. محقان ایضاً متوجه شدند جلاجل تين‌های دستور كار‌نویسی ایرانی یک کتابخانه توسط قابلیت کنترل توسط بات تلگرام در عوض فروش تبلیغ می‌شده که همال‌هایی كره زمين این کد جلاجل بدافزار TeleRAT مشاهده شده باریک. هرچند این تين ادعا می‌کند سيني قوانین کشور کشورایران کار می‌کند ولی چنین عملیات مخربی نیز جلاجل آن مشاهده انجام خواهد شد.

 

به مقصد دلیل اینکه جلاجل بدافزار TeleRAT كره زمين کدهای توسعه‌دهندگان مختلف و کدهای اسم ستيزه گر‌همچنين كاربرد شده باریک، به مقصد راحتی نمی‌توان آن را به مقصد رديف نظامي خاصی نسبت داد. توسط این حلول كننده كلام انجام خواهد شد توسعه‌دهندگان این تروجان تاچند نفر هستند که داخل کشورایران فعالیت می‌کنند.

این بدافزار جلاجل بازارهای كس دوم دستور كار‌های کاربردی جلاجل شکل دستور كار‌های قانونی و غیرقانونی و ایضاً کانال‌های تلگرامی توزیع انجام خواهد شد. تقریبا ۲۲۹۳ کاربر تاکنون به مقصد این بدافزار آلوده شده‌بضع که نزدیک به مقصد ۸۲ درصد كره زمين شماره‌ها پيوسته كاري به مقصد کشورایران هستند.

انتهای پیام

[ad_2]

ابتر شدن جلسه علنی مجلس/ سوال كورس نماینده كره زمين به ‌دست آوردن پيوندها جلاجل نحو کار

[ad_1]

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به مقصد ریاست علی لاریجانی و توسط محضر نمایندگان ابتر شدن شد.

به مقصد شرح احوال ایسنا، قوه مقننه جلاجل جلسه علنی پسفردا (یکشنبه) كلاه خود به مقصد سوال سیده حمیده زرآبادی و سیده فاطمه حسینی نمایندگان شهر تهران و قزوین كره زمين به ‌دست آوردن پيوندها و فناوری دانسته ها رسیدگی خواهند انجام بده.

نمایندگان مجلس در عرض شرح احوال کمیسیون دستور كار و نقدينه جلاجل باروح عملکرد اجزای یک و كورس آكروبات «ز» پيروي یک قانون نقدينه اسم باشليق ۹۶، شرح احوال این کمیسیون جلاجل باروح عملکرد قانون هدفمندی یارانه‌ها طی اسم باشليق‌های ۸۹ مادام ۹۵، شرح احوال کمیسیون فرهنگی مبنی ثمار تصویب تقاضای تحقیق و كنجكاوي كره زمين بررسی مناجاتگري كردن و صف آرايي كردن و ديسيپلين مدیریت كورس معهد پرسپولیس و خودمختاري جلاجل ۱۰ اسم باشليق اخیر، مطرود گشتن تعمیر قانون اجرای سیاست‌های کلی مايه ۴۴ قانون اساسی و مطرود گشتن یک فوریتی تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی را جلاجل نحو کار پسفردا كلاه خود دارند.

انتهای پیام

[ad_2]

زرآبادی: حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی جلاجل مهار غيرقانوني، رانت و لهيدگي اداری باریک

[ad_1]

یک اندام کمیسیون صنایع و معدنها مجلس گفت: حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی زمانی هم آوازي می‌افتد که تولیدکننده حمایت شود مادام کالایی باکیفیت، هم چشمي كردن‌پذیر و توسط هزینه صفت انحصارطلب شده پایین اشکال کند، جلاجل این لفظ اشتهازا و نتیجه هم فروغ خواهد گرفت حكماً به مقصد شرط آنکه غيرقانوني، رانت و لهيدگي اداری نیز به مقصد درستی مهار شود.

سیدحمیده زرآبادی جلاجل گفت‌وگو توسط ایسنا، درزمينه شعار اسم باشليق که حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی باریک، تقریر داشت: حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی مادام زمانی که مسیر  اشکال توسط دستگاه بافندگي‌اندازهای فراوان مقابل شدن باشد و جلاجل بديل مسیر وسيله‌گری و دلالی هموار باشد، راه به مقصد جایی نخواهد سرما.

نماینده مردم قزوین جلاجل مجلس آدم كردن داد: جلاجل قلب شعار اسم باشليق ۱۳۹۷، شعارهای تاچند اسم باشليق غيرماذون‌گذاری اقتصادی مستتر باریک. ارچه نيت ها مندرج جلاجل غيرماذون‌گذاری این اسم باشليق‌ها به مقصد اسم مورد حمایت كره زمين اشکال ملی، اشتهازا و اقتصاد مقاومتی به مقصد درستی ثابت شدن شده، شعار حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی هم ثابت شدن خواهد شد.

این اندام کمیسیون صنایع و معدنها مجلس، واردات را تیغ كورس لبه‌ای حالی که ارچه موجب تحریک تولیدکنندگان تعدادی اشکال پیشنهاد توسط کیفیت، قیمت و به حضور رسيدن پشت بام كره زمين فروش درخور اطفال شود به مقصد شكل پذيري شعار اسم باشليق جاری کمک می‌کند جلاجل غیر این لفظ به مقصد پستان بخش اشکال و نتیجه صفت انحصارطلب انجام خواهد شد.

به مقصد كلام زرآبادی دولت توسط مکانیزم ديسيپلين ورقه شناسايي‌گذاری محصوله و به حضور رسيدن و رصد حركت دوراني داشتن اشکال داخلی می‌تواند هم چشمي كردن‌پذیری و اشکال پیشنهاد توسط کیفیت ایرانی را مدیریت کند.

نماینده مردم قزوین جلاجل مجلس گفت: حمایت كره زمين تولیدکننده و پیشنهاد ایرانی جلاجل اسم باشليق ۱۳۹۷ نباید مانند آن حمایتی باشد که مادام این آن گونه كره زمين این بخش شده باریک بلکه باید این حمایت مورد بحث شود.

انتهای پیام

[ad_2]

سایه‌شيوا‌های قوانین حاصل کردن و کار جلاجل بازخوانی کیفیت اشکال جلاجل اسم باشليق حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی/۳/

[ad_1]

اسم باشليق ۱۳۹۷ جلاجل حالی فروسو ديباچه اقتصادی غيرماذون گرفت که كره زمين هزل گويي ۱۳۷۰، ۱۴ شهرستان بار افزونتر غيرماذون اقتصادی ثمار اسم باشليق‌های سه هزل گويي ماضي گذاشته شد اما طی این اسم باشليق‌ها توسط صور تصویب قوانین مهمی چون رفع موانع اشکال هم چشمي كردن پذیر و ارتقای ديسيپلين کشورمالی کشور، اجرای سیاست‌های کلی مايه ۴۴ قانون اساسی، ارتقاء کیفی اشکال خودرو و سایر تولیدات تکنیک داخلی، رفع شماری كره زمين موانع اشکال و سرمایه گذاری تکنیک، ساماندهی و حمایت كره زمين اشکال و هدیه مسکن، مالیات ثمار قيمت افزوده، مالیات‌های مستقیم و کار و امور اجتماعی، اقتصاد کشورایران علاوه ثمار تحریم‌های اقتصادی خارجی کماکان محبوس انواع بروکراسی‌های پیچیده، رانت‌ها، كالاي ممنوع و خصولتی‌هاست.

خبرگزاری دانشجویان کشورایران (ایسنا) جلاجل آدم كردن بازخوانی مهمترین قوانین ساماندهی و حمایت كره زمين اشکال و هدیه مسکن، تاديه شده باریک.

قانون ساماندهی و حمایت كره زمين اشکال و هدیه مسکن:

هيئت ۱- به مقصد منظور تأمین مسکن و يسر دسترسی فاقدین مسکن به مقصد خصوصی گروههای اندک‌درآمد به مقصد خانه محقر درخور اطفال، ارتقاء کیفی و اندکّی مسکن تولیدی کشور، حمایت كره زمين سرمایه‌گذاری جلاجل امرتولید مسکن توسط كاربرد كره زمين فناوریهای نوین و اشکال تکنیک مسکن، بهسازی و نوسازی بافتهای كوفته شهری و سکونتگاههای غیررسمی و پرطراوت‌سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت مهلت باریک كره زمين طریق حمایتهای واجب شده كره زمين قبیل تأمین زمین درخور اطفال و کاهش یا حذف شدني بهای زمین كره زمين قیمت صفت انحصارطلب شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی كم ارزش قیمت،

حالت معافیتهای مالیاتی و تأمین سایر نهادن‌های باروح نیاز بخش مسکن جلاجل اخلاط چهارگانه سليقه مضمون این قانون، تدوین نظامات ومقررات ملی بناسازي و حالت نظارت ثمار واقعيت يابي ايشان و افزایش ظرفیت سرمایه‌گذاری دربخش اشکال و هدیه مسکن توسط تيرخور تأمین مسکن تعدادی فاقدین مسکن(صوب هرخانوار یک‌شهرستان بار) توسط رعایت دستورالعمل ها ملی اسم آفريدن و الگوی اسم پري زده مسکن و علوم شرعي شهرسازی و معماری اقدام نماید.

هيئت ۲- به مقصد دولت اجازه داده انجام خواهد شد نسبت به مقصد واگذاری زمین فروسو تملک كلاه خود توسط حالت تخفیف، تقسیط یا واگذاری حق ثنايا‌برداری به مقصد لفظ دربست‌ای كم ارزش قیمت جلاجل شکل دستور كار‌های ذیل اقدام نماید:

۱-حمایت كره زمين اشکال و هدیه مسکن دربست‌ای توسط بخش غیردولتی زيبا توسط اختصاصی ثنايا‌برداری كره زمين يك جهت مسکونی به مقصد لفظ دربست‌ای

۲-حمایت كره زمين اشکال و هدیه مسکن تعدادی گروههای اندک‌درآمد اعضاء تعاونیهای مسکن یا فروسو جامه زنان هندي نهادهای متولی این گروهها یا خیّرین مسکن‌عود یا سایر تشکلهای غیردولتی مرتبط

۳-حمایت كره زمين اشکال و هدیه مسکن(دربست و دربست به مقصد شرط تملیک) كره زمين طریق نهادهای غیردولتی، دستگاههای متولی گروههای اندک‌درآمد و خیّرین و واقفین مسکن عود

۴-حمایت كره زمين اشکال پرپشت و هدیه مسکن توسط بخش غیردولتی توسط كاربرد كره زمين فناوریهای نوین و رعایت الگوی اسم پري زده مسکن

۵-حمایت كره زمين سرمایه‌گذاریهای داخلی و خارجی جلاجل اجراء طرحهای اشکال مسکن

۶-حمایت كره زمين صنع كلكسيون‌های مسکونی خاص اقشار اندک‌درآمد و محروم توسط بنیاد مسکن شورش اسلامی و خیّرین مسکن‌عود(توسط معرفی بنیاد مسکن شورش اسلامی

۷-حمایت كره زمين بهسازی و نوسازی و اشکال و هدیه مسکن جلاجل بافتهای كوفته شهری و سکونتگاههای غیررسمی توسط بخش غیردولتی

۸-حمایت كره زمين کیفیت ساخت و عود واحدهای مسکونی كره زمين طریق وام گذاري بخشی كره زمين خرجیهای بیمه کیفیت.

هيئت ۳- به مقصد منظور دستور كار ریزی تأمین مسکن شهری و روستایی وزارت‌مسکن و شهرسازی مکلف باریک زيبا توسط رشد خواهد شد کشور و هجرت، مدل اجتماع توسعه بیست‌ساله مسکن تعدادی کلیه شهرها و روستاها را اسم بزرگواري دستورالعمل ها این قانون و سایر دستورالعمل ها پيوسته كاري مادام پایان قانون دستور كار چهارم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی کشورایران تجهیز و توسط تصویب هیأت وزیران اجراء نماید.

هيئت ۴- بنیاد مسکن شورش‌اسلامی مهلت باریک توسط اعمال مطالعه ها امکان‌سنجی و شناسایی اراضی منبغي توسعه کالبدی روستاها، نسبت به مقصد اعمال طراحی و تفکیک اراضی واقع جلاجل حيطه نفوذ روستاها اقدام نماید. کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صددرصد ‌سرمایه و سهام ايشان متعلق به مقصد دولت می‌باشد موظفند اراضی واقع جلاجل حيطه نفوذ روستاها را به مقصد لفظ رایگان به مقصد منظور تسهیل جلاجل امر اشکال و هدیه مسکن روستایی به مقصد بنیاد مسکن شورش اسلامی واگذار نمایند.

هيئت ۵- وزارت مسکن و شهرسازی و نهادهای واگذارکننده زمین موظفند تمهیداتی را مهيا آورند مادام دردسترس‌سازی اراضی واگذاری شامل(اجراء جوی، بهم نماه، آسفالت، شبکه‌های تأسیسات زیربنایی و صنع نمازخانه ها) جلاجل کوتاهترین زمان ممکن اعمال گیرد. سرخرگ عملیات ساخت بناها زيبا توسط اعمال دردسترس‌سازی مجاز می‌باشد و جلاجل طرحهای شهرهای پيوسته كاري جانمایی به حضور رسيدن روبنایی (مثل طرحها و پروژه‌های آموزشی، بهداشتی و غیره) لفظ گرفته و زمین آن اسم بزرگواري هيئت(۱۰۰) قانون تنظیم بخشی كره زمين دستورالعمل ها کشورمالی دولت به تصويب رسيده۱۳۸۰  به مقصد دستگاههای پيوسته كاري واگذار خواهد شد

پيروي – دولت مکلف باریک اعتبارات باروح نیاز تأمین فضاهای آموزشی مشکل این هيئت را جلاجل بي پروايي كردن‌های سنواتی پیش‌بینی نماید. كره زمين تاریخ تصویب این قانون هيئت واحده قانون الحاق چهارتبصره به مقصد هيئت(۱۸) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها، شهرستانها و پرسپكتيو کشور به تصويب رسيده ۲۱/۲/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی واي می‌گردد.

هيئت ۶- وزارت مسکن و شهرسازی مهلت باریک نسبت به مقصد مطالعه و مکان‌یابی صوب تأمین اراضی باروح نیاز جلاجل شکل انواع طرحهای توسعه شهری به مقصد لفظ متصل(توسط اولویت توسعه درونی)، منفصل(ایجاد مجمع‌های‌مسکونی، شهرکها و شهرهای جدید) و ایضاً توسعه سکونتگاههای موجود جلاجل پهنه سرزمین توسط رعایت ضوابط و دستورالعمل ها شهرسازی اقدام نماید. کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صددرصد ‌سرمایه و سهام ايشان متعلق به مقصد دولت می‌باشد مکلفند نسبت به مقصد واگذاری رایگان اراضی جلاجل اختیار كلاه خود که درچهارچوب مکان‌یابی‌های مشکل این قانون واقع می‌گردند به مقصد استثناء پرسپكتيو چهارگانه فروسو مدیریت دائم الخمر وقايه محیط زیست به مقصد وزارت مسکن و شهرسازی تبار بايسته وزارتخانه مذکور توسط فوریت اقدام نمایند.

هيئت ۷جلاجل صورتی که اراضی توسط مالکیت بخش غیردولتی جلاجل باطني طرحهای مکان‌یابی آرامش طلب گیرند و مالکان ايشان متقاضی اجراء دستور كار‌های مسکن مشکل این قانون باشند جلاجل اولویت بوده وطبق دستور كار‌زمانبندی که به مقصد تأیید وزارت مسکن و شهرسازی می‌رسد توسط  مالکین اراضی، صنع خواهد آشکارایی. وزارتخانه مذکور جلاجل لفظ تمایل مالکین نسبت به مقصد معاوضه یا تهاتر توسط سایر اراضی ملکی كلاه خود یا خرید ايشان به مقصد قیمت کارشناسی دوال اقدام خواهد نمود.

هيئت ۸- کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صددرصد ‌سرمایه و سهام ايشان متعلق به مقصد دولت می‌باشد مکلفند به مقصد منظور کمک به مقصد تأمین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی‌خرید یا ساخت مسکن مطابق توسط الگوی اسم پري زده مسکن، کلبههای سازمانی جلاجل مالکیت كلاه خود را پشت بام كره زمين پایان اختصاصی دربست كاربرد کنندگان فعلی تبار آئین‌نامه مربوطه سوا گردنگير به مقصد رعایت قانون فروش کلبههای سازمانی به تصويب رسيده نهم شطرنج باز ۱۳۶۵ كره زمين طریق مزایده عمومی به مقصد فروش رسانده، پويايي محصول برداري را به مقصد حسابی که به مقصد ولی خزينه ها‌داری‌کل کشور جلاجل بانک مرکزی جمهوری اسلامی کشورایران واگشايي انجام خواهد شد واریز نمایند مادام معادل صددرصد ‌آن جلاجل بي پروايي كردن‌های سنواتی منظور و به مقصد گزارش ها ذیل باروح كاربرد آرامش طلب گیرد

۱-معادل ۲۰ درصد پويايي تعدادی وام گذاري ودیعه و دربست مسکن سازمانی به مقصد منظور كاربرد کارکنان شاغل جلاجل كارها کلیدی به مقصد تشخیص بالاترین مقام نظام ارباب رعيتي

۲- معادل ۸۰ درصد  پويايي وصولی جلاجل اختیار دولت آرامش طلب خواهد گرفت مادام جلاجل صوب تأمین نیاز فاقدین مسکن واجد پیمان جلاجل شکل دستور كار‌های این قانون هزینه نماید.

پيروي – آئین‌نامه اجرائی این هيئت ظرف اختصاصی یک‌ماه كره زمين تاریخ تصویب این قانون بنابه پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی به مقصد تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

هيئت ۹- به مقصد منظور تأمین بخشی كره زمين اعتبارات باروح نیاز اجراء این قانون وزارت مسکن و شهرسازی توسط تصویب دولت بخشی كره زمين اراضی جلاجل مالکیت كلاه خود را به مقصد قیمت کارشناسی دوال كره زمين طریق مزایده عمومی به مقصد فروش می‌رساند.

هيئت ۱۰- رسیدگی قضائی جلاجل اسم مورد دعاوی احتمالی و سابقه‌های مطروحه مرتبط توسط اجراء قوانین پيوسته كاري به مقصد اراضی شهری كره زمين يكباره قانون زمین شهری، قانون اراضی شهری و این قانون جلاجل شعب تخصصی و بيرون كره زمين نوبنيان رسیدگی خواهدشد ودولت ازپرداخت هزینه دادرسی کمتجربه كره زمين اجراء آن صر فنظر می‌باشد.

هيئت ۱۱- دولت مکلف باریک توسط تيرخور بهسازی فضاهای سکونتی روستاها ونوسازی مسکن روستایی كره زمين طریق تجهیز و اجراء مدل‌هادی روستاها، تأمین تسهیلات بانکی كم ارزش قیمت صوب ساخت مسکن روستایی، صفت به خاطرسپردني بافندگي كردن توسط قيمت روستایی و توسعه و ترویج الگوی معماری بومی و كاربرد كره زمين مصلحت ها توسط ديرپايي و شیوه‌های جدیدساخت جلاجل پیوند توسط فناوری بومی كره زمين بهسازی محیط و مسکن روستایی توسط بنیاد مسکن شورش اسلامی و كره زمين مقام اعتبارات مشکل این قانون و یا سایر اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای، به مقصد نوع‌ای حمایت نماید که نيت ها کمی دستور كار چهارم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی کشورایران و دستور كار پنجم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی کشورایران جلاجل بخش مسکن روستایی هرسال باغ ها دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰)يك جهت (طی ده‌اسم باشليق دومیلیون يك جهت) و بهسازی محیط این روستاها(تجهیز واجراء طرحهای‌هادی)‌کلیه روستاهای بالای

بیست‌اهل خانه ثابت شدن گردد.

هيئت ۱۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی کشورایران صرفاً صوب صنع واحدهای مسکونی و بهسازی و نوسازی بافتهای كوفته شهری و سکونتگاههای غیررسمی و وام گذاري نسيه قرض‌الحسنه دربست مسکن( صوب شغل رسمی به هيچوجه) مشکل این قانون كره زمين طریق بانکهای عملي ساختن نسبت به مقصد تأمین وپرداخت تسهیلات بلندمدت جلاجل شکل سهمیه مشخصی كره زمين کل تسهیلات بانکی که جلاجل ابتداء هرسال توسط دولت تعیین می‌گردد، اقدام می نماید. این تسهیلات پشت بام كره زمين ساخت واحدهای مسکونی دايگي تبرئه به مقصد خریداران بوده و پیمان اعطاء‌تسهیلات و بازپرداختها توسط پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی به مقصد تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.

هيئت ۱۳- وزارت بازرگانی مهلت باریک توسط هم‌پیشگی وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور تمهیدات واجب شده تعدادی تعیین صلاحیت دفاتر املاک و ملك و نحوه نظارت ثمار عملکرد ايشان را تدوین و به مقصد باروح اجراء گذارد.

هيئت ۱۴

۱-وزارت امور اقتصادی و دارایی مهلت باریک توسط هم‌پیشگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی کشورایران و وزارت مسکن و شهرسازی كره زمين جاده ها زیر مناجاتگري كردن کشورمالی باروح نیاز تعدادی اشکال مسکن جلاجل کشور را تأمین نماید:

– ایجاد بازارگاه گروبندي ثانویه و پخش اوراق مشارکت به مقصد تضمين تسهیلات رهنی.

راه‌اندازی شرکتهای تأمین سرمایه جلاجل مربوط به حوزه مسکن.

كاربرد كره زمين شرکتهای واسپاری(لیزینگ) جلاجل تأمین مناجاتگري كردن کشورمالی اشکال مسکن به مقصد‌لفظ دربست و دربست به مقصد شرط تملیک.

پخش اوراق مشارکت و سایر ابزارهای کشورمالی اسلامی مثل صکوک و استصناع توسط

سررسیدهای مختلف.

جذب مشارکت و سرمایة سرمایه‌گذاران خارجی جلاجل اشکال پرپشت مسکن.

كاربرد كره زمين صندوقهای سرمایه‌گذاری مشترک جلاجل داخل و بيرون توسط تيرخور جذب مناجاتگري كردن تعدادی

اشکال پرپشت مسکن.

پيروي- کلیه ابزارها و اوراق کشورمالی منتشره جلاجل بازارگاه سرمایه آسه اي همسايگي صکوک مطابق

اوراق مشارکت كره زمين مالیات صر فنظر می‌باشد.

۲-دولت مهلت باریک كره زمين جاده ها زیر نسبت به مقصد افزایش سرمایه بانک مسکن اقدام نماید:

ارتزاق معادل سود و مالیات واریزی بانک جلاجل سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به مقصد خزينه ها

– تبرئه اقساط وصولی پويايي سازمان شده.

پيرويبانک مرکزی جمهوری اسلامی کشورایران مهلت باریک توسط هم‌پیشگی وزارتین امور اقتصادی و دارایی و مسکن و شهرسازی ظرف اختصاصی سه‌ماه روشهای حمایت ديسيپلين بانکی كره زمين سرمایه‌گذاری جلاجل اشکال پرپشت مسکن را پشت بام كره زمين تأیید شورای زروسيم و تعادل و تصویب هیأت وزیران به مقصد بانکها يادآوري كردن نماید.

۳-وزارت امور اقتصادی و دارایی مهلت باریک توسط هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی ظرف اختصاصی سه‌ماه عود و کار توسعه به حضور رسيدن بیمه‌ای جلاجل امر اشکال مسکن صوب تصویب جلاجل هیأت وزیران را ارائه نماید.

۴-وزارت مسکن و شهرسازی مهلت باریک ظرف اختصاصی سه‌ماه، راهکارهای اشکال، واردات و به مقصد‌کارگیری ماشین‌آلات و وسايل اشکال محصولات تکنیک اشکال مسکن پرپشت را به مقصد هیأت وزیران پیشنهاد نماید.

پيروي- به مقصد منظور خودکفایی کشور جلاجل اشکال وسايل و ماشین‌آلات و مصلحت ها اشکال مسکن، دولت مکلف باریک پول بيگانه باروح نیاز واردات اقلام فوق را جلاجل شکل بي پروايي كردن‌های سنواتی پیش‌بینی و منظور نماید.

۵-آئین‌نامه اجرائی این هيئت ظرف اختصاصی دوماه پشت بام كره زمين يادآوري كردن توسط پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت مسکن و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی کشورایران به مقصد تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

هيئت ۱۵- اراضی بایر توسط کاربری مسکونی جلاجل حيطه نفوذ شهرهایی که دولت تعیین می‌کند هرسال مشمول مالیات به مقصد نرخ ۱۲ درصد ثمار مأخذ قيمت معاملاتی می‌باشد. مالکان این قبیل اراضی مکلفند مالیات ثمار اراضی بایر كلاه خود را هرسال توسط تسلیم اظهارنامه مالیاتی پيوسته كاري مادام آخركار اردیبهشت ماه اسم باشليق پس ازآن به مقصد سازمان امور مالیاتی مقام رويداد ملک تسلیم و مالیات متعلق را ظرف همین اختصاصی وام گذاري نمایند.

پيروي ۱- مالکینی که كلاه خود یا بيگانگان فروسو تکفل ايشان فاقد مسکن بوده و مالک یک یا تاچند قطعه اراضی بایر باشند، مادام ديواركشي شدن یک هزارمترمربع مشمول وام گذاري مالیات مشکل این هيئت نخواهند صفت بويناك.

پيروي ۲- آن ردياب كره زمين زمین‌های بایری که به مقصد تشخیص شهرداری مقام یا بازگشتن ذی‌صوت توسط موانع قانونی ساخت و عود مواجه باشند كره زمين احاطه كردن این هيئت مستثنی می‌باشند.

پيروي ۳شهرداریها موظفند كره زمين تاریخ تصویب این قانون ظرف اختصاصی شش‌ماه، اراضی بایر توسط کاربری مسکونی مشمول این هيئت واقع جلاجل حيطه نفوذ شهرداری كلاه خود را شناسایی و مشخصه ها کامل آن را به مقصد مربوط به حوزه مالیاتی مقام اعلام نمایند.

پيروي ۴- جلاجل مواردی که تبرئه، قهری باریک مادام زمانی که کوچکترین فرد تبرئه گیرنده کمتر كره زمين بیست اسم باشليق صحنه داشته باشد زمین باروح نگاه خشم آلود مشمول مالیات مشکل این قانون نخواهد صفت بويناك.

هيئت ۱۶کلیه طرحهای اشکال مسکن خصوصی گروههای اندک‌درآمد و طرحهای اشکال مسکن جلاجل بافتهای كوفته شهرها مشمول تخفیف باغ ها پنجاه‌درصد(۵۰%) ‌خرجیهای ماليات ساخت‌وتراکم ساخت وتقسیط سوا کارمزد باقیمانده می‌باشد.

دولت مهلت باریک معادل صددرصد(۱۰۰%)‌تخفیف حالت شده كره زمين صیانت شهرداریها کمتجربه كره زمين اجراء این قانون و سایر قوانین را جلاجل لوایح بي پروايي كردن سنواتی منظور و وام گذاري نماید.

هيئت ۱۷- به مقصد منظور هماهنگی، پیگیری تأمین نهادن‌های باروح نیاز اشکال و هدیه مسکن كره زمين يكباره زمین، مصلحت ها ساختمانی، به حضور رسيدن زیربنایی و روبنایی مجوزها و ماليات مربوطه،‌بسترسازی و تسهیل جریان واقعيت يابي مضمون این قانون جلاجل هر مدیر شورای مسکن مدیر

توسط ترکیب زیر تشکیل می گردد.

۱-استاندار(رئیس شورا)

۲-رئیس دائم الخمر مسکن و شهرسازی(دبیرشورا)

۳- رئیس دائم الخمر جهادکشاورزی

.۴-مدیرکل آموزش فنی و الفبايي‌ای.

۵-مدیرکل تعاون.

۶-مدیرکل مندرج مدافع و املاک.

۷- معاف استاندار و رئیس دائم الخمر مدیریت و دستور كار‌ریزی مدیر.

۸-مدیرعامل شرکت توزیع ايجادشدن.

۹-مدیرعامل شرکت پيمان وفاضلاب شهری و روستایی مدیر.

۱۰-مدیرعامل شرکت رخت شو.

۱۱-مدیرعامل شرکت مخابرات.

۱۲-شهردار شهر پيوسته كاري(تبار باروح)

۱۳-رؤسای بانکها جلاجل مدیر(تبار باروح)

۱۴-مدیرکل بنیاد مسکن شورش اسلامی.

۱۵-مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران.

۱۶-مدیرکل تأمین اجتماعی.

۱۷-رئیس دائم الخمر ديسيپلين مهندسی اسم آفريدن.

پيروي- گزارش ها وظایف تفصیلی این شورا به مقصد تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

هيئت ۱۸- دولت مهلت باریک به مقصد منظور واقعيت يابي نيت ها و دستور كار‌های این قانون، اعتبارات باروح نیاز را به مقصد مقیاس هرسال باغ ها صفت تبليغاتچي ده‌هزار میلیارد ریال صوب سالهای باقیمانده كره زمين قانون دستور كار چهارم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی کشورایران كره زمين مقام درآمدهای عمومی جلاجل بي پروايي كردن‌های سنواتی پیش‌بینی وتأمین نماید. اعتبارات مذکور صددرصد تخصیص یافته تلقی شده و وزارت مسکن و شهرسازی مجاز باریک كره زمين مقام بخشی كره زمين اعتبارات یادشده جلاجل شکل کمک سود تسهیلات بانکی یا مناجاتگري كردن پويايي سازمان شده كره زمين طریق انعقاد قرارداد توسط بانکهای عملي ساختن زمینه واجب شده را تعدادی اعطاء تسهیلات كم ارزش قیمت و هدفمند وزیر ها یارانه‌ها به مقصد منظور اجراء این  قانون مهيا نماید. تسهیلات مشکل این قانون اسم بزرگواري شاخصهای دستور كار مسکن کشور بین استانهای مختلف توزیع و شورای مسکن هر مدیر مهلت باریک اسم بزرگواري مضمون این قانون و جلاجل اخلاط چهارگانه سليقه دستور كار‌های ابلاغی توسط به مقصد‌کارگیری تسهیلات و اعتبارات پيوسته كاري به مقصد آن مدیر اقدام وگزارش عملکرد را هر سه ماه یک‌شهرستان بار به مقصد وزارت مسکن و شهرسازی اعلام نماید.

هيئت ۱۹- دولت مکلف باریک نسبت به مقصد دستور كار‌ریزی اشکال و تأمین مصلحت ها باروح نیاز بخش مسکن اقدام و كره زمين اشکال مصلحت ها استاندارد توسط فناوریهای نوین حمایت و درصورت نیاز به مقصد واردات، زردتشتي ورود ايشان را سوا ورقه شناسايي صادر کرده و كره زمين اشکال و ورود مصلحت ها غیراستاندارد فروسو هرشرایطی نهی نماید.

هيئت ۲۰- دولت مکلف باریک كره زمين فرهنگ غنی ایرانی- اسلامی جلاجل مربوط به حوزه معماری و شهرسازی و ارتقاء کیفیت طرحها، توجه به مقصد مبانی و رعایت هویت ایرانی‌– اسلامی جلاجل کلیه طرحهای شهرسازی،‌معماری و اشکال مسکن صیانت نماید.

هيئت ۲۱وزارت کار و امور اجتماعی مهلت باریک دستور كار‌ریزی واجب شده به مقصد‌منظور آموزش و تربیت کارگران ماهر باروح نیاز اجراء این قانون جلاجل زمینه‌های شغل هامشاغل ساختمانی(مشکل هيئت«۴» قانون ديسيپلين مهندسی و کنترل اسم آفريدن) را توسط هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی و توسط ثنايا‌گیری كره زمين اعتبارات مشکل این قانون تجهیز و حداکثر ظرف اختصاصی سه ماه صوب تصویب به مقصد هیأت وزیران ارائه نماید به مقصد نوع‌ای که حداکثر پشت بام كره زمين پنج‌اسم باشليق كره زمين اجراء این قانون کلیه کارگران ساختمانی ملزم به مقصد مرتبط بودن کارت استادي ادراك پذير كردن شده كره زمين واحدهای آموزش فنی و الفبايي‌ای مجاز باشند.

هيئت ۲۲- دولت مکلف باریک کلیه تخفیف‌ها و یارانه‌ها و افزونتر خرجیهای حمایتی کمتجربه كره زمين احکام این قانون را كره زمين مقام هيئت(۱۵) این قانون جلاجل بي پروايي كردن سنواتی پیش‌بینی و وام گذاري نماید.

هيئت ۲۳دائم الخمر تأمین اجتماعی مهلت باریک صوب دریافت حق بیمه كره زمين کلیه سازندگان مسکن به مقصد گزارش ها زیر اقدام و مفاصا شمار پيوسته كاري را صادر نماید.

کارکنان جايز شمردن اسم بزرگواري قانون تأمین اجتماعی.

کارکنان فصلی اسم بزرگواري قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی

طی روزهای آینده افزونتر قوانین حاصل کردن و کار ثمار روی خروجی ایسنا آرامش طلب خواهد گرفت.

انتهای پیام

[ad_2]

سایه‌شيوا‌های قوانین صاحبخانه و کار جلاجل بازخوانی کیفیت اشکال جلاجل اسم باشليق حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی/۲/

[ad_1]

اسم باشليق ۱۳۹۷ جلاجل حالی فروسو ديباچه اقتصادی غيرماذون گرفت که كره زمين هزل گويي ۱۳۷۰، ۱۴ شهر بار افزونتر غيرماذون اقتصادی ثمار اسم باشليق‌های سه هزل گويي ماضي گذاشته شد اما طی این اسم باشليق‌ها توسط صور تصویب قوانین مهمی چون رفع موانع اشکال هم چشمي كردن پذیر و ارتقای ديسيپلين کشورمالی کشور، اجرای سیاست‌های کلی مايه ۴۴ قانون اساسی، ارتقاء کیفی اشکال خودرو و سایر تولیدات تکنیک داخلی، رفع شماری كره زمين موانع اشکال و سرمایه گذاری تکنیک، ساماندهی و حمایت كره زمين اشکال و نمایش مسکن، مالیات ثمار قيمت افزوده، مالیات‌های مستقیم و کار و امور اجتماعی، اقتصاد کشورایران علاوه ثمار تحریم‌های اقتصادی خارجی کماکان محبوس انواع بروکراسی‌های پیچیده، رانت‌ها، كالاي ممنوع و خصولتی‌هاست.

خبرگزاری دانشجویان کشورایران (ایسنا) جلاجل آدم كردن بازخوانی مهمترین قوانین بخش‌های صنعت، مسکن، کشاورزی و كان به مقصد بررسی فصول و موردها قانون اجرای سیاستهای کلی مايه چهل و چهارم قانون اساسی و قانون ارتقاء کیفی اشکال خودرو و سایر تولیدات تکنیک داخلی که توسط صاحبخانه، کار و اشکال مرتبط می‌باشد، تاديه شده باریک.

قانون  اجرای سیاست‌های کلی مايه چهل و چهارم قانون اساسی:

ماده۴ ـ قلمرو فعالیتهای اقتصادی بخش غیردولتی به مقصد گزارش ها زیر تعیین انجام خواهد شد:

هزار ـ سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت جلاجل فعالیتهای رديف نظامي یک مادة (۲) این قانون منحصراً جلاجل اختیار بخش غیردولتی باریک. 

پيروي ـ ورود دولت جلاجل این فعالیتها توسط رعایت پيروي‌های(۲) و(۳) آكروبات(هزار) هيئت (۳) این قانون مجاز باریک.

ب ـ سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت جلاجل فعالیتهای رديف نظامي كورس هيئت (۲) این قانون در عوض بخش‌های خصوصی، تعاونی و مؤسسات عمومی‌غیردولتی مجاز باریک. 

ج ـ فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی و عمومی‌غیردولتی جلاجل مناسبت ها مشمول رديف نظامي سه هيئت (۲) این قانون توسط رعایت پيروي(۱) آكروبات «ج» هيئت (۳ ) این قانون مجاز باریک.

ماده۷ ـ به مقصد منظور تسهیل و تسریع جلاجل امر سرمایه‌گذاری و صدور زردتشتي فعالیتهای اقتصادی در عوض بخش‌های غیردولتی جلاجل قلمروهای مجاز، دستگاههای دولتی فهمید هيئت(۸۶) این قانون، شوراهای اسلامی‌شهر، شهرداریها و مجامع و اتحادیه‌های صنفی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند برخودهموار كردن کلیه ضوابط ناظر ثمار صدور تصديق‌ها و مجوزهای سرمایه‌گذاری و صاحبخانه ‌وکار توسط رویکرد حذف شدني مجوزهای غیرضروری، تسهیل پیمان دریافت مجوزها و وهاج‌سازی فعالیتهای اقتصادی حداکثر ظرف شش ماه پشت بام كره زمين تصویب این قانون به مقصد نوع‌ای تنقیح، تامین و تدوین شود که جواب متقاضی حداکثر ظرف ده دوال كره زمين تاریخ مندرج بايسته توسط محل بازگشت ذی‌شهرستان ربط کتباً داده شود. جلاجل لفظ واحد وزن معادل توافق داشتن جواب، محل بازگشت ذی‌شهرستان ربط مهلت باریک فهرست مدارک باروح نیاز و عنداللزوم لفظ خرجیهای قانونی را کتباً به مقصد متقاضی اعلام و پشت بام كره زمين دریافت مدارک کامل و مدافع واریز پويايي باروح نیاز به مقصد حسابهای اعلام شده، حداکثر ظرف یک‌ماه نسبت به مقصد اعمال کار، صدور تصديق، زردتشتي یا عقد قرارداد توسط متقاضی، اقدام نماید. درصورتي كه هریک كره زمين بازگشتن مسؤول صدور تصديق یا زردتشتي طی یک‌ماه فوق‌الذکر قادر به مقصد اعمال عهده داري كلاه خود نباشد، توسط موافقت ستاد سرمایه‌گذاری مدیر در عوض یک‌شهر بار و حداکثر یک‌ماه افزونتر مجال مهلت خواهد یافت.

تبصره۲- جلاجل مواردی که مدل متقاضی به مقصد موافقت دستگاههای ورا استانی نیاز داشته باشد به مقصد اعتراض اوی جلاجل هیأتی متشکل كره زمين معاونین دستگاههای ذی‌شهرستان ربط فوق‌الذکر به مقصد ریاست به ‌دست آوردن امور اقتصادی‌ و دارایی یا معاف اوی به مقصد ترتیب مقرر جلاجل این پيروي رسیدگی خواهد شد. 

تبصره۳ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مهلت باریک ظرف شش ماه كره زمين تصویب این قانون توسط هم‌پیشگی کلیه بازگشتن صدور زردتشتي یا تصديق کاری یا ثنايا‌برداری یا نظایر آن کتاب راهنمای سرمایه‌گذاری جلاجل کلیه فعالیتهای اقتصادی را منتشر و هر شش ماه یک‌شهر بار توسط رویکرد تسهیل ضوابط و حذف شدني مجوزهای غیر ضروری، آن را باروح تجدید نگاه خشم آلود آرامش طلب دهد. این کتاب راهنما فرد مستند تعیین تکالیف متقاضیان سرمایه‌گذاری باریک. هیچ نهاد و مرجعی حق ندارد در عوض اعطاء زردتشتي یا تصديق، مدارک یا شرایطی زیادتر كره زمين مناسبت ها مصرح جلاجل آن را مطالبه کند.

تبصره۴ـ رئیس خلق مهلت باریک هیأتی را مأمور نظارت ثمار ضوابط‌زدایی و تسهیل پیمان صدور مجوزها و تصديق‌ فعالیتهای اقتصادی نماید. این هیأت مکلف باریک در عوض مواردی که كمال يابي این نيت ها محتاج به مقصد تغییر قوانین باریک، لوایح باروح نگاه خشم آلود را تامین و اهدا کردن هیأت وزیران نماید.

تبصره۵ ـ کلیه مراجعی که به مقصد هر نحو زردتشتي یا تصديق فعالیت اقتصادی صادر می‌کنند، موظفند هر شش ماه یک‌شهر بار مفروضات پيوسته كاري به مقصد مجوزهای صادره و واحدهای فعال جلاجل هر صاحبخانه و کار را که ورود به مقصد ايشان به مقصد زردتشتي یا تصديق نیاز دارد جلاجل اختیار متقاضیان آرامش طلب داده و در عوض داده ها عموم منتشر نمایند.

ماده۸ ـ هر امتیازی که در عوض بنگاههای دولتی توسط فعالیت اقتصادی رديف نظامي یک و كورس هيئت (۲) این قانون مقرر ‌شود، عیناً و توسط اولویت در عوض بنگاه یا فعالیت اقتصادی مانند آن جلاجل بخش خصوصی، تعاونی و عمومی‌غیردولتی باید درنظر گرفته شود. 

پيروي ـ دولت مکلف باریک ظرف سه ماه پشت بام كره زمين تصویب این قانون کلیه امتیازات موجود فهمید این هيئت را واي کند یا تعمیم دهد.

ماده۱۱ـ اسم ستيزه گر زیر به مقصد ديباچه پيروي «۶» به مقصد هيئت (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم به تصويب رسيده ۱۳۶۶ و تغییر بعدی آن الحاق می‌گردد:

پيروي ۶ ـ درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی‌همه مشمول بیست وپنج درصد ‌تخفیف كره زمين نرخ فهمید این هيئت می‌باشد. 

ماده۱۲ـ وزارت تعاون مهلت باریک تمهیدات واجب شده را به مقصد منظور تشکیل و توسعه تعاونی‌های سهامی‌همه توسط رعایت پیمان زیر عادت گرفته داشته و ثمار حُصحنه اجراء آن نظارت نماید:

۱ـ حداکثر سهم هر كس حقیقی، مستقیم و غیرمستقیم جلاجل زمان تأسیس و درافتادن فعالیت نباید كره زمين نیم درصد سرمایه شرکت تخلف کند.

۲ـ اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامی‌همه، هرگاه كلاه خود شرکت تعاونی‌فراگیرملی یا تعاونی سهامی‌همه باشند حداکثر حق مالکیت ده‌درصد (۱۰%) سهام را دارند. سایر اشخاص حقوقی چشم نواز توسط مبنا سهامداران مستقیم و غیرمستقیم كلاه خود حداکثر حق مالکیت پنج درصد (۵%) كره زمين سهام را دارند.

۳ـ هر یک كره زمين اشخاص حقوقی دولتی و مجموع ايشان توسط رعایت مضمون این قانون جلاجل نواحي کمتر توسعه‌یافته برخودهموار كردن چهل‌ونه درصد (۴۹%) و جلاجل سایر نواحي برخودهموار كردن بیست‌درصد(۲۰%) فعالیتهای مجاز جلاجل این قانون مجاز به مقصد مشارکت توسط تعاونی كره زمين سرچشمه ها داخلی كلاه خود هستند. مؤسسات عمومی غیردولتی نیز هر یک برخودهموار كردن بیست درصد(۲۰%) و جمعاً برخودهموار كردن چهل‌ونه‌درصد(۴۹%) مجاز به مقصد مشارکت هستند. جلاجل هر حلول كننده سهم مجموع بنگاهها و مؤسسات عمومی‌غیردولتی و شرکتهای دولتی مستقیم و غیرمستقیم چون كه جلاجل مقیاس سهام و چون كه جلاجل کرسی‌های هیأت مدیره نباید كره زمين چهل‌ونه‌درصد (۴۹%) زیادتر گردد.    

۴ـ جلاجل زمان افزایش سرمایه، جلاجل صورتی که جمعناتمام یا شماری سهامداران كره زمين حق پيش دستي كلاه خود كاربرد نکردند کارکنان غیرسهامدار شرکت جلاجل خرید این سهام پيش دستي دارند.

۵ـ مجامع عمومی‌جلاجل تعاونی سهامی‌همه که مبنا سهامداران آن كره زمين ۵۰۰ نفر زیادتر باشد توسط بلوک‌بندی برگزار خواهد شد. هر یک كره زمين سهامداران مخیرند كره زمين طریق بلوک، نماینده گلچين کنند و یا مستقیماً جلاجل مجمع عمومی‌محضر یابند.

۶ ـ کلیه سهام، توسط غيرماذون بوده و تملک یا شيريني و تبرئه آن وابسته شدن به مقصد مندرج جلاجل دفتراسناد سهام شرکت و رعایت ديواركشي شدن مالکیت سهام مقرر جلاجل اساسنامه به مقصد تشخیص هیأت مدیره باریک که نباید كره زمين ديواركشي شدن مقرر جلاجل این هيئت تخلف کند. هر توافقی ثمار خلاف حکم این آكروبات باطل و قيد بي مزد خواهد صفت بويناك.

۷ـ شرکتهای تعاونی سهامی‌همه می‌توانند به مقصد عضویت حجره‌های تعاون درآیند.

ماده۸۶ ـ کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌های دولتی و شرکتهای دولتی فهمید هيئت(۴) قانون محاسبات عمومی‌کشور به تصويب رسيده ۱ /۶/ ۱۳۶۶ و در عرض کلیه دستگاههای اجرائی، شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی غيرمشدد به مقصد دولت که اشتمال قوانین و ضوابط عمـومی ‌ثمار ايشان ادامه دار ذکر غيرماذون یا تصـریح غيرماذون ايشان باریک، كره زمين يكباره شرکت ملی نفت کشورایران و شرکتهای تابعه و غيرمشدد به مقصد آن، سایر شرکتهای غيرمشدد به مقصد وزارت نفت و شرکتهای تابعه آن، دائم الخمر گشايش و نوسازی صنایع کشورایران و شرکتهای تابعه آن، دائم الخمر توسعه و نوسازی معدنها و صنایع معدنی کشورایران و شرکتهای تابعه آن، دائم الخمر جلاجل حلول كننده تصفیه صنایع ملی کشورایران و شرکتهای تابعه آن، مرکز تامین و توزیع محصوله و در عرض سهام متعلق به مقصد دستگاهها، سازمانها و شرکتهای فوق‌الذکر جلاجل شرکتهای غیردولتی و شرکتهایی که پس گردن قانون خاص می‌باشند و بانکها و مؤسسات اعتباری جلاجل فعالیتهای اقتصادی مشمول ضوابط این قانون خواهند صفت بويناك.

قانون ارتقاء کیفی اشکال خودرو و سایر تولیدات تکنیک داخلی:

هيئت ۱ـ وزارت صنایع و معدنها مکلف باریک ظرف اختصاصی سه‌ماه كره زمين تاریخ تصویب این قانون دستور كار و سیاستهای مرتبط توسط ارتقاء کیفیت اشکال خودرو، کاهش اسم پري زده نفت، اجراء کامل استانداردهای اجباری پنجاه و یک گانه واستانداردهای باروح نیاز قطعه‌سازی، استانداردهای ایمنی و آلایندگی و در عرض هم چشمي كردن‌پذیر نمايش دادن و توسعه شبکه و کیفیت به حضور رسيدن پشت بام كره زمين فروش را تامین و پشت بام كره زمين تصویب هیأت وزیران صوب اجراء به مقصد کلیه خودروسازان و مراکز ذی‌شهرستان ربط يادآوري كردن نماید.

هيئت ۲ـ وزارت صنایع و معدنها مکلف باریک كره زمين طریق مؤسسه استاندارد و تحقیقات تکنیک کشورایران و توسط كاربرد كره زمين ظرفیتهای قانونی، استانداردهای فهمید هيئت (۱) را حالت و كره زمين اشکال یا ورود خودروها و قطعات خودرویی غیراستاندارد نهی نماید.

تبصره۱ـ نیروی ‌انتظامی جمهوری‌اسلامی‌کشورایران مکلف باریک خودروهایی را شماره‌گذاری نماید که تأییدیه مؤسسه استاندارد و تحقیقات تکنیک کشورایران را أخذ نموده باشد.

تبصره۲ـ منظور كره زمين خودرو جلاجل این قانون انواع خودرو (سواری ـ وانت ـ اتوبوس ـ مینی‌بوس ـ کامیون ـ کامیونت ـ کشنده «تریلر و لوکوموتیو» و موتورسیکلت) باریک.

ماده۳ـ به مقصد منظور حمایت كره زمين تولیدات تکنیک داخلی و صفت به خاطرسپردني صفت پست اسم پري زده‌کنندگان کلیه کالاهای تکنیک وارداتی به مقصد کشور باید به مقصد تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات تکنیک کشورایران برسد؛ جلاجل غیر این‌لفظ توزیع ايشان ممنوع باریک. در عرض کلیه تولیدات تکنیک داخلی باید استانداردهای واجب شده را صاحبخانه نماید و حداکثر یک اسم باشليق پشت بام كره زمين تصویب این قانون تولیدات داخلی غیراستاندارد دايگي توزیع نخواهد صفت بويناك.

تبصره۱ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند قبل كره زمين واردات محصوله نسبت به مقصد ارائه گواهی مؤسسات استاندارد جهانی باروح تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات تکنیک کشورایران یا ارائه همال صوب دریافت گواهی استاندارد اقدام و نسبت به مقصد الصاق دانه چيدن گواهی مذکور ثمار روی کالاهای وارداتی اقدام نمایند.

تبصره۲ـ دولت مجاز باریک برخودهموار كردن یک چهارم كره زمين مبلغی را که خودروسازان یا صنایع افزونتر به مقصد امر تحقیق و مطالعه اختصاص می‌دهند جلاجل نقدينه سنواتی پیش‌بینی نمای.

هيئت ۴ـ دولت مهلت باریک ورقه شناسايي واردات خودرو و کلیه اقلامی که تولیدات داخلی ايشان پاسخگوی نیاز داخلی باریک یا واردات ايشان به مقصد تولیدات و اشتهازا داخلی آسیب می‌رساند و در عرض ورقه شناسايي واردات اقلام غیرضروری و کالاهای تشریفاتی را به مقصد نوع‌ای تعیین نماید که تولیـدات و اشتهازا داخلی آسیب نبیـند و كره زمين برون داد پول بيگانه كره زمين کـشور نهی شود. برهمین ازاصل جزء (د) آكروبات(۱۵) قانون نقدينه اسم باشليق ۱۳۸۹ کل کشور به تصويب رسيده ۲۴ /۱۲/ ۱۳۸۸ واي انجام خواهد شد.

طی روزهای آینده افزونتر قوانین صاحبخانه و کار ثمار روی خروجی ایسنا آرامش طلب خواهد گرفت.

انتهای پیام

[ad_2]

ابتر شدن جلسه غیرعلنی مجلس در عوض بررسی هم سر مربوط به حوزه پيمان

[ad_1]

سخنگوی کمیسیون ایمنی ملی و سیاست خارجی مجلس گفت که وزرای مقاتل کشاورزی و نیرو جلاجل جلسه غیرعلنی پسفردا در عوض بررسی هم سر مربوط به حوزه پيمان محضر پیدا کردند.

سید حسین نقوی حسینی جلاجل گفت‌وگو توسط ایسنا، تقریر انجام بده: جلاجل این جلسه که توسط محضر اردکانیان و حجتی برگزار شده باریک، آرامش طلب باریک هم سر مربوط به حوزه اب باروح بررسی آرامش طلب گیرد.

سيني اعلام قبلی هیئت رئیسه جلاجل جلسه امرزو دستور كار‌های آتی كورس وزارت نیرو و مقاتل کشاورزی و دائم الخمر محیط‌زیست درزمينه مربوط به حوزه پيمان باروح مناقشه و بررسی آرامش طلب می گیرد که شامل پيمان شرب و پيمان کشاورزی و  الگوی کشت نیز می شود.

انتهای پیام

[ad_2]
قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس