قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس
خانه / خارجی (صفحه 30)

خارجی

سیستم بانکی کشور مشکلات جدی داشته و دارد


به ‌دست آوردن امور اقتصادی و دارایی گفت: زمانی که تحریم‌ها به مقصد ما تحمیل شد توسط توجه به مقصد آسیب‌هایی که داشتیم، نتایج آن رشد منفی اقتصاد و نوسانات شدید جلاجل بازارگه صفت بويناك و دشمنان فکر نمی‌کردند بتوانیم این پیمان كريه را تحمل ناكردني‌کنیم اما توسط واپسین درست پیمان و هماهنگی درست و همدلی میان ارکان ديسيپلين و صبوری مردم پیمان تغییر انجام بده و رشد اقتصادی واحد وزن معادل شد و تورم بالای ۴۰ درصد فردا تک‌رقمی شده باریک.

به مقصد شرح احوال ایسنا، علی طیب نیا عصر فردا جلاجل دوازدهمین جلسه شورای اداری مدیر هرمزگان، توسط تعبیر اینکه باید كره زمين میراث باارزش ديسيپلين جمهوری اسلامی نگاهباني کنیم، ديباچه انجام بده: ملت کشورایران جلاجل پرتو وحدت و انسجام و توسط پیروی كره زمين رهبری جلاجل دوران دفاع مقدس موفق بودند و دشمنان دریافتند توسط تحمیل كلنجار نمی‌توانند ثمار اجامر ملت ما چيرگي يافتن کنند و ثمار این ازاصل كلنجار اقتصادی ثمار ما تحمیل کردند و جلاجل درافتادن تاریخ تحریم‌ها علیه کشورایران بی‌پيشينه بوده باریک.

اوی آدم كردن داد: به مقصد كنار زدن تحریم، کاهش شدید قیمت نفت را ثمار ما تحمیل می‌کردند و فکر می‌کردند كره زمين این طریق می‌توانند ثمار اجامر ملت ما مسلط شوند.

به ‌دست آوردن امور اقتصادی و دارایی افزود: وابستگی اقتصاد کشورایران به مقصد نفت و دولتی وجود داشتن اقتصاد کشورایران دونقطه طفره اصلی اقتصاد ماست که عدو نیز این طفره‌ها را بررسی کرده صفت بويناك.

طیب نیا توسط تأکید ثمار اینکه نباید نقاط قوت و قابلیت‌های كلاه خود را فراموش کنیم، تقریر انجام بده: زمانی که تحریم‌ها به مقصد ما تحمیل شد توسط توجه به مقصد آسیب‌هایی که داشتیم، نتایج آن رشد منفی اقتصاد و نوسانات شدید جلاجل بازارگه صفت بويناك و دشمنان فکر نمی‌کردند بتوانیم این پیمان كريه را تحمل ناكردني‌کنیم اما توسط واپسین درست پیمان و هماهنگی درست و همدلی میان ارکان ديسيپلين و صبوری مردم پیمان تغییر انجام بده و رشد اقتصادی واحد وزن معادل شد و تورم بالای ۴۰ درصد فردا تک‌رقمی شده باریک.

اوی آدم كردن داد: كره زمين سنه اولا تيرخور اصلی این دولت مقابله توسط رکود صفت بويناك و پایین با خود حمل كردن تورم پیمان را تعدادی فروغ اقتصادی مهيا می‌کند چون جلاجل جامعه‌ای که تورم فوق باشد فعالین اقتصادی نمی‌توانند تعدادی کار كلاه خود دستور كار‌ریزی کنند و دلیل اینکه به مقصد تورم پرداختیم و ثبت كننده جلاجل بازارگه سعر تعدادی ما بااستعداد صفت بويناك تأثیر آن جلاجل رشد اقتصاد و ایجاد اشتهازا بوده باریک.

به ‌دست آوردن امور اقتصادی و دارایی به يادماندني انجام بده: پیمان کاملاً نسبت به مقصد ماضي متفاوت باریک رشد اقتصادی امسال جلاجل شش‌ماهه اولا امسال رشدی قريب ۷٫four درصد داشته باریک و همه بخش‌های اقتصادی به مقصد‌سواي بخش اسم آفريدن رشد واحد وزن معادل دارند و برقراری فروغ جلاجل بخش اقتصاد موجب بهره ها اقتصادی تعدادی جامعه انجام خواهد شد.

طیب نیا به يادماندني انجام بده: تعدادی اسم باشليق‌های آینده تيرخور رشد اقتصادی هشت درصد را داریم و ارچه وحدت و همدلی ثمار جامعه حاکم باشد و منازعات سیاسی و هم چشمي كردن‌های انتخاباتی ثمار جامعه چيرگي يافتن نکند دستیابی به مقصد این رشد اقتصادی و بالاتر تعدادی کشور ما دايگي شكل پذيري باریک.

اوی اضافه انجام بده: امسال رشد نتیجه کشور به مقصد دیدگاه وزن جلاجل ۹ ماهه قريب ۳۰ درصد بوده و به مقصد دیدگاه قیمت جايز شمردن ۲۴ درصد بوده باریک که داغ جا می‌دهد مبارزه زیادی داشته‌ایم و مقایسه توسط سایر کشورهای كره ارض جلاجل این دورودورنگ کسادی، کشور ما بهترین عملکرد را سيني اعلام بانک جهانی جلاجل میان کشورهای نفتی كره ارض داشته باریک.

به ‌دست آوردن امور اقتصادی و دارایی تعبیر انجام بده: ارچه به مقصد توانایی‌های خودآگاه باشیم و ثمار ازاصل دانايي دستور كار‌ریزی کنیم می‌توانیم پیمان بهتری داشته باشیم.

طیب نیا به يادماندني انجام بده: فردا علی‌رغم کاهش قیمت نفت رشد اقتصادی ۷٫four درصد داریم و امسال به مقصد‌صفت منسوب به طوس ميانه بالا زیاد كره زمين ۷۰۰ هزار نفر به مقصد اشتهازا کشور اضافه‌شده باریک.

اوی ديباچه انجام بده: جلاجل همه کشور نرخ مشارکت یعنی افرادی که قادر به مقصد کار و جلاجل جستجوی کار هستند  جلاجل حلول كننده افزایش باریک که یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جلاجل شش ماه اولا امسال به مقصد بازارگه کار ما اضافه‌شده باریک که داغ جا می‌دهد باید مبارزه زیادتر و رشد اقتصادی بالاتر داشته باشیم.

به ‌دست آوردن امور اقتصادی و دارایی گفت: واپسین‌ها داغ جا می‌دهد كورس عملي ساختن دولتی وجود داشتن و نفتی وجود داشتن عملي ساختن پایین وجود داشتن رشد اقتصاد کشور دررهن بوده باریک و ارچه می‌خواهیم جلاجل بلندمدت به مقصد رشد اقتصادی درخور اطفال برسیم باید ثمار این كورس عملي ساختن چيرگي يافتن کنیم.

طیب نیا توسط اشارت به مقصد سهم بالای نفت جلاجل درآمدهای ارزی و نقدينه دولت، تاکید انجام بده: تعدادی رفع این مشکل باید به مقصد سمت توسعه نتیجه غیرنفتی برویم و كره زمين اسم باشليق ماضي میانی تجاری غیرنفتی کشورایران واحد وزن معادل شده و كره زمين واردات ما زیادتر شده باریک.

اوی اضافه انجام بده: جلاجل سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و دستور كار ششم به مقصد‌درستی پیش‌بینی‌شده که باید سهم مالیات را جلاجل نقدينه افزایش دهیم و درآمد نفتی باید محض اين كه بازدادن تسهیلات به مقصد بخش خصوصی شود و دولت باید درآمدهای كلاه خود را كره زمين مقام مالیات تنظیم کنیم.

به ‌دست آوردن امور اقتصادی و دارایی ديباچه انجام بده: مطرود گشتن اجتماع مالیاتی جلاجل کشور جلاجل حلول كننده اجراست و توفیقات نیکویی نیز داشته باریک که این مطرود گشتن می‌تواند تيرخور ما را جلاجل دستیابی به مقصد یک ديسيپلين مالیاتی عادلانه که درآمد واجب شده را تعدادی دولت داشته باشد، ثابت شدن کند.

طیب نیا دولتی وجود داشتن را افزونتر مشکل اقتصاد کشورایران حالی و تقریر انجام بده: جلاجل سیاست‌های مايه ۴۴ صوب ثمار این باریک که دولت کوچک‌نمناك شود و اشکال و فعالیت‌های اقتصادی به مقصد بخش خصوصی واگذار شود و این سیاست‌ها تنظیم‌شده و مکلفیم شرکت‌های دولتی را به مقصد مردم واگذار کنیم.

اوی به يادماندني انجام بده: یکی كره زمين شرکت‌هایی که كره زمين ماضي جلاجل فهرست واگذاری آرامش طلب داشت آلومینیوم المهدی صفت بويناك که كره زمين پیش كره زمين دولت یازدهم جلاجل پیوست قانون نقدينه جلاجل فهرست واگذاری آرامش طلب داشت و مکلف بودیم این شرکت را واگذار کنیم و هشت شهر بار این شرکت به مقصد مزایده رفته صفت بويناك که جلاجل آن کشف قیمت به مقصد‌لفظ واقعی لفظ می‌گیرد و مزایده آخركار این شرکت که زیان ده بوده باریک و یکی كره زمين موفق‌ترین واگذاری‌هایی که جلاجل اسم باشليق‌های اخیر لفظ گرفته واگذاری آلومینیوم المهدی بوده باریک.

به ‌دست آوردن امور اقتصادی و دارایی اضافه انجام بده: هیئت داوری نیز اعلام انجام بده که واگذاری این شرکت غير اشکال بوده باریک و یکی كره زمين پیمان صفت به خاطرسپردني اشتهازا بوده باریک.

طیب نیا گفت: واگذاری بنگاه‌ها به مقصد بخش خصوصی كره زمين سیاست‌هایی باریک که مقام معظم رهبری كنار زدن می‌کنند و جلاجل کنار واگذاری مالکیت باید پیمان به شدني محیط حاصل کردن‌وکار را نیز مهيا کنیم.

اوی اضافه انجام بده: قوانین و ضوابط مخل اقتصاد و حاصل کردن‌وکار و سرمایه‌گذاری جلاجل حلول كننده شناسایی هستند و جلاجل پی حذف شدني این قوانین هستیم.

به ‌دست آوردن امور اقتصادی و دارایی افزود: مدعا ما كره زمين بخش خصوصی این باریک که تعدادی رفع مشکلات كلاه خود راهکار ارائه دهند و یکی كره زمين نهادهایی که به مقصد‌نكراء مشکل دارد ديسيپلين بانکی کشور باریک و مردم توقف دارند نیازهای کشور به مقصد سرچشمه ها کشورمالی را تأمین کند و نرخ‌های سود بالای ۲۰ درصد را هیچ حاصل کردن‌وکاری قادر به مقصد بازدادن نیست و بااین‌صور بانک‌ها جلاجل فعالیت‌های كلاه خود پستان می‌دهند.

طیب نیا گفت: مطالبات بانک‌ها كره زمين دولت و بخش خصوصی هرکدام ۱۰۰ هزار میلیارد ده هزار دينار باریک و سیستم بانکی ما مشکلات جدی داشته و دارد و ما به مقصد كنار زدن گدازش این مشکل بوده‌ایم.

اوی تعبیر انجام بده: توقف داریم بخش خصوصی و دانشگاهیان درزمینهٔ رفع مشکلات بانکی به مقصد ما پیشنهاد دهند و دستور كار جامعی جلاجل این راستا داشته‌ایم و ۲۰ هزار میلیارد ده هزار دينار افزایش سرمایه جلاجل بانک‌ها خواهیم داشت چون برخودهموار كردن بانک راه نیفتند مشکلات اقتصادی گدازش نمی‌شود و باید كره زمين زروسيم كاربرد بهینه کنیم و درمجموع اقداماتی پیش‌بینی‌شده برخودهموار كردن سیستم بانکی پویا و کارآمدی داشته باشیم.

به ‌دست آوردن امور اقتصادی و دارایی تاکید انجام بده: دستیابی به مقصد رشد اقتصادی مستمر و پایدار دايگي شكل پذيري باریک و باید روحیه جهادی و همدلی و هم‌زبانی و کار و کوشش مستمر جلاجل این راستا داشته باشیم و ارچه بهره ها ملی تعدادی ما مايه باشد حتماً موفق خواهیم صفت بويناك.

انتهای پیام

آمادگی راه پولادين به مقصد منظور جابجایی مسافران جلاجل پی مسدود كشته شدن مسیرهای مواصلاتی

قطار

راه پولادين به مقصد دلیل  مسدود كشته شدن مسیرهای مواصلاتی جلاجل پی بارش برف آلود جلاجل اطلاعیه ای  اعلام امادگی  در عوض منظور خدمتگزاري رسانی به مقصد مسافران خبرداد.

به مقصد شرح احوال ایسنا، دراطلاعیه  روابط عمومی راه پولادين جمهوری اسلامی کشورایران  وارد به ذهن باریک : باتوجه به مقصد بارش شدید برف آلود جلاجل ۲۱ مدیر کشور كره زمين يكباره محورهای مدیر های آذربایجان شرقی و غربی، شهرستان اصفهان، البرز، شهر تهران، قزوین، زخمي شدن رضوی و شمالی، زنجان، سواره، قم، لرستان، مازندران، مرکزی و یزد،راه پولادين کشور نسبت به مقصد جابه جایی مسافران وانتقال متقاضیان جلاجل جمعناتمام محورها اعلام آمادگی می کند.

درحال موجودي۲۲ مدیر کشور به مقصد شبکه سراسری ریلی متصل هستند.

انتهای پیام

جلاجل چهارمین همایش صنعت خودروی کشورایران چون كه گذشت؟


رياورزيدن همایش‌های برج میلاد جلاجل پایتخت کشورایران، فردا میزبان برگزاری چهارمین همایش بین‌المللی صنعت خودروی کشورایران صفت بويناك که جلاجل این مراسم خبرهای عنایت در عوض خودروی کشورایران و مشتریان آن كره زمين يكباره انعقاد شش قرارداد جلاجل صنعت خودرو توسط شرکت‌های خارجی، گشايش فعالیت‌های رنو جلاجل کشورایران، نمایش پژو ۲۰۰۸ برخودهموار كردن قبل كره زمين نوروز جلاجل کشورایران، امضای قرارداد کشورایران خودرو توسط یک شرکت طراحی ایتالیایی- آلمانی و نمایش سه محصول جدید سیتروئن جلاجل کشورایران صفت بويناك.

به مقصد شرح احوال ایسنا، چهارمین همایش بین‌المللی صنعت خودروی کشورایران صبح فردا، كره زمين قريب زمان سنج ۱۰ صبح توسط محضر مسئولان دولتی، مدیران رديف نظامي‌های خودروسازی ایرانی و خارجی و زیاد كره زمين ۵۰۰ مهمان خارجی كره زمين کشورهای مختلف كره زمين يكباره کشورآلمان، کشورفرانسه، کره‌جنوبی، کشورژاپن و کشوراسپانیا ابتر شدن به مقصد کار انجام بده.

انعقاد ۶  قرارداد جلاجل صنعت خودرو توسط شرکت‌های خارجی

جلاجل ابتدای این همایش محمدرضا معظمی، رئیس دائم الخمر گشايش و نوسازی صنایع کشورایران (ایدرو) طي اشاعت به مقصد انعقاد شش قرارداد توسط خودروسازان خارجی، تقریر انجام بده: جلاجل کشورایران به مقصد ازای هر ۲۱۰ نفر یک خودرو صور دارد و این جلاجل حالی باریک که این آمار جلاجل كره ارض یک خودرو به مقصد ازای هر ۱۲۰ نفر باریک.

اوی توسط تعبیر اینکه برخودهموار كردن پایان اسم باشليق جاری اشکال انواع خودرو جلاجل کشور به مقصد یک میلیون و ۳۰۰ هزار نظام ارباب رعيتي خواهد رسید، گفت: كره زمين يكباره شرکت‌های خارجی که کشورایران توسط آن‌ها جلاجل حلول كننده انعقاد قرارداد باریک، بنز باریک که برخودهموار كردن پایان اسم باشليق جاری قرارداد كلاه خود را توسط شریک داخلی توضيحات خواهد انجام بده.

معظمی جلاجل این همایش كلام باریک که انتقادهایی که مردم نسبت به مقصد صنعت خودروی کشورایران دارند، به مقصد این دلیل باریک که توقف بیشتری كره زمين این صنعت دارند و جلاجل اسم باشليق‌های آنیده ثمره تصمیمات فردا مدیران این اظهاروجود مشخص خواهد شد.

رئیس هیات عملي ساختن ایدرو به يادماندني انجام بده: جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۶، ۹۳ میلیون نظام ارباب رعيتي خودرو جلاجل كره ارض اشکال شد که بها کشورمالی صنعت خودرو جلاجل كره ارض قريب ۲۰۰۰ میلیارد دلار بوده که جلاجل قريب ۵۰۰ میلیارد دلار نیز صنایع خودروسازی به مقصد دولت‌ها جلاجل كره ارض مالیات داده‌بضع.

فعالیت‌های رنو جلاجل کشورایران گشايش می‌یابد

جلاجل آدم كردن این مراسم، برنارد کامبیر، قائم مقام ارشد رنو، کشورایران را جرز اصلی در عوض توسعه هم‌پیشگی‌های این شرکت جلاجل كره ارض خواند و گفت که شرکت رنو مایل به مقصد به شدني ساختارهای صنعت خودرو توسط مشارکت کشورایران باریک.

اوی توسط تعبیر اینکه کیفیت یکی كره زمين مولفه‌های اصلی فعالیت رنو جلاجل کشورایران باریک، به يادماندني انجام بده: فروش رنو جلاجل اسم باشليق ماضي میلادی جلاجل کشورایران رشد عنایت داشته باریک.

کامبیر توسط تعبیر اینکه جلاجل کشورایران روال مشتریان نیز مثل افزونتر نقاط كره ارض جلاجل حلول كننده تغییر باریک، به يادماندني انجام بده: جلاجل ماضي زیادتر مشتریان به مقصد شیوه‌های سنتی خرید خودرو متکی بودند، جلاجل حالی که هم‌اکنون قريب ۵۰ درصد مشتریان كره زمين اینترنت در عوض این منظور كاربرد می‌کنند.

قائم مقام ارشد رنو توسط تاکید ثمار اینکه کیفیت فعاليت ها پشت بام كره زمين فروش خودرو جلاجل کشورایران باید ارتقا یافته و رضایت مشتریان جلب شود، اظهارکرد: آموزش پرسنل فعال جلاجل فعاليت ها پشت بام كره زمين فروش خودرو جلاجل کشورایران و بهینه‌سازی ارائه فعاليت ها كره زمين يكباره اقدامات آتی رنو جلاجل صنعت خودروی کشورایران خواهد صفت بويناك.

رئیس تين قطعه‌سازان کشورفرانسه نبا داد: امضای سه یادداشت درك متقابل هم‌پیشگی توسط کشورایران

در عرض موگه، رئیس تين قطعه‌سازان کشورفرانسه جلاجل این همایش كره زمين امضای سه یادداشت درك متقابل هم‌پیشگی توسط کشورایران جلاجل مربوط به حوزه صنعت قطعه‌سازی نبا داد.

اوی توسط تعبیر اینکه مدیران ۹۰ شرکت فرانسوی جلاجل همایش فردا جلاجل کشورایران شرکت کردند، به يادماندني انجام بده: این همایش مجال مهلت مناسبی در عوض آشنا كره زمين قابلیت‌های تکنیک کشورایران و ارتقاء هم‌پیشگی‌ها باریک.

رئیس تين قطعه‌سازان کشورفرانسه تاکید انجام بده: تين قطعه‌سازان کشورفرانسه جلاجل اسم باشليق ماضي زیاد كره زمين سه‌ و نیم میلیارد یورو فروش داشته باریک.

سفیر کشورکره جنوبی: کشورایران شریکی قدرتمند و دايگي اطمینان در عوض اشکال مشترک باریک

سخنگوی بعدی این مراسم کیم سونگ هو، سفیر کره‌جنوبی جلاجل کشورایران صفت بويناك که گفت: کشورایران به مقصد زودی جایگاه دايگي توجهی جلاجل صنعت خودروسازی خواهد داشت.

اوی کشورایران توسط اشاعت به مقصد خواهد شد ۸۰ میلیونی کشورایران، این کشور را بازاری مهتر توسط قوچ خرید دايگي توجه حالی و این فهمید را باروح توجه جمعناتمام شرکت‌های خارجی ديباچه انجام بده.

سفیر کشورکره جنوبی جلاجل کشورایران آدم كردن داد: کشورایران فرد جایی در عوض فروش خودرو و قطعات نیست، بلکه کشورایران یک شریک بسیار قدرتمند و دايگي اطمینان در عوض اشکال مشترک باریک.

اوی افزود: ما تصمیم داریم مردم كورس کشور کشورایران و کره‌جنوبی را به مقصد هم نزدیک کنیم و این باعث انجام خواهد شد مبارزه‌های زیادی جلاجل این مربوط به حوزه اعمال دهیم.

پژو ۲۰۰۸ قبل كره زمين نوروز جلاجل کشورایران نمایش انجام خواهد شد

روح فیلیپ اینپاراتو، مدیرعامل پژو نیز جلاجل این مراسم كره زمين نمایش پژو ۲۰۰۸ به مقصد ديباچه جدیدترین نسل كره زمين خودروهای پژو قبل كره زمين نوروز جلاجل کشورایران نبا داد و گفت: اشکال پژو ۲۰۰۸ كره زمين قريب یک ماه پیش جلاجل اروپا ابتر شدن شده باریک.

اوی توسط تعبیر اینکه پژو ۳۰۱ جدید و پژو ۲۰۸ جدید نیز جلاجل کشورایران نمایش خواهند شد، گفت: این خودروها جدیدترین نسل كره زمين خودروهای اشکال پژو جلاجل كره ارض هستند.

مدیرعامل پژو افزود: تاکنون زیاد كره زمين شش میلیون نظام ارباب رعيتي انواع خودروی پژو كره زمين يكباره پژو ۴۰۵، پارس، ۲۰۶ و ۲۰۷ كره زمين صیانت شریک ما – کشورایران‌خودرو – جلاجل کشورایران اشکال شده و توسط تشکیل شرکت مشترک کشورایران‌خودرو و پژو به مقصد غيرماذون «ایکاپ» هم‌پیشگی‌های ما توسط کشورایران واصل محب تآميز جدیدی شده و جلاجل آینده نیز گشايش خواهد یافت.

اوی در عرض گفت: پس ازآن كره زمين خودروی ۲۰۰۸ خودروی پژو ۳۰۱ و پشت بام كره زمين آن پژو ۲۰۸ واصل بازارگه کشورایران خواهد شد.

امضای قرارداد کشورایران خودرو توسط یک شرکت طراحی ایتالیایی- آلمانی

جلاجل آدم كردن این همایش، هاشم یکه زارع، مدیرعامل رديف نظامي تکنیک کشورایران‌خودرو كره زمين انعقاد قرارداد هم‌پیشگی توسط یک شرکت طراحی خودروی ایتالیایی – آلمانی ظرف یک ماه آینده نبا داد و گفت: این قرارداد در عوض اشکال پلتفرم ملی جلاجل کشورایران و قطعاتی چون موتور، گیربکس و اکسل خواهد صفت بويناك.

اوی توسط تعبیر اینکه جلاجل این قرارداد زنجیره کامل اشکال پلتفرم دیده شده و تبرئه فناوری و بومی سازی نیز جلاجل آن لفظ خواهد گرفت، به يادماندني انجام بده: این قرارداد بااستعداد‌ترین قرارداد تاریخ صنعت خودروی کشورایران در عوض اشکال پلتفرم ملی خواهد داد.

مدیرعامل رديف نظامي تکنیک کشورایران‌خودرو نبا داد: جلاجل اسم باشليق ۱۴۰۴ کشورایران باید به مقصد جایگاه پنجم اشکال خودرو جلاجل آسیا دستگاه بافندگي یابد برخودهموار كردن جلاجل این اسم باشليق فرد جلاجل کشورایران‌خودرو یک میلیون و ۸۰۰ هزار نظام ارباب رعيتي خودرو اشکال خواهد شد.

او آدم كردن داد: جلاجل اسم باشليق ۲۰۲۵ مبنا خودروهای جلاجل حلول كننده عبورومرور جلاجل كره ارض به مقصد یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون نظام ارباب رعيتي افزایش خواهد یافت.

مدیرعامل رديف نظامي تکنیک کشورایران خودرو افزود: کشورایران و کشورهای همسایه قريب ۵۷۵ میلیون نفر خواهد شد دارند و ۸۴ درصد سهم اشکال خودرو جلاجل این شهربان متعلق به مقصد کشورایران باریک.

نمایش محصولات سایپا جلاجل صفت ديوان سالار محصوله

مهدی جمالی، مدیرعامل رديف نظامي خودروسازی سایپا نیز جلاجل این همایش كره زمين نمایش محصولات این شرکت جلاجل صفت ديوان سالار محصوله نبا داد و اظهارکرد: فروش محصولات سایپا جلاجل صفت ديوان سالار محصوله به مقصد زودی اعمال خواهد شد و سراتو نیز جلاجل صفت ديوان سالار پذیرفته شده باریک.

اوی توسط تعبیر اینکه به مقصد زودی اوراق فروش محصولات سایپا جلاجل صفت ديوان سالار نمایش انجام خواهد شد، به يادماندني انجام بده: هفته آینده نیز ۶۰۰ میلیارد ده ريال اوراق مرابحه جدید جلاجل صفت ديوان سالار منتشر خواهد شد.

او آدم كردن داد: جلاجل آدم كردن تنقیح ساختارگرايي کشورمالی رديف نظامي خودروسازی سایپا برخودهموار كردن پایان امسال خبرهای عنایت در عوض سهامداران خواهیم داشت؛ به مقصد نوع‌ای که پایان امسال رديف نظامي سایپا به مقصد سود عملیاتی خواهد رسید.

اوی توسط تعبیر اینکه برخودهموار كردن پایان اسم باشليق جاری ساینای اتوماتیک توسط کمترین قیمت نمایش خواهد شد، به يادماندني انجام بده: خودروی ۲۱۲ نیز توسط طراحی جدید نمایش خواهد شد.

مدیرعامل رديف نظامي خودروسازی سایپا آدم كردن داد: در عوض اولین شهر بار جلاجل کشور برند قطعات یدکی جلاجل رديف نظامي سایپا توسط غيرماذون سیپارت طراحی و به مقصد بازارگه نمایش خواهد شد.

جمالی آدم كردن داد: بعضا می‌گویند شرکت سایپا کاشان كم ارزش یا گران فروخته شده جلاجل حالی که این شرکت توسط قیمت کارشناسی رسمی جمهوری اسلامی کشورایران قیمت‌گذاری شده باریک.

اوی تاکید انجام بده: جلاجل مذاکرات توسط رديف نظامي سیتروئن این شرکت پذیرفت ۳۰ درصد نتیجه خودروهای مشترک تولیدی توسط سایپا را جلاجل شبکه جهانی كلاه خود اعمال دهد.

مدیرعامل رديف نظامي خودروسازی سایپا، به يادماندني انجام بده: اشکال سایپا که جلاجل اسم باشليق‌های ماضي به مقصد عددهای غیرقابل قبول يوميه ۸۰۰ نظام ارباب رعيتي رسیده صفت بويناك، هم‌اکنون به مقصد يوميه ۲۵۰۰ افزایش یافته باریک.

نمایش سه محصول جدید سیتروئن جلاجل کشورایران

یکی افزونتر كره زمين بااستعداد‌ترین رویدادهای چهارمین همایش بین‌المللی صنعت خودروی کشورایران نمایش سه محصول جدید شرکت خودروسازی سیتروئن جلاجل کشورایران جلاجل آینده نزدیک صفت بويناك که مدیرعامل این شرکت آن را اعلام انجام بده.

لیندا جکسون، تقریر انجام بده: خودروهای ما که جلاجل کارخانه کاشان اشکال خواهند شد، به مقصد‌روزترین خودروهای اشکال شده جلاجل کشورایران خواهند صفت بويناك و جلاجل بالاترین کیفیت آرامش طلب خواهند داشت.

اوی توسط تعبیر اینکه توسط توجه به مقصد کیفیت فوق و قیمت درخور اطفال محصولات تولیدی جلاجل کاشان، ۳۰ درصد آن صادر خواهد شد، به يادماندني انجام بده: سه محرزشدن سیتروئنی که جلاجل کشورایران اشکال خواهد شد، همه كره زمين نسل جدید به مقصد این محصولات خواهد صفت بويناك و برخودهموار كردن ۷۰ درصد داخلی‌سازی خواهند شد.

مدیرعامل سیتروئن آدم كردن داد: خودروهای سیتروئن تولیدی جلاجل کشورایران جلاجل حد استاندارد آلایندگی یورو ۶ خواهند صفت بويناك.

اوی تاکید انجام بده: خودرو  CBU C۴ (دردسترس) نیز امسال جلاجل کشورایران نمایش خواهد شد.

به ‌دست آوردن صنعت، كان و تجبر: قرارداد توسط رنو جلاجل محب تآميز نهایی باریک

سخنگوی پایانی این مراسم، محمدرضا نعمت‌زاده، به ‌دست آوردن صنعت، كان و تجبر صفت بويناك که كره زمين نهایی توافق داشتن قرارداد مشارکت دائم الخمر گشايش و نوسازی صنایع کشورایران و شرکت رنو نبا داد.

اوی توسط تعبیر اینکه توسط هیات کره‌جنوبی درستكاري کردم و صریحاً گفتم که ارچه بازارگه کشورایران را می‌خواهید باید جلاجل کشورایران سرمایه‌گذاری کنید، به يادماندني انجام بده: آن‌ها ظاهراً دارند كله دار عقلايي می‌آیند و توسط کرمان‌خودرو توافقی کرده‌بضع که حكماً ما كره زمين آن راضی نیستیم و نباید فکر کنند که اینجا احكام بازارگه آن‌هاست، بلکه باید به مقصد سرمایه‌گذاری و اشکال مشترک بپردازند.

نعمت‌زاده آدم كردن داد: كره زمين خودروسازان می‌خواهم نسبت به مقصد ارتقاء فعاليت ها فروش و پشت بام كره زمين فروش كلاه خود اقدام کنند کمک مردم نسبت به مقصد آنچه كره زمين ما می‌بینند اتفاقات می‌کنند خير آنچه که ما متحد شدن داریم مردم بگویند.

اوی افزود: زمانی که فعالیت‌ كلاه خود را ابتر شدن کردم، انتقادات نادرستی كره زمين صنعت خودرو لفظ می‌گرفت که حكماً صنعت خودرو مستحق این انتقادات نيستي.

به ‌دست آوردن صنعت، كان و تجبر توسط اشاعت به مقصد برگزاری پنجمین همایش بین‌المللی صنعت خودرو کشورایران جلاجل اسم باشليق آینده تقریر انجام بده: حكماً ما آرامش طلب باریک بازنشسته شویم و کارهایمان را هم کرده‌ایم ولی این همایش‌ها باید آدم كردن یابد و منبرها نیز برخودهموار كردن هست هستم جلاجل این دستور كار‌ها شرکت خواهم انجام بده.

نعمت‌زاده گفت: گزارشی را كره زمين نارضایتی مردم كره زمين فعاليت ها پشت بام كره زمين فروش خواندم که ۲۵ درصد آن به مقصد دلیل کمبود و نيستي قطعات یدکی صفت بويناك. گدازش این مشکلات آسايش خواه بوده و فرد به مقصد انضباط مدیریتی نیاز دارد.

اوی توسط تعبیر اینکه اسم باشليق آینده استاندارد آلایندگی خودروها باید به مقصد یورو ۵ ارتقاء یابد، به يادماندني انجام بده: جلاجل اسم باشليق‌های ماضي توسط ارتقاء استاندارد آلایندگی به مقصد یورو ۴، یک میلیون پريان كره زمين معیار آلایندگی خودروها کم‌شده شده باریک.

به ‌دست آوردن صنعت، كان و تجبر گفت: اسم باشليق ماضي یک مجموعه آدم مغرض کمپینی را راه انداختند که خودرو نخرید چون ایراد دارد. منبرها این فهمید را چندانكه كنار زدن کردم برخودهموار كردن آن خائنان را پیدا کردم و شرح احوال آن را به مقصد رئیس‌جمهوری نیز دادم.

اوی تاکید انجام بده: فهمید این صفت بويناك که ايشان دیدند خودرو عملي ساختن فروغ و شکوفایی اقتصاد باریک و قبل كره زمين انتخابات می‌خواستند این بخش را دستخوش مشکل کنند که حكماً کور خواندند و توسط اقدامات ما و توسط بازدادن تسهیلات خرید خودرو ۱۳۰ هزار نظام ارباب رعيتي خودرو فروخته شده و توق ايشان خنثی شد.

انتهای پیام

یارانه كولاك‌ سه‌شنبه ليمو واریز انجام خواهد شد


هفتاد و هشتمین محب تآميز كره زمين یارانه های نقدی زمان سنج ۲۴ سنه سه‌شنبه همزمان توسط ٢٦ كولاك ماه به مقصد شمار سرپرستان اهل خانه واریز انجام خواهد شد.

به مقصد شرح احوال ایسنا، یارانه كولاك ماه مثل شش سالی که كره زمين وام گذاري آن می‌گذرد، همچنان رقم ٤٥ هزارو ٥٠٠ ده ريال به مقصد ازای هر نفر باریک. این صفت تبليغاتچي در عوض اسم باشليق آینده نیز تغییری نخواهد انجام بده.

ثمار ازاصل بازپسین آمار اعلامی جلاجل حلول كننده موجودي بین ٧٦ برخودهموار كردن ٧٧ میلیون نفر یارانه نقدی دریافت می‌کنند که جلاجل مجموع جلاجل هر ماه هزینه ای قريب ٣٤٠٠ میلیارد ده ريال را به مقصد دولت تحمیل می‌کند.

انتهای پیام

بسته اخبار اقتصادی ایسنا در روز ۲۲ بهمن


«نحوه معافیت بدهکاران تا ١٠٠ میلیون از سود بانکی»، «افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی با افزایش ۶۰۰ تنی ظرفیت اسکله ماهشهر»، «وارد شدن شش واگن جدید به ناوگان تا نوروز ۹۶»، «سرنوشت توپولوف‌های زمین‌گیر»،«برای پراید و پژو ۴۰۵ جایگزینی نداریم»،«افزایش ۱۰ هزار تومانی نرخ نیم و ربع سکه»، « احتمال افشای نام مدیران متخلف شرکت‌های بورسی» و « جانمایی ۸۰ درصد از پلاسکونشینان در مجتمع نور» از جمله عناوین مهم‌ترین اخبار اقتصادی امروز ( ۲۲ بهمن) ایسنا بود.

به گزارش ایسنا، گزیده‌ای از اخبار اقتصادی امروز (جمعه) ایسنا برای مرور در ادامه آمده است که با کلیک روی لینک آن، متن کامل خبر در دسترس خواهد بود.

صنوف مانع پلمب پلاسکو شدند/تهران ۴۸هزار کارگاه دارد ۸۰ بازرس!

یک عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار می‌گوید: در حادثه پلاسکو عده‌ای همه چیز را گردن وزارت کار می‌اندازند و از مسئولیتهای خود شانه خالی می‌کنند، در حالی که بازرسان به این ساختمان مراجعه کرده و اخطارهای لازم را داده بودند و اگر برخی مسایل نبود آن را پلمب هم می‌کردند.

نحوه معافیت بدهکاران تا ١٠٠ میلیون از سود بانکی

سرانجام در فاصله ۴۰ روز مانده تا پایان سال شرایطی فراهم شد تا بدهکاران بانکی که تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان بدهی دارند بتوانند براساس ضوابطی مشخص با پرداخت کامل بدهی خود به طور نقدی، از بخشش سود این تسهیلات و همچنین معافیت جریمه‌های متعلقه به آن بهره‌مند شوند.

الزام قانونی به تضمین خدمات خودرویی!

براساس قانون مصوب دولت تمام خودروسازان و واردکنندگان خودرو موظفند صحت و کیفیت خدمات ارائه شده در شبکه خدمات پس از فروش خود را تا مدت معینی تضمین کنند.

ادامه گران‌فروشی گوشت در سکوت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان!

در حالیکه مدت‌هاست گرانی در بازار گوشت قرمز گریبانگیر مصرف‌کنندگان شده است، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این باره سکوت اختیار کرده است.

افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی با افزایش ۶۰۰ تنی ظرفیت اسکله ماهشهر

معاون شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران از افزایش ظرفیت اسکله ماهشهر از یک میلیون ۴۰۰ تن به دو میلیون تن در ماه با ساخت دو سکوی جدید خبر داد.

وارد شدن ۶ واگن جدید به ناوگان تا نوروز ۹۶/ واردات واگن نداریم

مدیرعامل شرکت ریلی با بیان این‌که با بستن قراردادهای رسمی با واگن‌سازان داخلی ناوگان ریلی با سرعت بیشتری نوسازی خواهد شد از اضافه شدن شش واگن جدید به ناوگان کشور تا پیش از پایان سال جاری و تعطیلات نوروز ۱۳۹۶ خبر داد.

سرنوشت توپولوف‌های زمین‌گیر چه می‌شود؟

از سال ۱۳۸۹ که با حکم رسمی هیات دولت پرواز هواپیماهای روسی توپولوف در آسمان ایران متوقف شد، ایرلاین‌هایی که این هواپیماها را خریداری کرده بودند با مشکلاتی در حفظ و نگهداری آنها و البته محاسبه هزینه‌های به وجود آمده پس از زمین‌گیری این هواپیماها دست و پنجه نرم می‌کنند.

افزایش قیمت مرغ طبیعی است/ حداکثر قیمت شب عید ۷۵۰۰ تومان

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی به تشریح دلایل افزایش گوشت مرغ در مدت اخیر پرداخت و تصریح کرد در این مقطع از سال به دلیل بالا رفتن تقاضا، طبیعی است که تا حدودی قیمت‌ها افزایش یابد اما به نظر نمی‌رسد برای بازار شب عید هر کیلوگرم گوشت مرغ یش از ۷۵۰۰ تومان فروخته شود.

زور تحریم به تجارت ۱۰ ساله ایران و پاکستان نرسید/ صادرات بالاتر از واردات

تجارت ۱۰ ساله ایران و پاکستان از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۴ به گونه‌ای رقم خورده که این مسئله تحت تاثیر تحریم‌های وضع شده علیه ایران نبوده و همواره صادرات ایران به این کشور فراتر از واردات بوده است.

برای پراید و پژو ۴۰۵ جایگزینی نداریم/ تولید ادامه دارد

در حالیکه طبق گفته مسئولان و بر اساس قانون، باید خط تولید اتومبیل‌هایی که ۱۰ سال از عمر آنها می‌گذرد، متوقف شود، با گذشت بیش از یک دهه از آغاز خط تولید “پراید” و “پژو ۴۰۵ ” عزم و اراده‌ای در این راستا وجود ندارد و دو خودروی مذکور کماکان بی‌رقیب در کشور تولید خواهند شد.

مخالفت با افزایش قیمت در آرایشگاه‌های مردانه + نرخ‌های مصوب

رییس اتحادیه آرایشگران مردانه تهران ضمن اعلام نرخ‌ مصوب انواع خدمات در آرایشگاه‌ها گفت: به دلیل مخالفت وزارت صنعت با افزایش نرخ در آرایشگاه‌های مردانه، طی دو سال اخیر نرخ رسمی از طرف اتحادیه اعلام نشده‌ که باعث هرج و مرج در بازار آرایشگران شده‌ است.

افزایش ۱۰ هزار تومانی نرخ نیم و ربع سکه

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران به تشریح وضعیت بازار داخلی و جهانی طلا و سکه پرداخت و عنوان کرد که قیمت قطعات کوچک سکه به دلیل بالا رفتن تقاضای آن ها روند صعود پیدا کرده است.

نام مدیران متخلف شرکت‌های بورسی افشا می‌شود؟

رییس سازمان بورس به تازگی اعلام کرده که برای رسیدگی به تخلفات برخی از شرکت‌های بورسی که سعی می‌کنند مخالف قانون تجارت، حق تقدم‌های استفاده نشده را به نفع سهامدان عمده به پایین‌ترین قیمت ممکن حراج کنند، کارگروهی تشکیل داده است تا بعد از اینکه به قطعیت رسید، نام آن‌ها را افشا کند.

تعطیلی چند معدن بزرگ در مشهد با دستور قضایی

برخی معادن بزرگ سنگ‌های تزئینی در مشهد با دستور مقام قضایی و با ایرادات زیست محیطی تعطیل شدند.

پلاسکونشینان همچنان درگیر جانمایی در نور/ اعتراض‌ها بالا گرفت

در حالیکه جانمایی کسبه آسیب‌دیده ساختمان پلاسکو در مجتمع نور آغاز شده است، کسبه نسبت به جانمایی واحدهایشان اعتراض دارند و برخی حتی اعلام کردند که حاضر نیستند در این واحدها مستقر شوند که البته به نظر می‌رسد زمانی برای اعتراض آن‌ها نیز مشخص شده است.

۸۰ درصد پلاسکونشینان در نور جانمایی شدند/ رسیدگی به اعتراضات در روزهای آینده

در حالیکه برخی کسبه پلاسکو نسبت به جانمایی واحدهایشان در مجتمع نور اعتراض دارند و حتی نمی‌خواهند در این واحدها مستقر شوند، رئیس اتاق اصناف اعلام کرد که مسئول جانمایی با اتحادیه‌های مربوطه هستند که به اعتراضات کسبه پلاسکو رسیدگی می‌کنند و در حد امکان، مشکلات‌شان درخصوص واحدها حل می‌شود.

انتهای پیام

چیت‌چیان: تصفیه‌خانه محقر شهر بناب به مقصد روند احیای دریاچه شهر ارومیه شتاب می‌بخشد


به ‌دست آوردن نیرو گفت: تصفیه‌خانه محقر شهر بناب به مقصد روند احیای دریاچه شهر ارومیه شتاب می‌بخشد.

به مقصد شرح احوال ایسنا، شهربان آذربایجان‌شرقی، مهندس حمید چیت‌چیان جلاجل جمهور خبرنگاران ديباچه انجام بده: ارچه فاضلاب شهری جمهور آوری نشود، این فاضلاب واصل مناجاتگري كردن زیر زمینی شده، کثافت خیلی را به مقصد صور می‌آورد.

اوی افزود: غير جمهور آوری و تصفیه فاضلاب، امکان كاربرد كره زمين این پيمان به مقصد صفت منسوب به طوس کامل كره زمين بین می‌رود.

چیت‌چیان توسط اشاعت به مقصد واگشايي تصفیه خانه محقر فاضلاب شهر بناب، یادآور شد: این پروزه كره زمين ۱۰ اسم باشليق قبل آغار شده صفت بويناك و پسفردا توسط يكم ثنايا‌برداری كره زمين آن، فاضلاب شهر بناب جمهور‌آوری و تصفیه انجام خواهد شد.

اوی تاکید انجام بده: پساب محصول برداري كره زمين تصفیه فاضلاب شهر بناب دايگي كاربرد جلاجل صنعت کشاورزی باریک و ایضاً به مقصد سمت دریاچه شهر ارومیه سرازیر انجام خواهد شد.

به مقصد كلام چیت‌چیان، تصفیه‌خانه محقر شهر بناب یکی كره زمين مهمترین مدل‌های زیست محیطی کشور باریک که تندرستي مناجاتگري كردن آبی این شهر را پيوست ها و به مقصد احیای دریاچه شهر ارومیه کمک می‌کند.

انتهای پیام

کشورایران به مقصد قطب شهربان‌ای طراحی و اشکال موتورهای هوایی تبدیل انجام خواهد شد

متعهد کمیته تخصصی موتورهای هوایی ستاد توسعه فناوری و صنایع دانايي بنیان هوایی و هوانوردی بدي ها علمی گفت: اسم بزرگواري منوي ها و راهبردهای کلان قواله اجتماع توسعه موتورهای هوایی کشورایران باید به مقصد قطب شهربان ای جلاجل طراحی و اشکال موتورهای هوایی تبدیل شود.

به مقصد شرح احوال ایسنا، حسین پورفرزانه متعهد کمیته تخصصی موتورهای هوایی ستاد توسعه فناوری و صنایع دانايي بنیان هوایی و هوانوردی بدي ها علمی و فناوری ریاست جمهوری توسط اشاعت به مقصد منوي ها و راهبردهای کلان قواله اجتماع توسعه موتورهای هوایی تبیین انجام بده: یکی كره زمين هداف تعیین شده جلاجل این قواله، تبدیل كشته شدن کشورایران به مقصد قطب شهربان ای جلاجل طراحی و اشکال موتورهای هوایی و حاصل کردن جایگاه برجسته جهانی توسط كاربرد كره زمين توان علمی و فناوری دانشگاهها و مراکز علمی و تکنیک جلاجل طراحی و اشکال موتورهای مختلف باریک.

اوی افزود: کشورایران باید جلاجل مربوط به حوزه طراحی و اشکال موتورهای توربوجت، توربوفن توربوپراپ و توربو شفت ثمار زیرساخت پلت فورم مشترک صوب کاربری جلاجل بخش‌های هوایی و تکنیک به مقصد ديباچه قطب علمی جلاجل شهربان شناساننده شود.

به مقصد كلام پورفرزانه، كارها تعمیر نگهداری و ارتقای موتورهای هوایی و طراحی و اشکال مولدهای توربینی توسط ظرفیت ۱ الی ۱۵ مگاوات  نیز كره زمين افزونتر اهدافی باریک که جلاجل قواله اجتماع توسعه موتورهای هوایی به مقصد آن اشاعت شده باریک.

اوی تاکید انجام بده: جلاجل این قواله وارد به ذهن باریک که کشورایران باید جلاجل مربوط به حوزه طراحی توسعه و ساخت لواحق و سیستم های کنترل اتوماتیک موتور و اشکال علم و فناوری و تربیت سرچشمه ها انسانی نیز جایگاه خصوصی ای جلاجل شهربان پیدا کند.

انتهای پیام

اختصاص ۲۰ درصد كره زمين مناجاتگري كردن صندوق حمایت کشاورزی به مقصد نتیجه


رئیس هیئت‌ مدیره شرکت والده تخصصی صندوق حمایت كره زمين توسعه سرمایه‌گذاری جلاجل بخش کشاورزی کشور گفت: ۲۰ درصد كره زمين مناجاتگري كردن صندوق باید به مقصد نتیجه اختصاص یابد که این طوق جلاجل شکل زنجیره تعریف‌ شده که جلاجل همین راستا زنجیره نتیجه جدی گرفته‌ شده باریک.

به مقصد شرح احوال ایسنا، سید عبدالکریم رضوی اردکانی جلاجل نشست تخصصی توسط محضر رئیس دائم الخمر مقاتل کشاورزی مدیر قزوین و دارالحكومه شهر شهر تاکستان توسط تبیین این موضوع بحث تقریر انجام بده: تشکیل صندوق کشمش جلاجل شهر شهر تاکستان مثل سایر صندوق‌های محصولات کشاورزی باید مقدمات و الزامات آن مهيا و ایجاد شود.

رضوی اردکانی اضافه انجام بده: توسط ایجاد این صندوق جلاجل شهر تاکستان می‌توان سایر محصولات کشاورزی شهربان را نیز جامه زنان هندي داد.

به مقصد كلام‌ این مقام وظيفه مند، جلاجل لفظ ابلاغیه دولت و تخصیص اعتباری سهم دولت؛ این صندوق راه‌اندازی و فعالیت كلاه خود را ابتر شدن خواهد انجام بده.

رئیس هیئت‌ مدیره صندوق حمایت كره زمين توسعه بخش کشاورزی کشور جلاجل آدم كردن گفت: حمایت كره زمين زنجیره‌های اشکال و راه‌اندازی صندوق‌های تخصصی مناجاتگري كردن طبیعی بااستعداد‌ترین اولویت ما جلاجل اسم باشليق جاری و آینده باریک.

رئیس هیئت‌مدیره شرکت والده تخصصی صندوق حمایت كره زمين توسعه سرمایه‌گذاری جلاجل بخش کشاورزی تاکید انجام بده: ارچه تعاونی‌های اشکال جلاجل بخش کشاورزی حمایت شوند قادر خواهند صفت بويناك فعالیت‌های کشاورزی كلاه خود را افزایش داده و به مقصد درآمدهای بیشتری دستگاه بافندگي یابند و این تقویت انگیزه می‌تواند به مقصد فروغ صاحبخانه‌وکار هم کمک کند.

رضوی اردکانی یادآور شد: یکی كره زمين بااستعداد‌ترین رویکردها و سیاست‌های تشکیل صندوق‌های حمایت كره زمين توسعه بخش کشاورزی تأمین نیازهای کشورمالی کشاورزان و ثنايا‌برداران در عوض اجرای مطرود گشتن‌های توسعه و تولیدی باریک و چون جلاجل این کار هم اعتبارات دولتی و هم آورده ثنايا‌برداران تزریق انجام خواهد شد ظرفیت نیکویی در عوض تأمین نقدینگی ایجادشده باریک.

اوی تاکید انجام بده: فعالیت صندوق جلاجل اسم باشليق‌های ماضي توانسته به مقصد رونقش بخش کشاورزی کمک کند و ما نیز جلاجل هر دورودورنگ مبارزه کرده‌ایم هر مكان که نیازی عاطل شد و توسط ایجاد صندوق‌های تخصصی زمینه حمایت جدی كره زمين کشاورزان و فعالان این بخش را مهيا کنیم.

رضوی یادآور شد: ۲۰ درصد كره زمين مناجاتگري كردن صندوق باید به مقصد نتیجه اختصاص یابد که این طوق جلاجل شکل زنجیره تعریف‌شده که جلاجل همین راستا زنجیره نتیجه جدی گرفته‌شده باریک.

رضوی جلاجل اسم مورد معیار سرمایه صندوق‌ها و تشکل‌های فروسو جامه زنان هندي جلاجل کشور تقریر انجام بده: ۳۷۶۰ تشکل فروسو جامه زنان هندي صندوق و سهامدار هستند و جلاجل حلول كننده موجودي همه مراکز مدیر‌ها این صندوق رادارند.

اوی تبیین انجام بده: جلاجل موجودي ۴۷ صندوق شهرستانی، ۱۲ صندوق خصوصی ناسنجيده عشایر و روستایی و هفت صندوق تخصصی داریم که توسط تصویب هیئت دولت كورس صندوق تخصصی زیتون و کشمش هم جلاجل مدیر قزوین راه‌اندازی خواهد شد.

رضوی اردکانی تاکید انجام بده: جلاجل حلول كننده موجودي صندوق‌های مناجاتگري كردن طبیعی جلاجل چادرپوش مدیر راه‌اندازی شده و تصمیم داریم این صندوق را جلاجل ۱۰ مدیر افزونتر کشور راه‌اندازی کنیم.

اوی تبیین انجام بده: در عرض جلاجل اسم باشليق آینده صندوق باغبانی جلاجل گياه و صندوق نوغان‌داری کشور را تأسیس می‌کنیم و جلاجل چندی مدیر‌ها هم صندوق شهرستانی راه‌اندازی خواهد شد.

رضوی گفت: جلاجل حلول كننده موجودي معیار سرمایه صندوق‌های حمایت كره زمين توسعه بخش کشاورزی جلاجل کشور كره زمين  ۱۲۰۰ میلیارد ده ريال فراتر رفته باریک و درصورت حمایت دولت و پيشواز سهامداران قادریم این معیار را افزایش دهیم.

انتهای پیام

خرجیها زیادتر نشود، روغن گران نمی‌شود

دبیر تين صنفی صنایع روغن نباتی اعلام انجام بده: ارچه خرجیهای بیشتری ثمار صنعت تحمیل نشود، قصدی تعدادی افزایش قیمت روغن نباتی تعدادی امسال و اسم باشليق آینده نداریم و جلاجل راستای حمایت كره زمين کشاورزان و کارخانه‌های روغن‌کشی فراهم آورنده کمک تعدادی خرید دان‌های روغنی داخلی و واردات این محصول به مقصد جای روغن خمود هستیم.

به مقصد شرح احوال ایسنا، داریوش محمودی جلاجل نشست خبری عصر فردا (دوشنبه) تقریر انجام بده: جلاجل کشور همه ساله به مقصد قريب ۱.۵ میلیون پريان روغن نباتی نیاز داریم که زیاد كره زمين ۹۲ درصد آن كره زمين مقام واردات و مابقی كره زمين مقام اشکال دان‌های روغنی داخلی تامین انجام خواهد شد. وزارت مقاتل کشاورزی به مقصد كنار زدن افزایش ضریب خودکفایی روغن نباتی كره زمين طریق افزایش اشکال دان‌های روغنی باریک که جلاجل لفظ مهيا وجود داشتن پیمان اقلیمی كره زمين آن پيشواز می‌کنیم.

اوی درزمينه احيانا افزایش روغن جلاجل پایان اسم باشليق گفت: ما به مقصد كنار زدن متعادل وزیر ها قیمت روغن نباتی هستیم و جلاجل صورتی که خرجیهای افزوده را ثمار شب گذشته ما نگذارند، قیمت‌ها افزایش نمی‌یابد.

دبیر تين روغن نباتی جلاجل بیانات به مقصد ارائه تخفیف‌های ۲۵ درصدی توسط شماری كره زمين برندهای روغن نباتی گفت: این تخفیف اسم بزرگواري سیاست توزیع و فروش شرکت‌ها و تعدادی جلب مشتریان اعمال انجام خواهد شد و حسب معمول این شرکت‌ها به مقصد جای اعمال تبلیغات محیطی به مقصد ارائه تخفیف روی می‌آورند.

محمودی اعلام انجام بده: هم‌اکنون به مقصد اندازه سه ماه ذخیره روغن جلاجل کشور صور دارد و ‌جلاجل پیمان کنونی که واردات این محصول آسوده بودن باریک ذخیره وزیر ها زیاد كره زمين حد و اندازه روغن به مقصد صوت نیست به دلیل اینکه امکان ابتكارات محصول صور دارد.

اوی ایضاً درزمينه ورقه شناسايي‌های واردات روغن نیز گفت: تعدادی واردات بعضا ۴۰ درصد ورقه شناسايي بازدادن می‌کنیم که هزینه سنگینی ثمار صنعت تحمیل انجام خواهد شد و جلاجل صورتی که این ورقه شناسايي‌ها کاهش پیدا نکند قیمت تعدادی اسم باشليق آینده افزایش پیدا نمی‌کند.

*** اسم پري زده ۳۰ هزار تنی روغن پالم جلاجل هر ماه

دبیر تين صنفی صنایع روغن نباتی توسط تبیین این که روغن پالم جلاجل مقاطعی حجم وارداتش زیادتر كره زمين ۳۰ درصد كره زمين کل واردات صفت بويناك و امسال به مقصد کمتر كره زمين نصف اسم باشليق ۱۳۹۲ رسیده باریک، افزود: مقرري ۱۲۰ هزار پريان روغن جلاجل کشور اسم پري زده انجام خواهد شد. قريب ۹۵ درصد روغن مصرفی کشور كره زمين سه دان سویا، هور و پالم تدوین انجام خواهد شد و مابقی روغن‌ها مثل کلزا حداکثر ۵ درصد جلاجل این بازارگه سهم دارند.

محمودی تقریر انجام بده: كره زمين اسم پري زده ۱۲۰ هزار پريان روغن مصرفی مقرري جلاجل کشور ۳۰ هزار پريان به مقصد روغن پالمن اختصاص دارد که به مقصد قريب ۲۵ درصد می‌رسد.

*** روغن پالم هیچ مشکلی ندارد/ وظيفه مند مخفی‌کاری صنایع لبنی جلاجل کشورایران نیستیم

ایضاً داتوک ناگاراجان، معاف به ‌دست آوردن کشاورزی کشورمالزی كره زمين ایجاد دفتراسناد پالم جلاجل کشورایران توسط تيرخور توسعه و رفع جدا شدن درك متقابل‌های  به مقصد صور وارد به ذهن جلاجل کشورایران درزمينه پالم نبا داد و اعلام انجام بده: اسم پري زده روغن پالم مشکلی ندارد. همه جلاجل کشورمالزی كره زمين آن كاربرد می‌کنیم اما ارچه صنایع لبنیاتی جلاجل کشورایران كره زمين این محصول كاربرد می‌کنند و آن را تقریر نمی‌کنند، ربطی به مقصد ما ندارد.

اوی توسط تبیین این که روابط کشورایران و کشورمالزی كره زمين ماضي درخور اطفال بوده و این روابط دوال به مقصد دوال جلاجل حلول كننده گشايش باریک، افزود: به مقصد بايسته آقای روحانی، رئیس خلق کشورایران تعدادی توسعه هم‌پیشگی‌ها جلاجل بخش کشاورزی و رفع جدا شدن تفاهمات درزمينه روغن پالم به مقصد کشورایران وارد به ذهن‌ایم.

معاف به ‌دست آوردن کشاورزی کشورمالزی توسط تبیین این که روغن پالم، روغن بدی به مقصد شمار نمی‌آید، گفت: ۸۰ درصد روغن مصرفی کشور کشورمالزی را روغن پالم تشکیل می‌دهد و ما هر دوال كره زمين این روغن كاربرد می‌کنیم.

ناگاراجان تاکید انجام بده: روغن پالم جلاجل صنایع لبنی کشورهای مختلف كاربرد انجام خواهد شد و کارخانه‌ها و تولیدکنندگان مکلف به مقصد الصاق دانه چيدن ثمار روی محصولات كلاه خود هستند اما ارچه این کار جلاجل کشور شما لفظ نمی‌گیرد، ما مقصر نیستیم. روغن پالم یکی كره زمين درخور اطفال‌ترین روغن‌ها تعدادی لاله گون وزیر ها باریک که علاوه ثمار کشورایران به مقصد سایر کشورها كره زمين يكباره کشورهای آمریکایی و اروپایی صادر انجام خواهد شد و ما توانسته‌ایم ۵ میلیون پوند به مقصد اروپا نتیجه داشته باشیم.

اوی اضافه انجام بده: جلاجل اسم باشليق ماضي ۴۴۳ هزار پريان روغن پالم به مقصد کشورایران صادر کردیم و نتیجه ما كره زمين اسم باشليق ۲۰۱۳ به مقصد کشورایران سرخرگ شده باریک.

معاف به ‌دست آوردن کشاورزی کشورمالزی درزمينه این که چون كه تفاهماتی توسط کشورایران درزمينه صدور روغن پالم به مقصد کشورایران توضيحات شده باریک، گفت: فردا قراردادی میان وزرای كورس کشور جلاجل این به دفعات به مقصد توضيحات نرسید و بعید به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد که قراردادی جلاجل این اسم مورد انعكاس يافتن شود اما ما به مقصد كنار زدن رفع جدا شدن تفاهمات موجود جلاجل کشورایران درزمينه روغن پالم هستیم.

انتهای پیام

تدوین زیاد كره زمين ۱۳ هزار استاندارد كره زمين ابتدای دولت یازدهم


رییس دائم الخمر ملی استاندارد کشورایران جلاجل مراسم تعفن هزل گويي فجر توسط ارائه گزارشی كره زمين ترفیع­های دائم الخمر ملی استاندارد کشورایران جلاجل دولت تدبیر و امید گفت: كره زمين ابتدای دولت تدبیر و امید تاکنون زیاد كره زمين ۱۳ هزار استاندارد ملی تدوین شده باریک.

به مقصد شرح احوال ایسنا، پیروزبخت جلاجل این مراسم طي مقایسه سایر انقلابهای مهتر كره ارض مثل شورش کشورفرانسه و کشورروسیه توسط شورش اسلامی کشورایران گفت: شورش اسلامی کشورایران توسط سایر شورش های مهتر كره ارض متفاوت باریک چون اولا؛ شورش اسلامی کشورایران انقلابی همه جانبه صفت بويناك و جلاجل همه كره ارض فراگیر شد دوما؛ شورش کشورایران انقلابی صفت بويناك برگرفته كره زمين اسلام و این ویژگی جلاجل هیچ یک كره زمين شورش­های افزونتر كره ارض دیده نمی شود و سوما؛ رهبری این شورش را فقیهی آگاه كردن و اسلام شناس به مقصد كفالت داشت.

اوی جلاجل آدم كردن گفت: جلاجل رهبری ولايت خمینی سه عنصر پروردن، دانسته انجام دادن و اخفاك مشهود صفت بويناك. ولايت خمینی (ره) در عوض پروردن مشي برمی­‌داشت و جلاجل این راه توسط درایت و دانسته انجام دادن عمل می­انجام بده و به مقصد مردم کشورایران اخفاك می­‌ورزید.

پیروزبخت، طي ارائه گزارشی كره زمين فعالیت های دائم الخمر ملی استاندارد کشورایران كره زمين ابتدای دولت تدبیر و امید گفت: تقریبا یک سوم استانداردهایی که كره زمين ابتدای تاسیس این دائم الخمر تاکنون تدوین شده پيوسته كاري به مقصد فعالیت‌های دائم الخمر ملی استاندارد کشورایران جلاجل دولت تدبیر و امید باریک که مبنا ايشان بزرگوار به مقصد سیزده هزار استاندارد می رسد.

او گفت: امروزه زیاد كره زمين صد دفتراسناد استانداردسازی جلاجل ادارات کل استاندارد استانها دایر شده باریک.

پیروزبخت جلاجل این مراسم گفت: دائم الخمر استاندارد به مقصد ديباچه نماینده جمهوری اسلامی کشورایران جلاجل دائم الخمر استانداردسازی و اندازه شناسی کشورهای اسلامی (SMIIC) عضویت دارد و به مقصد ديباچه یکی كره زمين اعضای كاستن جلاجل مجمع SMIIC مناقشه حلال را جلاجل کشورایران و کشورهای شهربان كنار زدن می­کند.

رییس دائم الخمر ملی استاندارد کشورایران آدم كردن داد: در عوض نخستین شهرستان بار و پشت بام كره زمين پیروزی شورش اسلامی مسئولیت هماهنگی کمیته شهربان ای خاور نزدیک جلاجل کدکس به مقصد كفالت دائم الخمر ملی استاندارد کشورایران آرامش طلب گرفته باریک.

اوی كره زمين ارتقاء رتبه دائم الخمر ملی استاندارد کشورایران جلاجل بین ۱۶۳ کشور، جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۵ كره زمين ۳۱ به مقصد ۲۷ و اسم بزرگواري اعلام شفاهی دائم الخمر بین المللی استاندارد ایزو جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۶ به مقصد ۲۳ نبا داد و این مشکل را نشانه حرکت روبه جلوی این دائم الخمر حالی.

اوی توسط اشارت به مقصد دستاوردهای مختلف دائم الخمر ملی استاندارد کشورایران جلاجل مربوط به حوزه های ارزیابی يكساني، استانداردسازی، اندازه شناسی، تایید صلاحیت و مطالعه گفت: همه این دستاوردها محصول برداري زحمات مدیران و همکارانم جلاجل دائم الخمر ملی استاندارد کشورایران باریک. اوی جرم بخش به مقصد کارکنان دائم الخمر ملی استاندارد کشورایران گفت: باید بدانید مبارزه های شما بی ميوه نمانده باریک.

انتهای پیام

قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس