قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس
خانه / خارجی (صفحه 20)

خارجی

۵۰۰ هزار مجال مهلت‌ شغلی جو شد!

[ad_1]

قريب یک هفته كره زمين فیلترینگ كورس شبکه مجازی پرطرفدار اینستاگرام و تلگرام می‌گذرد و این درحالی‌ باریک که به مقصد كلام رئیس تين صنفی حاصل کردن و کارهای اینترنتی “قريب نیم میلیون مجال مهلت شغلی که واصل این شبکه‌های مجازی شده‌بضع و در عرض تا چه وقت شرکت دانايي بنیان فعاليت ها تخصصی جلاجل این زمینه، پشت بام كره زمين فیلترینگ معلق شدند”.

به مقصد شرح احوال ایسنا، حاصل کردن و کارها جلاجل فضای اینترنت كره زمين طریق گواهی هایی نظیر نماد اعتماد الکترونیکی که دائم الخمر توسعه تجبر الکترونیکی آن را صادر می‌کند، تعادل بخشی می شوند و این به مقصد معنی اهمیت تبرئه فعالیت‌ها به مقصد فضای مجازی باریک. به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد بخش بزرگی كره زمين كارها، بینهایت كره زمين حاصل کردن و کارهای نوخيز یا كارها خانگی که توان كاربرد كره زمين فضاهای حقیقی و ارائه محصول را ندارند، محصولات و فعاليت ها كلاه خود را جلاجل شبکه‌های مجازی معرفی می‌کنند و به مقصد فروش می‌رسانند و عملا شبکه های مجازی به مقصد خواستگاه ايشان تبدیل شده بضع.

توسط صور اینکه رمضانعلی صادق‌زاده – رئیس دائم الخمر توسعه تجبر الکترونیکی- می گوید «هنوز نظارتی ثمار فضای شبکه های مجازی به خاطر حاصل کردن و کار های موجود جلاجل آن لفظ نگرفته باریک»، این رختخواب رایگان چیزی نيستي که کاربران و صاحبان كارها نوخيز كره زمين کنار آن به مقصد راحتی خیزاب کنند و پسفردا احكام جلاجل تلگرام ثمار ازاصل آماری که كره زمين صیانت مرکز ملی فضای مجازی که برخودهموار كردن پایان سنه ۱۵ شطرنج باز امسال تقويم شده “مبنا کانال‌های فارسی جلاجل شبکه تلگرام به مقصد ۶۲۶ هزارو ۵۳۹ کانال رسیده و جلاجل اختصاصی ۱۰ سنه، بزرگوار ثمار ۱۰ هزار کانال به مقصد مبنا کانال‌های فارسی ایجادشده جلاجل تلگرام، افزوده شده باریک”؛ به مقصد طوری که جلاجل سنه پنجم شطرنج باز امسال، مبنا کانال‌های ایجاد شده ۶۱۶ هزارو ۷۶ کانال اعلام شده صفت بويناك.

به عمد این کانال ها یا به مقصد رسانه های حاصل کردن و کارهای موجود بدلگام شدند یا ویترینی تعدادی تبلیغات محصولات و فعاليت ها یا خودشان توسط جذب مخاطره ها و دریافت تبلیغات جذب درآمد می‌کنند. اینها مهجور كنج ای كره زمين فعالیت های کاربران جلاجل فضای مجازی باریک که فعلاً توسط فیلترینگ این شبکه ها فعلا كره زمين دستگاه بافندگي رفته‌بضع.

مسعود خوانساری – رئیس حجره بازرگانی شهرستان تهران- هم درزمينه مشکل مسدود سازی شبکه های مجازی كلام که “این شبکه‌ها كره زمين اشکالاتی هم بهره ور باریک اما مزایای ايشان زیاد كره زمين ایرادتشان باریک. ما زمانی نیستیم که بتوانیم توسط شبکه‌های مجازی مقابله کنیم. زمانی نسبت به مقصد پستي و بلندي خیلی كريه گرفته می‌شد اما پس ازآن متوجه شدیم که این کار عملی نیست. قفل كردن شبکه‌های اجتماعی هم راه‌گدازش درستی نیست و باید راهکاری تعدادی آن بخش‌هایی که نکات منفی شبکه‌های مجازی باریک، پیدا کنیم. هر نوع رويارويي توسط فضای مجازی مطمئنا به مقصد پستان اقتصاد و اشتهازا باریک”.

سولماز صادق نیا – رئیس تين صنفی حاصل کردن و کارهای اینترنتی- نیز جلاجل این به دفعات به مقصد ایسنا گفت که جلاجل حلول كننده موجودي مبنا دايگي توجهی كره زمين كارها خانگی یا كارها کوچک، محصولات و فعاليت ها كلاه خود را جلاجل شبکه های مجازی به مقصد اسم مورد تلگرام و اینستاگرام ارائه می‌کنند یا كره زمين طریق حاصل کردن تبلیغات حاصل کردن درآمد می‌کنند که فعلاً پشت بام كره زمين حالت فیلترینگ روی تلگرام و اینستاگرام این كارها و مجال مهلت های شغلی بایست کیفیت مبهمی پیدا کردند.

اوی تقریر انجام بده تعدادی اینکه ابعاد مهتر فعالیت جلاجل فضاهای مجازی به مقصد دستگاه بافندگي آید احكام کافی باریک به مقصد کانال های فارسی ایجاد شده جلاجل تلگرام نگاهی انداخت که ثمار ازاصل نهایی آمار که به مقصد پانزدهم شطرنج باز برمی گردد، ۶۲۶ هزار و ۵۳۹ کانال تلگرامی اسم نويسي باریک.

به مقصد كلام این اندام اتحادیه حاصل کردن و کارهای اینترنتی، چندی پیش كره زمين صیانت دولت مدل «شامد» صوب مندرج و ساماندهی فضای مجازی مطرح شد و کانال های دارای زیاد كره زمين  ۵۰۰۰ اندام وظيفه دار شدند جلاجل این سامانه كلاه خود را به مقصد مندرج برسانند. يكدلي جالبی که افتاد این صفت بويناك که سنه چهارشنبه یعنی دقیقاً جلاجل زمان حالت فیلترینگ روی شبکه های مجازی، پیامکی به مقصد همه اعضای شامد فرستادن شد که كره زمين ايشان مدعا شده صفت بويناك تعدادی دریافت کد كلاه خود به مقصد سامانه اینترنتی مربوطه رجوع کنند.

صادقی نیا توسط تبیین اینکه باید تکلیف شبکه های مجازی شيوا شود، تقریر انجام بده که اجرای مدل ساماندهی فضای مجازی و فرستادن پیامک به مقصد اعضای این مدل به مقصد معنی به مقصد رسمیت وكالت دادن صفت پست حاصل کردن و کارها جلاجل این فضاست که باعث می شود صاحبان كارها روی این وسايل صوب سرخرگ یا توسعه حاصل کردن و کار كلاه خود شمار کنند و فعلاً توسط مسدودسازی یک دفعه‌ای شبکه های مجازی بینهایت كره زمين كارها خانگی که مبنا زیادی كره زمين ايشان متعلق به مقصد زنان مدير اهل خانه نیز می شوند، به مقصد مشکلات اساسی برخوردند چون حاصل کردن و کاری را که جوانان و صاحبان كارها توسط هزار زحمت جلاجل تا چه وقت اسم باشليق اخیر توسعه دادند و چندین هزار مخاطره ها تعدادی كلاه خود مهيا آورده‌بضع یک شبه ثمار گوز رفت و جایگزینی هم تعدادی آن مشخص نشد.

به مقصد كلام اوی، حاصل کردن و کارهای موجود جلاجل شبکه های مجازی مثل تلگرام احكام شامل کانال ها نمی شود، بلکه اکنون چندین شرکت دانايي بنیان اقدام به مقصد ارائه فعاليت ها تخصصی و طراحی ربات های خصوصی تلگرام کرده‌بضع برخودهموار كردن فعاليت ها خاصی را جلاجل این فضا ارائه کنند و كره زمين آن به مقصد درآمد برسند؛ فعلاً می‌توان گفت کانال های تلگرامی و ورقه های اینستاگرام جلاجل کنار چندی شرکت‌های خدماتی دانشبنیان و لين افزارها و ربات ها توسط فیلترینگ یک دفعه‌ای فضای مجازی بایست گريبانگير مشکل شده بضع و قريب نیم میلیون عمل و مجال مهلت شغلی توسط این اقدام به مقصد خطرساز افتاده باریک.

حكماً جلاجل این میان رئیس مرکز توسعه تجبر الکترونیکی وزارت٬ صنعت كان و تجبر به مقصد ایسنا تاکید انجام بده که کانال‌های تلگرامی یا اینستاگرام ممکن باریک که كره زمين جانب وزارت هدايت اسم نويسي باشد یا جلاجل سامانه «شامد» ساماندهی شده باشند اما این مرکز نظارتی روی ايشان ندارد و ايشان را شامل نماد اعتماد تجبر الکترونیکی نمی‌داند.

به مقصد كلام اوی، مشکل امکان وام گذاري مستقیم كره زمين طریق درگاه‌های تلگرامی‌ هنوز به مقصد مرکز توسعه تجبر الکترونیکی نرسیده باریک و هنوز چنین امکانی را مهيا نکرده‌ایم.

انتهای پیام

[ad_2]

نوروز خبری كره زمين آزاد راه نیست/ واگشايي، شاید شهریور

[ad_1]

قطعه یک آزادراه شهرستان تهران – طبع ها ترفیع ۸۸ درصدی را رد کرده و توسط سرعتی که جلاجل اسم باشليق‌های ابتدایی دولت یازدهم پیگیری این پروژه به مقصد كلاه خود دیده صفت بويناك، امید در عوض واگشايي تاریخی ترین مطرود گشتن عمرانی کشورایران را زیاد كره زمين هرزمان دیگری کرده صفت بويناك، امیدی که فعلاً در عوض بارآور كشته شدن به مقصد تاچند ماه هنگام ولادت اضافه احتیاج دارد.

به مقصد شرح احوال ایسنا، عباس آخوندی جلاجل نخستین روزهای ورود كلاه خود به مقصد وزارت راه وشهرسازی كره زمين طرحی بازدید انجام بده که در عوض سالیان طولانی تاچند دولت را به مقصد كلاه خود مشغول کرده صفت بويناك و واگشايي آن در عوض مسافران طبع ها کشورایران به مقصد مدعا‌ای ايفا نشدنی می‌مانست.

به ‌دست آوردن راه دولت یازدهم بدون شك اول اعلام انجام بده که ارائه وعده واگشايي این پروژه سوا اعمال پیشبینی‌های واجب شده ممکن نخواهد صفت بويناك اما توسط ورود سعیدی کیا به مقصد بنیاد مستضعفان که شریک دولت جلاجل این مطرود گشتن باریک اوضاع به مقصد شکلی دايگي توجه تغییر انجام بده و توسط همپیشگی كورس چشم ناگهان کار ساخت این آزادراه جانی دوباره گرفت. موضوعی که توسط گذشت پنج اسم باشليق دوباره مبتلا اما و اگرها شده باریک.

یکی كره زمين اصلی ترین پيچيدگي‌های این مطرود گشتن فعالیت طولانی اختصاصی پیمانکار چینی چشم قرارداد توسط بنیاد مستضعفان صفت بويناك که پشت بام كره زمين تاچند اسم باشليق، آنچه به مقصد پیمانکاران جدید ایرانی سپرد عملا ترفیع خاصی را اثر داغ نمی‌داد. پشت بام كره زمين آن شرکت آزادراه شهرستان تهران – طبع ها به مقصد نمایندگی كره زمين بنیاد مستضعفان توسط تاچند شرکت ایرانی کار را آدم كردن داد که نتیجه آن رساندن درصد ترفیع قطعه یک این آزادراه به مقصد سو گسرود ۹۰ درصد صفت بويناك.

فوق رفتن شتاب ساخت این آزادراه کار را به مقصد اینجا رساند که مسئولان دولتی جلاجل اول زمان واگشايي قطعه اقلیم را نوروز ۹۶ اعلام کردند و وقتی به مقصد دلیل شماری مشکلات طبیعی این واگشايي پشت سر افتاد اول نوبهار و عاريت شتا ۹۶ به مقصد ديباچه زمان احتمالی واگشايي این پروژه جلاجل نگاه خشم آلود گرفته شد، موضوعی که رییس بنیاد مستضعفان نیز جلاجل گفت و گو توسط ایسنا آن را تایید انجام بده.

توسط صور صفت انحصارطلب این وعده‌ها توسط رد شدن كره زمين نیمه اولا اسم باشليق ۹۶ مشخص شد بنیاد توان رساندن این مطرود گشتن جلاجل اسم باشليق جاری را ندارد و كره زمين نوروز ۹۷ به مقصد ديباچه زمان جدید ابتر شدن به مقصد کار قطعه یک یاد شد. اعتمادی مدیرعامل شرکت آزادراه شهرستان تهران – طبع ها توسط اعلام این نبا گفت که احيانا دارد این قطعه توسط ترفیع ۹۵ درصدی به مقصد ثنايا برداری برسد، موضوعی که نماینده دولت جلاجل این مطرود گشتن آن را به مقصد صفت منسوب به طوس جدی رد می کند.

سید بهلول حسینی،  مدیر پروژه آزادراه شهرستان تهران-طبع ها كلام قطعه اقلیم آزادراه شانسی در عوض واگشايي جلاجل نوروز ۹۷ نخواهد داشت و کار جلاجل شهریور ماه اسم باشليق آینده به مقصد ثنايا برداری می رسد.

آنچه جلاجل کنار سختی کار اجرایی جلاجل این مطرود گشتن مطرح باریک مناقشه آورده های کشورمالی كورس شریک موجودي جلاجل این پروژه باریک. جلاجل حالی بنیاد مستضعفان اعلام کرده آورده كورس چشم تقریبا مواجه نزد بوده باریک اما نماینده دولت معتقد باریک که اورده بنیاد پشت سر نمناك كره زمين دولت باریک و همین فهمید تامین کشورمالی کار را به مقصد اسم مورد جلاجل قطعه یک توسط مشکلاتی مواجه کرده باریک.

جلاجل شرایطی که به مقصد نگاه خشم آلود می رسید پس ازآن كره زمين نزدیک به مقصد سه هزل گويي بلاتکلیفی مردم می توانند جلاجل نوروز امسال در عوض فرار كره زمين ترافیک افسون كردن های شمالی به مقصد كاربرد كره زمين این آزادراه امید داشته باشند اما خبرهای جدید حاکی كره زمين آن باریک که مينيمم زمان رسیدن این آزادراه هشت ماه افزونتر به مقصد تعویق خواهد افتاد. پشت بام كره زمين اسم باشليق های طولانی توقف فرد قريب ده درصد كره زمين کار در عوض واگشايي این مطرود گشتن باقی مابقي و مشکلات به مقصد صور وارد به ذهن شاید درصدهای پایانی را دورانی طولانی نمناك کش دهد.

انتهای پیام

[ad_2]

تاچند نکته بااستعداد درزمينه آنچه به مقصد غيرماذون شبکه ملی مفروضات واگشايي شد

[ad_1]

شبکه ملی مفروضات علاوه ثمار وثیقه کنترل زیادتر ثمار پيوندها اینترنتی جلاجل داخل کشور ایضاً می‌تواند پیامدهایی اقتصادی هم تعدادی کشور داشته باشد که یکی كره زمين ايشان کمتر كشته شدن هزینه كاربرد كره زمين شبکه عريض سازي جماعت گريز اینترنت باریک.

به مقصد شرح احوال ایسنا، ایجاد و توسعه شبکه ملی مفروضات یکی كره زمين الزامات دستور كار پنجم جلاجل مربوط به حوزه پيوندها و فناوری مفروضات باریک که جلاجل برگیرنده منوي ها راهبردی كره زمين يكباره فراگیری به حضور رسيدن الکترونیک و افزایش ثنايا وری، کاهش وابستگی به مقصد شبکه اینترنت و توانایی حالت مدیریت حداکثری ثمار دسترسی به مقصد آن، گشايش محتوای ایرانی اسلامی و تبيره جابه جايي صفت باسواد دیجیتال، افزایش صاحبخانه و کار دیجیتال و توسعه سهم ICTدر اقتصاد کشور، افزایش ایمنی و قابلیت اطمینان فضای دیجیتال باریک.

ایضاً ايفا و پیاده سازی این شبکه دارای اثرات واحد وزن معادل اقتصادی، اجتماعی،‌ فرهنگی و امنیتی بیاندازه تعدادی کشور باریک. تجربیات جهانی حاکی كره زمين آن باریک که نكراء اجاره دهنده پذیری شاخص‌های کلان اقتصادی كره زمين توسعه باندپهن، نسبت به مقصد افزونتر شاخص‌های توسعه ICT زیادتر باریک. یکی كره زمين نتایج ایجاد و توسعه شبکه ملی مفروضات، افزایش ضریب نفوذ باندپهن کشور باریک که نتایج تجربی حاکی كره زمين تاثیرات مستقیم افزایش ضریب نفوذ باندپهن ثمار اقتصاد کشورهاست.

شبکه ملی مفروضات و ایجاد مجال مهلت شغلی

ایجاد شبکه ملی مفروضات سيني شرح احوال مرکز ملی فضای مجازی، علاوه ثمار افزایش اشکال ثمار ایجاد اشتهازا نیز اثرگذار باریک، به مقصد طوری که حجم عظیم فعالیت های باروح نیاز تعدادی ایجاد این شبکه نیازمند مبنا نیروی انسانی دايگي توجهی باریک. به مقصد ديباچه همال جلاجل کشوراسترالیا توسط جلاجل نگاه خشم آلود خوگرفتن بازه زمانی ۱۰ ساله صوب ثنايا برداری نهایی شبکه ملی این کشور، پیش بینی شده صفت بويناك که جلاجل اسم باشليق زیاد كره زمين ۲۵ هزار عمل مستقیم ایجاد شود.

ایضاً، كاربرد كره زمين تکنولوژی های زيرك جلاجل صنایع الکترونیک، کشاورزی، صحت، برج دريايي و شيريني و جماعت گريز عريض سازي زیاد كره زمين ۷۰ هزار عمل غیر مستقیم مثل تجبر الکترونیک، صحت الکترونیک و افزونتر به حضور رسيدن الکترونیکی مادام پایان اسم باشليق ۲۰۱۴ ایجاد خواهد انجام بده.

گفتنی باریک اشتهازا غیرمستقیم و متبدل شده احتمالاً كره زمين توسعه شبکه ملی مفروضات زیادتر كره زمين اشتهازا مستقیم آن بوده که اثرات آن جلاجل اختصاصی زمان طولانی تری مشخص خواهد شد. نمایش به حضور رسيدن اینترنت كره زمين كورس نصيب رختخواب تبرئه یا خطوط مخابراتی و پهنای‌جماعت گريز تشکیل شده باریک. پهنای‌جماعت گريز اصلی ترین مشکل اینترنت جلاجل کشور باریک. آنچه اقتصاد اینترنت ثمار صادراتی آن لادگر شده و مهمترین پیشنهاد وارداتی سایبری باریک.

دسترسی مطمئن،‌ كم ارزش و توسط کیفیت به مقصد اینترنت و به حضور رسيدن ارتباطی كره زمين عوامل اصلی جلاجل توسعه فناوری مفروضات و پيوندها کشورهاست و به مقصد همین منظور نهادهای بین المللی شتاب،‌ کیفیت و قیمت پهنای جماعت گريز اینترنت را شاخص هایی تعدادی مقایسه کیفیت توسعه این بخش می دانند. ایضاً امروزه توسط گشايش ارائه به حضور رسيدن الکترونیکی جلاجل كره ارض و افزایش اسم پري زده پهنای جماعت گريز؛‌ سرمایه‌گذاری‌های زیادی جلاجل این بخش اعمال شده باریک.

شبکه ملی مفروضات تامین کننده پهنای جماعت گريز كم ارزش

کشور آمریکا به مقصد ديباچه هاب (Hub) اصلی اینترنت جلاجل کیهان شناساننده می شود که به عمد ترافیک بین المللی به مقصد این کشور ختان می شود. جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۸ بیشترین ظرفیت ایجاد شده بین آمریکا و اروپا بوده باریک که همین ظرفیت ایجاد شده باعث شده مادام بیشترین کاهش قیمت جلاجل نمایش پهنای جماعت گريز جلاجل مساحي كردن بین المللی جلاجل این شهربان روی دهد. هرچند سهم آمریکا كره زمين ترافیک بین الملل طی سالهای ماضي رو به مقصد کاهش بوده باریک و توسط شتابی دايگي توجه کشورهای آسیایی جلاجل حلول كننده ایجاد ترافیک داخلی هستند.

هر لینک پرظرفیت تبرئه داده‌ها که معادل ۱۵۵ مگابیت ثمار ثانیه را برج دريايي می کند، یک STM۱ خوانده می شود. كره زمين کنار هم چیدن ايشان توسط ضریب ۴، سطرها ظرفیتی بالاتر ساخته می شود. توسط توجه به مقصد روند افزایش ظرفیت پهنای جماعت گريز بین المللی، قیمت آن طی سالهای ماضي روند نزولی طی کرده باریک. به موجب مفروضات Telegeography قیمت به عمد فروشی به حضور رسيدن تبرئه ترافیک IP جلاجل وافراً نواحي روند کاهشی داشته باریک.

بازارگاه نمایش و تقاضای پهنای جماعت گريز اینترنت جلاجل کشور كره زمين لبخند فروغ ترین بخش های اقتصاد به حضور رسيدن ارتباطاتی محسوب می شود. تامین و نمایش پهنای جماعت گريز کشور دارای ساختارگرايي خاصی باریک که جلاجل چادرپوش مساحي كردن تامین کننده اصلی پهنای جماعت گريز بین المللی كره زمين مناجاتگري كردن بيرون كره زمين کشور، تامین کننده پهنای جماعت گريز بین المللی و اینترنت داخل کشور و بعضی كره زمين کشورهای همسایه، توزیع کنندگان داخلی پهنای جماعت گريز و اسم پري زده کنندگان پهنای جماعت گريز دايگي بررسی باریک.

جلاجل مساحي كردن یک تامین و نمایش پهنای جماعت گريز، ‌شرکت مهيا آور و واردکننده پهنای جماعت گريز بین المللی، هر STM۱ را به مقصد قمیتی کمتر كره زمين ۳ هزار دلار آمریکا تحویل می گیرد و آن را توسط محاسبه پانویس سود به مقصد قیمتی قريب ۳ هزار دلار آمریکا جلاجل اختیار شرکت پيوندها زیر ساخت می گذارد.

شرکت پيوندها زیرساخت هم یک STM۱ را به موجب مصوبه ۱۸۱ اسم باشليق ۱۳۹۲ کمیسیون تنظیم دستورالعمل ها و پيوندها رادیویی به مقصد قیمتی قريب ۲.۶ روبه رو قیمت اولیه به مقصد توزیع کنندگان داخلی پهنای جماعت گريز (مثل شرکت های PAP، شرکت مخابرات کشورایران، اپراتورهای وایمکس و افزونتر اپراتورها) نمایش می کند. یعنی یک STM۱ که به مقصد قیمت قريب ۹ میلیون ده قران واصل کشور می شود پشت بام كره زمين افزایش قیمت توسط وسيله های مختلف جلاجل نهایت ۲۵ روبه رو قیمت اولیه آن یعنی به مقصد قیمت ۲۳۲ میلیون ده قران به مقصد دستگاه بافندگي کاربر نهایی می رسد.

هزینه ۲۵ برابری نسبت به مقصد قیمت اولیه اینترنت بین الملل

به مقصد كلام مسئولان شرکت پيوندها زیرساخت، جلاجل حلول كننده موجودي نزدیک به مقصد ۳۰ درصد ترافیک باروح كاربرد کاربران، داخلی باریک که جلاجل پیمان فعلی این معیار ترافیک كره زمين طریق شبکه جهانی اینترنت مبادله می شود. توسط توجه به مقصد آنچه تبیین شد، زنجیره ارائه به حضور رسيدن اینترنتی جلاجل کشور موجب انجام خواهد شد قیمت نمایش اینترنت به مقصد کاربر ۲۵ روبه رو قیمت اولیه جلاجل مرثيت کشور شود که نتیجه آن هزینه بالای اینترنت باریک.

به موجب نمایش ۲۰۰ گیگابیت اینترنت جلاجل کشور و نیز قیمت نهایی ماهیانه ۲۳۲ میلیون تومانی هر STM۱ ۱برای ۸ مشترک و نیز جلاجل نگاه خشم آلود خوگرفتن ۳۰ درصد ترافیک داخلی کشور؛ ثنايا برداری كره زمين شبکه ملی مفروضات موجب صرفه جویی سلب كننده قريب ۱.۱۶۹ میلیارد ده قران هزینه ارائه به حضور رسيدن اینترنتی می شود که مهجور یکی كره زمين جریان های واحد وزن معادل اقتصادی پیاده سازی شبکه ملی مفروضات جلاجل کشور باریک. كره زمين صیانت افزونتر کاهش این حجم كره زمين ترافیک، افزایش شتاب و کیفیت اینترنت کشور را نیز به مقصد كنار زدن خواهد شد.

سيني تعریف مرکز ملی فضای مجازی شبکه ملی مفروضات بستری باریک ايمن ساختن، پیشرفته و متکی به مقصد جدیدترین فناوریهای نوین و بومی تعدادی حقيرشمردن فضای مجازی به موجب قيمت های والای اسلامی – ایرانی صوب رسیدن به مقصد منوي ها اشاره با گوشه چشم انداز کشورایران ۱۴۰۴ باریک.

به موجب مصوبه شورای عالی فضای مجازی جلاجل این اسم مورد، شبکه ملی مفروضات به مقصد ديباچه زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، شبکه ای مبتنی ثمار قرارداد اینترنت به مقصد هم نشين سوئیچ ها و مسیریابها و مراکز داده ای باریک به مقصد صورتی که بايسته های دسترسی داخلی تعدادی ادراك پذير كردن اطلاعاتی که جلاجل مراکز داده داخلی نگهداری می شود به مقصد هیچ وجه كره زمين طریق بيرون کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکه های اینترانت و خصوصی و ايمن ساختن داخلی جلاجل آن مهيا شود.

انتهای پیام

[ad_2]

هوش مصنوعی؛ تکنیکی در عوض مقابله توسط تهدیدات امنیتی

[ad_1]

هوش مصنوعی درواقع دستور كار‌ریزی زيرك در عوض ماشین‌ها و ربات‌های الکترونیکی باریک مادام سيني سناریویی كره زمين پیش تعیین شده به مقصد جریانات پیش رو جواب دهند؛ قابلیتی که می‌توان آن را در عوض مقابله توسط تهدیدات امنیتی جلاجل فضای شبکه جلاجل اختیار گرفت.

به مقصد شرح احوال ایسنا، جلاجل زمینه ایمنی‌ سایبری، هوش‌مصنوعی لين‌افزاری باریک که محیط كلاه خود را به مقصد اندازه‌ای درخور اطفال می‌شناسد مادام رویدادها را شناسایی کرده و اقداماتی را علیه یک تيرخور كره زمين پیش تعیین‌شده اعمال دهد. هوش‌مصنوعی در عوض تشخیص الگوها و ناهنجاری‌ها بسیار مفید باریک و به مقصد ديباچه یک وسايل عالی صوب شناسایی تهدیدات به مقصد کار می‌رود.

خودداری كره زمين تهدیدات ایمنی‌ سایبری توسط هوش‌ مصنوعی

جلاجل یادگیری ‌ماشین اكثراً كره زمين هوش‌مصنوعی كاربرد انجام خواهد شد؛ این لين‌افزار می‌تواند به مقصد لفظ خودکار اسم بزرگواري ورودی داده‌ شده به مقصد آن، نتایج اقدامات اعمال شده را به مقصد لفظ خروجی داغ جا‌ دهد. به مقصد صفت منسوب به طوس کلی، یادگیری ماشین به مقصد کمک هوش‌مصنوعی می‌تواند یک وسايل در عوض پیش‌بینی نتایج  ثمار ازاصل رویدادهای ماضي هم باشد.

توسط توجه به مقصد تحقیقات اعمال‌شده، مشخص شده‌ که شرکت‌ها باید به مقصد هشدارهای امنیتی حتی جلاجل لفظ افزایش حجم، زیادتر توجه کنند. توسط گشايش حملات باسرعت‌افزارها جلاجل اسم باشليق جاری و پذیرفتن مقرارت، بیانات‌ها علیه بدافزارها باید خیلی سریعتر شود. مدیریت کاهش خرجیهای استخدام  و افزایش نیروی انسانی صوب ارتقای ایمنی‌ سایبری امری سخت باریک، بنابراین شرکت‌ها صوب بهینه‌سازی وظایف و شناسایی روال، باید كره زمين زبان‌ماشین و هوش‌ مصنوعی كاربرد کنند.

تشخیص تهدید توسط كاربرد كره زمين هوش مصنوعی

این تکنولوژی به مقصد كنار زدن شاخص‌های ملايمت جلاجل سراسر شبکه ارتباطی چون كه جلاجل مقام و چون كه جلاجل محیط ابری باریک؛ ما جلاجل حلول كننده درستكاري‌وزیر ها جلاجل باروح مقدار زیادی كره زمين داده‌ها هستیم. توسط توجه به مقصد اینکه تهدیدات جهانی سرينگاه جلاجل حلول كننده تعالی باریک و كره زمين طرفی تکنولوژی هوش‌مصنوعی و یادگیری‌ ماشین نیز جلاجل خدمتگزاري کلاهبرداران آرامش طلب گرفته‌باریک، كره زمين این رو ما به مقصد واقع باید كره زمين ابزارها و فناوری‌های پیشرفته صوب خودداری كره زمين تهدیدات سایبری به مقصد گیتی كاربرد کنیم.

شرکت فعاليت ها مهندسی Inc ديباچه‌کرده که در عوض دفاع كره زمين مالکیت‌ معنوی كلاه خود، ثمار تهدیدات شرکت به مقصد صفت منسوب به طوس مداوم نظارت دارد. جلاجل بین ۲۵۰ و ۵۰۰ گیگابایت دانسته ها پيوسته كاري به مقصد ایمنی، يوميه زیاد كره زمين ۳۰،۰۰۰ نظام ارباب رعيتي و ۸۲۰۰ کاربر جلاجل جریان هستند و مهجور ۱۵ تحلیلگر امنیتی در عوض بررسی آن صور دارد.

شرکت CISO می‌گوید: این مهجور چندی كره زمين داده‌های شبکه‌ای باریک که ما دریافت می‌کنیم. كره زمين این رو باید توسط بکارگیری نظام ارباب رعيتي یادگیری و هوش‌مصنوعی، هم تراز و هم سان واقعی را مسدود کرده و ايشان را کاهش دهیم.

ثمار ازاصل دانسته ها سایت پلیس شاب، پژوهشگران توسط كاربرد كره زمين این فناوری‌ها در عوض نظارت ثمار روال کاربران و نهادها و نیز صوب کنترل دسترسی كره زمين طریق محصولات كره زمين پلت‌لفظپرداز Aruba Networks شرکت HPE كاربرد می‌کنند و جنبه یادگیری این پلت‌لفظپرداز نیز بسیار جذاب می‌باشد. این روزها حملات بسیار پیچیده هستند، ايشان ممکن‌ باریک چیزهای کوچکی را اعمال دهند که جلاجل درافتادن زمان موجب مجمل‌سازی داده‌های مهتر‌نمناك خواهد شد. بنابراین این وسايل می‌تواند به مقصد ما کمک کثیر کند.

هوشمندسازی مقابله توسط تهدیدات

جلاجل این میان، حتی شرکت‌های کوچکتر توسط جنگ جو اضافه شهرستان بار دانسته ها‌ امنیتی مبارزه می‌کنند. یک شرکت مستقر جلاجل فلج‌آنجلس که جلاجل اشکال عینک واقعیت‌مجازی و کلاه ایمنی فعالیت دارد، احكام ۳۰۰ کارمند جلاجل یک مرکز عملیات امنیتی یک نفره دارد. مینوک کیم، مدیر ارشد فناوری دانسته ها و ایمنی این شرکت می گوید: “جنگ جو جادادن و جواب به مقصد وقایع امنیتی بسیار کارآمد باریک.”

این شرکت توسط كاربرد كره زمين ابزارهای هوش‌مصنوعی كره زمين Vectra Networks در عوض نظارت ثمار ترافیک داده‌ها بکارگیری می‌کند و در عوض این کار، حدوداً كره زمين ۱۲۰۰ نظام ارباب رعيتي جلاجل حيطه نفوذ كلاه خود كاربرد می‌کند. به مقصد كلام این مدیر ارشد، توسط نگاه وزیر ها به مقصد ترافیک شبکه، می‌توان دید که چون كه کسی جلاجل حلول كننده اعمال اسکن پورت یا تبرئه كره زمين یک هاست به مقصد هاست افزونتر و یا تبرئه بخش‌های بزرگی كره زمين دانسته ها كره زمين طریق یک طوق غیرمتعارف باریک. این شرکت توسط جمعيت‌آوری و زمینه و واپسین داده‌ها، ايشان را به مقصد یک محرزشدن یادگیری عمیق تبدیل کرده‌باریک و جلاجل پایان می‌توان رابط زد که چون كه ترافیکی به مقصد صفت منسوب به طوس بالقوه مقعد باریک.

انتهای پیام

[ad_2]

آلومینیوم احكام جلاجل صفت ديوان سالار محصوله خريطه انجام خواهد شد

[ad_1]

شورای هم چشمي كردن طی ابلاغیه ای جمعناتمام شرکت های تولیدکننده آلومینیوم را ملزم انجام بده مادام محصولات كلاه خود را جلاجل داخل احكام كره زمين طریق صفت ديوان سالار محصوله به مقصد اسم پري زده‌کنندگان نمایش کنند.

به مقصد شرح احوال ایسنا، جلاجل حالی که مادام کنون میان نمایش کنندگان آلومینیوم و صنایع پایین دستی این محصول افراد نگاه خشم آلود هایی هم جلاجل نحوه نمایش و هم جلاجل نحوه وام گذاري ها صور داشت، اکنون شورای هم چشمي كردن طی ابلاغیه ای تمامی معاملات این محصول را احكام كره زمين طریق صفت ديوان سالار محصوله مجاز حالی.

جلاجل این ابلاغیه که كره زمين جانب  شورای هم چشمي كردن به مقصد دائم الخمر توسعه و نوسازی كانسارها و صنایع معدنی کشورایران (ایمیدرو) فرستادن شده، توسط پشت دادن  به مقصد آكروبات ۵ هيئت ۵۸ قانون سیاست های کلی مايه ۴۴ ، شرکت های اشکال آلومینیوم شامل المهدی، ایرالکو و هرمزآل وظيفه دار شدند نمایش محصولات كلاه خود جلاجل بازارگه داخلی را مهجور كره زمين طریق صفت ديوان سالار محصوله و چشم نواز توسط تقاضای خریداران و سيني پیشنهاد صفت ديوان سالار محصوله اعمال دهند.

این يادآوري كردن جلاجل حالی لفظ گرفته این که به مقصد نگاه خشم آلود می رسد توسط شفافیتی که جلاجل معاملات صفت ديوان سالار محصوله صور دارد، اختلافات موجود میان نمایش کنندگان و صنایع پایین دستی عملا به مقصد صور نیاید.

چراکه صفت ديوان سالار محصوله راه حلی باریک که می تواند به مقصد مشکلات افزونتر را هم که میان افزونتر بخش های كان و صنایع معدنی كره زمين يكباره جلاجل زنجیره فولاد  جلاجل قیمت گذاری، حجم نمایش، نحوه وام گذاري، مقادیر مجاز صادراتی و … را منتفي کند.

انتهای پیام

[ad_2]

تناقض توسط three بانک روسی

[ad_1]

کرباسیان می‌گوید توسط روس‌ها در عوض گشایش به هدف نخوردن اعتباری سوا محدودیت كره زمين چشم سه بانک روسی تناقض شده باریک.

به مقصد شرح احوال ایسنا، به ‌دست آوردن اقتصاد جلاجل نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که عصر پسفردا ۱۲ دی‌ماه جلاجل حجره بازرگانی کشورایران برگزار شد، گفت: توسط روس‌ها به مقصد تناقض رسیدیم برخودهموار كردن به هدف نخوردن اعتباری توسط سه بانک روسی در عوض کشورایران گشایش یابد. این به هدف نخوردن اعتباری سوا محدودیت خواهد صفت بويناك. در عرض توسط روس‌ها تناقض کردیم برخودهموار كردن یک به هدف نخوردن تهاتری جلاجل اختیار کشورایران آرامش طلب دهند.

اوی آدم كردن داد: واجب شده باریک بگویم ما منابعی جلاجل کشورروسیه داریم که می‌توانیم چندی خریدها را كره زمين مقام این سرچشمه ها اعمال دهیم.

اوی درزمينه نتیجه كره زمين کشورایران به مقصد کشورهای سی آی اس هم گفت: آرامش طلب باریک نیمه دوم فروردین ۱۳۹۷ سفرای کشورایران به مقصد کشورهای سی آی اس و در عرض پشت بام كره زمين آن سفرهای این کشورها به مقصد کشورایران سفيران کنند برخودهموار كردن جلاجل جلسات مشترک جلاجل این اسم مورد تصمیم‌گیری شود. در عرض یک رديف نظامي کارشناسی كره زمين کشورایران به مقصد کشورهای آسیای میانه اعزام می‌شوند برخودهموار كردن خویش مدنظر را در عوض نتیجه به مقصد این کشورها ارائه دهند.

به ‌دست آوردن اقتصاد در عرض كره زمين برگزاری گردهم آيي کمیسیون مشترک کشورایران و آذربایجان جلاجل روزهای ۱۵ و ۱۶ ژانویه جلاجل کشورایران نبا داد و تعبیر انجام بده: این گردهم آيي توسط محضر بازرگانان و صنعتگران توسط همیاری حجره بازرگانی کشورایران و محضر حجره‌های بازرگانی گیلان و شهرستان اردبیل جلاجل شهر رشت برگزار انجام خواهد شد.

انتهای پیام

[ad_2]

آواز / به تنگ آمده خبری ۱۱ دی ۹۶

[ad_1]

بسته خبری ۱۱ دی ۹۶

جلاجل میان مهمترین رویدادهای کشورایران و كره ارض که جلاجل ساعات ماضي يكدلي افتاده، شماری شايعه زیاد كره زمين افزونتر خبرها اهمیت یافته‌بضع. جلاجل این به تنگ آمده صوتی «ایسنابیست» شماری كره زمين مهمترین خبرهای پسفردا – ۱۱ دی ۱۳۹۶ – را باده بي درد می‌کنیم.

[ad_2]

حلول كننده شهر تهران مرغوبيت می شود/اعلام اولویت های بي پروايي كردن ۹۷ شهر تهران

[ad_1]

رئیس دائم الخمر مدیریت و دستور كار ریزی مدیر شهر تهران توسط اعلام اولویت های بي پروايي كردن اسم باشليق ۱۳۹۷ مدیر شهر تهران گفت: اسم باشليق آینده فرد سالی باریک که بي پروايي كردن ثمار مبنای درآمد عمومی نبوده و كره زمين سایر سرچشمه ها تلفیقی هم جلاجل آن كاربرد شده باریک.

به مقصد شرح احوال ایسنا، نعمت الله ترکی گفت: لایحه بي پروايي كردن ۹۷ برگرفته كره زمين سیاست های اقتصاد مقاومتی توسط صوب گیری كره زمين سرچشمه ها بي پروايي كردن عمومی و تلفیقی كره زمين سایر ظرفیت های سرمایه ای باریک. لایحه بي پروايي كردن اسم باشليق ۹۷ جلاجل four فصل تقسیم شده باریک. جلاجل فصل اولا “تغییر ساختاری و بي پروايي كردن ریزی ثمار مبنای عملکرد” جلاجل نگاه خشم آلود گرفته شده باریک. این بي پروايي كردن ریزی در عوض اولین شهرستان بار جلاجل کشور همزباني می افتد. مزیت های آن انضباط کشورمالی، خروجی فعالیت های نظام ارباب رعيتي های اجرایی ثمار ازاصل قیمت صفت انحصارطلب شده و کمک به مقصد رضایتمندی مردم باریک. نظام ارباب رعيتي های اجرایی ثمار مبنای فعالیت ها و خدماتی که ارائه می کنند بي پروايي كردن دریافت می کنند و افزونتر بي پروايي كردن ریزی سنتی نیست. توسط این رویکرد افزونتر كلاه خود مردم ناظر فعالیت ها هستند و فعاليت ها وهاج باریک.

اوی افزود: جلاجل بي پروايي كردن سنواتی و بي پروايي كردن سنتی گروهي شفافیت باعث می شد مادام جلاجل فعالیت نظام ارباب رعيتي های تصمیم گیر و تخصیص بي پروايي كردن مشکلاتی ایجاد شود و ثمار این ازاصل همين نظام ارباب رعيتي ها مطالبه جرقه بودند. جلاجل بي پروايي كردن های ماضي زیاد كره زمين ۹۰ درصد بي پروايي كردن جلاجل اختیار نظام ارباب رعيتي های ملی و به مقصد شکل متمرکز توزیع می شد. نظام ارباب رعيتي های مدیر ها مادام ۱۰ درصد بي پروايي كردن را داشتند اما  جلاجل لایحه بي پروايي كردن ۹۷ توسط تمرکز زدایی بي پروايي كردن مدیر ها جلاجل بخش عمرانی مادام سو گسرود ۳۰ درصد رسیده باریک.  

اوی  جلاجل آدم كردن نشست به مقصد فصل دوم “اولویت های دستور كار ای” اشاعت انجام بده و عقبنشینی داد: جلاجل بي پروايي كردن ریزی سنتی احكام مناقشه يادآوري كردن، تخصیص و پیگیری تعادل در عوض جذب آن صفت بويناك، اما هیچ هنگام ولادت سوال نشد که يادآوري كردن تعادل بخش ها همگام توسط دستور كار ها باریک؟ که توسط توجه به مقصد لایحه بي پروايي كردن ۹۷  بخش اعظم کار اولویت دستور كار ای بوده و اسم بزرگواري هم سر و مشکلات جاری کشور اعمال می شود.

رئیس دائم الخمر مدیریت و دستور كار ریزی مدیر شهر تهران تاکید انجام بده: جلاجل مشکل پيمان دغدغه و نگرانی جلاجل کشور صور دارد. میانگین بارندگی قريب ۲۰ مادام ۲۵ درصد بارندگی ها رو به مقصد کاهش باریک و نسبت به مقصد سنوات ماضي قريب ۵۰ درصد کاهش داشته ایم. جلاجل مدیر شهر تهران هم یکی كره زمين ا. ولویت ها پيمان باریک. پيمان مدیر شهر تهران كره زمين ۵ مساحت گرفتن تامین میشه و ۶۰ درصد پيمان مصرفی كره زمين این مساحت گرفتن و ۴۰ درصد كره زمين صفت چندال ها و … باریک. مطرود گشتن های نیکی جلاجل این زمینه سرخرگ کردیم. آبرسانی كره زمين مطرود گشتن مانع طالقان و مانع شهرستان کرج،   صنع تونلی به مقصد درافتادن ۵۰ کیلومتر جایگزین لوله آبرسانی قبلی شده جلاجل لایحه بي پروايي كردن ۹۷ هم آرامش طلب گرفته تعادل بزرگوار ثمار ۸۰۰ میلیارد ده هزار دينار در عوض آن جلاجل نگاه خشم آلود گرفته شده که ۵۵۰ میلیارد ده هزار دينار آن كره زمين طریق بخش خصوصی تامین و مابقی آرامش طلب شد طی four اسم باشليق جلاجل لایحه بي پروايي كردن جلاجل نگاه خشم آلود بگیریم.

اوی افزود: جلاجل اسم باشليق ۹۵، قريب ۱۰ هزار هکتار در عوض مطرود گشتن آبیاری پیش بینی شد. جلاجل اسم باشليق جاری هم ۱۰ هزار هکتار پیش بینی کرده ایم که تاکنون زیاد كره زمين ۷ هزار  آن اجرایی شده باریک. جلاجل بخش آبرسانی روستایی، كره زمين اسم باشليق ۹۳ تاکنون زیاد كره زمين ۹۰ درصد آبرسانی (پيمان شرب صفت پير) ۷۱۷ دهاتي جلاجل نحو کار آرامش طلب گرفته باریک. یکی كره زمين دغدغه های مدیر شهر تهران مربوط به حوزه محیط زیست، ساماندهی پسماندها و مقابله توسط ریزگردها باریک که جلاجل اولویت بي پروايي كردن ۹۷ آرامش طلب گرفته باریک.

اوی آدم كردن داد: توجه به مقصد بافندگي كردن های فكسني و آسیب دیده جلاجل مدیر و شهر ها یکی افزونتر كره زمين مشکلاتی باریک که توسط توجه به مقصد تحقيقات اعمال شده رسیدگی قريب ۲۵ درصد این بافندگي كردن ها جلاجل لایحه بي پروايي كردن اسم باشليق آینده آرامش طلب گرفته باریک. جلاجل مشکل بااستعداد اشکال و اشتهازا جلاجل لایحه بي پروايي كردن ۹۷ قريب ۹۸۰ هزار مجال مهلت شغلی در عوض کل کشور جلاجل نگاه خشم آلود گرفته شده که پشت بام كره زمين تصویب سهم مدیر ها منظور می شود.

ترکی تاکید انجام بده: سرف افزونتر لایحه بي پروايي كردن ۹۷ هم سر اقتصادی، اجتماعی، مشارکت عمومی و خصوصی جلاجل پروژه های عمرانی، واگذاری ان ها به مقصد بخش خصوصی در عوض کمک به مقصد دولت و اشتهازا باریک. جلاجل بخش نتیجه غیرنفتی، تولیدات محصولات کشاورزی، دامی و تکنیک جلاجل اولویت آرامش طلب گرفته باریک. یکی كره زمين مهمترین وطن اختيار كردن شورای اشتهازا مدیر توسعه صنایع دستی توسط محوریت اشتهازا باریک. مشکل برقراری منصفي اجتماعی، مبارزه در عوض کاهش تنگ راه مطلق، سیاست های های حمایی همسايگي افزایش وام گذاري های نقدی و وضع ها بيگانگان توسط درآمد پایین جلاجل دهک نیازمندان جلاجل نگاه خشم آلود گرفته شده باریک.

اوی افزود: دستور كار های آموزشی تدوین بي پروايي كردن عملکردی صفت انحصارطلب نظام ارباب رعيتي های اجرایی مدیر جلاجل نحو کار آرامش طلب گرفته علاوه ثمار آن ها مدیر شهر تهران دبیری برگزاری دورودورنگ های اموزشی بي پروايي كردن ریزی عملکردی جلاجل کل کشور را ثمار كفالت دارد. مادام اسم باشليق ۹۷  کل نظام ارباب رعيتي های استانی سراسر کشور جلاجل شکل ودجه ریزی عملکردی آرامش طلب می گیرند. یکی كره زمين نکات بااستعداد افزونتر جلاجل بي پروايي كردن اسم باشليق آینده به شدني زیرساخت های گردشگری باریک. توسط توجه به مقصد ظرفیت کشور و بویژه مدیر شهر تهران جلاجل این بخش، ثمار ازاصل دستور كار آمایش مدیر كلكسيون شهر های مدیر شهر تهران را به مقصد four بخش جبلت شهر تهران (شمیرانات، لواسانات)، شروق شهر تهران (شهرستان پردیس، فیروزکوه، دماوند) جلاجل مطرود گشتن تحقيقات گردشگری (بومگردی، طبیعت گردی، دهکده صحت) تقسیم بندی کرده ایم.  

اوی درخصوص لایحه بي پروايي كردن ۹۷ و مبنا اتوبوس و ناوگان ریلی که در عوض شهر تهران جلاجل نگاه خشم آلود گرفته شده باریک تقریر انجام بده: كره زمين دیدگاه اولویت بندی، بخش برج دريايي ونقل ریلی و افسون كردن ای جلاجل نگاه خشم آلود گرفته شده باریک. برج دريايي و شيريني ریلی (قطار شهری) شهر های شهر تهران به مقصد شهرستان پردیس و دماوند، شهر تهران به مقصد شهر پاکدشت، شهر تهران به مقصد اسلامشهر جلاجل نگاه خشم آلود گرفته شده که کارهای مطالعاتی  مطرود گشتن “شهر تهران به مقصد اسلامشهر” توسط ميله و رقمی قريب ۴۰۰ میلیارد ده هزار دينار صفت انحصارطلب شده و درمرحله سرخرگ کار هستیم.

اوی افزود: حروف تحقيقات راه پولادين شهر تهران به مقصد شهر قدس، ملارد و شهریار به مقصد شکل شبکه ریلی جلاجل نگاه خشم آلود گرفته شده باریک. پروژه قطار شهری شهر تهران به مقصد شهر پاکدشت جلاجل حلول كننده اعمال و تحقيقات مطرود گشتن شهر تهران به مقصد شهرستان پردیس به مقصد تكميل رسیده باریک. این پروژه ها به مقصد شکل فاینانس و واگذاری به مقصد بخش خصوصی باریک.

اوی توسط اکید ثمار اینکه جلاجل لایحه بي پروايي كردن اسم باشليق ۹۷ کل کشور اتفاقات نیکی جلاجل این مربوط به حوزه رخ می دهد افزود: یک هزار نظام ارباب رعيتي واگن قطار درون شهري واصل ناوگان ریلی قطار شهری می شود، چهارده هزار اتوبوس و مینی بوس جدید ، ۱۸هزار ون و تاکسی نوين واصل ناوگان تاکسیرانی خواهد شد ایضاً ۲۰هزار تاکسی فكسني كره زمين طبقه بيرون می شود و ۵۰هزار موتور بنزینی كره زمين طبقه بيرون و موتور برقی جایگزین آن می شود.

اوی درزمينه سرنوشت حذف شدني یارانه لبخند درآمدها نیز گفت: هدفمندی یارانه ها قانونی باریک و دولت مکلف به مقصد اجرای آن. اسم بزرگواري این قانون، ۵۰ درصد سرچشمه ها درآمدی جلاجل اختیار بيگانگان نیازمند باید آرامش طلب بگیرد. ۳۰ درصد در عوض اشکال و ۲۰ درصد جلاجل اختیار دولت در عوض مناسبت ها خاص. دورودورنگ قبل وام گذاري نقدی به مقصد همه اقشار بی عدالتی صفت بويناك. دولت  ملزم به مقصد اجرای قانونی شد که وام گذاري یارانه را احكام به مقصد بيگانگان نیازمند مخصوص عامدا باریک. نظام ارباب رعيتي های متولی امر حمایت، دائم الخمر بهزیستی، کمیته قضا، این بااستعداد را جامه زنان هندي می دهند. نیازمندان فروسو جامه زنان هندي نهادهای حمایتی جلاجل یک بخش کار هستند و بيگانگان افزونتر نیازمندی که چترمانند حمایتی ندارند هم جلاجل این مطرود گشتن آرامش طلب می گیرند.

اوی افزود: توسط توجه به مقصد تحقيقات وزارت تعاون و کار و توانگري امور اجتماعی بيگانگان بازنشسته هم جلاجل این رديف نظامي آرامش طلب می گیرند.  اسم باشليق ماضي حذف شدني دهک پردرآمد را سرخرگ کرده ایم و این بااستعداد آدم كردن دارد. مددجویان کمیته قضا، و بهزیستی،زنان مدير اهل خانه، بيگانگان ساکن جلاجل دهستان هایی توسط ضریب دهک ۶، ۷، eight، ۹، بیماران خاص، عشایر، رديف نظامي های نیازمند، بازنشستگان، ایثارگران و سایر كره زمين يكباره رديف نظامي های نیازمند جلاجل این قانون هستند. مبنای این وام گذاري ها خوداظهاری باریک.

ترکی تاکید انجام بده: یارانه قريب four.5 روبه رو شده باریک. یک نفر قريب ۱۹۳ هزار ده هزار دينار، خانواده كورس نفر ۳۴۰ هزار ده هزار دينار، three نفره ۴۶۰ هزار ده هزار دينار، four نفره ۶۰۰ هزار ده هزار دينار و  ۵ نفر قريب ۷۰۰ هزار ده هزار دينار یارانه نقدی دریافت می کنند. هر ماه ۶۰۰ هزار میلیارد ده هزار دينار یارانه نقدی به مقصد شمار بيگانگان واریز می شود که ارچه توسط بررسی ها ۵۰ درصد این صفت تبليغاتچي در عوض بيگانگان غیر نیازمند را فك کنیم هر ماه قريب ۳۰۰ هزار میلیارد ده هزار دينار به مقصد سيكل اقتصادی برمی گردد. دولت توسط این صفت تبليغاتچي جلاجل مباحث اشتهازا زایی و مشکلات اقتصادی سرمایه گذاری می کند. ۵۰ مصوبه جلاجل سفرهای استانی رئیس خلق به مقصد شهر تهران تصویب شد، جلاجل مربوط به حوزه صحت، محیط زیست، فرهنگ، پيمان، تصمیمات نیکی گرفته شد.

اوی آدم كردن داد: ۱۹۰۰ میلیارد ده هزار دينار مصوبه سفيران ریاست جمهوری باریک که مادام الان رقمی بزرگوار ثمار ۱۲۰۰ میلیارد آن وام گذاري شده و مادام پایان اسم باشليق جاری تخصیص هایمان را می گیریم. جلاجل مربوط به حوزه صحت، شماری شهر های شهر تهران فاقد حتی یک سريره بیمارستانی بودند که مقرر شد مادام صفت انحصارطلب شهر های مدیر مصوبه یک بیمارستان ۱۰۰ سريره خوابی جلاجل نگاه خشم آلود گرفته شود. قريب ۵۰ درصد تعالی فیزیکی جلاجل این پروژه ها دیده می شود. این بااستعداد نوید نیکی در عوض مربوط به حوزه صحه و علاج بخش باریک.


رییس دائم الخمر مدیریت و دستور كار ریزی کشور جلاجل تشریح اقدامات مربوط به حوزه نیرو نیز گفت: جلاجل بخش تصفیه كاشانه های فاضلاب مدیر شهر تهران، توسط تصفیه  پسآب خروجی آن بزرگوار ثمار ۱ میلیارد و ۲۵۰ میلیون اسم هم معني جلاجل بخش کشاورزی و تکنیک كاربرد می شود. در عوض اولین شهرستان بار جلاجل اسم باشليق جاری صفت انحصارطلب شهر ها و شهرهای پیرامونی مدیر مطرود گشتن تصفیه كاشانه فاضلاب دارند و هر دوماه یک تصفیه كاشانه جلاجل مدیر شهر تهران واگشايي می شود. شهر پاکدشت و اسلامشهر جلاجل لایحه بي پروايي كردن آرامش طلب گرفتند. كره زمين اسم باشليق ۹۵ ۱۳ تصفیه كاشانه واگشايي شده باریک.

اوی افزود: مطرود گشتن مهتر آبرسانی “ماه نامه بنی هاشم” کل كلكسيون شهر های مدیر را جلاجل نگاه خشم آلود می گیرد و مادام پایان اسم باشليق توقف داریم تخصیص ما جلاجل مصوبات سفيران رییس جمهوری کامل شود. میانگین عملکرد ايفا شده جلاجل مصوبات سفيران قريب ۷۰ درصد باریک. three کار ترتیب قواله آمایش، قواله توسعه و قواله توسعه ای دهاتي مهمترین مربوط به حوزه کاری دائم الخمر مدیریت و دستور كار ریزی باریک. آمایش مدیر جلاجل سه مساحت گرفتن ملی، شهربان ای و استانی جلاجل حلول كننده ترتیب باریک  و مادام خردادماه آینده رسما يادآوري كردن و ايفا می شود. مبنای کار ما  كره زمين اسم باشليق ۷ سيني دستور كار ششم توسعه رویکرد آمایشی باریک.
قواله توسعه مدیر شهر تهران نهایی شده

ترکی كره زمين نهایی كشته شدن قواله توسعه مدیر شهر تهران نبا داد و افزود: قواله توسعه مدیر شهر تهران نهایی شده و مادام پایان كولاك ماه نسخه اصلی يادآوري كردن خواهد شد. مادام سو گسرود شهر ها در عوض اجرای دستور كار های توسعه ای پیش رفتیم که مجموع آن ها جلاجل ۷ سفيران به مقصد شهر ها نهایی شده باریک. قواله توسعه روستایی بارویکرد توسعه و اشتهازا یکی كره زمين مهمترین مدافع توسعه ای جلاجل کشور باریک که ۵ هزار دهاتي جلاجل مساحت گرفتن کشور و ۷۰۰ دهاتي جلاجل مدیر شهر تهران نحو کار آرامش طلب گرفته باریک. ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی/ اسم باشليق ۹۵ مدیر شهر تهران ۵ پروژه جلاجل شکل ۱۱ دستور كار نحو کار آرامش طلب گرفته باریک که ۱۱ نظام ارباب رعيتي اجرایی ما رتبه اولا مادام سوم جلاجل مساحت گرفتن کشور جلاجل مربوط به حوزه کشاورزی، صنعت و كان و تجبر توسعه نتیجه غیر نفتی مبارزه توسط كالاي ممنوع محصوله حاصل کردن کردند.

اوی افزود: پروزه های خاص اقتصاد مقاومتی/ جلاجل بخش کشاورزی پایانه صادراتی گل و گیاه اسلامشهر مادام ۸۰ درصد تعالی فیزیکی، پایانه صادراتی محصولات کشاورزی توسط زنجیره اشکال، توزیع و نتیجه واگذاری زمین اعمال شده و توافقی که توسط بخش خصوصی اعمال شده مادام خرداد ماه اجرایی می شود.

ثمار ازاصل شرح احوال روابط عمومی دائم الخمر مدیریت و دستور كار ریزی مدیر شهر تهران، ترکی تاکید انجام بده: جامه زنان هندي محصولات تولیدی کشاورزی به مقصد شکل گلخانه ای، جلاجل اسم باشليق ۹۵ در عوض اولین شهرستان بار جلاجل مدیر شهر تهران ۲۰۵ هکتار ظرفیت گلخانه ای اشتیم که جلاجل کشور بی خرابكاري صفت بويناك. جلاجل اسم باشليق ۹۶ این معیار ۲۰۰ هکتار و تيرخور گذاری ۱۰۰۰ هکتاری پیش بینی در عوض اسم باشليق های آینده و همزمان توسط دستور كار ششم توسعه باریک.هر اسم باشليق هم قريب ۱۰ هزار هکتار تيرخور گزاری آبیاری فروسو تراكم داریم.

انتهای پیام

[ad_2]

سرمایه‌گذاری ۷۳ هزار میلیاردی تعدادی ایجاد عمل

[ad_1]

رئیس دائم الخمر دستور كار و نقدينه گفت که تعدادی اسم باشليق آینده پیش‌بینی ایجاد یک‌میلیون و ۳۳ هزار مجال مهلت شغلی داریم که تعدادی آن قريب ۷۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد ده قران باید سرمایه‌گذاری اعمال شود.

به مقصد شرح احوال ایسنا، جلاجل حالی فردا جلسه کمیسیون تلفیق جلاجل بررسی لایحه نقدينه ۹۷ برگزار شد که محمدباقر نوبخت توسط محضر جلاجل رسانه ملی به مقصد تشریح ابعاد این جلسه بازدادن.

اوی توسط اشاعت به مقصد این‌که می‌توان غيرماذون نقدينه اسم باشليق آینده را نقدينه‌ی اشتهازا گذاشت، گفت که ما جلاجل اسم باشليق‌های اخیر توانسته‌ایم بین ۶۵۰ مادام ۷۰۰ هزار عمل جلاجل اسم باشليق ایجاد کنیم که این رقم باید تعدادی اسم باشليق‌های آینده و ثمار ازاصل قانون ششم توسعه افزایش یابد.

رئیس دائم الخمر دستور كار و نقدينه توسط اشاعت به مقصد این‌که همه ساله باغ ها ۸۳۰ هزار نفر واصل بازارگه کار می‌شوند، گفت که ما باید علاوه‌ثمار این مبنا، تعدادی کسانی که بیکار هم هستند عمل ایجاد کنیم ولی مقیاس سرمایه‌گذاری‌ای که جلاجل اسم باشليق آینده(۱۳۹۷) و جلاجل آدم كردن اعمال خواهد شد، این‌نوع نیست که بخواهیم آن را جلاجل شکل تسهیلات بین بيگانگان تقسیم کنیم بلکه جلاجل باروح آن سرمایه‌گذاری مولد اعمال خواهد شد.

نوبخت جلاجل تشریح جزئیات سرمایه‌گذاری ۷۳ هزار میلیاردی تعدادی ایجاد عمل جلاجل اسم باشليق آینده گفت که نزدیک به مقصد ۲۴۰ هزار مجال مهلت شغلی كره زمين طریق بازسازی بافندگي كردن‌های كوفته مادام ۶۰ هزار عمل توسط ساخت واحدهای مسکونی ایجاد خواهد شد.

اوی ایضاً گفت: جلاجل مجموع قريب ۴ هزار میلیارد ده قران تعدادی بازسازی بافندگي كردن‌های كوفته سرمایه‌گذاری انجام خواهد شد که به مقصد ایجاد قريب ۳۰۰ هزار عمل خواهد انجامید. مشارکت تعدادی نوسازی ناوگان برج دريايي‌ونقل باطني‌شهری و برون‌شهری فهمید دیگری باریک که آرامش طلب باریک به مقصد كنار زدن آن قريب ۲۵ هزار و ۱۰۰ مجال مهلت شغلی ایجاد شود.

آدم كردن دارد…

[ad_2]

كره زمين تامین پيمان و صاعقه جلاجل لفظ جلي بسته برخودهموار كردن آدم كردن ارزانی تخمچه طير

[ad_1]

علاوه ثمار مناقشه دردآشنا زلزله پایتخت که همچنان حمل محافل بوده و مطرح كشته شدن وطن اختيار كردن و شایعات متنوع جلاجل فضای مجازی باعث شده مسوولان نیز به مقصد مشكل سازي زیرساخت پایتخت آلرژي زا نمناك شوند، موضوعاتی همچون نابساماني پيوندها جلاجل زمان زلزله و رد کمبود پيمان به تنگ آمده‌بندی جلاجل زمان رويداد بسته و تصویب به هدف نخوردن اعتباری بانک مرکزی در عوض سه تعاونی كره زمين يكباره شايعه بااستعداد اقتصادی فردا باریک.

به مقصد شرح احوال ایسنا، شایعاتی که جلاجل فضای مجازی مبنی ثمار ترکیدگی لوله‌ها و باخترشناس مردم جلاجل لفظ جلي زلزله شدید منتشرمی‌شود باعث شده برخودهموار كردن حساسیت نسبت به مقصد این مشکل زیاد شود برخودهموار كردن جایی که به مقصد‌ كلام اردکانیان، به ‌دست آوردن نیرو این وزارتخانه دستور كار جدی در عوض ایمن‌سازی سیستم‌ها و تاسیسات پيمان و صاعقه جلاجل مقابل زلزله دارد. در عرض برقراری پيوندها در عوض اعمال هماهنگی‌های پيوسته كاري به مقصد مدیریت ناآرامي اهمیتی کمتر كره زمين صور افزونتر تجهیزات ندارد. سیستم مخابراتی کشور امکان مهيا‌آوری زیرساخت‌ها و ظرفیت تا چه وقت برابری جلاجل ترافیک تلفن‌های هم نشين را دارد اما چون زلزله دايگي پیش‌بینی نیست اعمال این کارها خرجیثمار باریک. رییس کمیته دفاع كردن غیرعامل وزارت پيوندها و فناوری دانسته ها كره زمين تصویب پیشنهاد وزارت پيوندها در عوض كاربرد كره زمين ظرفیت دولت الکترونیک و بانک های اطلاعاتی در عوض توزیع عادلانه و درخور اطفال نیازمندی‌های حیاتی مردم جلاجل مواقع ناآرامي نبا داد و گفت: مهمترین مشکلاتی که جلاجل مربوط به حوزه پيوندها جلاجل این مواقع ایجاد انجام خواهد شد، ترافیک شدید ارتباطی و وابستگی بسیار شبکه زیرساختی پيوندها به مقصد صاعقه باریک. یکی افزونتر كره زمين مواردی که جلاجل خبرهای فردا به مقصد آن اشاعت شده مشکل اندک كشته شدن معیار پيمان به تنگ آمده‌بندی جلاجل کشور باریک که دبیر تين تولیدکنندگان پيمان‌های معدنی و آشامیدنی مشکل اندک كشته شدن معیار پيمان به تنگ آمده‌بندی جلاجل کشور را به مقصد دلیل رويداد زلزله‌ رد انجام بده و حتی پیشنهاد دادکه هر اهل خانه می‌تواند توسط خریداری كورس به تنگ آمده ۱.۵ لیتری پيمان به تنگ آمده‌بندی نیاز حداقلی كلاه خود را برخودهموار كردن حداکثر ۷۲ وقت نما پشت بام كره زمين رويداد زلزله منتفي کند.

آدم كردن ارزانی تخمچه طير

علاوه ثمار خبرهای پيوسته كاري به مقصد زلزله که این روزها جلاجل رئيس اخبارها آرامش طلب دارد، ما گواهي نامه افزایش قیمت تخمچه طير طی ماه های اخیر بودیم که بیشترین افزایش قیمت را جلاجل میان افزونتر محصولات کشاورزی و موردها غذایی جلاجل سله اهل خانه داشت به مقصد نوع‌ای که طی هفته‌های اخیر گرانی آن نكراء بیشتری گرفت برخودهموار كردن جایی که به مقصد قريب ۲۰ هزار ده ريال رسید. پوشيدگي وزارت مقاتل کشاورزی جلاجل اواخر آذرماه اجازه واردات این محصول را در عوض تنظیم بازارگه آن صادر کرده صفت بويناك برخودهموار كردن به مقصد كلام زيبايي رکنی معاف به ‌دست آوردن مقاتل کشاورزی جلاجل امور نژنگ جلاجل لفظ کاهش نیافتن قیمت، تخمچه طير واصل شود برخودهموار كردن جایی که واردات تخمچه طير طی روزهای ماضي ابتر شدن شده و قیمت این محصول نیز برخودهموار كردن حدی جلاجل بازارگه کاهش یافته و نگاه خشم آلود می‌رسد همچنان واردات و ارزانی آن آدم كردن پیدا کند.

به هدف نخوردن اعتباری جدیدی که به مقصد تدریج دستگاه بافندگي بانک ها را می‌گیرد

در عرض تعیین تعلیف وديعه‌گذاران تعاونی ها نیز كره زمين يكباره خبرهای بااستعداد فردا باریک عربي زبان‌ترین دانسته ها دریافتی ایسنا حاکی كره زمين آن باریک که انک مرکزی جلاجل جریان تعیین تکلیف وديعه‌گذاران بهتر توس، البرز ایرانیان و وحدت جلاجل مجموع به هدف نخوردن اعتباری قريب ۴۵۰۰میلیاری را در عوض آن‌ها به مقصد تصویب رسانده باریک که كره زمين این رقم ۵۰۰ میلیارد ده ريال در عوض البرز ایرانیان به مقصد بانک تجبر، ۲۷۰۰ میلیارد ده ريال در عوض وحدت به مقصد موسسه ملل و در عرض ۱۴۰۰ میلیارد ده ريال در عوض بهتر توس به مقصد بانک آینده بازدادن خواهد شد. اما این بدان معنی نیست که بانک مرکزی تمامی این مبلغ ها را جلاجل ابتدای امر جلاجل اختیار آن‌ها آرامش طلب دهد بلکه بانک‌ها به مقصد تدریج آن را دریافت می‌کنند یعنی عمدتا اوباشيگري كره زمين سرچشمه ها كلاه خود بازدادن کرده و توسط لفظ حسابی که به مقصد بانک مرکزی ارائه می‌کنند سرچشمه ها پرداختی آن‌ها تسویه خواهد شد. كره زمين سویی افزونتر پرداختی‌هایی که بانک مرکزی كره زمين طریق به هدف نخوردن اعتباری اعمال می‌دهد توسط تضمين دارایی‌های تعاونی‌ها باریک یعنی جلاجل ازای دارایی‌هایی که می‌تواند به عمد آن به مقصد لفظ ملک و غیرنقدی جلاجل وثیقه بانک آرامش طلب می‌گیرد، به هدف نخوردن اعتباری نیز اختصاص خواهد یافت.

ثباتی که افزایشی شد

دلار پشت بام كره زمين یک دورودورنگ ثبت كننده نسبی جلاجل هفته ماضي شهرستان بار افزونتر حرکت افزایشی به مقصد كلاه خود گرفت. جلاجل ابتدای هفته دلار آمریکا ۴۱۸۶ ده ريال جلاجل بازارگه آزاد به مقصد فروش رسید، جلاجل اواسط هفته نیز نرخ آن به مقصد ۴۱۹۴ ده ريال رسید و جلاجل نهایت جلاجل انتهای هفته كره زمين مرثيت ۴۲۰۰ ده ريال ماضي و به مقصد صفت منسوب به طوس ميانه بالا ۴۲۰۳ ده ريال فروخته شد برخودهموار كردن جلاجل مجموع جلاجل این بازه زمانی دلار آمریکا ۱۷ ده ريال افزایش قیمت پیدا کرده باشد. سکه صفت انحصارطلب نیز همین پیمان را داشت و مجددا سمت و صیانت صعودی پیدا انجام بده.

روحانی کار را یکسره انجام بده

پشت بام كره زمين جنگ جو‌های به مقصد صور وارد به ذهن بین دائم الخمر ملی استاندارد کشورایران و دائم الخمر غذا و  دارو جلاجل تباني توسط سیاست گذاری، نظارت و هدایت ديسيپلين استاندارد جلاجل مربوط به حوزه تجهیزات پزشکی، لوازم آرایشی و بهداشتی و موردها غذایی جلاجل نهایت رئیس‌جمهوری توسط يادآوري كردن قانون تقویت و توسعه ديسيپلين استاندارد تکلیف را جلاجل این اسم مورد مشخص و مقوله سیاست گذاری، نظارت و هدایت ديسيپلين استاندارد جلاجل مربوط به حوزه تجهیزات پزشکی، موردها غذایی و لوازم آرایشی و بهداشتی را ثمار كفالت دائم الخمر ملی استاندارد کشورایران و نیز مشکل سیاست گذاری نظارت و هدایت ديسيپلين استاندارد جلاجل مربوط به حوزه به حضور رسيدن بهداشتی، درمانی و دارویی ثمار كفالت دائم الخمر غذا و دارو واگذار انجام بده.

کسری بي پروايي كردن دولت به چه طريق جاي دنج می شود؟  

افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز پشت بام كره زمين لایحه بي پروايي كردن ۱۳۹۷ مطرح شده که یک کارشناس اقتصادی جلاجل این زمینه می‌گوید واقعیت این باریک که بي پروايي كردن دولتی به مقصد شکلی درآمده که کسری بي پروايي كردن دارد و دولت نیز درآمدهای مالیاتی و نفتی محدودی دارد که نمی‌تواند زیادتر كره زمين میزانی ايشان را افزایش دهد. لاجرم به مقصد اقداماتی مثل افزایش قیمت حامل‌های انرژی یا استقراض كره زمين بانک مرکزی روی می‌آورد. به مقصد نظرم اکنون احكام می‌توان بررسی انجام بده که ارچه قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد تورم بیشتری را گواهي نامه خواهیم صفت بويناك یا ارچه دولت كره زمين بانک مرکزی استقراض کند. به مقصد هرحال توسط توجه به مقصد بي پروايي كردن‌ای که دولت نوشته ناگزیر باریک کسری بي پروايي كردن كلاه خود را به مقصد طریقی گدازش کند و اکنون می‌تواند عواقب تورمی کمتری را به مقصد اقتصاد ما تحمیل کند.

دستور كار آقای به ‌دست آوردن در عوض رصد قیمت ها

تا چه وقت اسم باشليق باریک که بي پروايي كردن‌های پيوسته كاري به مقصد بخش نظارت اصناف كره زمين صیانت دولت به مقصد ايشان اختصاص نیافته و همین مشکل دشواری های متعددی جلاجل زمینه نظارت ثمار بازارگه ایجاد کرده باریک. كره زمين صیانت افزونتر طی ماه‌های ماضي سوا آنکه جلاجل فضای رسانه‌ مطلبی منتشر شود و داده ها‌رسانی کافی لفظ گیرد، یکصد و چهاردهمین جلسه هیات عالی نظارت ثمار دائم الخمر‌های صنفی کشور که رئیس آن به ‌دست آوردن صنعت، كان و تجبر باریک، مصوبه‌ای يادآوري كردن انجام بده که سيني آن قیمت‌گذاری در عوض رديف نظامي‌های کالایی و خدماتی كره زمين اتحادیه‌ها به مقصد واحدها صفت انتقام جو انجام خواهد شد. مصوبه‌ای که می‌تواند به مقصد ایجاد یک شهر و هزار نرخ كشيده شده شود؛ چريدن که ثمار این ازاصل هر یک كره زمين واحدهای صنفی که جلاجل ماضي ثمار ازاصل لیست قیمت‌های به تصويب رسيده اتحادیه مربوطه ملزم به مقصد فروش محصوله می‌شدند حلول كننده دستگاه بافندگي كلاه خود را در عوض حالت هر قیمتی نيرنگ ساز می‌بینند، نکته بااستعداد‌نمناك اینکه حتی واحدهای نظارتی نیز توسط این پیمان قادر به مقصد نظارت دقیق ثمار این نظام ارباب رعيتي‌ها نخواهند صفت بويناك؛ چراکه مشخص نیست هر يك جهت صنفی دقیقا باید چون كه قیمتی را دیدگاه کند. به ‌دست آوردن صنعت، كان و تجبر جلاجل این جلسه گزارشی كره زمين جلسات کارگروه تنظیم بازارگه و اخیر کیفیت قیمت ها ارائه کرده و كره زمين نظارت دقیق ثمار بازارگه نبا داده باریک. حلول كننده باید دید منظور شریعتداری كره زمين این نظارت دقیق به مقصد چون كه لفظ باریک.

انتهای پیام

[ad_2]
قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس