قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس
خانه / خارجی (صفحه 10)

خارجی

واردات تیشه به مقصد ریشه اشکال ایرانی ضربت ديده باریک


یک اقتصاددان توسط لغاز كره زمين اینکه اقدامات واجب شده جلاجل زمینه کنترل واردات اعمال نمی‌شود، گفت: این سیاست‌ها اشکال را ورشکسته و كشيده شده به مقصد افزایش بیکاری خواهد شد.

ابراهیم رزاقی جلاجل گفت‌وگو توسط ایسنا درزمينه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی تقریر انجام بده: سیاست‌هایی که دولت جلاجل مربوط به حوزه اقتصادی جلاجل نحو کار آرامش طلب داده باریک را به مقصد صفت منسوب به طوس به هر حال می‌توان سیاست‌های سرمایه‌داری خاص حالی. خاص كره زمين آن نگاه خشم آلود که تولیدی نیست و متکی به مقصد مناجاتگري كردن نفتی و واردات توسط دلار كم ارزش قیمت باریک.

او جلاجل آدم كردن سخنانش تقریر انجام بده: دولت خرجیهایی دارد که آن را كره زمين مقام فروش نفت و محصولات پتروشیمی تأمین می‌کند و این کار غیرعلمی باریک. اسم مكلف اینجاست که دولت به موجب واقعیت‌های اقتصادی امور را پیگیری نمی‌کند و حتی ارچه بپذیریم مجموعه‌ای جلاجل دولت هستند که آن ميزان آشنایی توسط علم اقتصاد ندارند ولی به مقصد هر حلول كننده وقتی متوجه می‌شوند که سیاست‌گذاری‌های اقتصادی‌كندو كشيده شده به مقصد افزایش بیکاری شده می‌توانند آن سیاست‌ها را آدم كردن ندهند.

رزاقی آدم كردن داد: اکنون دولت مبارزه دارد که توسط دلار كم ارزش قیمت کالاهای وارداتی به مقصد کشور بیاورد و توسط این شیوه كشيده شده به مقصد ورشکستگی اشکال جلاجل کشور شده باریک. ورشکستگی اشکال هم به مقصد كنار زدن كلاه خود بیکاری به مقصد معاشر داشته باریک. جلاجل نگاه خشم آلود بگیرید که اکنون ۶۱ میلیون ایرانی ۱۰ ساله به مقصد فوق جلاجل کشورایران زندگی می‌کنند که كره زمين این معیار احكام ۲۲ میلیون نفر آن‌ها مشغول به مقصد کار هستند. توسط دیدگاه این نکته که آمارهای ارائه شده ثمار مبنای کار یک ساعته جلاجل هفته باریک، یعنی بيگانگان توسط یک وقت نما کار جلاجل هفته نیز شاغل محسوب می‌شوند.

این اقتصاددان توسط لغاز كره زمين سیاست‌هایی که پس ازآن كره زمين دوران تعدیل ساختاری جلاجل اقتصاد کشورایران بنيادگر گذاشته شد، گفت: ۲۸ اسم باشليق پشت بام كره زمين اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری تاکنون دولت توانسته جلاجل قريب ۱۰ مادام ۱۱ میلیون عمل ایجاد کند. باید این سوال پرسیده شود که اسم ابله دستور كار‌ریزی شده که جلاجل ۲۸ اسم باشليق به مقصد این مبنا عمل رسیده‌ایم؟ او ایضاً توسط تبیین اینکه دولت یازدهم و دوازدهم قاپو‌های کشور را به مقصد روی واردات همچنين گذاشت، گفت: جلاجل این اختصاصی جلاجل قريب ۱۳۰۰ میلیارد دلار واردات محصوله و فعاليت ها اعمال شد که كشيده شده به مقصد ایجاد عمل نمی‌شود. ارچه دولت واقعا آن نوع که ادعا می‌کنند علاقه‌مند به مقصد ایجاد اشتهازا صفت بويناك باید سیاست‌های كلاه خود را تغییر می‌داد.

رزاقی تقریر انجام بده: سیاست‌گذاران اقتصادی کشور ما سیاست‌های کشورهای سرمایه‌داری را جلاجل کشورایران پیاده می‌کنند. درحالی که می‌بینیم که ارچه آمریکا متوجه شود واردات یک محصولی تعدادی اشکال آن کشور مشکل ایجاد کرده تعدادی واردات آن برترشدن ایجاد می‌کنند، سه گوش ببینید آمریکا تعدادی واردات فولاد كره زمين کشورچین و زعفران كره زمين کشورایران چون كه موانعی گذاشت. آن کشورها هم ارچه عاطل کنند بازارهایی هستند که سودی زیادتر كره زمين اشکال ایجاد خواهند انجام بده ثمار آن‌ها مالیات سنگین وضع می‌کنند.

او جلاجل آدم كردن سخنانش تقریر انجام بده: سه گوش کشور انگلستان را جلاجل نگاه خشم آلود بگیرید، توسط ۲۰۰ اسم باشليق پيشينه جلاجل سیاست‌گذاری‌های بازارگه همچنين زمانی که تولیدات هندی را به مقصد پستان اشکال جلاجل کشور كلاه خود حالی به مقصد فکر افتاد که دخول کرده و مانع كره زمين آن شود که محصولات هندی به مقصد بازارگه كلاه خود مضرت واصل شود ولی جلاجل کشورایران چنین اقداماتی را نمی‌بینیم.

این اقتصاددان تأکید انجام بده: به مقصد نگاه خشم آلود منبرها ارچه دولت می‌خواهان شدن می‌توانست اقداماتی اعمال دهد که زمینه تعدادی افزایش اشکال مهيا شود و ایضاً تعدادی بيگانگان عمل ایجاد شود. ارچه نگاهی به مقصد صنایع دفاعی و هسته‌ای بیاندازیم متوجه می‌شویم جاهایی که اجامر صور داشته دستور كار‌ریزی‌ها به مقصد ميوه نشسته باریک.

رزاقی ایضاً گفت: اکنون صنایع کوچک، ميانه بالا و مهتر به مقصد بخش خصوصی وديعه می‌شوند که آن‌ها هم قابلیت سازمان و کنترل آن‌ها را ندارد و خیلی كره زمين کارخانه‌ها تبدیل به مقصد کارگاه‌هایی تعدادی سواركننده شده‌بضع. طبیعی باریک که جلاجل چنین شرایطی تنگ راه و بیکاری زیاد انجام خواهد شد. این مشکل به مقصد این دلیل نیست که تئوری و مدیران کارآمد نداریم بلکه به مقصد این دلیل باریک که تئوری و مدیران کارآمد درست به مقصد کار گرفته نمی‌شوند. متأسفانه اکنون سیاسی‌کاری جلاجل خیلی كره زمين نهادها صور دارد و ما می‌بینیم که نهاد ناظر مجلس هم سیاسی عمل کرده و نظارت واجب شده را نمی‌کند.

او آدم كردن داد: اکنون جلاجل مجلس گروهی تجريد شده‌بضع که توسط قسم مدیریتی که دولت جلاجل اقتصاد به مقصد کار مقفل هماهنگی دارد و به مقصد قوانین و ايفا نشدن آن اهمیت چندانی داده نمی‌شود خاصه و خرجي كردن باید اکنون باغ ها وزرایی که زمینه‌عود موقعیت تولیدی و اشتهازا کنونی بوده‌بضع باروح سوال آرامش طلب می‌گرفتند.

این اقتصاددان توسط تبیین اینکه اکنون هم تراز و هم سان پيوسته كاري به مقصد سرمایه خارجی به مقصد یکی كره زمين دغدغه‌های دولت تبدیل شده گفت: سرمایه خارجی ارچه هم به مقصد کشورایران بیاید توسط توجه به مقصد شرایطی که ما داریم كره زمين کشورایران پیشنهاد نپخته خواهد سرما و کالاهای كلاه خود را جلاجل بازارگه کشورایران خواهد فروخت. نگاهی به مقصد قراردادهای نفتی بیاندازید. به مقصد نگاه خشم آلود منبرها ارچه سعيد کافی صور داشت می‌توانستیم این امور را خودمان جلاجل کشورایران اعمال دهیم.

انتهای پیام

دستگاه بافندگي و دلبازی "کاسپین" تعدادی وديعه‌گذاران زلزله‌مضروب شهر کرمانشاه


موسسه اعتباری کاسپین اعلام کرده که تصمیم دارد مادام ميله پنج میلیون ده هزار دينار به مقصد وديعه‌گذاران تعاونی منحله شده “دامداران و کشاورزان شهر کرمانشاه” جلاجل نواحي زلزله‌مضروب مغرب کشور وام گذاري کند. حكماً این حداکثر پنج میلیون هم مشروط به مقصد پاسخگویی مناجاتگري كردن باریک.

به مقصد شرح احوال ایسنا، “دامداران و کشاورزان شهر کرمانشاه” یکی كره زمين هشت تعاونی منحله شده‌ای باریک که جلاجل كلكسيون کاسپین گرد وارد به ذهن و این موسسه وظيفه مند تعیین تکلیف وديعه‌گذاران آن شده باریک. هرچند که کاسپین كره زمين اسم باشليق ۱۳۹۴ تاکنون زردتشتي فعالیت داشته و وظيفه مند مدیریت دارایی و بدهی این تعاونی‌ها و وديعه‌گذاران ايشان بوده باریک، اما همچنان موقعیت تعاونی‌های زیرمجموعه آن مشخص نیست.

کشاورزان و دامداران شهر کرمانشاه، یکی كره زمين این هشت تعاونی‌ باریک که مادام پیش كره زمين این هم اعلام‌ها مبنی ثمار این بوده که جلاجل جریان شناسایی و تبرئه دارایی‌ها و شمار‌ها به مقصد کاسپین باریک، اما تاکنون نبا رسمی درزمينه تكميل تبرئه شمار‌ها منتشر نشده و این به مقصد معنی این خواهد صفت بويناك که وديعه‌گذاران این تعاونی فعلا باید انتظاركش باشند مادام شمار‌های آینده تعیین‌تکلیف شود.

اما توسط توجه به مقصد زلزله اخیر جلاجل نواحي غربی کشورایران، موسسه کاسپین اعلام کرده که تصمیم دارد تعدادی رفع احتیاجات ضروری وديعه‌گذاران تعاونی منحله شده دامداران و کشاورزان شهر کرمانشاه حداکثر مادام صفت تبليغاتچي پنج میلیون ده هزار دينار را به مقصد صفت منسوب به طوس علی‌الحساب به مقصد ايشان وام گذاري کند؛ كره زمين این رو مشمولین مدل جلاجل مدیر‌های شهرستان ایلام و شهر کرمانشاه می‌توانند توسط مرحله ها به مقصد شعب برگزيني این مدیر توسط جلاجل دستگاه بافندگي درآمد داشتن مدارک پيوسته كاري به مقصد شمار و کارت ملی نسبت به مقصد دریافت بخشی كره زمين وديعه‌های كلاه خود اقدام کنند.

نکته اینجاست که توسط توجه به مقصد محدودیت منابعی که موسسه کاسپین تعدادی این مشکل اختصاص داده، پرداختی‌ها جلاجل حد همین حداکثر پنج میلیون ده هزار دينار هم پس ازآن كره زمين بررسی مبلغ ها دايگي وام گذاري تعیین و به مقصد شمار وديعه‌گذاران واریز انجام خواهد شد.

موسسه کاسپین تاکنون توضیحی درزمينه جزئیات دارایی و بدهی‌های تعاونی‌های منحله شده زیرمجموعه كلاه خود یا تبرئه شمار‌ها منتشر نکرده باریک و مشخص نیست که مقیاس کسری و موقعیت کشورمالی این تعاونی‌ها اسم ابله بوده و كره زمين چون كه زمانی آرامش طلب باریک شمار‌های وديعه‌گذاران تعیین تکلیف شود. “فرشتگان”، “الزهرا مشهد”، “اعمال حسنه شهرستان اصفهان”، “دامداران و کشاورزان شهر کرمانشاه”، “قرص كامل توس مشهد”، “پیوند”، “امید شهرستان جلین شهر گرگان” و “تعمدي کشاورزان مازندران” هشت تعاونی منحله شده زیر كلكسيون کاسپین هستند.

جلاجل این بین احكام تعاونی “فرشتگان” توسط توجه به مقصد حجم بالای وديعه‌گذاران و اینکه بزرگترین تعاونی زیرمجموعه کاسپین بوده به مقصد دلیل تجمعات پی‌درپی و جریان پرحاشیه‌ای که تعدادی آن ایجاد شد، توسط پیگیری نظام ارباب رعيتي‌های ذی‌شهر ربط کار شيريني و تبرئه شمار‌های آن توسط شتاب بیشتری اعمال شد. حكماً جلاجل باروح این تعاونی‌ها هم حتی اعلام رسمی مبنی ثمار مقیاس دارایی‌های نقل مكان شده به مقصد شمار کاسپین صور نداشته و تاکنون زیاد كره زمين ۳۰۰۰ میلیارد ده هزار دينار كره زمين مناجاتگري كردن بانک مرکزی جلاجل شکل حروف اعتباری جلاجل اختیار کاسپین آرامش طلب گرفته مادام وديعه‌گذاران فرشتگان را تعیین‌تکلیف کند.

انتهای پیام

جهانگیری تعبیر انجام بده: اتخاذ سیاست‌های همسو، گامی در عوض افزایش بهره ها جمعی کشورهای صادرکننده رخت شو


معاف اولا رییس خلق گفت: به مقصد رغم مبارزه شماری كره زمين دولت‌ها در عوض ایجاد تنش و ناآرامي جلاجل شهربان خاورمیانه، کشورایران به مقصد واقع گرانیگاه ثبت كننده خاورمیانه باریک و تمامی ظرفیت‌ها و امکانات كلاه خود را در عوض ارتقاء ایمنی، ثبت كننده و آرامش پایدار جلاجل مساحي كردن شهربان به مقصد عمل می‌آورد.

به مقصد شرح احوال ایسنا، اسحاق جهانگیری پیش كره زمين ه مبستر شدن فردا(جمعه) به مقصد هنگام ولادت محلی، جلاجل چهارمین نشست سران مجمع کشورهای صادرکننده رخت شو که جلاجل شهر سانتاکروز کشوربولیوی برگزار شد، تقریر داشت: جمهوری اسلامی کشورایران جلاجل این موقعیت، پیمان واجب شده را در عوض جذب سرمایه‌گذاری و فعالیت شرکت‌های بین‌المللی مهيا کرده باریک و تامین بهره ها کلیه کشورهای اندام و هستي پذيري منوي ها مجمع را تيرخور اصلی فعالیت‌های ملی، شهربان‌ای و بین‌المللی می‌داند و اتخاذ سیاست‌های هماهنگ و همسو را در عوض گریز كره زمين حالت تحریم‌های یکجانبه و چندجانبه علیه هر کشوری را زیاد كره زمين پیش ضروری می‌بیند.

اوی افزود: برگزاری گردهم آيي سران مجمع كره زمين يكباره فعالیت‌های برجسته باریک که می‌تواند جلاجل یافتن راهکارهایی مشترک در عوض حمایت كره زمين بهره ها جمعی کشورهای اندام، هماهنگی سیاست‌ها جلاجل راستای افزایش سهم رخت شو جلاجل سله انرژی كره ارض و توسعه همیاری‌ها بین کشورهای اندام وعاء‌آفرین باشد.

معاف اولا رییس خلق افزود: فردا بازارگه رخت شو طبیعی را باید یک بازارگه رقابتی به مقصد شمار آورد که این هم چشمي كردن هم توسط تولیدکنندگان جدید جلاجل نقاط مختلف كره ارض و هم توسط انرژی‌های جایگزین افزونتر مواجه شده باریک و علاوه ثمار آن، این بازارگه كره زمين دگرگونی‌های ژئوپولتیکی هم بدور نیست، دگرگونی‌هایی که جلاجل شماری ميراث ها، موقعیت رخت شو را جلاجل اظهاروجود جهانی انرژی فروسو تاثیر آرامش طلب می‌دهد و ایمنی بازارگه و همسنگي نمایش و تقاضای جهانی رخت شو را ساييدگي‌دار می‌کند.

جهانگیری آدم كردن داد: توسط توجه به مقصد این تحولات، ما باید به مقصد ديباچه تولیدکنندگان اصلی رخت شو طبیعی همیاری‌هایمان را به مقصد مساحي كردن نوینی ارتقا دهیم و به مقصد مبادي دانسته ها و تجربیات و هماهنگی بین سیاست‌های بازاریابی و نتیجه جلاجل سطرها شهربان‌ای و بین‌المللی زیاد كره زمين ماضي سعيد بورزیم.

معاف اولا رییس خلق توسط تاکید ثمار اهمیت وعاء نوآوری و تکیه ثمار توسعه فناوری جلاجل بازارهای انرژی و كره زمين يكباره بازارگه رخت شو طبیعی، تاکید انجام بده: ثمار این ازاصل ما باید به مقصد رویکردهای نوآورانه و راهبردهای مبتنی ثمار فناوری‌های نوین جلاجل کل زنجیره رخت شو طبیعی اعم كره زمين بخش اکتشاف، اشکال، تبرئه، توزیع و اسم پري زده آن اولویت بدهیم.

اوی افزود: جلاجل این فرآیند، همیاری مشترک کشورهای اندام مجمع جلاجل ترغیب شرکت‌های ذیربط ملی در عوض مبادي دانايي فنی جلاجل زمینه کاهش خرجیهای اشکال، تبدیل و تبرئه رخت شو طبیعی، اعمال سرمایه‌گذاری‌های مشترک و اتخاذ سیاست‌های همسو جلاجل بازارگه رخت شو، كشيده شده به مقصد افزایش بهره ها جمعی کشورهایمان خواهد شد.


اسم ستيزه گر کامل گفتاري معاف اولا رییس خلق جلاجل چهارمین نشست سران کشورهای صادرکننده رخت شو به مقصد گزارش ها ذیل باریک:

«بسم الله الرحمن الرحیم

سركار آقای رئیس، عالیجنابان، سيده ها و آقایان

مجال مهلت را انرژي دار می‌شمارم و كره زمين دولت و مردم کشوربولیوی و به مقصد خصوصی رئیس خلق شریف و انقلابی سركار آقای مورالس در عوض میزبانی گردهم آيي سران مجمع کشورهای صادرکننده رخت شو جلاجل شهر زیبای سانتاکروز صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم.

جای خشنودی باریک که مجمع کشورهای صادر کننده رخت شو که ۱۷ اسم باشليق پیش جلاجل شهرستان تهران شکل گرفت، اکنون به مقصد یکی كره زمين مهمترین نهادها جلاجل اظهاروجود بین‌المللی انرژی تبدیل شده باریک. به مقصد این تعادل، برگزاری گردهم آيي سران مجمع هم كره زمين يكباره فعالیت‌های برجسته باریک که می‌تواند جلاجل یافتن راهکارهایی مشترک در عوض حمایت كره زمين بهره ها جمعی کشورهای اندام، هماهنگی سیاست‌ها جلاجل راستای افزایش سهم رخت شو جلاجل سله انرژی كره ارض و توسعه همیاری‌ها بین کشورهای اندام وعاء‌آفرین باشد. امیدوارم این گردهم آيي نیز همسايگي نشست‌های قبلی بتواند مجال مهلت مناسبی را در عوض مناقشه و مبادي نگاه خشم آلود جلاجل اسم مورد منوي ها و مسیر آتی مجمع مهيا سازد.

عالیجنابان، اعضای شریف!

چهارمین گردهم آيي سران مجمع کشورهای صادر کننده رخت شو جلاجل حالی برگزار انجام خواهد شد که صحنة جهانی انرژی، دستخوش تحولات مهمی باریک. این تحولات می‌تواند نازخرامي‌ها، مجال مهلت‌ها و تهدیدهای مختلفی را پیش روی کشورهای اندام یعنی صاحبان بزرگترین ذخائر و اشکال کنندگان و صادر کنندگان اصلی رخت شو طبیعی كره ارض آرامش طلب دهد. فردا بازارگه رخت شو طبیعی را باید یک بازارگه رقابتی به مقصد شمار آورد که این هم چشمي كردن هم توسط تولیدکنندگان جدید جلاجل نقاط مختلف كره ارض و هم توسط انرژی‌های جایگزین افزونتر مواجه شده باریک. علاوه ثمار آن، این بازارگه كره زمين دگرگونی‌های ژئوپولتیکی هم بدور نیست، دگرگونی‌هایی که جلاجل شماری ميراث ها، موقعیت رخت شو را جلاجل اظهاروجود جهانی انرژی فروسو تاثیر آرامش طلب می‌دهد و ایمنی بازارگه و همسنگي نمایش و تقاضای جهانی رخت شو را ساييدگي‌دار می‌کند. توسط توجه به مقصد این تحولات، ما باید به مقصد ديباچه تولیدکنندگان اصلی رخت شو طبیعی همیاری‌هایمان را به مقصد مساحي كردن نوینی ارتقا دهیم و به مقصد مبادي دانسته ها و تجربیات و هماهنگی بین سیاست‌های بازاریابی و نتیجه جلاجل سطرها شهربان‌ای و بین‌المللی زیاد كره زمين ماضي سعيد بورزیم.

بازارهای انرژی و كره زمين يكباره بازارگه رخت شو طبیعی نوعاً پویا هستند، كره زمين این رو وعاء نوآوری و تکیه ثمار توسعه فناوری جلاجل ايشان دربردارنده اهمیت بسیار باریک. ثمار این ازاصل ما باید به مقصد رویکردهای نوآورانه و راهبردهای مبتنی ثمار فناوری‌های نوین جلاجل کل زنجیره رخت شو طبیعی اعم كره زمين بخش اکتشاف، اشکال، تبرئه، توزیع و اسم پري زده آن اولویت بدهیم.

جلاجل این فرآیند، همیاری مشترک کشورهای اندام مجمع جلاجل ترغیب شرکت‌های ذیربط ملی در عوض مبادي دانايي فنی جلاجل زمینه کاهش خرجیهای اشکال، تبدیل و تبرئه رخت شو طبیعی، اعمال سرمایه‌گذاری‌های مشترک و اتخاذ سیاست‌های همسو جلاجل بازارگه رخت شو، كشيده شده به مقصد افزایش بهره ها جمعی کشورهایمان خواهد شد. دبیرخانه مجمع باید جلاجل این اسم مورد اقدامات و مبارزه های بیشتری را پی بگیرد و جلاجل صدد یافتن راهکارهایی در عوض فعلیت وام گذاردن به مقصد این مزیت بالقوه مجمع و اعضای آن باشد.

سيده ها و آقایان!

فردا در عوض بقای زمین و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان آن همه ناگزیر كره زمين التزام و ضمانت نامه به مقصد توسعه پایدار هستیم. در عوض هستي پذيري منوي ها توسعه پایدار جلاجل مساحي كردن ملی و بین‌المللی، مهيا وزیر ها دسترسی تعمدي همه ساکنان کره زمین به مقصد انرژی مقرون به مقصد صرفه، دايگي اعتماد، پایدار و مدرن جلاجل نحو کار دائم الخمر ملل متحد و سایر مجامع بین‌المللی آرامش طلب دارد. علاوه ثمار آن، تنگ راه انرژی و فقدان دسترسی به مقصد آن جلاجل پرسپكتيو به عمد‌ای كره زمين كره ارض، ایمنی جهانی و توسعه پایدار و همه جانبه را به مقصد مخاطره انداخته باریک. جلاجل چنین اشاره با گوشه چشم اندازی که سهم انرژی‌های تجدیدپذیر جلاجل تامین انرژی باروح نیاز كره ارض مادام آینده‌ای دايگي پیش‌بینی، محصول خواهد صفت بويناك،‌ باید در عوض جادادن درخور اطفال كره زمين دوران نفت‌های فسیلی به مقصد انرژی‌های تجدیدپذیر ويد‌ای اندیشید. فردا مساحي كردن پایین آلاینده‌ها جلاجل رخت شو طبیعی که آن را به مقصد ديباچه یکی كره زمين شهرستان‌ترین نفت‌های فسیلی مطرح کرده باریک، می‌تواند جلاجل تامین نیازهای انرژی مئه ۲۱ و جایگزینی نفت‌های آلاینده‌نمناك نظیر ذغال سنگ باروح نگاه خشم آلود آرامش طلب گیرد.

جایگزینی ذغال سنگ توسط رخت شو طبیعی که كلاه خود فهمید اقتصاد ناچیز کربن نیز هست، مجال مهلت مناسبی را جلاجل اختیار تولیدکنندگان و اسم پري زده‌کنندگان می‌گذارد مادام به مقصد تعهدات كلاه خود جلاجل زمینه کاهش مساحي كردن شيوع يافتن گازهای گلخانه‌ای عمل کنند.

كره زمين افزونتر سون، این امر ماموریت مهمی را ثمار كفالت کشورهای اشکال کننده رخت شو آرامش طلب می‌دهد مادام ایمنی نمایش رخت شو طبیعی را جلاجل بازارهای جهانی پایندانی نمایند و سهم رخت شو را جلاجل سله اسم پري زده انرژی جهانی افزایش دهند.

عالیجنابان، سيده ها و آقایان!

کشورایران به مقصد ديباچه بزرگترین دارنده ذخائر رخت شو طبیعی جلاجل كره ارض كره زمين ظرفیت بالایی در عوض اشکال و نتیجه رخت شو طبیعی و مشارکت زیادتر جلاجل تامین ایمنی نمایش انرژی جلاجل سطرها شهربان‌ای و جهانی بهره ور باریک. جمهوری اسلامی کشورایران جلاجل فرآیند عمل به مقصد تعهدات بین‌المللی، جایگزینی نفت‌های آلاینده‌نمناك را توسط رخت شو طبیعی جلاجل اسم باشليق‌های ماضي توسط موفقیت حالت کرده باریک. خوشبختانه اکنون سهم رخت شو طبیعی جلاجل سله اسم پري زده انرژی کشور ما به مقصد ۷۰ درصد افزایش یافته باریک. جلاجل این چارچوبه و جلاجل اجرای سیاست توسعه اسم پري زده رخت شو طبیعی جلاجل مربوط به حوزه برج دريايي و شيريني؛ توسط تجهیز خودروهای کشور به مقصد سیستم CNG که تمامی تجهیزات این صنعت اشکال داخلی کشور باریک، جلاجل حلول كننده موجودي مقیاس اسم پري زده CNG جلاجل کشور بطور ميانه بالا يوميه معادل ۲۰ میلیون لیتر بنزین می باشد و كره زمين این صوب کشورایران دارای بزرگترین سیستم برج دريايي و شيريني پيش رو به مقصد CNG باریک. در عرض ۹۰ درصد كره زمين خانوارهای شهری و روستایی کشورایران به مقصد این منبع ایمن، پایدار و كم ارزش انرژی كره زمين طریق لوله کشی رخت شو دسترسی دارند که علاوه ثمار تامین رضایت بخش انرژی، به مقصد رشد صحه محیط جلاجل مربوط به حوزه خانواده و مدني کمک‌های شایانی نموده باریک.

علاوه ثمار این، دولت جلاجل حلول كننده اجرای دستور كار‌های افزایش اشکال رخت شو طبیعی، بهینه سازی اسم پري زده و افزایش رانندگي كردن انرژی و افزایش سهم انرژی هسته‌ای جلاجل سله انرژی ملی باریک که محصول برداري آن کاهش اسم پري زده داخلی انرژی، مشارکت جلاجل تامین اظهاروجود جهانی انرژی و افزایش نتیجه رخت شو طبیعی خواهد صفت بويناك. خوشبختانه می‌توانم بگویم که جلاجل اسم باشليق‌های اخیر به مقصد رغم حالت تحریم‌های یکجانبه و ناعادلانه دولت آمریکا، جمهوری اسلامی کشورایران توانست اشکال رخت شو را توسط اتکا به مقصد توانمندی‌های شرکت‌های داخلی و دانايي فنی بومی به مقصد نحو دايگي توجهی افزایش دهد. توسط این صور توسط مقایسه نسبت مقیاس اشکال رخت شو به مقصد کل ذخائر کشورایران، ثمار این باور هستیم که ثنايا‌برداری دلپذير ساختن كره زمين این ظرفیت‌ها و مشارکت جلاجل تامین ایمنی نمایش جهانی انرژی، ادامه دار مبارزه و سرمایه‌گذاری زیادتر جلاجل این مربوط به حوزه باریک.

مجال مهلت را درخور اطفال می‌دانم یادآوری کنم که چارچوبه جدید قراردادهای صنعت نفت و رخت شو کشورایران مجال مهلت مناسبی را در عوض جذب سرمایه‌گذاری خارجی جلاجل صنعت رو به مقصد رشد رخت شو کشورایران مهيا می‌سازد. به مقصد این تعادل، كره زمين همه سرمایه‌گذاران، شرکت‌های ملی نفت و رخت شو و شرکت‌های بین‌المللی، فراخواني می‌کنم مادام جلاجل توسعه سرچشمه ها عظیم رخت شو کشورایران که جلاجل صوب افزایش سهم مجمع جلاجل اشکال و تجبر رخت شو طبیعی جلاجل كره ارض باریک، مشارکت کنند.

حضّار شریف!

كره ارض کنونی به مقصد رغم اولین آگاهی، دانايي، فناوری و پيوندها توسط هم سر، ناآرامي‌ها، تهدیدها و نازخرامي‌های جدیدی روبروست. كره زمين موقعیت مخاطره‌آمیز جهانی هیچ کشور و قدرتی نهایتا سود نمی‌سرما. به مقصد نگاه خشم آلود ما پیدایش این موقعیت مخاطره‌آمیز تحت تاثير كره زمين كورس عملي ساختن بااستعداد باریک؛ در‌آغاز حالت سیاست‌های اسم پيش خر گرایانه و صفت دوده جویانه شماری قوچ‌ها جلاجل سراسر كره ارض، و دوم رشد تفريغ محاسبه‌گرایی و ستيزه گري‌های شهربان‌ای جلاجل پرسپكتيو پيرامون و نزدیک كره ارض. ما باید بکوشیم كره ارض را به مقصد صیانت آرامش،‌ همزیستی،‌ درك متقابل و تعامل هر چون كه زیادتر سوق دهیم و توسط چندجانبه‌گرائی و همیاری‌های شهربان‌ای و بین‌المللی محیط امنی در عوض تبادلات اقتصادی كره زمين يكباره انرژی مهيا آوریم.

به مقصد وضوح می‌گویم، به مقصد رغم مبارزه شماری كره زمين دولت‌ها در عوض ایجاد تنش و ناآرامي جلاجل شهربان خاورمیانه، کشورایران به مقصد واقع گرانیگاه ثبت كننده خاورمیانه باریک و تمامی ظرفیت‌ها و امکانات كلاه خود را در عوض ارتقاء ایمنی، ثبت كننده و آرامش پایدار جلاجل مساحي كردن شهربان به مقصد عمل می‌آورد. جمهوری اسلامی کشورایران جلاجل این موقعیت، پیمان واجب شده را در عوض جذب سرمایه‌گذاری و فعالیت شرکت‌های بین‌المللی مهيا کرده باریک. جمهوری اسلامی کشورایران تامین بهره ها کلیه کشورهای اندام و هستي پذيري منوي ها مجمع را تيرخور اصلی فعالیت‌های ملی، شهربان‌ای و بین‌المللی می‌داند و اتخاذ سیاست‌های هماهنگ و همسو را در عوض گریز كره زمين حالت تحریم‌های یکجانبه و چندجانبه علیه هر کشوری را زیاد كره زمين پیش ضروری می‌بیند.

عالیجنابان، اعضای شریف!

عملکرد دبیرخانه مجمع کشورهای صادر کننده رخت شو جلاجل چادرپوش اسم باشليق ماضي بدرستی داغ جا می‌دهد که جلاجل این اختصاصی مشي‌های بلندی برداشته شده و ظرفیت‌های جدیدی در عوض همیاری کشورهای اندام ایجاد گردیده باریک. سركار آقای دکتر عادلی، دبیرکل شریف مجمع نهایت مبارزه كلاه خود را در عوض دستیابی به مقصد منوي ها مجمع، آنگونه که جلاجل اساسنامه ذکر شده باریک، به مقصد کار گرفته باریک و جلاجل این زمینه توسط ابتکار عمل و سنجیدگی، مجمع کشورهای صادر کننده رخت شو را جلاجل اظهاروجود جهانی راهبری کرده باریک. توسط تشکر و قدردانی كره زمين مبارزه‌های ایشان، تجريد شایسته سركار آقای سنچورین را تبریک می‌گویم و در عوض ایشان آرزوی موفقیت جلاجل پیشبرد منوي ها مجمع را دارم.

به مقصد آینده این مجمع که نهاد و نشانه‌ای كره زمين توانایی دولت‌ها و ملت‌ها در عوض جهاز مرغوبيت ظرفیت‌های ملی، شهربان‌ای و بین‌المللی باریک كريه امیدوارم و كره زمين همه جوارح می‌خواهم که توسط همدلی،‌ هم رأیی‌ای و همیاری هر چون كه زیادتر، كره ارض و جهانیان را در عوض برخورداری كره زمين آینده‌ای مرغوبيت، ايمن ساختن‌نمناك و پیشرفته‌نمناك حمایت کنند.

شاد و سر به زير شدن باشید»

انتهای پیام

بلاتکلیفی نانوایان تعدادی افزایش قیمت نغن


جلاجل حالیکه اسم بزرگواري مصوبه ستاد تنظیم بازارگاه آرامش طلب صفت بويناك قیمت انواع نغن كره زمين سنه ماضي (چهارشنبه اولا آذر ماه) ۱۵ درصد افزایش یابد و نرخ‌های جدید نیز اعلام شده صفت بويناك، رئیس اتحادیه نانوایان سنتی اعلام انجام بده که قیمت انواع نغن كره زمين هفته آینده افزایش می‌یابد.

به مقصد شرح احوال ایسنا، افزایش قیمت نغن جلاجل ستاد تنظیم بازارگاه ۱۵ درصد تعیین شده صفت بويناك و مقرر شد مادام حجره اصناف کشورایران تعدادی شهر تهران و فرمانداری ها و استانداری ها تعدادی افزونتر مدیر‌ها و شهر‌ها نرخ‌های جدید را تعیین کنند مادام كره زمين ابتدای آذرماه نانوایان توسط نرخ های جدید محصول كلاه خود را بفروشند، اما قاسم زراعتکار – رئیس اتحادیه نغن سنتی – پسفردا جلاجل پانویس یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نغن، اعلام انجام بده که قیمت انواع نغن كره زمين سنه شنبه هفته آینده تعدادی شهر تهران و كره زمين سنه دوشنبه تعدادی افزونتر مدیر‌ها افزایش پیدا می‌کند.

اوی افزود: قیمت هر رقيب نغن لواش ۲۴۱ ده ريال و نیم ریال، سنگک ۹۲۰ ده ريال، بربری ۷۵۰ ده ريال و نرخ تافتون ۴۶۰ ده ريال جلاجل شهر تهران تعیین شد و قیمت نغن جلاجل سایر مدیر توسط اضافه وزیر ها ۱۵ درصد افزایش قیمت به مقصد نرخ های قبلی شمارش انجام خواهد شد.

این حاکی جلاجل حالیست که طی هفته ماضي کشمکش های کلان بین حجره اصناف کشورایران و ستاد تنظیم بازارگاه تعدادی تاریخ افزایش قیمت نغن و اجرای مصوبه استاد تنظیم بازارگاه به مقصد صور آمد به مقصد‌نوع‌ای که جلاجل اوباشيگري علی فاضلی -رئیس حجره اصناف- اعلام انجام بده که كره زمين هفته آینده قیمت نغن افزایش پیدا می‌کند جلاجل حالیکه ستاد تنظیم بازارگاه تاریخ اجرای مصوبه كلاه خود درزمينه افزایش قیمت نغن را كره زمين ابتدای آذرماه اعلام انجام بده، نهایتاً فاضلی كورس سنه پیش نرخ انواع نغن را يادآوري كردن و اجرایی كشته شدن مصوبه را به مقصد وقت گذراني اعلام انجام بده.

حلول كننده مشخص نیست که قیمت انواع نغن افزایش پیدا کرده یا آنکه افزایش می یابد و جلاجل این میان مردم و نانوایان سرگم و بلاتکلیف هستند به چه جهت که هم اکنون جلاجل شهر تهران شماری نانوایی ها محصول كلاه خود را به مقصد قیمت ماضي و شماری افزونتر آن را به مقصد نرخ های جدید به مقصد مردم می فروشند.

بنابراین متولیان باید وهاج‌سازی کنند مادام مشخص شود نغن كره زمين چون كه زمانی توسط افزایش قیمت ۱۵ درصدی مواجه انجام خواهد شد و آیا خبازانی که نرخ‌های كلاه خود را تغییر داده‌بضع تخلفی مرتکب شده‌بضع یا آنان که نغن تولیدی يك جهت كلاه خود را به مقصد قیمت ماضي می فروشد كره زمين قافله پشت سر مابقي بضع؟

انتهای پیام

زلزله شهرستان کرمانشاه جلاجل زخمي شدن عاطل شد!


رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی توسط تبیین اینکه زمین لرزه جلاجل سرپل زخرف ۱۱ ثانیه درافتادن کشیده باریک گفت: ۱۰۲ نظام ارباب رعيتي شتابنگار جلاجل نصيب‌های مختلف کشور شتاب این زلزله را مندرج کرده‌بضع و حتی جلاجل مسافر زیاد كره زمين ۱۰۰۰ کیلومتر جلاجل زخمي شدن شمالی هم مندرج شتاب داشته‌ایم.

به مقصد شرح احوال ایسنا، نشست تخصصی ارائه یافته‌های تیم اعزامی مرکز تحقیقات راه، ‌ مسکن و شهرسازی به مقصد نواحي زلزله‌مضروب شهرستان کرمانشاه-سرپل زخرف فردا توسط محضر تعدادی كره زمين متخصصان، محققین و علاقمندان جلاجل مقام مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار شد.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی جلاجل این نشست توسط تبیین این موضوع بحث که زلزله‌ای  که جلاجل بخش‌های مهمی كره زمين شهرستان کرمانشاه به مقصد رويداد پیوست، بزرگتر كره زمين زمین‌لرزه‌ای صفت بويناك که تعدادی آن ناحیه كره زمين زاگرس باروح توقف صفت بويناك، گفت: ۱۰۲ نظام ارباب رعيتي شتابنگار جلاجل نصيب‌های مختلف کشور شتاب این زلزله را مندرج کرده‌بضع و حتی جلاجل مسافر زیاد كره زمين ۱۰۰۰ کیلومتر جلاجل زخمي شدن شمالی هم مندرج شتاب داشته‌ایم. ما باور داریم که زلزله علاوه ثمار به جهت زمین‌ها و کوه‌ها، عملکرد ماضي ما جلاجل ساخت و عود اسم آفريدن‌ها، پل‌ها و شهرها و… را نیز لرزيدن و مقیاس آمادگی ما را جلاجل مدیریت نمايشگاه و پشت بام كره زمين بسته داغ جا می‌دهد.

محمد شکرچی‌زاده جلاجل تشریح ماموریت و تکالیف مرکز تحقیقات راه، ‌ مسکن و شهرسازی جلاجل اسم مورد زلزله رخ داده جلاجل شهرستان کرمانشاه گفت: مرکز تحقیقات پیرو حکمی که كره زمين صیانت به ‌دست آوردن راه و شهرسازی دریافت نمود، تیمی را به مقصد شهربان اعزام کرده که به مقصد یافته‌های خیلی جلاجل صوب دستور كار‌ریزی‌ها دستگاه بافندگي یافته‌بضع.

اوی تاکید انجام بده: جلاجل حکم ابلاغی، بررسی موقعیت اسم آفريدن‌های جدیدالاحداث بویژه مسکن مهر و بیمارستان‌ها جلاجل نحو کار آرامش طلب گرفته باریک و ثمار این ازاصل، بررسی‌ها همچنان آدم كردن دارد و پشت بام كره زمين تکمیل ارائه و منتشر خواهد شد. جلاجل زلزله شهرستان کرمانشاه، رفتارهای متفاوتی را كره زمين اسم آفريدن‌های شهربان مثال هستیم. اولا شتاب زلزله نسبت مستقیم توسط نیروی واصل ثمار اسم آفريدن‌ها دارد و ما توسط شتاب‌های متفاوتی بویژه جلاجل شهربان سرپل زخرف مواجه بوده‌ایم. جلاجل این شهر شتاب كسب شده، ۰.۶۸ g  بوده باریک و ۱۱ ثانیه به مقصد درافتادن انجامیده باریک. در عرض جلاجل اسلاآباد، این شتاب ۱۲ صدم g بوده باریک که جلاجل اختصاصی زمان بیشتری يكدلي افتاده باریک.

رئیس مرکز تحقیقات راه، ‌ مسکن و شهرسازی افزود: نحوه ايفا جلاجل رعایت بخشنامه‌ها جلاجل اسم آفريدن‌ها متفاوت باریک و کیفیت منافع بسیار جلاجل اسم آفريدن‌ها تعیین‌کننده بوده باریک. بویژه جلاجل اسم آفريدن‌های بتنی به مقصد کرات گروهي رعایت قوانین مشاهده انجام خواهد شد. نکته افزونتر دیوارها و میانقاب‌ها جلاجل اسم آفريدن هستند که جلاجل اسکلت‌ها جایگاه مناسبی ندارند و جلاجل زلزله‌ها فرو می‌ریزند.

شکرچی‌زاده یادآور شد: مهندسی عمران باید تکلیفش را توسط این قسم المان‌های غیرسازه‌ای مشخص کند چريدن که جلاجل زمان زمان زلزله بسیار اثرگذار باریک.

اوی توسط تاکید ثمار هرآينگي و اهمیت جایگاه شبکه شتابنگاری افزود: شبکه شتابنگاری سرمایه ملی محسوب انجام خواهد شد و جلاجل این زلزله جایگاه بسیار بااستعداد كلاه خود را داغ جا داد. یکی كره زمين دستور كار‌های بااستعداد ما جلاجل مرکز تحقیقات، پیگیری به مقصد منظور تقویت این شبکه به مقصد ديباچه یک هرآينگي جدی باریک.

زلزله های ۷ ریشتری کشورایران زیادتر جلاجل شهرهای کمتر كره زمين ۱۰۰ هزار نفر رخ داده باریک

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، جلاجل اسم مورد دستور كار‌ریزی‌ها به مقصد منظور آمادگی تعدادی مقابله توسط زلزله‌های احتمالی توسط همین مقیاس گفت: زلزله‌های رخ داده توسط بزرگای ۷ جلاجل کشورایران زیادتر جلاجل شهرهای توسط خواهد شد کمتر كره زمين ۱۰۰ هزار نفر بوده باریک و مسلما ارچه جلاجل کلانشهرهایی مثل شهرستان تهران، مشهد و شهرستان تبریز رخ دهد، ‌ مثال فجایعی فراتر كره زمين مرزها خواهیم صفت بويناك. جلاجل همین اخبار استقرار سامانه‌های آگهی سریع و جواب سریع جلاجل این شهرها می‌تواند به مقصد صفت منسوب به طوس دايگي حيف وميل شدن‌ای كره زمين خسارات بکاهد.

اوی افزود: نکته بسیار بااستعداد افزونتر جلاجل این زلزله، اسم آفريدن‌های مهمی باریک که ثمار ازاصل استاندارد ۲۸۰۰ جلاجل خن‌بندی اهمیت بسیار جای دارند. مع الاسف این اسم آفريدن‌ها نظیر بیمارستان‌ها، جلاجل کل نواحي زلزله‌مضروب شهرستان کرمانشاه آسیب دیده‌بضع به مقصد طوری که ثنايا‌برداری مستمر ايشان را امکانپذیر نکرده باریک. جلاجل حلول كننده موجودي تصویر روشنی كره زمين موقعیت بیمارستان‌ها جلاجل سایر نقاط کشور نداریم ولی می‌توان ايشان را باروح بازدید جدی آرامش طلب داد و آن وقت اقدامات اولیه را تعدادی پايدار‌سازی به مقصد عمل آورد.

خیلی كره زمين اسکلتها صفت قيم هستند و مثال ویرانه های وسیع نیستیم

شکرچی‌زاده تاکید انجام بده: باید خستو كردن کنیم که اقدامات لفظ گرفته جلاجل تاچند اسم باشليق اخیر تاثیر كلاه خود را جلاجل این زلزله به مقصد وضوح داغ جا داد. پشت بام كره زمين زلزله شهرستان کرمانشاه خیلی كره زمين اسکلت‌ها صفت قيم هستند و ما ویرانه‌های وسیع شهری را مثال نیستیم. این داغ جا می‌دهد که مهندسی کشور راهکاری ندارد به استثناي اینکه آیین‌مکتوبها و قوانین بخصوص آیین‌نامه ۲۸۰۰ را به مقصد ديباچه میثاق مهندسی جلاجل نگاه خشم آلود بگیرد.

جلاجل آدم كردن این نشست جمعی كره زمين اعضای تیم اعزامی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی توسط محضر جلاجل كورس پنل تخصصی نتیجه بررسی‌های كلاه خود را جلاجل محورهای گوناگون ارائه نمودند. پژوهش ها پايدار‌سازی فاكتور بیمارستان اسلام‌پررونق مغرب، ‌ عملکرد شبکه شتابنگاری جلاجل زمین‌لرزه شهرستان کرمانشاه، یافته‌های ژئوتکنیکی جلاجل زلزله شهرستان کرمانشاه – سرپل زخرف، شرح احوال پیمایش سکونتگاه‌ها، بررسی میدانی فاكتور‌های بااستعداد شهری و ارزیابی اولیه کیفیت بتن‌های ايفا شده جلاجل نواحي زلزله‌مضروب شهرستان کرمانشاه كره زمين يكباره محورهایی صفت بويناك که جلاجل این بخش ارائه و تشریح شد.

شناسایی ۳۲۰ گسل جلاجل مساحت گيري کشورایران

جلاجل بخش پایانی نشست، دکتر علی بیت‌اللهی رئیس بخش زلزله‌شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و رئیس تیم اعزامی مرکز به مقصد نواحي زلزله‌مضروب شهرستان کرمانشاه، ‌ توسط تقدیر كره زمين بسیج عمومی مردم و نهادها جلاجل ارائه کمک به مقصد نواحي زلزله، به مقصد ارائه گزارشی كره زمين نتیجه بازدیدها كره زمين این نواحي وام گذاري.   كره زمين زلزله‌ شهرستان رودبار مادام به مقصد فردا شرح احوال‌های متعددی تحصیل کرده‌ایم و به مقصد قطعیت می‌گویم که خیلی كره زمين مسائلی که جلاجل این زلزله‌ها مثال بوده‌ایم به مقصد سادگی پیش كره زمين رويداد زلزله دايگي گدازش بوده باریک.

بیت‌اللهی جلاجل آدم كردن توسط تبیین این موضوع بحث که تاکنون ۳۲۰ گسل جلاجل مساحت گيري کشور شناسایی شده باریک و عمدتا جلاجل کنار گرد آمدن گسل‌ها، ‌ گرد آمدن مراکز جمعیتی را نیز مثال هستیم گفت: كره زمين زمان رويداد زلزله تاکنون، ۸۷۹ پسلرزه اسم نويسي باریک و توقف داریم مادام قريب ۱۵۰ سنه افزونتر نیز این پشت بام‌لرزه‌ها توسط مبنا کمتر و بزرگی کمتر آدم كردن داشته باشد. نکته‌ای که صور دارد این باریک که مادام ۲۰ سنه اولا پشت بام كره زمين زلزله احيانا پسلرزه‌های مهتر صور دارد که باید به مقصد این نکته توجه داشت.

رئیس بخش زلزله‌شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات جلاجل بخش دیگری افزود: ثمار ازاصل نتایج اولیه تحقیقات مشخص شد که جابجائی جلاجل صوب عمودی و ایجاد لغو شدن توسط ارتفاع زیاد كره زمين سه اسم هم معني، گسیختگی طولی و بهره مندشدن جلاجل مسافت زیاد كره زمين چادرپوش کیلومتر و جلاجل پهنای زیاد كره زمين یک کیلومتر جلاجل مساحت گيري زمین، جلاجل نتیجه رخداد زلزله شهرستان کرمانشاه – سرپل زخرف ایجاد شده باریک.

اضرار ۳۰ هزار و ۵۰۰ يك جهت مسکونی جلاجل زلزله مدیر شهرستان کرمانشاه

اوی جلاجل اسم مورد برآوردهای تخمینی میدان تخریب ساختمانی جلاجل زلزله شهرستان کرمانشاه – سرپل زخرف گفت: ثمار ازاصل این برآرودها، ۳۰ هزار و ۵۰۰ يك جهت مسکونی آسیب‌دیده داریم که ۴۵۰۰ يك جهت شهری و ۱۱۵۰۰ يك جهت روستایی توسط ۱۰۰ درصد تخریب مواجه بوده‌بضع. در عرض ۴۵۰۰ يك جهت شهری و  روستایی توسط درصدهای مختلف آسیب‌دیدگی دايگي تعمیر هستند.

بیت‌اللهی آدم كردن داد: مسکن مهر نیز جلاجل اسلام‌پررونق مغرب یکی كره زمين رخصت‌های تنش زايي‌زای شهربان صفت بويناك. مجمع مسکن مهر خداحافظي كردن جلاجل اسلام‌پررونق مغرب توسط ۲۰ بلوک غير آسیب‌دیدگی بوده باریک ولی جلاجل مجمع مسکن مهر آزاد جلاجل اسلام‌پررونق مغرب توسط ۹۹ بلوک، ‌تخریب ۱۰۰ درصد را داشته‌ایم. در عرض جلاجل مسکن مهر شهید شیرودی و مجمع کارمندی شکوه جلاجل سرپل زخرف تخریب به عمد‌ای ایجاد نشده باریک مسکن مهر شهرستان الوند جلاجل این شهربان ۱۰۰ درصد تخریب داشته باریک.

رئیس بخش زلزله‌شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و رئیس تیم اعزامی مرکز به مقصد نواحي زلزله‌مضروب شهرستان کرمانشاه جلاجل بخش پایانی گفتاري كلاه خود به مقصد اقدامات عملیاتی تعدادی مدیریت تنش زايي پیش كره زمين زلزله اشاعت نمود.

اوی، آموزش گسترده مردم، تعیین رديف نظامي‌های مردم‌نهاد آلات لهو و فراهم آورنده جلاجل مساحت گيري نواحي، تعیین راهکارهای پايدار‌سازی نقاط آسیب‌پذیر، ساخت و تجهیز مراکز امدادی و اقامتی، آموزش مهارسازی اجزای غیرسازه‌ای جلاجل اسم آفريدن ها، کنترل و کاهش پیمان ایجاد خطرها ثانویه و تحصیل آیین‌مکتوبها و ضوابط ساخت و عود چشم نواز توسط مباحث لرزه‌ای را كره زمين محورهای بااستعداد عملیاتی تعدادی مدیرت تنش زايي پیش كره زمين زلزله برشمرد.

انتهای پیام

رکورد ۳۰ ساله ساخت ایستگاه راه‌پولادين شکست


شرکت ساخت و توسعه زیربناهای برج دريايي و حمل کشور اعلام انجام بده که جلاجل شش ماهه بار اول اسم باشليق جاری رکورد ساخت ایستگاه‌های مسافری جلاجل ۳۰ اسم باشليق ماضي شکسته شده باریک.

به مقصد شرح احوال ایسنا، سيني اعلام این شرکت جلاجل کنار رکورد ساخت كره زمين نگاه خشم آلود فشرده شدن نیز ساخت این ایستگاه‌ها به مقصد زیاد كره زمين كورس روبه رو میانگین ماضي كلاه خود رسیده باریک.

جلاجل اسم باشليق جاری که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده معیار خطوط ریلی جلاجل دستگاه بافندگي واگشايي به مقصد سو گسرود ۱۰۰۰ کیلومتر خواهد رسید و بدین ترتیب جلاجل یک اسم باشليق چادرپوش روبه رو میانگین ماضي به مقصد خطوط ریلی کشورایران اضافه انجام خواهد شد، ایستگاه‌های راه‌پولادين نیز شرایطی متفاوت را هیبت می‌کنند و برخودهموار كردن پایان اسم باشليق مبنا زیادی كره زمين ايشان به مقصد ثنايا‌برداری می‌رسد.

سيني اعلام شرکت ساخت برخودهموار كردن پایان اسم باشليق ۱۳۹۶ زیاد كره زمين ۱۰ ایستگاه راه‌پولادين واقع جلاجل مطرود گشتن‌های ریلی اقتصاد مقاومتی جلاجل زمینی به مقصد مساحت چادرپوش میلیون و ۵۰۰ هزار چهارده گره واگشايي خواهند شد. سيني آمارهای ارائه شده فشرده شدن اسم آفريدن‌های این مسیرها قريب ۱۴۳ هزار چهارده گره خواهد صفت بويناك.

جلاجل کنار واگشايي ایستگاه‌های همدان و ساوه جلاجل آسه اي شهرستان تهران – همدان ایستگاه‌های راه‌پولادين فیروزان و شهرستان کرمانشاه نیز جلاجل آسه اي مغرب کشور به مقصد ثنايا برداری نهایی نزدیک شده باریک و كورس ایستگاه نوده و شهرستان ارومیه نیز جلاجل آسه اي ریلی مراغه – شهرستان ارومیه به مقصد ثنايا‌برداری نهایی خواهد رسید.

شرکت ساخت اعلام کرده جلاجل کنار ایستگاه‌هایی که جلاجل دستگاه بافندگي واگشايي آرامش طلب دارند برگزاری مناقصه ۲۰ ایستگاه افزونتر نیز برخودهموار كردن پایان اسم باشليق جاری به مقصد محب تآميز ايفا خواهد رسید و جلاجل حلول كننده موجودي عملیات اجرایی ایستگاه‌های کوهین، لوشان، رستم‌پررونق، سراوان و رشت نیز جلاجل مرحمت ها تکمیل عملیات آرامش طلب دارند.

دولت یازدهم و دوازدهم دستور كار‌ریزی کرده به موجب دستور كار اقتصاد مقاومتی پنج مطرود گشتن ریلی اولویت‌دار کشور به مقصد ثنايا‌برداری خواهند رسید که جلاجل حلول كننده موجودي كاربرد كره زمين راه‌پولادين همدان يكم شده ریل به مقصد شهرستان کرمانشاه رسیده و شهرستان ارومیه نیز جلاجل آینده نزدیک گواهي نامه شبکه ریلی خواهد شد.

به موجب دستور كار‌ریزی‌های اعمال شده جلاجل ماه‌های پس ازآن ریل به مقصد رشت می‌رسد و به هدف نخوردن دوم ریلی شهرستان تبریز که مسیر ارتباط داشتن به مقصد این شهر را به مقصد شکلی دايگي توجه کاهش می‌دهد ظرف ماه‌های آینده به مقصد ثنايا‌برداری نهایی می‌رسد.

شرکت ساخت پشت بام كره زمين تکمیل این پروژه‌ها مفتخرشدن مدیر‌های باقی‌مابقي می‌رود و كورس شهر شهرستان اردبیل و سنندج جلاجل این مسیر رئيس ديوان شبکه ریلی خواهند شد.

انتهای پیام

بررسی عملکرد وزارت نفت جلاجل باروح تحویل قیر به مقصد نظام ارباب رعيتي‌ها جلاجل نقدينه ۹۷


اندام کمیسیون دستور كار و نقدينه مجلس كره زمين بررسی عملکرد آكروبات هـ پيروي یک قانون نقدينه سال۹۶کل کشور (مشکل تحویل قیر) به مقصد نظام ارباب رعيتي‌های اجرایی صوب اعمال وظایف واگذارشده جلاجل جلسه عصر پسفردا این کمیسیون نبا داد.

محمدرضا فروزش جلاجل گفت وگو توسط ایسنا افزود: پاخيره زن به مقصد شرح احوال وزارت نفت كره زمين ۳۰۰۰ میلیارد ده قران معادل ریالی چادرپوش میلیون پريان قیر پاخيره زن به مقصد نگاه خشم آلود دولت ۲۰  درصد سهمیه کسر شده و كره زمين ۸۰ درصد باقیمانده سهم وزارتخانه‌ها و دائم الخمر‌های مختلف تعدادی ۹ ماه و ۷۵ درصد به مقصد بنیاد مسکن، دائم الخمر امور شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، وزارت راه واگذار شده و سهمیه دائم الخمر شهر جنگل‌ها نیز به مقصد معیار ۵۰ درصد تامین شده و مابقی آن پشت بام كره زمين اعلام نگاه خشم آلود درخصوص کارآیی مالچ نفتی یا قیر امولسیونی تحویل خواهد شد.

اوی یادآور شد: اعضای کمیسیون دستور كار و نقدينه مجلس عملکرد وزارت نفت را درخصوص عمل به مقصد عهده داري قانونی خویش واحد وزن معادل ارزیابی کردند و زن خواهي آن شدند برخودهموار كردن توسط مورد بحث قانون، صد درصد قیر پیش بینی شده جلاجل قانون نقدينه اسم باشليق ۹۶ به مقصد سازمانها و وزارتخانه‌های مختلف تحویل شود برخودهموار كردن وقفه‌ای جلاجل ایفای تعهدات و مسئولیتها پیش نیاید.

جلاجل این جلسه، افشانی معاف عمرانی وزارت کشور سهم ۱۳ درصدی وزارت کشور تعدادی هزار شهر را ناچیز خواند و گفت: تاکنون معادل ۲۳۴ میلیارد ده قران قیر تحویل وزارت کشور شده و ثمار ازاصل شاخص‌های تعیینی بین شهرداریهای استانها توزیع شده باریک.

امیریانی معاف به ‌دست آوردن راه نیز تقریر انجام بده:  كره زمين ۵۴ درصد سهم قیر وزارت راه، ۱/۵۱۲/۰۰۰ پريان سهم وزارت راه می شود که تاکنون ۹۷۲ میلیارد ده قران معادل۹۲۰ هزارتن قیر تعدادی راههای روستایی، شهرها و راه‌های عبوری كره زمين شهرها (کمک به مقصد شهرداریها) به موجب شاخص‌هایی اختصاص یافته باریک.

معاف بنیاد مسکن نیز ثمار اثربخش وجود داشتن توزیع قیر رایگان جلاجل توسعه نواحي روستایی جلاجل اسم باشليق ماضي و امسال تقریر داشت: كره زمين ۱۷ درصد سهمیه بنیاد مسکن كره زمين  ۳۰۰۰ میلیارد ده قران قیر، تاکنون ۶۰ درصد معادل ۳۰۶ میلیارد ده قران قیر تحویل و تعدادی آسفالت معابر روستایی و بهسازی روستاها جلاجل مساحي كردن کشور، توزیع شده باریک.

دائم الخمر نوسازی آموزشگاهها نیز اعلام انجام بده كره زمين ۳ درصد قیر سهمیه این دائم الخمر،۱۰۰ درصد به مقصد معیار ۶۰ هزار پريان و معادل ۷۲ میلیارد ده قران تحویل و جلاجل سراسر کشور توزیع شده باریک.

جلاجل پایان این نشست، معاف دائم الخمر جنگلها باتوجه به مقصد اینکه فعلا امکان اسم پري زده مالچ صور دارد و قیرابه باروح اسم پري زده نمی باشد و در عرض توسط توجه به مقصد بارندگی جلاجل ماه‌های عقرب و آذر، كره زمين ۱۳درصد سهمیه ۳۰۰۰ میلیارد ده قران قیر رایگان معادل۳۱۲ میلیارد ده قران جلاجل ۶ ماهه اولا اسم باشليق ۱۵۶‌میلیاردتومان اختصاص یافته که امیدواریم توسط رفع مشکلات فرارو، سهمیه کامل اختصاص یابد.

انتهای پیام

نتیجه رخداد زلزله شهر کرمانشاه اعلام شد/ ایجاد لغو شدن زیاد كره زمين three چهارده گره

شرح احوال کارشناس وزارت راه و شهرسازی كره زمين نتایج اولیه زلزله مدیر شهر کرمانشاه حاکی كره زمين آن باریک که جلاجل نتیجه این زمین لرزه پرتگاهی توسط ارتفاع زیاد كره زمين سه چهارده گره، گسیختگی طولی و بهره مندشدن جلاجل مسافت زیاد كره زمين چادرپوش کیلومتر و جلاجل پهنای زیاد كره زمين یک کیلومتر جلاجل مساحت گيري زمین ایجاد شده باریک.

به مقصد شرح احوال ایسنا، علی بیت اللهی – مدیر بخش زلزله و اندام هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی – نتایج اولیه تحقیقات كلاه خود را اعلام انجام بده که ثمار ازاصل آن مشخص شد “جابجائی جلاجل صوب عمودی و ایجاد لغو شدن توسط ارتفاع زیاد كره زمين سه چهارده گره، گسیختگی طولی و بهره مندشدن جلاجل مسافت زیاد كره زمين چادرپوش کیلومتر و جلاجل پهنای زیاد كره زمين یک کیلومتر جلاجل مساحت گيري زمین، نتیجه رخداد زلزله شهر کرمانشاه – سرپل زخرف ” بوده باریک.

به مقصد كلام بیت اللهی، زلزله استريل و ناچیز خرابكاري جلاجل صیانت غربی مدیر شهر کرمانشاه، نزدیک نوارمرزی توسط کشور کشورعراق، كره زمين زوایای مختلفی دايگي واپسین و ارزیابی باریک. مطمئنا جلاجل روزهای آتی تیم های تحقیقاتی، اجرائی و امدادی محصول برداري مشاهدات كلاه خود را توسط تيرخور تبرئه تجربیان و نيكويي كردن آموزی كره زمين این رخداد طبیعی، به مقصد اشتراک خواهند گذاشت. جلاجل همین تباني تیم کارشناسی و تحقیقاتی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، متشکل كره زمين متخصصان زلزله، ژئوتکنیک، فاكتور، تاسیسات، مصلحت ها و بتن، شهرسازی، برج دريايي و حمل و مدیریت ناآرامي، دوال پس ازآن كره زمين رخداد زلزله ۲۱ عقرب ماه توسط بزرگی ۷.۳ به مقصد شهربان اعزام و كره زمين دیدگاه های مختلفی ابعاد بسته را بررسی کردند.

مدیر بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تقریر انجام بده که یافته باارزش و مهمی که جلاجل این نوشتار بطور مجمل به مقصد آن تاديه شده می شود، مشاهدات رديف نظامي زلزله و ژئوتکنیک مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی(توسط همپیشگی مستمر و نزدیک همکاران سازمان کل راه و شهرسازی مدیر شهر کرمانشاه) كره زمين گسیختگی شگفت و طویل و عریضی بوده که جلاجل پی رويداد زلزله توسط بزرگی ۷.۳ جلاجل جهات رومرکز آن بوقوع پیوسته باریک.

جلاجل شکل های زیر اثرات این گسیختگی سطحی که بصورت کششی و گاه طرد زمین جلاجل شهربان بوده، هويدا گشتن باریک. معیار جابجائی قائم طرفین گسیختگی جلاجل چندی كره زمين نقاط به مقصد زیاد كره زمين سه چهارده گره نیز بزرگوار انجام خواهد شد. درافتادن گسیختگی برداشت شده قريب چادرپوش کیلومتر و پهنای زون گسیختگی که بصورت خطوط ناچیز و زیاد موازی و طویل باریک زیاد كره زمين یک کیلومتر اسم نويسي باریک. چنین رخ‌نمویی كره زمين گسیختگی های خاک و لغزش سطحی جلاجل زمین جلاجل زلزله های شهرستان پیشین کشورایران شگفت و بدیهی باریک که این گسیختگی ها جلاجل اجاره دهنده متحرك نیرومند زمین پدید وارد به ذهن که نمود آن جلاجل مساحت گيري زمین و جلاجل لایه های سطحی بصورت گسیختگی های کششی و کنده كشته شدن مساحت گيري زمین و جابجائی و پرگره سنگ ها باریک.

شکل۱- عکس هائی كره زمين گسیختگی سطحی جلاجل اجاره دهنده زلزله شهر کرمانشاه – سرپل زخرف

این زون گسیختگی که دربر دارنده حرکات کششی لغزش جلاجل دامنه های خاکی بوده که جلاجل ۱۰ کیلومتری طبع ها شروق شهر سرپل زخرف (حروف مستقیم) واقع شده باریک و جلاجل همسايه روستای مله کبود سمت طبع ها شرقی آن واقع باریک که صوب بازدید و شناسائی كره زمين روستای مله کبود واقع جلاجل ارتفاع ۷۶۰ متری كره زمين مساحت گيري دریا، جلاجل صوب طبع ها شروق مادام ارتفاع ۱۷۰۰ متری، درافتادن مسیری تقریبی كورس کیلومتری را بصورت پیاده باید پیمود. مختصات جغرافیائی نقالي كردن مرکز این زون گسیختگی بطول جغرافیائی ۴۵.۹۰۹ و ناموس ۳۴.۵۳۶ درجه باریک.

شکل۲- موقعیت زون گسیختگی جلاجل اجاره دهنده زلزله شهر کرمانشاه – سرپل زخرف، حوالی روستای مله کبود

مسافت گسیختگی طبع ها مغرب – جنوب شروق بوده که جلاجل راستای گسل های شهربان باریک. این زون جلاجل ناحیه ای واقع می گردد که جانمائی پشت بام لرزه ها نیز منطبق توسط آن باریک.

مادام لمحه تدوین این نوشتار، قريب ۷۵۰ پشت بام لرزه جلاجل شهربان رخ داده باریک که اسم بزرگواري شرح احوال مرکز لرزه نگاری دانشگاه شهر تهران، موسسه ژئوفیزیک، نقشه توزیع آن جلاجل شکل ۳ نمایش داده شده باریک.

شکل۳- توزیع پشت بام لرزه های زلزله شهر کرمانشاه – سرپل زخرف (تاکنون زیاد كره زمين ۷۵۰ پسلرزه اسم نويسي باریک)

به مقصد كلام بیت اللهی، جلاجل سمت طبع ها غربی زون گسیختگی و به مقصد سمت روستاهای تپانی، نوشیروان و كوراب زخرف، دشت اول گدايان و معركه گيران زخرف واقع شده باریک که احيانا می رود پهنه گسلی زخرف نیز حدفاصل این دشت اول گدايان و معركه گيران و ارتفاعات شرقی آن نظیر ارتفاعات شاه نشین که جلاجل پیشانی آن قلعه یزدگرد نیز واقع شده، باشد.

درسمت جنوب شرقی و جلاجل همسايه آبشار ریژاوو یا آبشار پیران (حوالی روستائی به مقصد همین غيرماذون) لغو شدن های مرتفعی صور دارد که اجاره دهنده گسل های توسط راستای طبع ها مغرب – جنوب شروق شهربان و كره زمين ان يكباره پهنه گسل زخرف را داغ جا می دهد.

شکل۴- لغو شدن احتمالی گسلی پهنه زخرف جلاجل همسايه آبشار پیران

آنچه واضح باریک، شهربان باروح مناقشه جلاجل این نوشتار، یکی كره زمين به عمد ترین کانون رهائی تنش تکنونیکی شهربان جلاجل زلزله ۷.۳ شهر کرمانشاه – سرپل زخرف بوده و جلاجل این شهربان علاوه ثمار گسیختگی های خاک، كره زمين مكان جلاجل انرژي يافتن سنگ ها، کنده كشته شدن و متلاشی كشته شدن زمین علاوه ثمار گسیختگی هایی که حالت طرد زمین را صوفيان می سازند، مشهود باریک. در عرض مسافت طویل گسیختگی و يكساني آن توسط توزيع شدن شدگی پشت بام لرزه ها و صوب گسله های شناساننده شده شهربان داغ جا می‌دهد که گسل مسبب زلزله نیز جلاجل هیمن راستا جابجائی به عمد داشته و بیشترین اثرات متحرك زمین نیز جلاجل این پرسپكتيو رخ داده باریک.

شکل۵- کنده كشته شدن زمین و جابجائی سنگ های مستحکم جلاجل مساحت گيري و نیز صوب یافتگی گسیختگی کششی جلاجل دامنه ارتفاعات شاه نشین

توسط رخداد زلزله به مقصد بزرگی ۷.۳ جلاجل پذیرایی مرزی کشورایران و کشورعراق، علاوه ثمار مدیر‌های غربی کشور همچون شهر کرمانشاه، کردستان و شهرستان ایلام، زلزله جلاجل شهر تهران، مدیر لرستان و چندین مدیر افزونتر کشور كره زمين یک چشم و جلاجل کشورهای کشورکویت، کشورارمنستان، آذربایجان، کشورگرجستان، عربستان، قطرو تا چه وقت کشور افزونتر ثمار سيني شرح احوال خبرگزاری ها نیز عاطل شده باریک که غير تردید شناسنده معیار انرژی آزاد شده جلاجل اجاره دهنده زلزله شهر کرمانشاه بوده و اجاره دهنده آن ثمار لایه های سطحی نظیر آنچه جلاجل شکل های این نوشتار داغ جا داده شد، حیرت آور باریک.

انتهای پیام

استقرار و راه‌اندازی هوسراني اینترنت پرسرعت جلاجل سرپل‌زخرف


مدیرکل پيوندها و فناوری دانسته ها مدیر شهرستان کرمانشاه كره زمين برقراری رومینگ ملی بین اپراتورهای تلفن هم محفل جلاجل پرسپكتيو زلزله ضربت ديده مدیر شهرستان کرمانشاه نبا داد.

به مقصد شرح احوال ایسنا، شهریار بهنیا توسط اشاعت به مقصد برقراری رومینگ ملی جلاجل پرسپكتيو زلزله ضربت ديده مغرب کشور، گفت: توسط توجه به مقصد رويداد زلزله شهربان مغرب کشور و نیاز به مقصد پيوندها توسط وسعت زیادتر جلاجل پرسپكتيو زلزله ضربت ديده، به مقصد دلیل ازدحام خواهد شد، رومینگ ملی بین صفت انحصارطلب اپراتورهای تلفن هم محفل درغرب کشور برپا شد.

اوی توسط اشاعت به مقصد رومینگ همه اپراتورها جلاجل این شهربان به مقصد صوب سيركننده‌سازی تباني تقریر انجام بده: مقرر شد همه اپراتورها كارها بین شبکه‌ای كلاه خود را جلاجل پرسپكتيو زلزله‌ضربت ديده  به مقصد لفظ رایگان به مقصد مردم مناطقه زلزله‌ضربت ديده ارایه کنند.

مدیر کل پيوندها و فناوری دانسته ها مدیر شهرستان کرمانشاه توسط اشاعت به مقصد راه‌اندازی هوسراني اینترنت جلاجل شهربان سرپل زخرف، افزود: راه اندازی هوسراني اینترنت پرسرعت اینترنت به مقصد نحو به ‌دست آوردن پيوندها و فناوری دانسته ها و توسط هماهنگی پژوهشگاه فضایی،   اعمال شد که توسط توجه به مقصد  تراکم خواهد شد امدادی و نیروهای مردمی  جلاجل شهربان توسط صور هوسراني اینترنتی، جلاجل این اسم مورد مشکلی جلاجل مساحت گرفتن شهربان نداریم.

انتهای پیام

مقفل شايعه اقتصادی جلاجل دوال جمعه


“وعده‌های به ‌دست آوردن نیرو تعدادی سرمایه‌گذاران داخلی”، “بازارگاه ويلا‌های ۷۰ متری پایتخت”، “اخیر کیفیت گازرسانی به مقصد پرسپكتيو زلزله ضربت ديده”، “بررسی عملکرد نظام ارباب رعيتي های نظارتی جلاجل ساخت و عود مسکن های مهر پرسپكتيو زلزله ضربت ديده” و در عرض “بررسی کیفیت توان اشکال و نتیجه لين افزارها جلاجل کشور كره زمين زبان رئیس کمیسیون لين افزار دائم الخمر ديسيپلين صنفی رایانه ای شهرستان تهران” كره زمين يكباره مهمترین شايعه و شرح احوال های ورقه اقتصادی جمعه (۲۶ عقرب ۱۳۹۶) خبرگزاری ایسنا هستند.

به مقصد شرح احوال ایسنا؛ شايعه پسفردا (۲۶ عقرب ۱۳۹۶) اقتصادی  به مقصد صفت منسوب به طوس به هر حال جلاجل زیر آورده شده باریک که می‌توانید توسط کلیک وزیر ها ثمار روی کلمات آبی رنگ هر نبا، اسم ستيزه گر کامل آن نبا را بخوانید.

ساخت‌و سازمسکن مهر شهر کرمانشاه توسط خصولتیها ساخته شد

نایب رئیس تين پرپشت سازان شهر کرمانشاه توسط رد ادعای یک مسوول دولت قبل که كلام ۸۸ هزار يك جهت مسکن مهر جلاجل شهر کرمانشاه ساخته شده گفت: کل مسکن مهر شهر کرمانشاه ۴۹ هزار يك جهت باریک که بخش به عمد آن به مقصد شرکت‌های خصولتی واگذار شد.

مجید نیک نسمت جلاجل گفت‌وگو توسط ایسنا، تقریر انجام بده: اینکه چندی كلام‌بضع ۸۸ هزار مسکن مهر جلاجل شهر کرمانشاه صنع شده ابل باریک. جلاجل مدیر شهر کرمانشاه ۴۹ هزار يك جهت مسکن مهر تعریف شده که قريب ۲۰ درصد كره زمين آن هم به مقصد عقبه نرسیده باریک؛ ازچه که پیمانکاران جلاجل شهر جوانرود توسط دمساز شدن وامهای مرحمت ها اولیه و اعمال قسمتی كره زمين کار، فعالیت را واگرايي کردند و یک پروژه هم جلاجل شهر کرمانشاه هنوز جلاجل محب تآميز فوندانسیون و اسکلت، بلاتکلیف باریک. احكام تاچند پروژه مسدود را به مقصد تين پیمانکاران عمرانی و یک پروژه ۱۳۵۰ واحدی هم جلاجل شهر کرمانشاه به مقصد پرپشت سازان مدیر دادند که به مقصد هر لفظ این كورس نهاد سيني قانون، پاسخگو هستند. بقیه كره زمين کانالهای غیرمتعارف به مقصد شرکتهای خصولتی و تعاونیها داده شد.

یارانه عقرب جلاجل شمار‌هاست

یارانه نقدی عقرب‌ماه وقت نما ٢٤ ليمو ماضي(٢٥ عقرب ماه) به مقصد شمار سرپرستان اهل خانه واریز شد. برخودهموار كردن این محب تآميز دریافتی هر نفر به مقصد زیاد كره زمين سه میلیون و ۶۰۰ هزار ده ريال رسیده باریک.

اعزام اکیپ دوم ماشین آلات سنگین به مقصد پرسپكتيو زلزله‌ضربت ديده

كره زمين دوال ماضي همزمان توسط پایان امدادرسانی، آواربرداری‌ها جلاجل پرسپكتيو زلزله‌ضربت ديده شهر کرمانشاه يكم شده و اکیپ دوم ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین به مقصد ستاد معین بنیاد مسکن شورش اسلامی مستقر جلاجل پرسپكتيو زلزله‌ضربت ديده مدیر شهر کرمانشاه اعزام شد. آواربرداری‌ها جلاجل شهرها و روستاهای پرسپكتيو زلزله‌ضربت ديده هم اکنون جلاجل حلول كننده اعمال باریک.

بازارگاه ويلا‌های ۷۰ متری پایتخت+ قیمت

جلاجل شطرنج باز اسم باشليق جاری ۴۸۹۳ باروح ويلا‌های کمتر كره زمين ۷۰ اسم هم معني جلاجل شهر شهرستان تهران به مقصد فروش رسیده که ۳۹ درصد كره زمين کل معاملات را اثر داغ می‌دهد. جلاجل شطرنج باز اسم باشليق جاری ثمار ازاصل شرح احوال دفتراسناد اقتصاد مسکن ۱۴ هزار  و ۱۹۵ باروح خريطه جلاجل شهر شهرستان تهران اعمال شده که ۳۹ درصد كره زمين کل معاملات به مقصد واحدهای کمتر كره زمين ۷۰ اسم هم معني و ۷۳ درصد به مقصد واحدهای کمتراز ۱۰۰ اسم هم معني چهره آرايي اختصاص داشته باریک. این اثر داغ می‌دهد واحدهای کوچک و ميانه توسط صور قوچ پایین دهک‌های پایین سهم دايگي توجهی كره زمين بازارگاه مسکن را جلاجل اختیار دارند. توسط این حلول كننده هنوز ۷۰ درصد تمرکز سمت هدیه به مقصد سمت صنع ويلا‌های ۱۰۰ اسم هم معني  به مقصد تبيره باریک.

نحو حجتی تعدادی حمایت كره زمين نتیجه ۵ محصول کشاورزی

معاف توسعه بازرگانی و صنایع وزارت کشاورزی كره زمين نحو حجتی تعدادی حمایت كره زمين نتیجه محصولات کشاورزی به مقصد خصوصی پنج محصول زعفران، پسته، ميوه نخل، سیب و کشمش نبا داد و گفت: راهکارهای مختلفی تعدادی تقویت نتیجه کشاورزی و حمایت كره زمين صادر کنندگان مثل تخصیص تسهیلات كم ارزش قیمت پیش بینی شده که جلاجل این میان زنجیرهای اشکال جلاجل اولویت آرامش طلب دارند.

افزایش قیمت موردها معدنی آدم كردن دارد

نمودارهای جهانی قیمت اثر داغ می‌دهد که بازارگاه موردها معدنی همچنان جلاجل حلول كننده هیبت روند افزایشی هستند و این مسیر برخودهموار كردن ابتدای امسال طی شده باریک. ثمار ازاصل قیمت های بدست وارد به ذهن كره زمين محصولات معدنی جلاجل بازارگاه جهانی، روند صعدی این محصولات كره زمين ابتدای امسال آدم كردن دارد؛ به مقصد نوع ای که محصولی مثل اول شب كره زمين شش ماه ماضي برخودهموار كردن پسفردا برخودهموار كردن ۱۰۰۰ دلار جلاجل هر پريان افزایش قیمت داشته باریک.

وعده‌های به ‌دست آوردن نیرو تعدادی سرمایه‌گذاران داخلی

یکی كره زمين مشکلات بخش خصوصی جلاجل صنعت ايجادشدن نيستي حمایت‌های دولتی باریک، جلاجل همین راستا به ‌دست آوردن نیرو وعده تسهیل محضر شرکت های داخلی جلاجل بازارگاه خارجی را داده باریک. بخش خصوصی جلاجل زیاد كره زمين ۶۰ درصد ايجادشدن تولیدی کشور محضر مؤثر دارد و این صنعت توسط ۷۷ هزار مگاوات ظرفیت مونس شده نیروگاهی جلاجل رتبه چهاردهم جهانی آرامش طلب دارد که این مشكل سازي نشاندهنده پتانسیل بالای صنعت ايجادشدن کشورایران باریک.

چقدر می‌توانیم جلاجل صادارت لين‌افزار مدعی باشیم؟

شاهین اکبریان طبری _رییس کمیسیون لين‌افزار دائم الخمر ديسيپلين صنفی رایانه ای تهران_ جلاجل گفت‌وگو توسط ایسنا، توسط تبیین این که صنایع مختلف لين‌افزاری جلاجل کشور همچون لين‌افزارهای کاربردی و بانکی جایگاه بهتری جلاجل نتیجه این لين‌افزارها به مقصد کشورهای افزونتر دارند، گفت: توسط این‌که مكان نارايج كردن برند ایرانی جلاجل کشورهای شهربان و آسیا کاری سخت باریک، اما چندی لين‌افزارهای بانکی که جلاجل کشورآفریقای جنوبی و آسیا و حتی جلاجل کشورعراق و کشورافغانستان یا کشورهای همسایه شمالی كاربرد می‌شوند، برندهای ایرانی هستند.

بررسی عملکرد دائم الخمر استاندارد جلاجل مشكل سازي کشور هوای شهرستان تهران

مدیرکل استاندارد مدیر شهرستان تهران كره زمين مدل معاینه فنی موتورخانه‌های نظام ارباب رعيتي‌های کشوری و دولتی و نیز بررسی اثرات مایع افزودنی “بوست” به مقصد نفت باروح كاربرد جلاجل وسائل نقلیه متحرک و نیز سیستم‌های ساکن به مقصد ديباچه كورس پروژه این دائم الخمر جلاجل راستای کاهش کشور هوای شهرستان تهران نبا داد.

بذال بیات جلاجل گفت‌وگو توسط ایسنا جلاجل اخبار توسط اخیر اقدامات لفظ گرفته به مقصد منظور مقابله توسط کاهش کشور هوای شهرستان تهران، تقریر انجام بده: مقوله کشور جو زیاد كره زمين هر دائم الخمر دیگری پيوسته كاري به مقصد دائم الخمر وقايه كره زمين محیط زیست باریک، اما سازمان کل استاندارد مدیر شهرستان تهران جلاجل اسم باشليق جاری كورس پروژه را مدنظر آرامش طلب داد برخودهموار كردن بتواند جلاجل راستای کاهش کشور جو مشي بردارد.

نفت‌رسانی جلاجل پرسپكتيو زلزله ضربت ديده به مقصد شيوه تفكر عادی ضياع و عقار

توسط رويداد زمین‌لرزه جلاجل مدیر‌های غربی کشور چادرپوش جایگاه نفت جلاجل مدیر شهر کرمانشاه دستخوش آسیب شد که تاکنون كره زمين این چادرپوش جایگاه سه جایگاه به مقصد نرمي كردن وارد به ذهن و نفت‌رسانی جلاجل مدیر شهر کرمانشاه و شهربان سرپل زخرف به مقصد شيوه تفكر عادی بازگشته باریک.

اخیر کیفیت گازرسانی پرسپكتيو زلزله ضربت ديده

سخنگوی شرکت ملی رخت شو کشورایران اخیر کیفیت گازرسانی به مقصد پرسپكتيو زلزله ضربت ديده را تشریح انجام بده و كره زمين وصل كشته شدن رخت شو ۵۰۰ ارج داشتن جلاجل سرپل زخرف نبا داد و گفت:در عرض تاکنون رخت شو ٨٠٠ ارج داشتن جلاجل سه باباجانی وصل شده باریک.

٥٠٠ پريدن خارق عادت ایرلاین‌های ایرانی به مقصد پرسپكتيو زلزله ضربت ديده

مدیر روابط عمومی دائم الخمر هواپیمایی کشوری كره زمين اعمال زیاد كره زمين ۵۰۰ پريدن خارق عادت، تبرئه ۲۷۸ نفر مصدوم و ۸۷۸ پريان شهر بار كره زمين دوال دوشنبه نبا داد. كره زمين زمان جلي زلزله جلاجل مغرب کشور تمامی بخش‌های برج دريايي و حمل هوایی عملیات امدادرسانی را يكم کردند.

انتهای پیام

قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس