قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس
خانه / خارجی

خارجی

اعلام آمادگی بانک مرکزی در عوض تامین اعتبارات توسعه شهربان آزاد ارس


قائم مقام بانک مرکزی كره زمين اعلام آمادگی این بانک توسط هم‌پیشگی بانک کشاورزی در عوض تامین نیازهای اعتباری بخش‌های مختلف كره زمين يكباره بخش کشاورزی شهربان آزاد ارس نبا داد.

به مقصد شرح احوال ایسنا، اکبر کمیجانی جلاجل بازدید كره زمين شهربان آزاد ارس تقریر انجام بده: موفقیت های شهربان آزاد ارس گشاده رو کننده باریک و این موفقیت ها جلاجل صفت انحصارطلب مربوط به حوزه ها كره زمين يكباره اشتهازا، اشکال و نتیجه پيداشدن باریک.

اوی توسط اشارت به مقصد سیاست های حمایتی دولت كره زمين پرسپكتيو آزاد و سرمایه گذاری های لفظ گرفته جلاجل این پرسپكتيو، تبیین انجام بده: حمایت كره زمين اشکال و اشتهازا یکی كره زمين سیاست های اصلی دولت باریک و این حمایت ها به مقصد لفظ جدی و مستمر اعمال گرفته باریک.

قائم مقام بانک مرکزی افزود: این آمادگی را داریم توسط هم‌پیشگی بانک کشاورزی، نیازهای اعتباری بخش های مختلف كره زمين يكباره بخش کشاورزی را جلاجل شهربان آزاد ارس، تامین کنیم.

کمیجانی تاکید انجام بده: کشت مکانیزه و علمی جلاجل ارس نویدبخش رشد و توسعه باریک و باید كره زمين مسیری که جلاجل شهربان آزاد ارس شکل گرفته، حمایت انجام بده.

مدیرعامل دائم الخمر شهربان آزاد ارس نیز جلاجل جریان این بازدید، گفت: ارس جلاجل بخش کشاورزی و کشت گلخانه ای جلاجل تاچند اسم باشليق اخیر توسعه زیادی پیدا کرده و سرمایه گذاری های نیکی جلاجل این مربوط به حوزه لفظ گرفته باریک.

محسن خدمتگر تازي باغی افزود: جلاجل زمینه توسعه باغات زیر کشت شهربان آزاد ارس جلاجل اسم باشليق های اخیر بزرگوار ثمار ۱۰۰۰ هکتار گلستان زردآلو و نزدیک به مقصد ۴۰۰۰ هکتار سایر میوه ها زیرکشت رفته باریک.

اوی پيمان و هوای درخور اطفال شهربان آزاد ارس را جلاجل این زمینه بسیار درخور اطفال خواند و افزود: پيمان و هوای درخور اطفال، باعث شده باریک که محصولات باغی ارس به مقصد لفظ نوبرانه به مقصد بازارهای داخلی و خارجی هدیه شود و به مقصد قیمت مناسبی به مقصد فروش برسد.

تازي باغی نتیجه را یکی كره زمين نيت ها بخش کشاورزی شهربان آزاد ارس ديباچه انجام بده و گفت: جلاجل ماه های ماضي یک يك جهت سردخانه در عوض نتیجه میوه های کشت شده به مقصد کشورهای CIS واگشايي شده باریک و این فهمید معیار نتیجه محصولات باغی را افزایش داده باریک.

مدیرعامل دائم الخمر شهربان آزاد ارس به يادماندني انجام بده: جلاجل مبارزه هستیم صنایع جانبی و تبدیلی جلاجل کنار باغات زیرکشت رفته، ایجاد شود. این صنایع می توانند بها افزوده اشکال باغی ارس را افزایش دهند. تبدیل واردات به مقصد اشکال محصولات یکی كره زمين دستاوردهای شهربان آزاد ارس باریک و هم اکنون شرکت هایی که قبلا واصل کننده لوازم آرایشی، لباس و کفش بودند، جلاجل شهربان آزاد ارس به مقصد اشکال این محصولات اقدام کرده بضع.

اوی متذکر شد: افزایش اشکال به مقصد جای واردات، موجر شده باریک که جلاجل اسم باشليق های اخیر اشتهازا زیاد كره زمين ۱۲ هزار و ۶۰۰ نفر جلاجل شهربان آزاد ارس ثابت شدن شود.

اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی و مرتضی شهیدزاده، مدیرعامل بانک کشاورزی دوال ماضي جلاجل شهربان آزاد ارس محضر یافتند و كره زمين فعالیت های لفظ گرفته جلاجل مربوط به حوزه کشاورزی، گلخانه ای، تکنیک و تولیدی ارس بازدید کردند.

انتهای پیام

رشد اقتصادی جلاجل کشورایران توسط تابودي مناجاتگري كردن معاشر باریک


به مقصد شرح احوال ایسنا، سید مصطفی رضوی جلاجل همایش ملی کار آفرینی، توسعه نتیجه و بین‌المللی سازی حاصل کردن و کار که جلاجل مجمع  آموزشی و رفاهی شرکت نفت شهر محمودآباد برگزار شد توسط تعبیر اینکه اقتصادهای متکی ثمار ثنايا وری یکی كره زمين ردياب‌های تقسیم بندی اقتصادی کیهان باریک، تقریر انجام بده: جلاجل دستور كار اولا توسعه اسم باشليق های ۱۳۶۸ مادام ۱۳۷۲ رشد ثنايا‌وری نیروی کار ۲.۴ و رشد ثنايا وری سرمایه ۵ درصد بوده باریک.

اوی توسط اشاعت به مقصد اینکه دورودورنگ پشت بام كره زمين كلنجار رشد ثنايا‌وری کل عوامل اشکال ۰.۴ درصد صفت بويناك، افزود: جلاجل دستور كار دوم ثنايا‌وری نیروی کار منفی ۰.۴، ثنايا‌وری سرمایه ۰.۲، ثنايا‌وری کل عوامل اشکال ۰.۱ و سهم ثنايا وری كره زمين کل رشد اقتصادی ۲۸ درصد بوده باریک.

معاف پارلمانی به ‌دست آوردن اقتصادی و دارایی جلاجل آدم كردن كره زمين  دستور كار چهارم جلاجل اسم باشليق‌های ۱۳۸۴ مادام ۱۳۸۸ دورودورنگ نفت بالای ۱۰۰ دلار نبا داد و گفت : ثنايا وری نیروی کار جلاجل این دورودورنگ ۹.۲، سرمایه منفی ۰.۲، ثنايا وری کل عوامل اشکال ۱.۱ و سهم ثنايا وری کل عوامل اشکال كره زمين رشد اقتصادی ۲۵ درصد باریک.

اوی به يادماندني انجام بده: دستور كار پنجم كره زمين اسم باشليق‌های ۱۳۹۰ مادام ۱۳۹۳ شاخص های ثنايا‌وری اولا توسعه منفی ۰.۶، رشد سرمایه منفی ۹.۲، رشد ثنايا وری عوامل اشکال منفی ۹.۱ درصد بوده که جلاجل مجموع سهم کل ثنايا وری عوامل اشکال كره زمين رشد اقتصادی جلاجل دورودورنگ پنجم تلخه درصد بوده باریک.

این متعهد توسط تاکید ثمار اینکه اقتصاد کشورایران جلاجل ثنايا وری جایی نداشته و رشد اقتصادی توسط تابودي مناجاتگري كردن معاشر باریک، تاکید انجام بده: به مقصد ديباچه مثال جلاجل کشورایران به مقصد ازای هر زمان سنج کار ۷.۱ دهم دلار بها اشکال باریک جلاجل حالی که این امر جلاجل کشورهای تکنیک زیاد كره زمين ۴۰ دلار باریک.

معاف به ‌دست آوردن امور اقتصادی و دارایی نخستین تقسیم بندی اقتصادی کیهان را اقتصاد متکی ثمار مناجاتگري كردن حالی و تقریر انجام بده: كاربرد كره زمين مناجاتگري كردن ذخیره‌ای نفت به مقصد ديباچه چهارمین رتبه جلاجل کیهان، ششمین ذخیره رخت شو و دارا وجود داشتن زیاد كره زمين ۶۰ قسم هيئت معدنی توسط رتبه پانزدهم كره زمين نگاه خشم آلود دارا وجود داشتن موردها معدنی باریک.

رضوی جلاجل پایان جایگاه کشورایران جلاجل نوآوری را جلاجل رتبه سوم ردياب اقتصادی یکی كره زمين عوامل كاستن جلاجل رشد پایدار و رسا اختصاصی که توسط ۸۱ شاخص اندازه گیری می شود حالی و به يادماندني انجام بده : رتبه کشورایران جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۳ صد و سیزده، جلاجل ۲۰۱۴ صد و بیست و جلاجل بازپسین مجمع جهانی اقتصاد جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۷ به مقصد هشتاد و خير به شدني پیدا کرده و جلاجل این شاخص هم چشمي كردن پذیری جلاجل میان ۱۹ کشور شهربان امارات اولا و کشورایران رتبه ۱۳ را دارد.

۱۰هزار کیلومتر راه جلاجل کشور جلاجل دستگاه بافندگي ساخت


‌معاف شرکت ساخت و توسعه زیربناهای برج دريايي و حمل وزارت راه و شهرسازی گفت: ۱۰هزار کیلومتر راه اصلی و بزرگراه جلاجل کشور جلاجل دستگاه بافندگي ساخت باریک.

‌به مقصد شرح احوال ایسنا، کدخدازاده جلاجل نشست بررسی روند ساخت کنار گذر شهرستان تالش گفت: ۱۰ هزار کیلومتر راه اصلی و بزرگراه جلاجل کشور جلاجل دستگاه بافندگي ساخت باریک که برخودهموار كردن پایان امسال ۷۰۰ کیلومتر آن به مقصد ثنايا برداری می‌رسد.

اوی افزود: تعدادی ساخت این راه ها، ۲۰۰ میلیارد ده قران هزینه انجام خواهد شد.

شکری نماینده شهرستان تالش، رضوانشهر و ماسال جلاجل مجلس ‌نیز گفت‌: تعدادی تملک زمین های جهات مسیر کنار گذر شهرستان تالش به مقصد صاحبان این زمین‌ها اوراق بهادار توسط سود هشت برخودهموار كردن ۱۰ درصد داده انجام خواهد شد.

اوی توسط تعبیر اینکه زمین ۱۱ کیلومتر معادل ۹۹ درصد افسون كردن کنار گذر شهرستان تالش، زراعی باریک، افزود: تعدادی خودداری كره زمين پستان و زیان کشاورزان ساخت این کنار گذر جلاجل تاچند محب تآميز ايفا انجام خواهد شد.

انتهای پیام

خریداران همچنان منتظر شماره‌گذاری خودروهای پرمصرف!


در حالیکه هفته گذشته اعلام شد هیات دولت مصوبه خود در زمینه الزام خودروسازان به اسقاط خودروهای فرسوده به ازای تولید خودروهای پرمصرف را تغییر داده است اما هنوز شماره‌گذاری این خودروها آغاز نشده است.

حروف اشکال کارخانه کشورایران خودرو – مشهد


کارخانه کشورایران خودروی در۶۰کیلومتری افسون كردن مشهد به مقصد نیشابور و جلاجل مسیر افسون كردن شهرستان ابریشم، جلاجل شهربان ای به مقصد غيرماذون شهر جدید بینالود آرامش طلب دارد.فعالیت صنع کارخانه اشکال خودرو، ماليدن ثمار خطوط اشکال تنه، رنگ، تزئینات و تکمیل کاری، جلاجل زمینی به مقصد مساحت ۷۳۰هکتار که توسط تيرخور تولید۱۰۰هزار نظام ارباب رعيتي خودرو سواری جلاجل اسم باشليق يكم، که جلاجل اسم باشليق ۱۳۹۵ كره زمين صیانت رديف نظامي تکنیک کشورایران خودرو ظرفیت اشکال ۱۵۰ هزار نظام ارباب رعيتي جلاجل اسم باشليق تعدادی سایت زخمي شدن جلاجل نگاه خشم آلود گرفته شد.

محسن اسماعیل‌زاده

احيانا محضر دوباره کارخانه‌های سیمان ایرانی جلاجل کشورعراق


دبیر کل حجره مشترک بازرگانی کشورایران و کشورعراق كره زمين احيانا محضر دوباره کارخانجات سیمان ایرانی جلاجل کشورعراق نبا داد.

به مقصد شرح احوال ایسنا، حمید حسینی پسفردا جلاجل همایش تجبر کشورایران و کشورعراق که جلاجل سالون گردهم آيي سران برگزار شد، تقریر انجام بده: اخیرا خبرهایی مبنی ثمار احيانا كره زمين سرگیری نتیجه سیمان به مقصد کشورعراق به مقصد گوش می‌رسد. جلاجل صنعت سیمان ۸۰ میلیون پريان ظرفیت‌سازی کرده‌ایم که اکنون كره زمين ۵۲ میلیون پريان آن كاربرد انجام خواهد شد. سیمان کشورایران به مقصد کشورعراق صادر می‌شد که كره زمين پايار نتیجه سیمان به مقصد کشورعراق فك شد. کارخانجات ایرانی خواهان برقراری دوباره تباني توسط کشور کشورعراق هستند.

او درزمينه صنعت دارو نیز گفت: ماتوانایی اشکال ۵۰ میلیارد پريان دارو را داریم که ۴۰ میلیارد پريان اشکال می‌کنیم. کل سهم ما جلاجل باروح دارو جلاجل بازارگاه کشورعراق یک درصد باریک جلاجل حالی که پزشکی کشورایران جلاجل کیهان شناساننده شده باریک. حكماً اخیرا مبارزه‌هایی تعدادی افزایش سهم صنعت دارو جلاجل کشورعراق لفظ گرفته باریک.

دبیرکل حجره مشترک بازرگانی کشورایران و کشورعراق جلاجل اخبار توسط صنعت خودروسازی تعبیر انجام بده: جلاجل صنعت خودرو ظرفیت خالی زیادی داریم. سایپا اولین برند ایرانی صفت بويناك که جلاجل کشورعراق شناساننده شد. هم‌اکنون هم مثال محضر پررنگ این برند جلاجل بازارگاه کشورعراق هستیم.

حسینی درزمينه ظرفیت‌های خالی صنایع ایرانی گفت: ما جلاجل زیادتر صنایعی مثل خودروسازی، تایر، فرش ماشینی، شوینده‌ها، شیرینی و شکلات ۲۰ مادام ۳۰ درصد ظرفیت خالی داریم که می‌توانیم توسط کمک وزارت صنایع کشورعراق روابط پایدارتری را بین كورس کشور به مقصد صور آوریم.

جلاجل پایان سخنرانی‌های مدیران شرکت‌های صادرکننده، حمید حسینی مسدود شدن مرزهای کشورایران و کردستان کشورعراق را یادآور شد و گفت: این نبا ممکن باریک تعدادی بازرگانان ایرانی خوشایند نباشد اما این فهمید به مقصد هم سر کردستان توسط کشورعراق کمک می‌کند. پشت بام ما هم كره زمين این فهمید حمایت خواهیم انجام بده. حكماً تاجران ایرانی توسط مشکلات ورقه شناسايي مقابل شدن هستند که امیدواریم دولت مرکزی کشورعراق مشکلات ورقه شناسايي را گدازش کند.

انتهای پیام

موقعیت چک‌های رمزدار و عادی جلاجل بازارگه


زیاد كره زمين ۶۸ درصد كره زمين کل صفت تبليغاتچي چک های وصولی جلاجل بازارگه را چک های رمزدار تشکیل می‌دهند، رقمی قريب ۱۰۶هزار میلیارد ده ريال.

به مقصد شرح احوال ایسنا، مجموع چک‌های مبادله شده جلاجل مردادماه امسال به مقصد زیاد كره زمين ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار مقياس رسید که كلكسيون‌ای كره زمين انواع چک كره زمين يكباره عادی، رمزدار و … را تشکیل می‌دهد.

جدیدترین آمارهای بانک مرکزی كره زمين این حکایت دارد که كره زمين مجموع  چک‌های مبادله شده بزرگوار ثمار ۹ میلیون مقياس وصول شده که كره زمين این مبنا زیاد كره زمين ۸ میلیون و ۲۵۶ مقياس چک‌های عادی و بزرگوار ثمار ۷۸۰ هزار مقياس چک‌های رمزدار بوده باریک. ثمار این ازاصل جلاجل کل کشور ۹۱.۴ درصد كره زمين کل چک‌های وصولی را چک‌های عادی و ۸.۶ درصد را چک‌های رمزدار تشکیل می‌دهند.

كره زمين نگاه خشم آلود مبلغی نیز كره زمين قريب ۱۵۵ هزار میلیارد ده ريال چک‌های وصولی جلاجل کل کشور زیاد كره زمين ۴۹ هزار میلیارد ده ريال تعدادی چک‌های عادی و مادام ۱۰۶ هزار میلیارد ده ريال خاص چک‌های رمزدار بوده باریک که این حالت داغ جا‌دهنده بالاتر وجود داشتن صفت تبليغاتچي چک‌های رمزدار توسط صور کمتر وجود داشتن مبنا آنهاست. ثمار این ازاصل جلاجل کل کشور ۳۱.۵ درصد كره زمين کل صفت تبليغاتچي چک‌های وصولی را چک‌های عادی و ۶۸.۵ درصد افزونتر را چک‌های رمزدار به مقصد كلاه خود اختصاص داده‌بضع.

چک‌های عادی به مقصد چک‌هایی اطلاق انجام خواهد شد که اشخاص به مقصد شمار جاری كلاه خود صادر کرده و دارنده آن تضمینی بغير تعادل صادرکننده آن ندارد. گیرنده وجه چک ممکن باریک كلاه خود صادرکننده و یا حامل آن بوده و یا چک جلاجل وجه شخصی معین و یا به مقصد حواله انجام بده آن صادر شده باشد.

ایضاً چک‌های رمزدار چک‌هایی هستند که بنيادگر به مقصد بايسته مشتری و به مقصد غيرماذون اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط بانک به مقصد كفالت بدون شك بانک و یا شعب آن و ایضاً می‌توانند ثمار كفالت سایر بانک‌ها فروسو ديباچه چک رمزدار بین بانکی صادر شود. این قبیل چک‌ها صوب تسهیل و تسریع جلاجل شيريني و تبرئه پويايي بین بانکی صادر شده و بازدادن وجه آن توسط بانک صادرکننده پایندانی انجام خواهد شد.

انتهای پیام

کشورمغولستان ميغ شبکه انرژی آسیایی ایجاد می‌کند


کشورمغولستان جلاجل تدارک ایجاد یک ميغ شبکه آسیایی، كلكسيون پروژه‌های بادی جدیدی را تعدادی توسعه پتانسیل انرژی تجدیدپذیر كلاه خود و ابتر شدن هدیه صاعقه ولایت به مقصد سایر کشورهای شهربان راه اندازی کرده باریک.

به مقصد شرح احوال ایسنا، دولت کشورمغولستان توسط مقامات شرکت انرژی فرانسوی انژی مراسمی را تعدادی نخستین زراعت كردن بادی جدید که آرامش طلب باریک مادام پایان اسم باشليق آینده تکمیل شوند، برگزار انجام بده.

نیروگاه ۵۵ مگاواتی که جلاجل ۴۶۰ کیلومتری جنوب شرقی شهر اولان باتار باریک، به مقصد تامین نیروی یک مجمع تکنیک كره زمين يكباره پالایشگاه نفت کمک خواهد انجام بده.

اما این کشور آسیای طبع ها شرقی که به مقصد دارايي معدنی كلاه خود متکی باریک، بدنبال متنوع سازی اقتصاد كره زمين طریق نتیجه خضرا به مقصد کشورهای همسایه کشورچین و کشورروسیه و ایضاً کشورژاپن و کشورکره جنوبی باریک. این کشور قصد دارد ۸ هزار مگاوات ظرفیت بادی تعدادی نتیجه صاعقه ایجاد کند.

نیروگاه‌های تجدیدپذیر کنونی کشورمغولستان ۱۲ درصد كره زمين ظرفیت نیروی داخلی را تشکیل می‌دهند اما دولت قصد دارد سهم ايشان را مادام اسم باشليق ۲۰۲۰ به مقصد ۲۰ درصد و مادام اسم باشليق ۲۰۳۰ به مقصد ۳۰ درصد افزایش دهد.

به مقصد كلام رییس کمیسیون رگولاتوری انرژی کشورمغولستان، این کشور به مقصد شش كشت كردن بادی و ۲۴ نیروگاه خورشیدی زردتشتي داده که تعدادی تامین منوي ها تجدیدپذیر کشورمغولستان و اشکال انرژی مازاد تعدادی نتیجه کافی خواهد صفت بويناك.

ثمار ازاصل شرح احوال رویترز، جلاجل حالی که این توسعه دستور كار ریزی كشته شدن کشورمغولستان، فرد بخش کوچکی كره زمين ظرفیت بادی ۱۶۹ گیگاواتی جلاجل حلول كننده فعالیت جلاجل کشورچین مادام پایان اسم باشليق ۲۰۱۶ را تشکیل می‌دهد. شرکت شبکه دولتی کشورچین اسم باشليق ماضي تقويم انجام بده که مجموع ظرفیت بادی و خورشیدی کشورمغولستان می‌تواند به مقصد ۱۲۰۰ گیگاوات برسد.

انتهای پیام

سرمایه‌گذاری کنید؛ ظرفیت جدید بگیرید


دولت دوازدهم جلاجل راستای حمایت كره زمين سرمایه‌ گذاران بخش خصوصی اعلام انجام بده: امتیازی جدید در عوض پیمانکاران پروژه‌های عمرانی و زیرساختی جلاجل نگاه خشم آلود خواهد گرفت.

به مقصد شرح احوال ایسنا، رییس دائم الخمر دستور كار و نقدينه جلاجل بخشنامه‌ای جدید اعلام کرده پیمانکاران جلاجل كورس حالت می‌توانند همچنان ظرفیت كلاه خود در عوض محضر جلاجل پروژه‌های عمرانی را صفت به خاطرسپردني کنند.

تاکنون شيوه تفكر کار ثمار این بوده که پیمانکاران بخش خصوصی که واصل پروژه‌های عمرانی می‌شوند ظرفیتی مسدود داشتند و كره زمين این‌رو امکان آن صور نداشته که پشت بام كره زمين تکمیل ظرفیت‌كندو پروژه جدید را در عوض ابتر شدن کار جلاجل اختیار بگیرند.

سيني اعلام شرکت ساخت و توسعه زیربناهای برج دريايي و حمل، به مقصد كنار زدن بخشنامه جدید اعلام شده كره زمين صیانت دولت، كره زمين این پشت بام پیمانکاران جلاجل كورس لفظ نیاز به مقصد كاربرد كره زمين ظرفیت كلاه خود در عوض محضر جلاجل پروژه‌های عمرانی ندارند. شرط اقلیم این باریک که پیمانکاران پروژه‌های عمرانی جلاجل مدل باروح نگاه خشم آلود سرمایه‌گذاری کنند. جلاجل این لفظ ظرفیت ايشان اشغال نخواهد شد و می‌تواند جلاجل پروژه‌های افزونتر نیز محضر داشته باشند.

شرط دوم جلاجل این زمینه پروژه‌های برون مرزی باریک که توسط صادرکنندگان فعاليت ها فنی و مهندسی اعمال انجام خواهد شد. این رديف نظامي كره زمين پیمانکاران نیز كره زمين این پشت بام نیازی نیست که كره زمين ظرفیت كلاه خود در عوض محضر جلاجل این پروژه‌ها كاربرد کنند و می‌توانند غير شمارش این پروژه‌های خارجی جلاجل مدل‌های داخلی نیز حضوری جدی داشته باشند.

انتهای پیام

به چه نحو آبمیوه‌های کنار خیابانی بهداشتی هستند؟!

رئیس اتحادیه بستنی و آبمیوه توسط تاکید ثمار غیربهداشتی وجود داشتن آبمیوه‌هایی که جلاجل کنار خیابان و ثمار روی گردون‌ها به مقصد فروش می‌رسند، گفت: پیگیری‌های متعددی جلاجل این زمینه اعمال داده‌ایم اما هنوز هیچ نتیجه‌ای محصول برداري نشده باریک.

اسکندر آزموده جلاجل گفت‌وگو توسط ایسنا، تقریر انجام بده: پیش كره زمين این تعدادی رسیدگی به مقصد موقعیت افرادی که جلاجل کنار خیابان‌ها و سوا ثنايا‌مندی كره زمين هیچگونه تجهیزات بهداشتی به مقصد فروش آبمیوه می‌پردازند، پیگیری‌های متعددی اعمال داده‌ایم و به مقصد شهرداری، صحه، نیروی انتظامی و حجره اصناف مکتوبهایی را فرستادن کرده‌ایم اما هنوز كره زمين هیچ یک كره زمين این پیگیری‌ها جوابی نگرفته‌ایم.

اوی توسط تبیین اینکه به مقصد هنگام ارائه رخصت نامه به مقصد واحدهای صنفی مجاز بررسی‌های متعددی لفظ می‌گیرد، گفت: هنگامی که واحدهای ما می‌خواهند رخصت نامه بگیرند، صحه محیط نظارت‌های متعددی دارد مادام حتما واحدها دارای روشویی‌ها و دستشویی بوده و حتما کف مادام ديواركشي شدن ايشان سرامیک و دايگي شست‌وشو باشند.

كره زمين صیانت افزونتر جلاجل اتحادیه پیش كره زمين اعطای رخصت نامه صنفی كره زمين بيگانگان جلاجل مقام ها مختلفی مثل طرز تدوین آبمیوه و شست‌وشوی میوه آزمون‌های مختلف گرفته انجام خواهد شد مادام مباحث بهداشتی و تندرستي مردم گرد هم آمدن كره زمين اشاره با گوشه چشم نماند اما سوال ما آن باریک که واقعا جلاجل کنار خیابان می‌توان صحه را رعایت انجام بده؟

رئیس اتحادیه بستنی و آبمیوه در عرض ديباچه انجام بده: ارچه كره زمين منبرها بپرسید ثمار این باورم که به مقصد هیچ ديباچه آبمیوه‌های کنار خیابان بهداشتی نیست به چه جهت که شرایطی تعدادی شست‌وشوی میوه صور نداشته و محلی که آبمیوه‌ها به مقصد فروش می‌رسند، به مقصد صفت منسوب به طوس کامل گرد هم آمدن كره زمين پيمان باریک. جلاجل چنین شرایطی به چه طريق می‌توان توقف داشت که صحه رعایت شده باشد؟

آزموده درزمينه نرخ آبمیوه‌هایی که کنار خیابان به مقصد فروش می‌رسند هم گفت: به مقصد شخصه كره زمين نرخ این آبمیوه‌ها اطلاعی نداشته و نمی‌توانم بگویم قیمت ايشان به چه طريق باریک؟ اما جلاجل تدوین آبمیوه باید به مقصد این نکته توجه داشت که کیفیت میوه و سایز ظرف‌ها بسیار كاستن باریک. به مقصد هر لفظ میوه طلب كردني توسط میوه درجه تا چه وقت تفاوت چندانی كره زمين نگاه خشم آلود قیمت دارد و نمی‌توان اناری که توسط قیمت کیلویی ۴۰۰۰ ده قران خریداری انجام خواهد شد را توسط رمانتيك ۱۰۰۰ تومانی قیاس انجام بده.

اوی جلاجل بخش پایانی درستكاري‌های كلاه خود توسط لغاز كره زمين نظارت‌های ضعیفی که جلاجل مربوط به حوزه فعالیت‌های کنار خیابانی لفظ می‌گیرد، تقریر انجام بده: اکنون جلاجل خیابان ۳۰ تیر چندین فولکس تبدیل به مقصد کافی شاپ یا مقام فروش فست فود شده باریک و حلول كننده سوال ما این باریک که به چه طريق هیچ نهاد و ارگانی تعدادی رسیدگی به مقصد صحه مردم جلوی این قسم فعالیت‌ها را نمی‌گیرد!؟

انتهای پیام

قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس