قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس
خانه / خارجی

خارجی

توضیحات بعیدی‌نسمت جلاجل باروح مصوبه FATF جلاجل باروح کشورایران


سفیر کشورایران جلاجل انگلیس و اندام تیم کشورایران جلاجل جریان مذاکرات هسته‌ای، توضیحاتی را حوالی مصوبه FATF جلاجل باروح کشورایران ارائه انجام بده.

به مقصد شرح احوال ایسنا، حمید بعیدی‌نسمت جلاجل کانال تلگرامی كلاه خود نوشت: اعضاي نهاد ترتيبات مالي بين‌المللي آفريدگان خودداري كره زمين پولشويي و تأمين مالي صفت مبلغ اسم گذاري شده به مقصد اف هاي تي اف كوچكترين جلاجل شهر والنسيا جلاجل اسپانيا شكل دهي جلسه داده‌بضع، ضمن مصوبه‌هاي كره زمين اقدامات كاستن ديسيپلين بانكي و مالي ايران آفريدگان مقابله توسط پولشويي و انس گيري مالي صفت مبلغ مقدر نمودند و بدين نظم آفريدگان دومين اسم باشليق متوالي حالت اسم پرهيزشده‌هاي تحميلي پيشيين اين نهاد ثمار ديسيپلين بانكي و مالي ايران را آويزش و به دنياآمدن نمودند.

كشورهاي اروپايي و كشورهاي مهتر اقتصادي كره ارض توسط اين عزم كلاه خود، ياران توسعه روابط بانكي و مالي كلاه خود توسط ايران را كوچكترين يكي كره زمين نيت ها به عمد درك متقابل هسته‌هاي برجام مي‌باشد، ضمانت شده کردند.

اين عزم جلاجل شرايطي اتخاذ مي‌گردد كوچكترين شماري محافل و كانون ها تيزپر جلاجل آمريكا كره زمين ترامپ شاه‌خلق اين بلدچي مدعا بودند كوچكترين به مقصد هر ترتيبي جلوي اين عزم را بگيرد اما آمريكا فروسو تراكم كشورهاي اروپايي نهايتا پذيرفت كوچكترين اسم ستيزه گر باروح كمك خواهي تمامي كشورهاي بااستعداد كره ارض را بپذيرد. آمريكا توسط عهده گيري اسم ستيزه گر مصوبه اين نهاد بين‌المللي مجبور شد اقدامات كاستن بين‌المللي ايران جلاجل مقابله توسط پولشويي و انس گيري مالي صفت مبلغ را باروح تصوير آرامش طلب دهد مادام راه آفريدگان رفع هر چون كه زيادتر اسم پرهيزشده‌هاي بانكي و مالي ايران سيني برجام هموار گردد.

انتهای پیام

اشکال حشره‌کش پس زدن حشرات توسط كاربرد كره زمين three قسم گیاه


توسط توجه به مقصد افزایش مقاومت حشرات جلاجل روبه رو آفتاب تابيدن شیمیایی، پژوهشگران پارک علم و فناوری گیلان توسط كاربرد كره زمين three قسم گیاه، حشره‌کشی را تعدادی پس زدن حشرات موذی خانگی هدیه کردند و به مقصد كلام ايشان كره زمين این محصول جلاجل یک بیمارستان و منامه كاربرد شده باریک.

آیدین زیبایی، مجری مطرود گشتن جلاجل گفت‌وگو توسط خبرنگار ایسنا، توسط اشارت به مقصد كاربرد كره زمين حشره کش‌های شیمیایی،‌ گفت: امروزه كاربرد كره زمين حشره کش‌های شیمیایی مشکلات فراوانی چون کثافت‌های زیست محیطی، ایجاد انواع صفت سرطان زا‌ها و مقاومت آفتاب تابيدن را ایجاد کرده باریک.

اوی كره زمين اشکال حشره کش‌های گیاهی نبا داد و تقریر انجام بده: این حشره‌کش توسط كاربرد كره زمين اسانس‌های گیاهی اشکال شده و می‌توان آن را به مقصد ديباچه جایگزینی تعدادی انواع حشره‌کش‌های شیمیایی معرفی انجام بده.

زیبایی، فرمولاسیون این حشره را ثمار صادراتی عصاره three گیاه ديباچه انجام بده و یادآور شد: علاوه ثمار آن حلال‌های این حشره‌کش نیز ثمار صادراتی گیاهان باریک.

مجری مطرود گشتن توسط تاکید ثمار اینکه این حشره‌کش تعدادی حشرات خانگی اشکال شده باریک، خاطره ها داغ جا انجام بده: این حشره‌کش تعدادی كره زمين بین جابه جايي انواع حشرات خانگی چون سوسک، پشه و مورچه کاربرد دارد و زمان ماندگاری آن نیز یکی كورس سنه کمتر كره زمين حشره‌کش‌های شیمیایی باریک.

این ثابت شدن، توسط تاکید ثمار اینکه این محصول پشت بام كره زمين اجرای آزمون‌های مختلف دارای تائیدیه علمی كره زمين دانشگاه آرهوس کشوردانمارک باریک، یادآور شد: این محصول تعدادی كره زمين بین جابه جايي ساس جلاجل یکی كره زمين بیمارستان‌های ساوه و منامه دانشگاه شهرستان تهران كاربرد شده باریک.

زیبایی توسط اشارت به مقصد نحوه اثرگذاری این حشره‌کش ثمار روی حشرات هزیمت داد: نقاط اثرگذاری این حشره‌کش كره زمين طریق سیستم گوارشی،‌ تنفسی و پوستی باریک و جلاجل صورتی که حشره كره زمين مقام‌هایی که این حشره‌کش پاشیده شده باریک، رد شدن کنند؛ كره زمين طریق جذب سیستم گوارشی و تنفسی كره زمين بین می‌روند.

اوی یکی كره زمين مشکلات حشره‌کش‌های شیمیایی را مقاومت آفتاب تابيدن به مقصد آن حالی و آدم كردن داد: این جلاجل حالی باریک که این حشره‌کش هیچ قسم مقاومتی جلاجل حشرات ایجاد نخواهد انجام بده.

این ثابت شدن، گروهي کثافت‌های زیست محیطی را كره زمين نقاط قوت این محصول ديباچه انجام بده و افزود: این حشره‌کش دايگي كاربرد جلاجل اماکن عمومی و فضا به تنگ آمده باریک و قادر به مقصد دورکردن سریع حشرات موذی خواهد صفت بويناك.

انتهای پیام   

كره زمين تغییر ورقه شناسايي مدل‌های تشویقی برخودهموار كردن آمادگی اپراتورها در عوض ورود به مقصد فرابورس


بیانات رئیس دائم الخمر ديسيپلين صنفی رایانه‌ای به مقصد تشکیل اتحادیه صاحبخانه و کارهای اینترنتی، آمادگی شرکت‌های FCP در عوض محضر جلاجل فرابورس به مقصد وسيله گدازش مانع سهامداری مشترک، اعلام نتایج رتبه‌بندی اپراتورهای بالاتر اسم باشليق ۹۵ جلاجل مربوط به حوزه‌های جايز شمردن و سیار و آمار ترابردپذیری اپراتورها كره زمين بااستعداد‌ترین شايعه پيوندها و فناوری مفروضات جلاجل هفته ماضي صفت بويناك.

به مقصد شرح احوال ایسنا، رئیس دائم الخمر ديسيپلين صنفی رایانه‌ای – هفته ماضي تاکید انجام بده جمعناتمام فعالانی که صاحبخانه و کار ايشان فرد مبتنی ثمار رایانه باریک، سيني قانون مجلس باید زردتشتي كلاه خود را كره زمين دائم الخمر ديسيپلين صنفی رایانه‌ای دریافت کنند. در عرض شرکت پيوندها سیار کشورایران اعلام انجام بده كره زمين سنه سه‌شنبه ۳۰ خرداد ماه مقفل‌های اینترنت كلاه خود را توسط توجه به مقصد مصوبه ۲۴۹ کمیسیون تنظیم قوانين پيوندها، توسط تغییراتی هم نشين کرده باریک.

دائم الخمر ديسيپلين صنفی رایانه‌ای؛ متولی تمامی فعالان رایانه‌ای

ناصرعلی فيلتر تقریر انجام بده جمعناتمام فعالانی که صاحبخانه و کار ايشان فرد مبتنی ثمار رایانه باریک، سيني قانون مجلس باید زردتشتي كلاه خود را كره زمين دائم الخمر ديسيپلين صنفی رایانه‌ای دریافت کنند. او جلاجل بیانات به مقصد مشکل تشکیل اتحادیه صاحبخانه و کارهای اینترنتی، به مقصد تشریح جایگاه قانونی دائم الخمر و در عرض مضمون قانون ديسيپلين صنفی کشور جلاجل ماده۲ و ۸۷ بازدادن و  ثمار لزوم عضویت همه فعالان رایانه‌ای مطابق قانون مجلس جلاجل دائم الخمر ديسيپلين صنفی رایانه‌ای تاکید انجام بده.

در عرض محمدرضا کریمی -رییس کمیسیون اینترنت دائم الخمر ديسيپلين صنفی رایانه‌ای شهرستان تهران- توسط اشارت به مقصد گدازش مانع سهامداری مشترک شرکت‌هایFCP  (ارائه‌دهنده اینترنت) در عوض محضر جلاجل فرابورس توسط کمیسیون تنظیم قوانين، كره زمين اجرایی كشته شدن این مدل مشروط به مقصد سازواري دائم الخمر صفت ديوان سالار نبا داد و گفت: اسم باشليق ماضي جلاجل درك متقابل دائم الخمر ديسيپلين صنفی رایانه‌ای توسط صفت ديوان سالار سازواري شد ثمار این که تابلوی بنگاه‌های کوچک و ميانه بالا (SME) و استارت‌آپ‌های فناوری مفروضات جلاجل صفت ديوان سالار شرکت داده شود.

صاحبخانه وکارهای نوخيز جلاجل رياورزيدن ۸ و ۹ جلاجل بیست و سومین نمایشگاه الکامپ مستقر خواهند شد. تاکنون زیاد كره زمين ۷۰۰ استارتاپ در عوض محضر جلاجل رياورزيدن الکام استارز بیست و سومین نمایشگاه الکامپ اقدام به مقصد پیش مندرج غيرماذون کرده‌بضع. باقر بحری – مدیر اجرایی بیست و سومین نمایشگاه الکامپ- توسط تبیین اینکه امسال یکی كره زمين بهترین رياورزيدن‌های نمایشگاه بین‌المللی شهرستان تهران به مقصد استارتاپ‌ها اختصاص یافته، گفت: سالنهای ۸ و ۹ به مقصد مساحت چادرپوش هزار چهارده گره به مقصد استارتاپهای اختصاص داده شده باریک.

انتهایی آمار ترابردپذیری اپراتورها و رتبه‌بندی اسم باشليق ۹۵

ترابردپذیری شماره‌های تلفن هم نشين، به مقصد مشترکین این اجازه را می‌دهد که توسط صفت به خاطرسپردني شماره به مقصد لفظ آزادانه و ثمار ازاصل تمامی شاخص‌های کیفیتی و قیمت محصولات و به حضور رسيدن، اپراتور بالاتر را گلچين کنند. هم نشين اولا توسط اشارت به مقصد آمار ترابردپذیری اعلام انجام بده برخودهموار كردن ۲۹ خرداد ماه ۹۶ مبنا ۷۵ هزار و ۴۵۶ مشترک كره زمين اپراتورهای افزونتر جذب کرده باریک.

هر یک كره زمين اپراتورهای اولا و دوم تلفن هم نشين، مدل ملی ترابردپذیری را جلاجل سه شاخص «مقیاس اقبال به مقصد اپراتورها جلاجل مدل ملی ترابردپذیری»، «همیاری جلاجل اجرای درخور اطفال مدل ترابردپذیری» و «رضایتمندی مشترکان كره زمين روند ترابردپذیری» باروح بررسی آرامش طلب دادند و آمار آن را منتشر کردند.

علی‌اصغر عمیدیان، رییس دائم الخمر تنظیم قوانين و پيوندها رادیویی نیز توسط اعلام نتایج رتبه‌بندی و گلچين اپراتورهای بالاتر اسم باشليق ۹۵ جلاجل مربوط به حوزه‌های جايز شمردن و سیار اسم بزرگواري الگوی بومی رگولاتوری، گفت: ارزیابی، رتبه‌بندی و گلچين اپراتورهای بالاتر جلاجل مربوط به حوزه‌های جايز شمردن و سیار در عوض هفتمین اسم باشليق پیاپی توسط دائم الخمر توسط مشارکت حداکثری اپراتورها و توسط تاکید ثمار معیارهای افزایش رضایت مشترکین، تعامل توسط رگولاتوری، ایجاد فضای رقابتی صفت پير، قانون‌مداری، رعایت الزامات تصديق‌ای و مصوبات کمیسیون تنظیم قوانين پيوندها جلاجل اسم باشليق ۹۵ اعمال پذیرفته باریک.

در عرض توسط توجه به مقصد کمیسیون تنظیم قوانين پيوندها جلاجل جلسه شماره ۲۴۹ که جلاجل تاریخ ۵ دی ماه اسم باشليق ماضي برگزار شد، قوانين مدل‌های ورقه شناسايي­‌ای تشویقی دارندگان تصديق ارائه به حضور رسيدن ارتباطی و فناوری مفروضات بررسی شد که به مقصد وسيله آن کلیه اپراتورهای تلفن هم نشين کشور وظيفه دار به مقصد حذف شدني یا تغییر شماری مقفل‌های اینترنت كلاه خود شدند. جلاجل همین راستا شرکت پيوندها سیار کشورایران اعلام کرده كره زمين سنه سه‌شنبه ۳۰ خرداد ماه مقفل‌های اینترنت كلاه خود را توسط تغییراتی هم نشين انجام بده.

انتهای پیام

بیشترین تهدیدات امنیتی ۲۰۱۷ کدام‌بضع؟


باسرعت‌افزارها، كريه‌افزار و سیستم عملي ساختن، تهدیدات ابری، اینترنت اشیا و تهدیدات دیجیتالی كره زمين بیشترین تهدیدات امنیتی اسم باشليق ۲۰۱۷ اعلام شده و آگاهی كره زمين هم سر امنیتی به مقصد قدرتمندتر كشته شدن محصولات جلاجل مواجه نزد تهدیدات کمک خواهد انجام بده.

به مقصد شرح احوال ایسنا، حملات باسرعت‌افزاری پیشینه‌ای کمتر كره زمين پنج اسم باشليق دارند توسط صور این تاثیر ايشان جلاجل كره زمين بین رفتن دانسته ها کاربران زیاد باریک و كره زمين اسم باشليق ماضي نیز این حملات به مقصد لفظ گسترده جلاجل سراسر کیهان هم آوازي افتاده باریک. ایضاً باآنكه حملات باسرعت‌افزاری جلاجل ابتدای اسم باشليق ۲۰۱۷ نیز جلاجل شماری دائم الخمر‌های كره ارض به مقصد لفظ گسترده كلاه خود را اثر داغ داد، توسط توجه به مقصد اینفوگرافیک منتشرشده جلاجل سایت شاب، پیش‌بینی انجام خواهد شد این حملات كره زمين نگاه خشم آلود معیار حجم و اثربخشی جلاجل نیمه دوم اسم باشليق ۲۰۱۷ کاهش داشته باشد.

كريه‌افزار و سیستم‌های عملي ساختن به مقصد صفت منسوب به طوس روزافزون توسط مهاجمان الفبايي‌ای باروح تيرخور آرامش طلب می‌گیرند. این حملات که پيشينه‌ای طولانی دارند، به مقصد صفت منسوب به طوس فك جلاجل نیمه دوم اسم باشليق ۲۰۱۷ نیز آدم كردن خواهند داشت. كره زمين طرفی ارائه‌دهندگان صاحبخانه و کارهای مجازی، توسط اشتراک آمدورفت اطلاعاتی که امکان تهدید در عوض ايشان جلاجل فضای ابری صور دارد، می‌توانند زمان بیانات به مقصد حملات سایبری را افزایش دهند.

شتاب، کارایی و مقرون به مقصد صرفه توافق داشتن كره زمين مزایای پردازش ابری باریک اما این فضا می‌تواند باروح هجوم عدیده آرامش طلب گیرد. كره زمين طرفی توسط کنترل و فوق جابه جايي ایمنی می‌توان كره زمين تهدیدات ابری خودداری انجام بده. ایضاً اینترنت اشیا یا  IOT كره زمين افزونتر فضاهایی باریک که امکان تهدیدات امنیتی را در عوض هکرها مهيا می‌کند. رقيق‌افزار مقعد IOT كره زمين طریق جلاجل پشتی به مقصد سیستم‌ها متصل انجام خواهد شد و در عوض اسم باشليق‌های پوشيده ماندن به مقصد صفت منسوب به طوس پنهانی فعالیت می‌کند.

حملات تلفن معاشر ترکیبی كره زمين آتشخوار وزیر ها نظام ارباب رعيتي و عياري دانسته ها باریک که این امر به مقصد سارقان اینترنتی اجازه می‌دهد مادام به مقصد دانسته ها کاربری شماره شمار بانک‌ها و کارت‌های اعتباری دسترسی پیدا کنند. آگاهی به مقصد هم سر امنیتی گوشی‌های معاشر و ایضاً یادگیری ماشین كره زمين افزایش پیچیدگی و گشايش حملات سایبری خودداری خواهد انجام بده.

باید توجه داشت تبلیغات جعلی متحد شدن داشتنی محصولات و كارها جلاجل فضای مجازی بسیار زیاد باریک. كره زمين این رو هشدارهای امنیتی جلاجل اسم مورد خرید اینترنتی موجب شده مادام زیادتر این تبلیغات که جلاجل فضای اینترنت صور دارند غیرقابل اطمینان باشند.

به چه طريق اعتبارسنجی می‌تواند به مقصد شما کمک کند؟

تعادل زیرساخت‌های IT، استراتژی ایمنی دانسته ها و امر شيخ ها جلاجل تبرئهIT  توسط كاربرد كره زمين طوق‌های تاييد كردن شده و جلاجل چارچوبه بهترین شیوه‌ها به موجب هیبت جلاجل صنایع گسترده به مقصد هديه می‌آید که این یک رویکرد اسلوب مند و واقع‌گرایانه باریک.

توسط اعمال اسم تاييد آسیب‌پذیری‌های موجود جلاجل سیستم، احتمالات كار بزرگ را به مقصد صفت منسوب به طوس دقیق ارزیابی کنید. بررسی کدهای مقعد، وثیقه ایمنی دستور كار‌های کاربردی و رقيق افزار، مدیریت ریسک IT و يكساني، ارزیابی مهندسی اجتماعی، مدیریت تنظیمات، طراحی و بازسازی و ایضاً توسعه، بررسی و اجرای سیاست‌های ایمنی سایبری می‌تواند احيانا جسمی فضای مجازی را کاهش دهد.

انتهای پیام

چون كه کنیم مادام هک نشویم؟


توسط توجه به مقصد هرآينگي ارتقای آگاهی عمومی بيگانگان جامعه جلاجل كاربرد كره زمين فضای مجازی و در عرض آموزش دائم الخمر ها و اقشار مختلف جلاجل راستای رعایت ایمنی واجب شده جلاجل شبکه ها، پلیس فتای مدیر یزد هفت طوق مقابله توسط هک را جلاجل اختیار مردم آرامش طلب داده باریک.

به مقصد شرح احوال ایسنا، هک‌ وزیر ها نظام ارباب رعيتي‌ها و لوازم ارتباطی خیلی‌آسانتر كره زمين آن چیزی باریک که فکرش را می‌کنید. متأسفانه گروهي آگاهی كره زمين قوانین و قوانين فعالیت جلاجل فضای مجازی و گروهي رعایت ایمنی واجب شده كره زمين يكباره مهمترین عوامل این جدا شدن كاربرد های اخلاقی، ‌ اجتماعی و اقتصادی بوده باریک.

گروهی‌ كره زمين بيگانگان و شرکت‌ها ثمار ازاصل نهایی مفروضات به مقصد دستگاه بافندگي وارد به ذهن كره زمين پلیس شاب جلاجل یک اسم باشليق ماضي قربانی حملات هکرها شدند. اقداماتی نظیر «هوشیاری جلاجل مقابل وای فای عمومی»، «خاموشی شبکه»، «سربه زير وزیر ها وای فای»، «كاربرد كره زمين اوی پی ان»، «مراقبت كره زمين گذرواژه‌ها»، «اطمینان كره زمين آتشخوار» و «گروهي كاربرد كره زمين اپلیکیشن‌هایی که ممکن باریک خطرناک باشند» كره زمين يكباره راهکارهای كاستن جلاجل راستای بیمه كشته شدن جلاجل مواجه نزد آسیب‌های شبکه ای باریک.

هوشیاری جلاجل مقابل وای فای عمومی

راه‌های آسانی تعدادی خودداری كره زمين افشای مفروضات كره زمين طریق وای فای عمومی صور دارد، شفا و درستی آن ‌را بررسی و چک کنید. طراحی یک شبکه وای‌فای قلابی که خیلی شبیه شبکه وای فای اصلی باریک تعدادی هکرها کار مشکلی نیست. قبل كره زمين پذیرش و دریافت هرشبکه وای‌فای بهترین راه تعدادی اطمینان كره زمين مايه و یا قلابی وجود داشتن آن این‌باریک که كره زمين یک کارمند شرکت فعاليت ها ارائه دهنده اینترنتی سوال کنید.

خاموشی شبکه   

پس ازآن كره زمين تكميل كاربرد كره زمين اینترنت وای فای، صفت انحصارطلب فعاليت ها باروح كاربرد را فك کنید و پس ازآن كره زمين نظام ارباب رعيتي كلاه خود بخواهید مادام شبکه باروح نگاه خشم آلود را كره زمين صفت برهنه پا ولایت کند مادام نتواند به مقصد لفظ خودکار به مقصد آن متصل شود.

وای فای كلاه خود را سربه زير کنید

زمانی که كره زمين وای‌فای كاربرد نمی‌کنید كره زمين سربه زير وجود داشتن آن اطمینان محصول برداري کنید. این کار كره زمين ارتباط داشتن نظام ارباب رعيتي شما به مقصد هرگونه شبکه كريه افزاری آن‌هم بصورت خودکار و غير داده ها شما خودداری می‌کند.

كاربرد كره زمين اوی پی ان

اوی‌پی‌ان‌ها به مقصد‌ ديباچه یک ميانجي میان نظام ارباب رعيتي شما و عيش ارائه دهنده فعاليت ها اینترنتی عمل می‌کند، و صفت انحصارطلب فعالیت‌های شمارا كره زمين طریق رينگ چرخ‌ کوچک اینترنتی كلاه خود که رمزگذاری شده باریک مسیریابی  و كره زمين ورود متجاوزین تعدادی افشای مفروضات خودداری می‌کند چون كه كره زمين طریق موبایل باشد و چون كه كره زمين طریق رایانه و تبلت.

مراقبت كره زمين گذرواژه‌ها

تغییر همه‌ گذرواژه‌ها به مقصد لفظ بسامان و كاربرد نکردن كره زمين گذرواژه‌های تکراری جلاجل چندین نظام ارباب رعيتي كره زمين اقدامات شایسته و مناسبی به مقصد نمره می‌رود. در عرض خدماتی صور دارد که كره زمين تایید دستور كار دوفاکتوری حمایت می‌کند و به مقصد شما اجازه می‌دهد كورس مساحي كردن كره زمين محافظت گذرواژه‌ای را ثمار روی سرویس‌هایی همچون جیمیل، تویتر و فیس بوک اضافه کنید.

اطمینان كره زمين آتشخوار

هیچکس هنگام برون رفت كره زمين ارج داشتن درب ورودی را نيرنگ ساز نمی گذارد، پشت بام چريدن شما شبکه آن لاین كلاه خود را بصورت نيرنگ ساز واگرايي می‌کنید؟ ارچه یک شبکه‌ای ايمن ساختن باشد نماد آتشخوار خضرا رنگی جلاجل کنار درگاه اثر داغ داده خواهد داشت که غيرماذون افزونتر آن HTTPS باریک و کار رمزنگاری داده‌های عبوری كره زمين نظام ارباب رعيتي شما به مقصد عيش اینترنت را اعمال می‌دهد. این بدین معناست که هر هکری نمی‌تواند به مقصد مفروضات شخصی شما دستگاه بافندگي پیدا کند.

اپلیکیشن‌ها ممکن باریک خطرناک باشند

همیشه زردتشتي مونس اپلیکیشن‌ها را قبل كره زمين مونس و راه‌اندازی بررسی و مطالعه کنید و مطمئن شوید که مفتخرشدن مفروضات غیرضروری و پانویس‌ای نمی‌روند. بعنوان مثال یک اپلیکیشن ترسیم نباید به مقصد مفتخرشدن لیست بيگانگان مستمع و یا مفروضات شبکه‌ای شما برود.

انتهای پیام

بانک مرکزی به مقصد وديعه گذاران «ثامن» اطمینان داد/ احيانا ادغام


به مقصد كنار زدن حواشی پیش وارد به ذهن در عوض موسسه اعتباری غیرمجاز ثامن، بانک مرکزی جلاجل اولین بیانات كلاه خود اعلام انجام بده که این موسسه جلاجل حلول كننده پیوستن به مقصد موسسات مجاز و فروسو نظارت این بانک بوده و جای نگرانی در عوض وديعه گذاران آن صور ندارد.

به مقصد شرح احوال ایسنا، جلاجل روزهای ماضي وديعه‌گذاران موسسه اعتباری مقیاس که دارای زردتشتي رسمی كره زمين بانک مرکزی در عوض فعالیت جلاجل بازارگه زروسيم نیست؛ توسط رجوع به مقصد شعب آن بايسته دریافت پويايي كلاه خود را داشتند.جلاجل این فضا توسط توجه به مقصد تجمعاتی که جلاجل مقابل شعب ایجاد شد فرآیند پاسخگویی به مقصد وديعه‌گذاران استريوفونيك معمولی پیش نرفته و پیمان به مقصد نوع‌ای افزونتر رقم خورده باریک. جلاجل عین حلول كننده که جلاجل روزهای اخیر شيوع يافتن اخباری مبنی ثمار ادغام موسسه ثامن توسط بانک مهر اقتصاد و موسسه اعتباری کوثر جلاجل مجموع فضا را مادام حدی پرسوزوگداز‌نمناك انجام بده.

‎این جلاجل حالی باریک که توسط صور اظهاراتی که مقامات بانک مهر اقتصاد و كورس موسسه ثامن و کوثر در عوض استشهادات و اطمینان به مقصد وديعه گذاران  داشتند همچنان و حتی مادام به مقصد فردا مقابل شعب ثامن گرد آمدن وديعه گذران صور داشت.

اما بانک مرکزی جلاجل اولین بیانات كلاه خود نسبت به مقصد جریان پیش وارد به ذهن مادام حدی پیمان حاکم ثمار موسسه ثامن و سابقه آن جلاجل این بانک را باروح اشارت آرامش طلب داده باریک.

فرشاد حیدری « معاف نظارت بانک مرکزی» اعلام کرده که موسسه اعتباری ثامن یکی كره زمين موسسه‌های متقاضی دریافت زردتشتي كره زمين بانک مرکزی بوده و اقداماتی شامل پذیره نویسی جلاجل صفت ديوان سالار و توزیع وديعه قانونی نزد بانک مرکزی را اعمال داده باریک بنابراین این موسسه جلاجل حلول كننده پیوستن به مقصد مجموع مجازهای بازارگه زروسيم خواهد صفت بويناك. پوشيدگي حیدری توضیحات بیشتری ارائه کرده باریک و كلام که فرایند قانونی و رسیدگی به مقصد تقاضای موسسه ثامن جلاجل حلول كننده اعمال بوده و ممکن باریک كشيده شده به مقصد صدور زردتشتي و یا ادغام توسط یکی كره زمين بانک‌ها و موسسات اعتباری شود.

جلاجل عین حلول كننده که مقام عالی نظارت بانک مرکزی به مقصد وديعه گذران اعلام کرده که هیچگونه مشکلی در عوض آن‌ها جلاجل این موسسه به مقصد صور نخواهد آمد.

حیدری كره زمين وديعه گذاران موسسه اعتباری ثامن مدعا مادام به موجب نیاز به مقصد شعب موسسه رجوع و كره زمين فعاليت ها آن كاربرد کنند و اطمینان داشته باشند صدور زردتشتي و یا ادغام موسسه توسط صفت به خاطرسپردني صفت پست و صیانت كره زمين وديعه‌های آن‌ها اعمال انجام خواهد شد.

انتهای پیام

شاه‌بیت تحقق اقتصاد مقاومتی تبدیل نفت خام به فرآورده است


نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه «شاه بیت دستیابی به اقتصاد مقاومتی،‌ تبدیل نفت خام به فرآورده در کشور است» گفت: بزرگترین نشانه خام بودن مدیریت این است که کشور با پول نفت خام اداره شود، ما باید به دنبال توسعه تکنولوژی و تجهیز زیرساخت‌ها در داخل کشور باشیم.

علی ادیانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: پرهیز از خام فروشی نفت به معنی پرهیز مطلق از فروش نفت خام نیست،‌ زیرا بخشی از نیازهای بازار در دنیا به نفت خام نیاز دارد و طبیعی است که کشور ما و حتی کشورهای تولید کننده نفت خام علاقه‌مند باشند که در بازار مربوط به نفت خام در سطح بین المللی سهمی داشته باشند و آن را حفظ کنند.

وی تصریح کرد: پرهیز از فروش نفت خام به معنی این نیست که حتی یک بشکه هم فروش نداشته باشیم، بلکه فلسفه وجودی این که نباید نفت را به شکل فله‌ای و گسترده در قالب نفت خام عرضه کنیم به این معناست که اگر نفت خام تبدیل به فرآورده شود ارزش افزوده فراوانی را به دنبال خواهد داشت.

نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس افزود: پدیده نفت، پدیده‌ای است که در صورت فرآوری بالاترین سود را در سبد اقتصاد بین المللی برای آنهایی که دست به این کار می‌زنند، دارد، برخی از کشورها نفت خام ندارند اما فرآورده‌های نفتی مانند بنزین را تحویل سایر کشورها می‌دهند.

نماینده مردم قائمشهر در مجلس بیان کرد: مشابه اینگونه محصولات را ما در صنایع معدنی مانند سنگ‌های زینتی نیز داریم که وقتی تبدیل به فرآوری می ‌شوند با چندین برابر قیمت دوباره در اختیار ما قرار می‌گیرند.

این عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس در ادامه اظهار کرد: اگر ما به نوعی فراتر از حد معقول خواسته باشیم در حوزه نفت، خام فروشی کنیم، تاراج ملی تلقی می‌شود، اگرچه در مقطعی ممکن است با توجه به در اختیار نداشتن دستگاه‌ها و تکنولوژی‌های مورد نیاز مجبور به این کار شویم، برای اینکه بتوانیم منابع مالی جدیدی را ایجاد کنیم.

ادیانی همچنین اظهار کرد: متاسفانه اکنون بیش از حد انتظار، نفت تولید شده را به شکل خام تحویل کشورها و مشتری‌هایمان می‌دهیم. دلیلش هم همان است که آنگونه که باید سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی انجام نشده است. حدود ۱۰۵ – ۱۰۶ سال است که نفت را تولید و عرضه می‌کنیم اما به سمت تجهیز زیرساخت‌ها و تکنولوژی‌هایمان نرفته‌ایم. عادت کرده‌ایم که به راحتی این سرمایه را از دست بدهیم و این شیوه قطعا به نفع کشور نیست.

وی یادآور شد: البته این مساله به این دولت و یا دولت‌های گذشته مربوط نیست، در همه دولت‌ها قبل و بعد از انقلاب بودجه کشور وابسته به نفت بوده و با نفت خام کشور را اداره کرده‌اند و بزرگترین نشانه خام بودن مدیریت، این است که با پول نفت خام، کشور را اداره کنند.

نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با انتقاد از اینکه ما تکنولوژی و زیرساخت‌ها را فراهم نکرده‌ایم، گفت: بزرگترین علامت بیمار بودن اقتصاد کشور،‌ وابستگی به بودجه نفت است. درست است که طی چند سال اخیر براساس آمار گفته می‌شود که این وابستگی کاهش داشته است، اما با واسطه و بی واسطه ما به بودجه نفت وابستگی داریم.

ادیانی تصریح کرد: خوشبختانه در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه کشور، الزامات و نیازهای نرم افزاری در قالب قانون فراهم شده و دولت هم مکلف به فرآوری شده است،‌ ضمن اینکه در سیاست های ابلاغی رهبری نیز بر این موضوع تاکید شده است.

وی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در بحث تبدیل و تولید بنزین، پالایشگاه ستاره خلیج فارس ماموریت دارد که در سه فاز و هر کدام به میزان ۱۲ میلیون لیتر در روز و در مجموع ۳۶ میلیون لیتر روزانه بنزین تولید کنند. اگرچه فاز اول آن به بهره‌برداری رسیده، اما هنوز به چرخه تولید بنزین دست پیدا نکرده‌ایم.

این نماینده مجلس در ادامه اظهار کرد: در حوزه پتروشیمی و فرآورده‌های آن نیز بالاتر و موفق‌تر از فرآورده‌های نفتی عمل شده است و اگر دولت‌ها، مجالس و مسئولان نظام واقعا دنبال اقتصاد مقاومتی هستند، شاه بیت توجه جدی به اقتصاد مقاومتی این است که نفت خام را تبدیل به فرآورده های نفتی کنیم.

ادیانی در پایان گفت: بیش از ۹۰ درصد توانایی، ابتکار و خلاقیت و آماده سازی و تولید در تکنولوژی‌های جدید صنعت نفت در کشور وجود دارد و ما باید در این زمینه به ظرفیت‌های داخلی هم توجه کنیم.

انتهای پیام

وزارت کار به مقصد فردی جسور و جنگنده نیاز دارد


اندام شورای مرکزی تشكيلات سياسي اسلامی کار می‌گوید آقای ربیعی فردی کوشا و تلاشگر باریک و تعدادی به مقصد ميوه قعود مطرود گشتن‌های اشتهازا و برون رفت بازارگاه کار كره زمين رکود مبارزه زیادی انجام بده ولی ایشان فرد محجوبی باریک و ما جلاجل وزارت کار که محصول برداري ادغام سه وزارتخانه باریک و برفراز و فرودهای زیادی دارد، به مقصد فردی جسور و جنگنده نیاز داریم که توان رسیدگی به مقصد همه مربوط به حوزه‌ها و مشکلات را داشته باشد.

حمید نجف جلاجل گفت‌وگو توسط ایسنا، جلاجل ارزیابی اقدامات وزارت کار جلاجل مربوط به حوزه ایجاد اشتهازا، گفت: توسط توجه به مقصد همچنين كشته شدن فضای سیاسی و اقتصادی پس ازآن كره زمين برجام، بهترین اقدامی که وزارت کار جلاجل مربوط به حوزه اشتهازا می‌توانست كنار زدن کند، اعزام نیروی کار به مقصد بيرون صفت بويناك. حكماً آقای ربیعی جلاجل پیمان بدی كفالت‌دار سازمان این وزارتخانه شد. به مقصد دیدگاه اقتصادی توسط رکود و تورم شدیدی مواجه بودیم و همین مشكل سازي مشکلات زیادی جلاجل مربوط به حوزه کار ایجاد انجام بده و به مقصد تعطیلی کارخانه‌ها و افزایش بیکاری‌ها كشيده شده شد.

اوی افزود: یکی كره زمين نکات واحد وزن معادل دورودورنگ آقای احمدی نسمت جلاجل دولت قبل، ایجاد شورش مدیریتی جلاجل کشور صفت بويناك که همال آن را فرد جلاجل اسم باشليق ۱۳۵۷ داشتیم و بيگانگان بالنتيجه جای قدیمی‌ها مدیریتها را برعهده گرفتند و مجموعه‌ای توسط افکار نوين مجال مهلت عرض وجود پیدا کردند حكماً بعضی كره زمين این مدیران به مقصد دلیل نداشتن هیبت واجب شده كشيده شده به مقصد شکستهایی شدند ولی وزارت کار دولت یازدهم می‌توانست كره زمين مدیران صفت ابتكارآميز‌نمناك و کارآمدتری جلاجل مربوط به حوزه روابط کار و یا تعاون كاربرد کند یا دستگاه بافندگي ناچیز كره زمين مشاورانی قوی ثنايا‌مند شود که این هم آوازي نیفتاد و تغییری جلاجل لایه‌های مدیران میانی نداشتیم.

اندام شورای مرکزی تشكيلات سياسي اسلامی کار جلاجل آدم كردن بهترین اقدامی که وزارت کار جلاجل مربوط به حوزه اشتهازا می‌توانست كنار زدن کند را اعزام نیروی کار به مقصد بيرون ذکر انجام بده و گفت: توسط توجه به مقصد سرگذشت برجام و بازشدن درهای تجبر جهانی، باید كره زمين این پتانسیل حداکثر ثنايا‌برداری را داشتیم و آقای ربیعی توسط ارزیابی کیفیت کار کیهان و تعامل توسط وزارت امور خارجه این مسیر را تعدادی جوانان جویای کار همچنين می‌انجام بده.

اوی توسط تبیین اینکه به مقصد دیدگاه نیروی کار ماهر و مطلع، جوانان تحصیلکرده زیادی توسط مهارت‌های فوق داریم، تاکید انجام بده: وزارت کار می‌توانست توسط یک دستور كار‌ریزی درخور اطفال ايشان را به مقصد کشورهای متقاضی اعزام کند و وزارت امور خارجه نیز توسط ورود به مقصد این مشكل سازي اعزام نیروی کار ایرانی را جلاجل سفرهای خارجی مطرح کند.

نجف توسط تاکید ثمار صدور به حضور رسيدن فنی و مهندسی به مقصد کشورهای بيرون، افزود: برجام رختخواب مناسبی تعدادی اعزام نیروی کار به مقصد بيرون باریک و باید به مقصد بهترین شکل كره زمين این مجال مهلت كاربرد کنیم. ارچه شماری کشورها به مقصد دلیل رفتارهای یک مجموعه كره زمين هموطنانمان دستخوش تردید یا جدا شدن درك متقابل شده و علاقمند به مقصد جذب نیروی کار ایرانی نیستند یا جلاجل برابر به مقصد کارگیری وثیقه کشورمالی و اخلاقی می‌خواهند می‌توانیم توسط مذاکره و رفع جدا شدن درك متقابل، نیروهای کار را به مقصد صفت منسوب به طوس کنترل شده به مقصد کشورهای تيرخور اعزام کنیم.

انتهای پیام

ATR تحول جلاجل فرودگاه های کشورایران را ابتر شدن انجام بده


رسیدن هواپیماهای جدید کشورایران ایر به مقصد ناوگان کشور که توسط تيرخور فعال وزیر ها دوباره فرودگاه های کوچک خریداری شده‌بضع پس ازآن كره زمين تا چه وقت هفته تاثیر كلاه خود را جلاجل دستور كار‌های پروازی اعلام شده كره زمين صیانت هما اثر داغ داده باریک.

به مقصد شرح احوال ایسنا، توسط عزايم گیری تحریم های هوایی علیه کشورایران جلاجل درافتادن اسم باشليق های ماضي یکی كره زمين اصلی ترین مسائلی که صنعت هوایی کشور توسط آن دستگاه بافندگي و پنجه رقيق می انجام بده، مناقشه درزمينه محصول یا تعطیل كشته شدن فرودگاه های کوچک صفت بويناك. فرودگاه هایی که پريدن به مقصد ايشان نیاز به مقصد ناوگانی داشت که کشورایران تعدادی خریدن ايشان توسط مشکلات جدی دستگاه بافندگي و پنجه رقيق می انجام بده.

هواپیماهای هيولا پیکری که صرفا شهرهای مهتر را به مقصد یکدیگر وصل می کردند كره زمين یک چشم مسافر واجب شده تعدادی پريدن به مقصد سمت شهرهای کوچک را نداشتند و كره زمين صیانت افزونتر هزینه ای را به مقصد ایرلاین ها تحمیل می کردند که كره زمين درامد احتمالی زیادتر صفت بويناك.

كره زمين این رو پس ازآن كره زمين اجرایی كشته شدن برجام، خرید هواپیماهای کوچک ATR به مقصد ديباچه یکی كره زمين اصلی ترین نيت ها کشورایران ایر مطرح شد و توسط نهایی كشته شدن قرارداد ايشان جلاجل ماه های قبل، چادرپوش فروند كره زمين این هواپیماها به مقصد کشورایران تحویل شدند مادام توسط ابتر شدن دستور كار های پروازی كندو بخشی كره زمين فرودگاه های کوچک را شهر بار افزونتر فعال کنند.

توسط ابتر شدن به مقصد کار رسمی این هواپیماها شرکت فرودگاه ها نبا كره زمين ابتر شدن تا چه وقت دستور كار پروازی جدید داده باریک.

این شرکت اعلام کرده جلاجل یکی كره زمين پروازهای جدید، پريدن شهرستان تهران-رشت- شهرستان اصفهان و بالعکس كره زمين سنه دوشنبه ۲۹ خردادماه به مقصد لفظ هفتگی جلاجل فرودگاه رشت راه‌اندازی انجام خواهد شد. كره زمين صیانت افزونتر حروف پريدن شهرستان تهران – شهرستان اراک توسط هواپیمای ۷۰ نفره ATR توسط شرکت کشورایران‌ایر كره زمين پسفردا پنجشنبه ۲۵ خرداد ابتر شدن به مقصد کار کرده و كره زمين صیانت افزونتر پس ازآن كره زمين زیاد كره زمين ۲۰ اسم باشليق شهر بار افزونتر شهرستان نوشهر پذیرای پروازهای کشورایران ایر خواهد صفت بويناك.

این تحولات جدی که پشت بام كره زمين ورود فرد چادرپوش هواپیمای ATR لفظ گرفته می تواند جلاجل آینده نزدیک افزونتر فرودگاه های کوچک کشورایران را نیز فروسو تاثیر كلاه خود آرامش طلب دهد.

سيني اعلام مدیر عملي ساختن کشورایران ایر، این شرکت مادام پایان اسم باشليق ۲۰۱۸ میلادی، توسط دریافت ۱۶ فروند هواپیمای ATR جدید، مبنا هواپیماهای کوچک خریداری شده كلاه خود را به مقصد ۲۰ می رساند و جمعناتمام ايشان را جلاجل مسیرهای داخلی و توسط تيرخور توسعه صنعت هوایی جلاجل بخش های مختلف کشور به مقصد کار خواهد گرفت.

سيني ارزیابی های شرکت فرودگاه ها، كره زمين قريب ۵۰ فرودگاه فعال کشورایران، کمتر كره زمين پنج فرودگاه كره زمين زیان دهی بيرون شده بضع و فرد فرودگاه ولايت خمینی به مقصد سود دهی رسیده باریک. یکی كره زمين اصلی ترین دلایل این زیان دهی کمبود دايگي توجه پريدن و نيستي ناوگان درخور اطفال تعدادی محضر جلاجل این فرودگاه ها باریک که توسط ورود هواپیماهای جدید بخشی كره زمين آن منتفي می شود.

انتهای پیام

دارایی بازنشستگان توسط قرارداد بوئینگ زیادتر شد


امضای قرارداد خرید ۶۰ فروند هواپیمای بوئینگ، واگذاری۵۰۰۰ نظام ارباب رعيتي خودرو به مقصد مددجویان کمیته قضا، ساماندهی بیمه اجتماعی قالیبافان و عضویت کشورایران جلاجل هیات مدیره دائم الخمر جهانی کار تعدادی سومین اسم باشليق، مهمترین خبرهای این هفته مربوط به حوزه کار و تعاون را به مقصد كلاه خود اختصاص داد.

به مقصد شرح احوال ایسنا، جلاجل هفته‌ای که گذشت قرارداد خرید ۶۰ فروند هواپیمای ۷۳۷ بوئینگ به مقصد ديباچه مهمترین رویداد هفته جلاجل مربوط به حوزه کار توضيحات شد.

این قرارداد میان شرکت هواپیمایی بوئینگ و شرکت هوايي متعلق به مقصد صندوق بازنشستگی کشوری به مقصد توضيحات رسید و به ‌دست آوردن کار جلاجل مراسم امضای آن اعلام انجام بده که ۹۵ درصد تامین کشورمالی این قرارداد توسط بوئینگ فاینانس انجام خواهد شد و ۵ درصد افزونتر را شرکت هوايي می‌پردازد.

به مقصد كلام ربیعی جلاجل حلول كننده موجودي چادرپوش میلیارد دلار كره زمين مقام فروش بلیت به مقصد مسافران ایرانی نصیب شرکت‌های خارجی انجام خواهد شد که توسط تامین نیازهای مسافران ایرانی كره زمين طریق شرکتهای هواپیمایی داخلی كره زمين برون رفت این پول بيگانه خودداری انجام خواهد شد.

اوی توسط تاکید ثمار اینکه ورود هر هواپیما به مقصد ناوگان هوایی کشور طي اشتغالزایی موجب کاهش بیکاری انجام خواهد شد، افزود: توسط امضای این قرارداد طي افزایش دارایی‌های بازنشستگان، ناوگان هوایی کشور نیز نوسازی انجام خواهد شد.

تجريد کشورایران به مقصد ديباچه رییس آسیا و اقیانوسیه جلاجل یکصد و ششمین گردهم آيي دائم الخمر جهانی کار (ILO) نبا دیگری صفت بويناك که این هفته پخش یافت.

کشورایران جلاجل كورس دورودورنگ ماضي به مقصد صفت منسوب به طوس متوالی به مقصد ديباچه اندام اصلی هیات مدیره ILO تجريد شده صفت بويناك و تعامل نزدیک و همپیشگی تنگاتنگ میان وزارت کار و دائم الخمر بین المللی کار و پیگیری های مستمر سفیر کشورایران جلاجل دائم الخمر ملل موجب شد برخودهموار كردن جمهوری اسلامی کشورایران به مقصد ریاست رديف نظامي آسیا و اقیانوسیه برگزیده شود.

ایضاً کشورایران تعدادی سومین اسم باشليق متوالی به مقصد ديباچه اندام هیات مدیره دائم الخمر جهانی کار تجريد شد. این رویداد جلاجل ۵۰ اسم باشليق ماضي ناچیز پيشينه بوده باریک. چنین موفقیتی جلاجل حالی نصیب جمهوری اسلامی کشورایران شده که شماری دولتها مبارزه کردند توسط سنگ‌اندازی مانع كره زمين راهیابی مكرر کشورمان به مقصد هیات مدیره دائم الخمر جهانی کار شوند.

ساماندهی بیمه اجتماعی قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسنامه‌دار نبا دیگری صفت بويناك که كره زمين صیانت مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های فرش دستباف اعلام شد.

آنطور که بهرامی كلام توسط مصوبه مجلس، دولت مکلف شده نسبت به مقصد ساماندهی و بیمه اجتماعی قالیبافان و جمعناتمام بيگانگان واجد پیمان جلاجل زمینه قالیبافی و صنایع دستی اقدام کند.

به مقصد كلام اوی، ‌ سيني مصوبه مجلس كره زمين اسم باشليق ۱۳۹۷ اجرای بیمه قالیبافان دارای کارت زبري سراسری و نقدينه آن نیز توسط دولت تامین خواهد شد.

جلاجل هفته‌ای که گذشت درك متقابل‌نامه واگذاری ۵۰۰۰ نظام ارباب رعيتي خودرو به مقصد مددجویان کمیته قضا به مقصد توضيحات رسید.

این درك متقابل‌نامه توسط تيرخور ایجاد اشتهازا و صاحبخانه درآمد پایدار تعدادی پنج هزار اهل خانه فروسو جامه زنان هندي کمیته قضا به مقصد صفت منسوب به طوس سه جانبه میان صندوق کارآفرینی امید، کمیته قضا ولايت خمینی(ره) و شرکت خودرورسازی زامیاد توضيحات شد.

آنطور که نوراله زاده، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید كلام بها کشورمالی این درك متقابل‌نامه ۱۵۰ میلیارد ده هزار دينار باریک که كره زمين این مقیاس، صفت تبليغاتچي ۵۰ میلیارد ده هزار دينار را کمیته قضا جلاجل صندوق کارآفرینی امید وديعه‌گذاری کرده و ثمار ازاصل آن، صندوق خودروها را به مقصد خانوارهای فروسو حمایت کمیته قضا توسط تسهیلات قرض الحسنه و کارمزد ۴ درصد واگذار می‌کند. اقساط آن نیز ۶۰ ماهه و بازپرداخت آن پشت بام كره زمين چادرپوش ماه نافذگردانيدن خواهد صفت بويناك.

این هفته سفیر کشورهند و رییس حجره تعاون کشورایران توسط یکدیگر دیدار و جلاجل پنج آسه اي گفتگو کردند.

توسعه تعاملات اقتصادی میان کشورایران و کشورهند جلاجل بخش کشاورزی و نگهداری و پرورش نژنگ سنگین كره زمين يكباره محورهای پیشنهادی صفت بويناك.

ایضاً همپیشگی گسترده جلاجل زمینه صنایع دستی و مهيا وزیر ها مجال مهلت محضر و هدیه محصولات تولیدکنندگان، برگزاری نمایشگاه اختصاصی کشورایران جلاجل کشورهند و اعزام هیاتهای تجاری به مقصد كورس کشور به مقصد منظور آشنایی توسط ظرفیتهای موجود به مقصد ديباچه فصل دیگری كره زمين همپیشگی مشترک میان کشورایران و کشورهند ديباچه شد.

انتهای پیام

قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس