قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس
خانه / خارجی / ۵۰۰ هزار مجال مهلت‌ شغلی جو شد!
3

۵۰۰ هزار مجال مهلت‌ شغلی جو شد!

[ad_1]

قريب یک هفته كره زمين فیلترینگ كورس شبکه مجازی پرطرفدار اینستاگرام و تلگرام می‌گذرد و این درحالی‌ باریک که به مقصد كلام رئیس تين صنفی حاصل کردن و کارهای اینترنتی “قريب نیم میلیون مجال مهلت شغلی که واصل این شبکه‌های مجازی شده‌بضع و در عرض تا چه وقت شرکت دانايي بنیان فعاليت ها تخصصی جلاجل این زمینه، پشت بام كره زمين فیلترینگ معلق شدند”.

به مقصد شرح احوال ایسنا، حاصل کردن و کارها جلاجل فضای اینترنت كره زمين طریق گواهی هایی نظیر نماد اعتماد الکترونیکی که دائم الخمر توسعه تجبر الکترونیکی آن را صادر می‌کند، تعادل بخشی می شوند و این به مقصد معنی اهمیت تبرئه فعالیت‌ها به مقصد فضای مجازی باریک. به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد بخش بزرگی كره زمين كارها، بینهایت كره زمين حاصل کردن و کارهای نوخيز یا كارها خانگی که توان كاربرد كره زمين فضاهای حقیقی و ارائه محصول را ندارند، محصولات و فعاليت ها كلاه خود را جلاجل شبکه‌های مجازی معرفی می‌کنند و به مقصد فروش می‌رسانند و عملا شبکه های مجازی به مقصد خواستگاه ايشان تبدیل شده بضع.

توسط صور اینکه رمضانعلی صادق‌زاده – رئیس دائم الخمر توسعه تجبر الکترونیکی- می گوید «هنوز نظارتی ثمار فضای شبکه های مجازی به خاطر حاصل کردن و کار های موجود جلاجل آن لفظ نگرفته باریک»، این رختخواب رایگان چیزی نيستي که کاربران و صاحبان كارها نوخيز كره زمين کنار آن به مقصد راحتی خیزاب کنند و پسفردا احكام جلاجل تلگرام ثمار ازاصل آماری که كره زمين صیانت مرکز ملی فضای مجازی که برخودهموار كردن پایان سنه ۱۵ شطرنج باز امسال تقويم شده “مبنا کانال‌های فارسی جلاجل شبکه تلگرام به مقصد ۶۲۶ هزارو ۵۳۹ کانال رسیده و جلاجل اختصاصی ۱۰ سنه، بزرگوار ثمار ۱۰ هزار کانال به مقصد مبنا کانال‌های فارسی ایجادشده جلاجل تلگرام، افزوده شده باریک”؛ به مقصد طوری که جلاجل سنه پنجم شطرنج باز امسال، مبنا کانال‌های ایجاد شده ۶۱۶ هزارو ۷۶ کانال اعلام شده صفت بويناك.

به عمد این کانال ها یا به مقصد رسانه های حاصل کردن و کارهای موجود بدلگام شدند یا ویترینی تعدادی تبلیغات محصولات و فعاليت ها یا خودشان توسط جذب مخاطره ها و دریافت تبلیغات جذب درآمد می‌کنند. اینها مهجور كنج ای كره زمين فعالیت های کاربران جلاجل فضای مجازی باریک که فعلاً توسط فیلترینگ این شبکه ها فعلا كره زمين دستگاه بافندگي رفته‌بضع.

مسعود خوانساری – رئیس حجره بازرگانی شهرستان تهران- هم درزمينه مشکل مسدود سازی شبکه های مجازی كلام که “این شبکه‌ها كره زمين اشکالاتی هم بهره ور باریک اما مزایای ايشان زیاد كره زمين ایرادتشان باریک. ما زمانی نیستیم که بتوانیم توسط شبکه‌های مجازی مقابله کنیم. زمانی نسبت به مقصد پستي و بلندي خیلی كريه گرفته می‌شد اما پس ازآن متوجه شدیم که این کار عملی نیست. قفل كردن شبکه‌های اجتماعی هم راه‌گدازش درستی نیست و باید راهکاری تعدادی آن بخش‌هایی که نکات منفی شبکه‌های مجازی باریک، پیدا کنیم. هر نوع رويارويي توسط فضای مجازی مطمئنا به مقصد پستان اقتصاد و اشتهازا باریک”.

سولماز صادق نیا – رئیس تين صنفی حاصل کردن و کارهای اینترنتی- نیز جلاجل این به دفعات به مقصد ایسنا گفت که جلاجل حلول كننده موجودي مبنا دايگي توجهی كره زمين كارها خانگی یا كارها کوچک، محصولات و فعاليت ها كلاه خود را جلاجل شبکه های مجازی به مقصد اسم مورد تلگرام و اینستاگرام ارائه می‌کنند یا كره زمين طریق حاصل کردن تبلیغات حاصل کردن درآمد می‌کنند که فعلاً پشت بام كره زمين حالت فیلترینگ روی تلگرام و اینستاگرام این كارها و مجال مهلت های شغلی بایست کیفیت مبهمی پیدا کردند.

اوی تقریر انجام بده تعدادی اینکه ابعاد مهتر فعالیت جلاجل فضاهای مجازی به مقصد دستگاه بافندگي آید احكام کافی باریک به مقصد کانال های فارسی ایجاد شده جلاجل تلگرام نگاهی انداخت که ثمار ازاصل نهایی آمار که به مقصد پانزدهم شطرنج باز برمی گردد، ۶۲۶ هزار و ۵۳۹ کانال تلگرامی اسم نويسي باریک.

به مقصد كلام این اندام اتحادیه حاصل کردن و کارهای اینترنتی، چندی پیش كره زمين صیانت دولت مدل «شامد» صوب مندرج و ساماندهی فضای مجازی مطرح شد و کانال های دارای زیاد كره زمين  ۵۰۰۰ اندام وظيفه دار شدند جلاجل این سامانه كلاه خود را به مقصد مندرج برسانند. يكدلي جالبی که افتاد این صفت بويناك که سنه چهارشنبه یعنی دقیقاً جلاجل زمان حالت فیلترینگ روی شبکه های مجازی، پیامکی به مقصد همه اعضای شامد فرستادن شد که كره زمين ايشان مدعا شده صفت بويناك تعدادی دریافت کد كلاه خود به مقصد سامانه اینترنتی مربوطه رجوع کنند.

صادقی نیا توسط تبیین اینکه باید تکلیف شبکه های مجازی شيوا شود، تقریر انجام بده که اجرای مدل ساماندهی فضای مجازی و فرستادن پیامک به مقصد اعضای این مدل به مقصد معنی به مقصد رسمیت وكالت دادن صفت پست حاصل کردن و کارها جلاجل این فضاست که باعث می شود صاحبان كارها روی این وسايل صوب سرخرگ یا توسعه حاصل کردن و کار كلاه خود شمار کنند و فعلاً توسط مسدودسازی یک دفعه‌ای شبکه های مجازی بینهایت كره زمين كارها خانگی که مبنا زیادی كره زمين ايشان متعلق به مقصد زنان مدير اهل خانه نیز می شوند، به مقصد مشکلات اساسی برخوردند چون حاصل کردن و کاری را که جوانان و صاحبان كارها توسط هزار زحمت جلاجل تا چه وقت اسم باشليق اخیر توسعه دادند و چندین هزار مخاطره ها تعدادی كلاه خود مهيا آورده‌بضع یک شبه ثمار گوز رفت و جایگزینی هم تعدادی آن مشخص نشد.

به مقصد كلام اوی، حاصل کردن و کارهای موجود جلاجل شبکه های مجازی مثل تلگرام احكام شامل کانال ها نمی شود، بلکه اکنون چندین شرکت دانايي بنیان اقدام به مقصد ارائه فعاليت ها تخصصی و طراحی ربات های خصوصی تلگرام کرده‌بضع برخودهموار كردن فعاليت ها خاصی را جلاجل این فضا ارائه کنند و كره زمين آن به مقصد درآمد برسند؛ فعلاً می‌توان گفت کانال های تلگرامی و ورقه های اینستاگرام جلاجل کنار چندی شرکت‌های خدماتی دانشبنیان و لين افزارها و ربات ها توسط فیلترینگ یک دفعه‌ای فضای مجازی بایست گريبانگير مشکل شده بضع و قريب نیم میلیون عمل و مجال مهلت شغلی توسط این اقدام به مقصد خطرساز افتاده باریک.

حكماً جلاجل این میان رئیس مرکز توسعه تجبر الکترونیکی وزارت٬ صنعت كان و تجبر به مقصد ایسنا تاکید انجام بده که کانال‌های تلگرامی یا اینستاگرام ممکن باریک که كره زمين جانب وزارت هدايت اسم نويسي باشد یا جلاجل سامانه «شامد» ساماندهی شده باشند اما این مرکز نظارتی روی ايشان ندارد و ايشان را شامل نماد اعتماد تجبر الکترونیکی نمی‌داند.

به مقصد كلام اوی، مشکل امکان وام گذاري مستقیم كره زمين طریق درگاه‌های تلگرامی‌ هنوز به مقصد مرکز توسعه تجبر الکترونیکی نرسیده باریک و هنوز چنین امکانی را مهيا نکرده‌ایم.

انتهای پیام

[ad_2]

درباره ی admin

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس