قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس
خانه / خارجی / ازچه به مقصد سفرهای هوایی مالیات می‌دهیم؟
1519091208_3

ازچه به مقصد سفرهای هوایی مالیات می‌دهیم؟

[ad_1]

فروغ سفرهای هوایی جلاجل ۲۰ اسم باشليق ماضي خرجیهایی روی دستگاه بافندگي کشورها گذاشته که دولت‌ها را ثمار آن داشته برخودهموار كردن در عوض تامین آن، كره زمين مردم به مقصد خاطره ها این محرزشدن پرطرفدار سفيران، مالیات بگیرند.

به مقصد شرح احوال ایسنا، جلاجل بینهایت كره زمين کشورها، ماليات ورود و بيرون رفت به مقصد اسم مورد مالیات پيوسته كاري به مقصد سفرهای هوایی پدیده‌ای جدید به مقصد نمره می‌آید که جلاجل واقع نمایانگر رشد و مقرون به مقصد صرفه توافق داشتن سفرهای هوایی بین‌المللی توسط سرخرگ مئه جدید باریک. جلاجل بديل، این رشد به مقصد افزایش خرجیهای پيوسته كاري به مقصد تأمین زیرساخت‌های واجب شده، ایمنی و فعاليت ها به مقصد مسافران و نگرانی‌های روزافزون درزمينه آثار این رشد ثمار محیط زیست، كشيده شده شده باریک.

کشورها جلاجل جواب به مقصد این پیمان، مالیات‌ها، خرجیها و عوارضی را مطرح و تعیین کردند که بتواند جلاجل تأمین مخزن ها روزافزون، ارائه فعاليت ها، تامین ایمنی مسافران و پروازها و جلاجل مواردی تشویق به مقصد رفتارهای ملايم طبع توسط محیط زیست به مقصد آن‌ها کمک کند.

جلاجل میان کشورهای باروح بررسی، ۱۶ کشور موفق شدند یک مالیات یا زیادتر را شناسایی کنند که به مقصد صفت منسوب به طوس خاص به مقصد سفرهای هوایی جلاجل سطرها ملی پيوسته كاري باشد. زیادتر این مالیات‌ها به مقصد شکل ماليات فرودگاهی بوده (شامل خرجیهای فرود و توقف هواپیماها، ماليات آرامش طلب وام گذاردن هواپیما جلاجل فرودگاه و ماليات پایانه‌های هوایی) که جلاجل زیادتر فرودگاه‌های بین المللی حالت انجام خواهد شد و درآمدهای این مالیات‌ها محض اين كه جامه زنان هندي خرجیهای فرودگاهی انجام خواهد شد که حسب معمول جلاجل فرودگاه‌های مختلف جلاجل یک کشور متفاوت باریک. مالیات دیگری صور دارد که شامل خرجیها و ماليات پيوسته كاري به مقصد ایمنی و بيرون رفت كره زمين فرودگاه (مثل مالیات برج دريايي و شيريني هوایی، مالیات بلیت هواپیما و ماليات گمرکی مسافران هوایی) باریک. شماری کشورها نیز همچون انگلیس این مالیات را توسط تيرخور حاصل کردن درآمد كره زمين صنعت هوایی دریافت می‌کنند که افزایش آن جلاجل اسم باشليق‌های اخیر توسط اعتراض مسافران مقابل شدن شده باریک.

جلاجل کشورایران اما غير آن‌که باروح مصرفی این مالیات، وهاج و دقیق گزارش ها داده شود، خیلی کلی روی بلیت‌های شرکت‌های هواپیمایی چنین توضیحی نوشته شده باریک؛ «خرجیهای بلیت می‌تواند شامل مالیات و عوارضی باشد که توسط مقامات دولتی جلاجل تباني توسط برج دريايي و شيريني هوایی قرارگذاشتن‌بضع. ممکن باریک این مالیات‌ها و ماليات سهم دايگي توجهی كره زمين هزینه مسافرت هوایی را شامل شوند که یا جلاجل هزینه برج دريايي و شيريني دیدگاه شده یا به مقصد‌لفظ جداگانه جلاجل نصيب “مالیات/ ماليات” بلیت درج شده‌بضع. شما ممکن باریک ملزم به مقصد بازدادن مالیات یا عوارضی باشید که قبلاً دریافت نشده‌بضع. »

جلاجل هزیمت جنون مردم آزاري‌تری نیز كلام شده؛ شرکت‌های هواپیمایی حسب معمولً كورس قسم ماليات علاوه ثمار قیمت بلیت كره زمين مسافران دریافت می‌کنند که یکی كره زمين ايشان پيوسته كاري به مقصد ماليات فرودگاه (LP) و دیگری ماليات هواپیمایی (KU) باریک که جلاجل بلیت مشخص شده باریک.

فصل سوم «سیاست‌ها و روندهای گردشگری دائم الخمر‌های همیاری و توسعه اقتصادی (OECD)» توسط ديباچه بررسی تطبیقی سیاست‌های مالیاتی و ماليات جلاجل صنعت گردشگری، تصویری كره زمين مالیات‌های گردشگری جلاجل اکتبر اسم باشليق ۲۰۱۳ ارائه داده که كره زمين صیانت مرکز مطالعه‌های مجلس ترجمه شده به مقصد بررسی مالیات سفرهای هوایی و مناسبت ها مصرفی آن‌ها تاديه شده باریک.

مالیات برج دريايي و شيريني هوایی جلاجل کشوراسترالیا جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۱ مطرح شد و هر مسافری که كره زمين فرودگاه‌های کشوراسترالیا بيرون انجام خواهد شد باید آن را بپردازد، مگر این‌که شامل معافیت شود. تيرخور كره زمين حالت این مالیات تحریک روال ملايم طبع توسط محیط به مقصد وسيله افزایش قیمت بلیت‌ها باریک.

جلاجل کشورکرواسی، هم مسافران داخلی و هم بین‌المللی که كره زمين فرودگاه‌ها كاربرد می‌کنند باید هزینه بيرون رفت را بپردازند (به مقصد استثنای مسافران ترانزیت، مسافرانی توسط بلیت‌هایی توسط شناسه فعاليت ها ۰۰ و ۹۰ و کودکان زیر ۲ اسم باشليق). این مالیات جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۰ معرفی شد و هزینه آن كره زمين آن زمان برخودهموار كردن به مقصد حلول كننده (۲۰۱۳) ۱.۳۷ یورو در عوض پروازهای بین‌المللی و ۰.۶۸ یورو در عوض پروازهای داخلی و برج دريايي و شيريني باریک. درآمدهای بدست وارد به ذهن كره زمين این طریق در عوض تأمین کشورمالی آژانس برج دريايي و شيريني هوایی کشور کشورکرواسی محض اين كه انجام خواهد شد.

جلاجل کشورجمهوری چک كورس قسم اصلی كره زمين مالیات‌های هوایی صور دارند، فرد مسافرانی که كره زمين فرودگاه شهر پراگ در عوض بيرون رفت یا ترانزیت كاربرد می‌کنند به مقصد بازدادن هر كورس قسم این مالیات‌ها ملزم‌بضع. مالیات بيرون رفت جلاجل پنج اسم باشليق ماضي، صفت تبليغاتچي آن كره زمين ۵۲۵ کرون به مقصد ۵۶۵ کرون درحال موجودي رسیده باریک، درحالی که مالیات ترانزیت جلاجل همین بازه زمانی كره زمين ۱۹۰ کرون به مقصد ۲۰۵ کرون افزایش یافته باریک.

ماليات فرودگاهی در عوض مسافران به مقصد منظور جامه زنان هندي خرجیهای فرودگاهی تعیین شده که هر مسافری به مقصد غیر كره زمين مسافران ترانزیت که كره زمين کشوراستونی توسط پروازهای خارجی سفيران می‌کنند، باید آن را بازدادن کنند. این مالیات نیز که در عوض جامه زنان هندي خرجیهای فرودگاهی جلاجل نگاه خشم آلود گرفته شده باریک، توسط کاهش سالیانه كره زمين صفت تبليغاتچي ۹.۹۱ جلاجل اسم باشليق ۲۰۰۸ به مقصد صفت تبليغاتچي ۷.۹۳ جلاجل اسم باشليق ۲۰۰۹ و صفت تبليغاتچي ۷.۰۳ جلاجل حلول كننده موجودي رسیده باریک.

مالیات هواپیمایی فرانسه نیز باید توسط هر حامل هوایی عمومی که مسافر، شهر بار و یا مقفل پستی را كره زمين قلمرو کشورفرانسه سواره می‌کند، تاديه شده شود. مالیات هوایی این کشور جلاجل اسم باشليق ۲۰۰۶ تصویب شد و نرخ‌های آن در عوض سفيران جلاجل داخل کشورفرانسه، اتحادیه اروپا و سایر کشورها متفاوت باریک. به مقصد باروح اسم پري زده این مالیات جلاجل شرح احوال مجلس اشارت‌ای نشده، اما اعلام شده که این مالیات جلاجل پنج اسم باشليق ماضي جاي گير مابقي باریک.

اما جلاجل کشورآفریقای جنوبی، ماليات فعاليت ها به مقصد مسافران که در عوض هر مسافر وضع انجام خواهد شد به مقصد منظور تأمین مناجاتگري كردن واجب شده در عوض مخزن ها عملیاتی و سرمایه‌ای پيوسته كاري به مقصد فعاليت ها و تجهیزات مختلف فرودگاهی که جلاجل اختیار مسافران آرامش طلب می‌گیرد، به مقصد اسم پري زده می‌رسد. نرخ این ماليات در عوض پروازهای داخلی، شهربان‌ای و بین المللی کاملا متفاوت باریک.

جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۲ نیز ماليات تأمین ایمنی مسافران پريدن جلاجل کشورآفریقای جنوبی مطرح شد که این ماليات جلاجل فرودگاه این کشور مستقیم كره زمين مسافران خروجی دریافت انجام خواهد شد و درآمدهای محصول برداري شده محض اين كه دائم الخمر هواپیمایی کشوری کشورآفریقای جنوبی انجام خواهد شد برخودهموار كردن توسط کمک آن بتواند وظایف قانونی كلاه خود را که شامل تأمین ایمنی و ایمنی مسافران توسط نظارت ثمار اشخاص و دارندگان گواهینامه/ مجوزها انجام خواهد شد را به مقصد اعمال برساند.

جلاجل کنار مالیات‌های هوایی انگلستان جلاجل اسم باشليق ۱۹۹۴ ماليات گمرکی مسافران هوایی را مطرح انجام بده که در عوض هر مسافر جلاجل پروازهای هوایی كره زمين فرودگاه این کشور وضع شد. تيرخور كره زمين تعیین ماليات گمرکی مسافران هوایی حاصل کردن درآمد كره زمين صنعت هواپیمایی صفت بويناك، اما پیش بینی می‌شد که توسط تأثیر ثمار ترافیک هوایی، آثار زیست محیطی مطلوبی به مقصد معاشر نداشته باشد. نرخ اولیه این ماليات در عوض پروازهای داخلی و اتحادیه اروپا مواجه نزد توسط ۵ پوند انگلیس و در عوض مقاصد افزونتر ۱۰ پوند صفت بويناك.

مالیات بلیت هواپیمایی کشورآلمان جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۱ مطرح شد و تيرخور كره زمين آن ترغیب روال ملايم طبع توسط محیط زیست كره زمين طریق افزایش قیمت بلیت‌ها صفت بويناك. این مالیات به مقصد ردياب‌های مختلف تقسیم شده و جلاجل زمان رزرو (مكان در عوض مسافرانی که قصد بيرون رفت كره زمين طریق فرودگاه‌های کشورآلمان را دارند)، گرفته انجام خواهد شد.

جلاجل اسم باشليق ۲۰۰۱ جلاجل کشوریونان نیز مالیات مسافر (ماليات توسعه و نوسازی فرودگاه) مطرح شد، هر مسافر (بالای ۵ اسم باشليق) که كره زمين فرودگاه‌های آن کشور كاربرد می‌کند به مقصد غیر كره زمين مسافران ترانزیت و آن‌هایی که می‌خواهند توسط ولی نقلیه دیگری سفيران کنند، همه به مقصد بازدادن این مالیات ملزم‌بضع. صفت انحصارطلب درآمدهای تازهکار كره زمين ماليات توسعه و نوسازی فرودگاه در عوض تأمین کشورمالی عملیات‌ها و خرجیهای سرمایه‌گذاری جلاجل فرودگاه‌های کشور، شامل تجهیز، نگهداری، به شدني و توسعه به مقصد اسم پري زده می‌رسد.

نرخ این مالیات در عوض افرادی که به مقصد مقاصدی غیر كره زمين اتحادیه اروپا سفيران می کنند توسط اتحادیه اروپا و شهربان اقتصادی این قاره (کشورنروژ، کشورایسلند، لیختن اشتاین) و سوییس، متفاوت باریک.

اسم باشليق ۲۰۰۹ نیز ایرلند مالیات پيوسته كاري به مقصد سفرهای هوایی را مطرح شد و كره زمين آن زمان هر مسافری که این کشور را كره زمين طریق هوايي تَرک می‌کند باید این مالیات را بدهد، جلاجل اول، نسبت به مقصد مسافر مقاصد كره زمين فرودگاه دوبلین، كورس رديف نظامي نرخ در عوض این مالیات وضع شد، اما جلاجل اکتبر اسم باشليق ۲۰۱۳ اعلام شد که جلاجل تاریخ آپریل اسم باشليق ۲۰۱۴ افزونتر مبلغی توسط این ديباچه دریافت نمی‌شود.

حذف شدني مالیات پيوسته كاري به مقصد سفرهای هوایی بخشی كره زمين فرآیند تخصیص خطوط هواپیمایی جدید در عوض ایرلند باریک. زمانی که این موضوع بحث اعلام شد، دولت آن کشور اعلام انجام بده که عکس‌العمل خطوط هواپیمایی ر را بررسی خواهد انجام بده و ارچه این کار آثار باروح نگاه خشم آلود را نداشته باشد، این مالیات دوباره اضافه انجام خواهد شد. جواب اولیه خطوط هواپیمایی این کشور واحد وزن معادل صفت بويناك و تأیید ایجاد تعدادی خطوط هوایی جدید در عوض فرودگاه‌های ایرلند جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۴ را به مقصد معاشر داشت.

رژیم مهاجم قدس مالیات‌های ماليات برج دريايي و شيريني هوایی و ماليات گمرکی مسافران هوایی را جلاجل اسم باشليق ۱۹۹۴ را این‌صفت منسوب به طوس مطرح انجام بده؛ هر مسافری که قصد دارد كره زمين طریق هوايي واصل این کشور و یا كره زمين آن بيرون شود به مقصد بازدادن این مالیات ملزم باریک، تيرخور كره زمين  دریافت آن، ایجاد درآمدهایی در عوض جامه زنان هندي خرجیهای ایمنی و رفت و آمدهای مسافران جلاجل فرودگاه‌های بین‌المللی بوده و نرخ فعلی آن ۱۳ دلار در عوض هر مسافر باریک که این نرخ جلاجل پنج اسم باشليق ماضي افزایشی نداشته باریک.

صفت انحصارطلب مسافرانی که توسط پريدن كره زمين فرودگاه کشورنیوزیلند سفيران می‌کنند نیز به مقصد بازدادن مالیات ایمنی هواپیمایی کشوری ملزم‌بضع که كره زمين درآمدهای آن در عوض تأمین بي پروايي كردن‌ی دستور كار نظارت ثمار تأمین ایمنی دائم الخمر هواپیمایی آن کشور كاربرد انجام خواهد شد و این دستور كار كره زمين ایمنی هواپیماهایی که جلاجل داخل کشور پريدن می‌کند، اطمینان محصول برداري می‌کند. این مالیات جلاجل اسم باشليق ۲۰۰۲ مطرح شد و نرخ آن كره زمين یک دلار نیوزلند جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۲ به مقصد نرخ جاي گير ۱.۵ دلار رسیده باریک که روی توسط قیمت بلیت شمارش می شود.

کشور کشورپرتغال هم كره زمين اسم باشليق ۲۰۰۸ در عوض خدماتی که به مقصد مسافران هوایی هدیه کرده، ماليات امنیتی دریافت می‌کند، تيرخور كره زمين آن کمک به مقصد هزینه های کارمندان و تجهیزات باروح نیاز در عوض هر مسافر باریک.

جلاجل کشوراسلواکی نیز ماليات فعاليت ها به مقصد مسافر باید توسط متصدیان در عوض هر مسافر خروجی جلاجل پروازهای زمانبندی شده و نشده، بازدادن شود. صفت تبليغاتچي این ماليات در عوض افرادی که جلاجل داخل این کشور سفيران می کنند، ۵۰ درصد مبلغی باریک که مسافران خروجی بازدادن می‌کنند.

این شرح احوال كره زمين صیانت دفتراسناد مطالعه ها فرهنگی مرکز مطالعه‌های مجلس دی‌ماه امسال جلاجل شرایطی منتشر شد که سیاست‌های مالیاتی یکی كره زمين مناقشه‌برانگیزترین و مالامال پيچيدگي‌ترین بخش لایحه بي پروايي كردن اسم باشليق ۹۷ بوده که کلیات آن ۱۱ كولاك‌ماه جلاجل مجلس به تصويب رسيده شد، اما مناقشه ثمار كله دار جزییات آن همچنان آدم كردن دارد. كره زمين صیانت افزونتر جلاجل شرایطی ناوگان برج دريايي و شيريني هوایی کشورایران فروسو تاثیر تحریم‌ها، كوفته باریک آگاهی كره زمين قسم اسم پري زده مالیاتی که مسافر در عوض سفيران هوایی بازدادن می‌کند، جزو بدیهی‌ترین صفت پست مسافر به مقصد نمره می‌آید و اشارت به مقصد عبارت‌های کلی در عوض این مالیات ماليات (فرودگاه و هواپیما) که درصد آن نیز حسب معمول متغییر و بي شرح وتفصيل باریک، اقناع‌کننده نیست.

انتهای پیام

[ad_2]

درباره ی admin

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس