قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس
خانه / خارجی / زروسيم یا کانکس؟
57619522.jpg

زروسيم یا کانکس؟

[ad_1]

جلاجل شرایطی که مسوولان بنیاد مسکن ادعا می‌کنند ۹۹ درصد واجدین دریافت کانکس تعیین تکلیف شده‌بضع، پخش تصاویری جلاجل فضای مجازی حاکی كره زمين چادرنشینی بعضی هموطنان زلزله‌مضروب شهرستان کرمانشاه دارد.

به مقصد شرح احوال ایسنا، پاخيره زن به مقصد كلام‌ی مسوولان، تقریبا ۹۹ درصد كره زمين ۱۴ هزار اهل خانه واجد دریافت کانکس جلاجل شهرستان کرمانشاه، کانکس‌های كلاه خود را دریافت کرده‌بضع و بيگانگان باقی مابقي جلاجل چادرها که تصاویرشان جلاجل شبکه های اجتماعی دستگاه بافندگي به مقصد دستگاه بافندگي انجام خواهد شد عمدتا کسانی هستند که به مقصد جای کانکس، زروسيم شغل رسمی به هيچوجه و دائم را گرفته‌بضع. مبنا اندکی هم جزو یک درصدی هستند که هنوز کانکس دریافت نکرده‌بضع.

آرامش طلب صفت بويناك پایان دی‌ماه توسط شغل رسمی به هيچوجه کامل زلزله‌زدگان مدیر شهرستان کرمانشاه هم محفل شود، اما ظاهرا هنوز معدود افرادی زیر چادر جلاجل سرمای شدید به مقصد كله دار می‌برند که از رورفتن‌هایی در عوض فضای مجازی محسوب می‌شوند. 

 كليك آمدورفت روی احساسات جامعه

اجمال سارینا دوطرفه بحرها سرپل ذهابی جلاجل دوال ۲۸ دی‌ماه که اول جلاجل فضای مجازی ديباچه شد ثمار اجاره دهنده سرمای شدید روح تلف شده و آن وقت كره زمين صیانت رییس بیمارستان، اجمال او ثمار اجاره دهنده باآزرم و سهل‌انگاری والدین ديباچه شد، توسط قلیان احساسات عمومی هم محفل صفت بويناك. پس ازآن كره زمين آن نماینده اورامانات تبیین انجام بده که ليمو ماضي تا چه وقت نفر جلاجل پرسپكتيو زلزله مضروب شهرستان کرمانشاه به مقصد دلیل سرمازدگی موت کردند؛ ادعایی که رییس مرکز مدیریت پيشامدها و فوریت‌های پزشکی مدیر شهرستان کرمانشاه آن را رد و كره زمين همنشينان رسانه و فعالان فضای مجازی جلاجل خواهان شدن انجام بده كره زمين شليطه تكاپو كردن به مقصد شايعه ناصحیح به مقصد حمل كره زمين سرچشمه ها غیرمعتبر خودداری کنند.

اما پاخيره زن به مقصد كلام‌ی مسوولان بنیاد مسکن، جلاجل زلزله شهرستان کرمانشاه قريب ۱۰۰ هزار يك جهت اضرار دیدند که زیاد كره زمين ۴۰ هزار يك جهت تخریب شده یا باید تخریب شوند. قريب ۶۰ هزار يك جهت نیز اضرار دیده و نیاز به مقصد تعمیر دارند. به مقصد صفت منسوب به طوس دقیق ۲۱ هزار و ۲۰۰ يك جهت احداثی قسم ۱ هستند؛ به مقصد این معنی که این واحدها به مقصد صفت منسوب به طوس کامل تخریب شده بضع. ۲۰ هزار يك جهت افزونتر احداثی قسم ۲ هستند؛ یعنی باآنكه اختصاصی کوتاهی می‌توان جلاجل این واحدها مستقر شد، اما جلاجل نهایت به مقصد علت نكراء صدمات باید بطور کامل تخریب شده و مجددا ساخته شوند.

فقیهی – معاف بازسازی بنیاد مسکن شهرستان کرمانشاه – می‌گوید هم‌اکنون ۲۱ هزار نفر واجد دریافت کانکس هستند اما جودی – مدیرکل بازسازی بنیاد مسکن – معتقد باریک که جلاجل پیمان اضطراری فعلی ۱۸ هزار يك جهت مشمول دریافت کانکس می‌شوند که ۱۴ هزار اهل خانه کانکس و ۴۰۰۰ اهل خانه نیز وجه مفتي دریافت کرده‌بضع.

 

مدیرکل بازسازی بنیاد مسکن درزمينه عکس‌های منتشر شده جلاجل فضای مجازی که خانواده‌هایی را زیر چادر اثر داغ می‌دهد به مقصد ایسنا گفت: این بيگانگان عموما کسانی هستند که بیتشان تعمیری بوده و حتی پشت بام كره زمين بازسازی، به مقصد دلیل پشت بام‌لرزه‌ها كره زمين استقرار جلاجل بیتها نگران هستند. ما قريب ۱۰۰ هزار يك جهت اضرار دیده داریم که ارچه آرامش طلب باشد همه كره زمين پشت بام‌لرزه‌ها بترسند باید به مقصد همین مبنا کانکس بدهیم؛ جلاجل حالی که پشت بام كره زمين بررسی‌های کارشناسی و ارزیابی‌های دقیق به مقصد ۸۲ هزار نفر كره زمين این مبنا تسهیلات و کمک مفتي در عوض بازسازی، نوسازی و شغل رسمی به هيچوجه داده شده و طبیعتا این بيگانگان واجد دریافت کانکس نیستند. کسانی که بیتهایشان به مقصد صفت منسوب به طوس کامل تخریب شده صفت بويناك و جلاجل پیمان فعلی نیازمند دریافت کانکس تشخیص داده شدند ۱۸ هزار نفر بودند که ۱۴ هزار کانکس توسط بنیاد مسکن و خیرین به مقصد ايشان تحویل شده و ۴۰۰۰ نفر هم ترجیح داده‌بضع به مقصد جای کانکس صفت تبليغاتچي ۵ میلیون ده ريال کمک مفتي دریافت کنند. ممکن باریک كره زمين این مبنا هم کسانی جلاجل چادر زندگی کنند اما افزونتر مشمول دریافت کانکس نیستند.

مجید جودی افزود: ممکن باریک معدود بيگانگان واجد شرایطی هم صور داشته باشند که هنوز کانکس نگرفته‌بضع و هم‌اکنون جلاجل چادر زندگی می‌کنند که مبارزه می‌کنیم به مقصد زودی تکلیف این بيگانگان هم مشخص شود.

 دپوی کانکس نداریم

فرهاد فقیهی ـ معاف بازسازی بنیاد مسکن مدیر شهرستان کرمانشاه ـ نیز جلاجل باروح فیلم های منتشر شده كره زمين دپوی کانکس جلاجل انبارهای بنیاد مسکن جلاجل پرسپكتيو زلزله مضروب می‌گوید: دپوی کانکس نداریم و کانکس‌های دردسترس تحویل هستند و به مقصد خانواری که يك جهت احداثی قسم ۱ داشته باشد کانکس علاقه می‌گیرد، اما به مقصد مابقی واحدها کانکس تحویل نمی‌شود.

رییس بنیاد مسکن: ادعاها توسط مصادیق ديباچه شود

جلاجل این اخبار علیرضا فروزش – رییس بنیاد مسکن – هم توسط تبیین این‌که به مقصد کل بيگانگان واجد پیمان کانکس می‌دهیم، كره زمين کسانی که ديباچه می‌کنند بعضی خانواده‌ها توسط صور استحقاق دریافت کانکس هنوز جلاجل کشورچاد زندگی می‌کنند خواهان شدن مادام مصادیق كلاه خود را جلاجل این به دفعات ارایه کنند.

او درزمينه مبنا کانکس‌ها و اینکه گلایه هایی كره زمين صیانت نمایندگان شهرستان کرمانشاه مبنی ثمار اینکه مبنا کانکسها کافی نیست، مطرح می شود گفت: مشكل سازي کانکس همين باروح مناقشه رسانه ها باریک. ثمار ازاصل آمار، مبنا خانه محقر های تخریب شده معلوم باریک و ما به مقصد ساکنان خانه محقر هایی که نامسلح شده بضع کانکس می دهیم.

اوی افزود: برآوردی که جلاجل روستاها داشتیم به مقصد بدون شك مبنا توسط رژيمان کانکس ساخته و مونس شد. جلاجل شهر هم به مقصد ولی ارتش قراردادی بستیم که جمعناتمام کانکسها ساخته و مونس شد. تعدادی هم خودمان ساختیم که جلاجل مجموع قريب ۱۲ هزار کانکس مونس شده باریک. حكماً اینها منهای تعدادی باریک که خیرین مونس کردند که احتمالا ۲ مادام ۳ هزار يك جهت باریک. ارچه افرادی هم كره زمين خامه افتاده باشند ما کانکس دردسترس جلاجل شهربان سرپل زخرف داریم که همین الان می توانیم تحویل دهیم؛ پشت بام هیچ جای نگرانی درزمينه ساخت و مونس کانکس نداریم.

توسط همه این تفاصیل، آن‌چون كه جلاجل حلول كننده موجودي اهمیت دارد سرمای زیاد كره زمين حد پرسپكتيو زلزله‌مضروب شهرستان کرمانشاه باریک که نمی‌توان توسط اتکا به مقصد آمار و ارقام، استحقاق یا گروهي استحقاق دریافت کانکس را نادیده گرفت؛ بنابراین باید در عوض به شدني پیمان خانواده‌ها و تامین وسایل گرمایشی توسط مسوولان و مردم ويد‌اندیشی شود. كره زمين صیانت افزونتر هموطنان عزیز کرمانشاهی که بیتهای كلاه خود را بازسازی کرده‌بضع ارچه توسط ادراك پذير كردن تاییدیه كره زمين مهندسان ناظر دائم الخمر ديسيپلين مهندسی، ایمن‌سازی را جلاجل نحو کار آرامش طلب داده باشند نباید كره زمين پشت بام‌لرزه‌ها نگران باشند؛ به چه جهت که به مقصد كلام‌ی کارشناسان، جلاجل هیچ حالتی، پشت بام‌لرزه‌ها شدیدتر كره زمين زلزله‌ی اصلی نخواهد صفت بويناك.

انتهای پیام

[ad_2]

درباره ی admin

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس