قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس
خانه / خارجی / آگهی نماینده یزد نسبت به مقصد تنش زايي پيمان و احيانا خاموشی‌های سراسری جلاجل تابستانه امسال
57664397.jpg

آگهی نماینده یزد نسبت به مقصد تنش زايي پيمان و احيانا خاموشی‌های سراسری جلاجل تابستانه امسال

[ad_1]

نماینده مردم یزد جلاجل مجلس شورای اسلامی توسط اشاعت به مقصد جلي شماری تنش‌ها بین سه مدیر یزد، شهرستان اصفهان و چهارمحال و بختیاری جلاجل اسم مورد مشکل پيمان، گفت که آرامش طلب باریک شورای تامین سه مدیر تمهیداتی در عوض خودداری كره زمين آدم كردن تنش و تخریب‌ها بیندیشند.

ابوالفضل موسوی بویوکی جلاجل گفت‌وگو توسط ایسنا جلاجل تشریح دلایل جلي شماری نارضایتی‌ها جلاجل زمینه ناچیز آبی و خشکسالی، تقریر انجام بده: پيمان آشامیدنی مدیر یزد كره زمين مسیر زاینده‌رود می‌آید و كورس منشاء تامین پيمان، یکی كلاه خود زاینده‌رود باریک که توسط خشکسالی‌های اخیر خیلی آبی ندارد و دیگری كره زمين اسم تون تاب‌های یک، كورس و سه کوهرنگ و افراس لنگان باریک یعنی سرشاخه‌های دیگری که به مقصد سمت کارون سرازیر انجام خواهد شد و همه منشا آن كره زمين چهارمحال و بختیاری باریک پشت بام سه مدیر یزد، شهرستان اصفهان و چهارمحال و بختیاری درگیر این فهمید شدند. چهارمحال منشاء نزولات جوی، شهرستان اصفهان مقام رد شدن و یزد مقام اسم پري زده باریک.

این نماینده مجلس آدم كردن داد: توسط توجه به مقصد فهمید ناچیز آبی و اینکه به مقصد پيمان آشامیدنی اولویت داده انجام خواهد شد، بنابراین گفتند که به مقصد کشاورزی نمی‌توانیم سهمیه پيمان بدهیم لذا کشت پاییزه کشاورزان شروق شهرستان اصفهان سوا پيمان ماند و کشاورزان بیکار شدند. کشاورزان گفتند باغ ها معیشت ما را ثابت کنید و این به مقصد مطالبه ايشان تبدیل شد. ایضاً احيانا دارد توسط توجه به مقصد خشکسالی همین يكدلي در عوض کشاورزان مغرب شهرستان اصفهان هم بیفتد. راه‌گدازش این مشکل اما یکی نزولات جوی و دیگری اینکه تبرئه پيمان بین مربوط به حوزه‌ای كره زمين کوهرنگ اعمال شود. جلاجل همین راستا آرامش طلب باریک اسم تون تاب کوهرنگ سه اضافه شود و شغل هامشاغل و حدیثی باریک که آبی که آرامش طلب باریک به مقصد یزد بیاید، باید كره زمين این اسم تون تاب صفت انتقام جو شود که این مناقشه جلاجل شورای عالی پيمان مطرح باریک.

این اندام کمیسیون عمران مجلس توسط تعبیر اینکه دولت مهلت باریک پيمان آشامیدنی مردم را جلاجل حد متعارف تامین کند، به يادماندني انجام بده: الان پیشنهاد انجام خواهد شد در عوض تامین پيمان توسط توجه به مقصد خشکسالی، بدون شك‌صفت منسوب به طوس که در عوض کشاورزان شروق شهرستان اصفهان پيمان فك شده، در عوض کشاورزان سمت بالا مانع زاینده‌رود یا سرشاخه‌های چهارمحال نیز برداشت پيمان مسدود شود. جلاجل همین راستا مثال راه پيمايي اعتراض آميز مردم چهارمحال بودیم، ايشان می‌گویند کشاورزیمان را تعطیل کنیم.

موسوی توسط تعبیر اینکه کمبود پيمان جلاجل حلول كننده تبدیل كشته شدن به مقصد یک تنش زايي باریک، گفت: جلاجل یک ماه اخیر كورس سه شهر بار کشاورزان شروق شهرستان اصفهان لوله‌های پيمان را شکسته‌بضع یا به مقصد تیرهای ايجادشدن آسیب مضروب‌بضع که این امر باعث انجام خواهد شد پمپاژ و تبرئه پيمان به دنياآمدن شود. این فهمید به مقصد شورای ایمنی کشور کشیده شد و استاندار هر سه مدیر هم محضر داشتند،‌ نهایتا تصمیم ثمار این شد که شورای تامین سه مدیر جلاجل جلسه‌ای به مقصد این مناسبت ها رسیدگی کنند مادام كره زمين آدم كردن تنش و تخریب‌ها خودداری شود. نکته افزونتر این باریک که لوله‌های تبرئه پيمان جزء اموال دولت باریک و اضرار تكاپو كردن به مقصد آن قصور محسوب انجام خواهد شد اما نمی‌توان به مقصد مردم مضطرب و عصبانی گفت که مجرم هستید به چه دليل که این امر تنش‌ها را زیادتر می‌کند بنابراین تاکید ثمار این باریک که مردم به مقصد طوق‌های اقناعی راضی شوند که جلاجل این وضع بهترین پیمان همین باریک، پوشيدگي مردم هم مدعا‌هایی دارند که باید به مقصد آن توجه شود. ارچه گذران هم نشين شدن مردم به دنياآمدن شود باید به مقصد ايشان عمل جایگزین بدهیم و نباید بگذاریم فهمید به مقصد بگومگو کشیده شود.

نماینده مردم یزد جلاجل مجلس توسط تعبیر اینکه مشکل یزد، مشکل پيمان و حیات باریک، آدم كردن داد: ما جلاجل این اسم باشليق‌ها ۸۰ درصد سرچشمه ها پيمان‌های زیرزمینی را جلاجل صنعت یا جلاجل کشاورزی كاربرد کردیم و جلاجل این فهمید به مقصد تنش زايي ثمار خورده‌ایم فعلاً باید پیمان کشاورزی را بازنگری کنیم. کسانی هم هستند که اعتراض می‌کنند وقتی یزد پيمان ندارد به چه دليل کشت می‌کند؟ پوشيدگي ما كره زمين پيمان چه كاربرد می‌کنیم که دايگي شرب نیست و احكام باید توسط پيمان‌شیرین‌آبادی كره زمين آن كاربرد انجام بده اما در عوض کشاورزی كره زمين این پيمان كاربرد انجام خواهد شد.

اوی توسط اشاعت به مقصد مذاکرات كلاه خود توسط به ‌دست آوردن مقاتل کشاورزی، گفت: شورای ایمنی کشور اختیاراتی را به مقصد استانداران در عوض تعیین نوعی کشت ارائه کرده باریک پوشيدگي مقاتل کشاورزی می‌گوید شماری کشت‌ها، کشت امنیتی باریک و باید جلاجل دایره تامین غذایی کشور باشد اما نهایتا این اختیار به مقصد استانداران داده شده باریک.

موسوی توسط تعبیر اینکه سیاست دولت و شورای ایمنی جلاجل برابر تنش زايي خشکسالی و ناچیز آبی اقناع و توجیه مردم باریک، گفت: به ‌دست آوردن نیرو هم اعلام کرده ارچه همه مردم جلاجل تمامی كاربردها ۳۰ درصد صرفه‌جویی کنند امکان جاي دنج کمبود پيمان صور دارد پوشيدگي ما به مقصد بغير ناچیز آبی توسط مشکل ايجادشدن هم مواجه شده‌ایم و چادرپوش هزار مگاوات کمبود اشکال ايجادشدن كره زمين نیروگاه‌های ايجادشدن آبی کشور داریم. توسط توجه به مقصد اینکه هر اسم باشليق درصدی افزایش اسم پري زده داریم اینها توسط هم جمعيت انجام خواهد شد و پیش‌بینی انجام خواهد شد بین هشت مادام ۹ هزار مگاوات کمبود ايجادشدن داشته باشیم که جلاجل این لفظ كره زمين اواسط تابستانه به مقصد پس ازآن احتمالا دستخوش خاموشی‌های سراسری کشوری خواهیم شد مگر اینکه ۳۰ درصد صرفه‌جویی جلاجل پيمان کنیم مادام تنش زايي اسم باشليق ۹۷ مدیریت شود.

این نماینده تنقیح‌بستگاه جلاجل آدم كردن خشکسالی، نوسانات پول بيگانه، مشکلات اقتصادی و دشمنی آمریکا را كره زمين مشکلات اصلی کشور ديباچه و به يادماندني انجام بده: پوشيدگي منبرها معتقدم محدودیت‌های اقلیمی به مقصد همین راحتی پیش نیامده و اسم باشليق‌ها دستور كار‌ای در عوض اینکه این مشکلات به مقصد صور بیاید طراحی شده باریک. به طورمثال جلاجل اسم باشليق‌های ۶۰ مادام ۶۱ اسرائیلی‌ها جلاجل کشورعراق زمین و پيمان خریدند و کشورترکیه تاچند اسم باشليق پیش روی دجله و فرات مانع تاسیس انجام بده. یک دفعه هورهای ما خشک انجام خواهد شد و ریزگردها رسا انجام خواهد شد بنابراین این احيانا صور دارد این دستور كار بلندمدت باشد.

موسوی جلاجل پایان توسط تعبیر اینکه كلنجار آینده، كلنجار اتمی نیست بلکه كلنجار اقلیم و هواشناسی باریک، گفت: ما الان نصيب کوچکی كره زمين مشکل را می‌بینیم و بخش كريه‌تری را جلاجل اسم باشليق ۹۸ خواهیم دید و ارچه تمهیداتی نیندیشیم جلاجل اسم باشليق ۹۹ مشکلات ما بسیار زیادتر خواهد شد لذا باید به مقصد كنار زدن سرچشمه ها پایدار آبی باشیم.

انتهای پیام

[ad_2]

درباره ی admin

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس