قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس
خانه / خارجی / سایه‌شيوا‌های قوانین صاحبخانه و کار جلاجل بازخوانی کیفیت اشکال جلاجل اسم باشليق حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی/۲/
57307105.jpg

سایه‌شيوا‌های قوانین صاحبخانه و کار جلاجل بازخوانی کیفیت اشکال جلاجل اسم باشليق حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی/۲/

[ad_1]

اسم باشليق ۱۳۹۷ جلاجل حالی فروسو ديباچه اقتصادی غيرماذون گرفت که كره زمين هزل گويي ۱۳۷۰، ۱۴ شهر بار افزونتر غيرماذون اقتصادی ثمار اسم باشليق‌های سه هزل گويي ماضي گذاشته شد اما طی این اسم باشليق‌ها توسط صور تصویب قوانین مهمی چون رفع موانع اشکال هم چشمي كردن پذیر و ارتقای ديسيپلين کشورمالی کشور، اجرای سیاست‌های کلی مايه ۴۴ قانون اساسی، ارتقاء کیفی اشکال خودرو و سایر تولیدات تکنیک داخلی، رفع شماری كره زمين موانع اشکال و سرمایه گذاری تکنیک، ساماندهی و حمایت كره زمين اشکال و نمایش مسکن، مالیات ثمار قيمت افزوده، مالیات‌های مستقیم و کار و امور اجتماعی، اقتصاد کشورایران علاوه ثمار تحریم‌های اقتصادی خارجی کماکان محبوس انواع بروکراسی‌های پیچیده، رانت‌ها، كالاي ممنوع و خصولتی‌هاست.

خبرگزاری دانشجویان کشورایران (ایسنا) جلاجل آدم كردن بازخوانی مهمترین قوانین بخش‌های صنعت، مسکن، کشاورزی و كان به مقصد بررسی فصول و موردها قانون اجرای سیاستهای کلی مايه چهل و چهارم قانون اساسی و قانون ارتقاء کیفی اشکال خودرو و سایر تولیدات تکنیک داخلی که توسط صاحبخانه، کار و اشکال مرتبط می‌باشد، تاديه شده باریک.

قانون  اجرای سیاست‌های کلی مايه چهل و چهارم قانون اساسی:

ماده۴ ـ قلمرو فعالیتهای اقتصادی بخش غیردولتی به مقصد گزارش ها زیر تعیین انجام خواهد شد:

هزار ـ سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت جلاجل فعالیتهای رديف نظامي یک مادة (۲) این قانون منحصراً جلاجل اختیار بخش غیردولتی باریک. 

پيروي ـ ورود دولت جلاجل این فعالیتها توسط رعایت پيروي‌های(۲) و(۳) آكروبات(هزار) هيئت (۳) این قانون مجاز باریک.

ب ـ سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت جلاجل فعالیتهای رديف نظامي كورس هيئت (۲) این قانون در عوض بخش‌های خصوصی، تعاونی و مؤسسات عمومی‌غیردولتی مجاز باریک. 

ج ـ فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی و عمومی‌غیردولتی جلاجل مناسبت ها مشمول رديف نظامي سه هيئت (۲) این قانون توسط رعایت پيروي(۱) آكروبات «ج» هيئت (۳ ) این قانون مجاز باریک.

ماده۷ ـ به مقصد منظور تسهیل و تسریع جلاجل امر سرمایه‌گذاری و صدور زردتشتي فعالیتهای اقتصادی در عوض بخش‌های غیردولتی جلاجل قلمروهای مجاز، دستگاههای دولتی فهمید هيئت(۸۶) این قانون، شوراهای اسلامی‌شهر، شهرداریها و مجامع و اتحادیه‌های صنفی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند برخودهموار كردن کلیه ضوابط ناظر ثمار صدور تصديق‌ها و مجوزهای سرمایه‌گذاری و صاحبخانه ‌وکار توسط رویکرد حذف شدني مجوزهای غیرضروری، تسهیل پیمان دریافت مجوزها و وهاج‌سازی فعالیتهای اقتصادی حداکثر ظرف شش ماه پشت بام كره زمين تصویب این قانون به مقصد نوع‌ای تنقیح، تامین و تدوین شود که جواب متقاضی حداکثر ظرف ده دوال كره زمين تاریخ مندرج بايسته توسط محل بازگشت ذی‌شهرستان ربط کتباً داده شود. جلاجل لفظ واحد وزن معادل توافق داشتن جواب، محل بازگشت ذی‌شهرستان ربط مهلت باریک فهرست مدارک باروح نیاز و عنداللزوم لفظ خرجیهای قانونی را کتباً به مقصد متقاضی اعلام و پشت بام كره زمين دریافت مدارک کامل و مدافع واریز پويايي باروح نیاز به مقصد حسابهای اعلام شده، حداکثر ظرف یک‌ماه نسبت به مقصد اعمال کار، صدور تصديق، زردتشتي یا عقد قرارداد توسط متقاضی، اقدام نماید. درصورتي كه هریک كره زمين بازگشتن مسؤول صدور تصديق یا زردتشتي طی یک‌ماه فوق‌الذکر قادر به مقصد اعمال عهده داري كلاه خود نباشد، توسط موافقت ستاد سرمایه‌گذاری مدیر در عوض یک‌شهر بار و حداکثر یک‌ماه افزونتر مجال مهلت خواهد یافت.

تبصره۲- جلاجل مواردی که مدل متقاضی به مقصد موافقت دستگاههای ورا استانی نیاز داشته باشد به مقصد اعتراض اوی جلاجل هیأتی متشکل كره زمين معاونین دستگاههای ذی‌شهرستان ربط فوق‌الذکر به مقصد ریاست به ‌دست آوردن امور اقتصادی‌ و دارایی یا معاف اوی به مقصد ترتیب مقرر جلاجل این پيروي رسیدگی خواهد شد. 

تبصره۳ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مهلت باریک ظرف شش ماه كره زمين تصویب این قانون توسط هم‌پیشگی کلیه بازگشتن صدور زردتشتي یا تصديق کاری یا ثنايا‌برداری یا نظایر آن کتاب راهنمای سرمایه‌گذاری جلاجل کلیه فعالیتهای اقتصادی را منتشر و هر شش ماه یک‌شهر بار توسط رویکرد تسهیل ضوابط و حذف شدني مجوزهای غیر ضروری، آن را باروح تجدید نگاه خشم آلود آرامش طلب دهد. این کتاب راهنما فرد مستند تعیین تکالیف متقاضیان سرمایه‌گذاری باریک. هیچ نهاد و مرجعی حق ندارد در عوض اعطاء زردتشتي یا تصديق، مدارک یا شرایطی زیادتر كره زمين مناسبت ها مصرح جلاجل آن را مطالبه کند.

تبصره۴ـ رئیس خلق مهلت باریک هیأتی را مأمور نظارت ثمار ضوابط‌زدایی و تسهیل پیمان صدور مجوزها و تصديق‌ فعالیتهای اقتصادی نماید. این هیأت مکلف باریک در عوض مواردی که كمال يابي این نيت ها محتاج به مقصد تغییر قوانین باریک، لوایح باروح نگاه خشم آلود را تامین و اهدا کردن هیأت وزیران نماید.

تبصره۵ ـ کلیه مراجعی که به مقصد هر نحو زردتشتي یا تصديق فعالیت اقتصادی صادر می‌کنند، موظفند هر شش ماه یک‌شهر بار مفروضات پيوسته كاري به مقصد مجوزهای صادره و واحدهای فعال جلاجل هر صاحبخانه و کار را که ورود به مقصد ايشان به مقصد زردتشتي یا تصديق نیاز دارد جلاجل اختیار متقاضیان آرامش طلب داده و در عوض داده ها عموم منتشر نمایند.

ماده۸ ـ هر امتیازی که در عوض بنگاههای دولتی توسط فعالیت اقتصادی رديف نظامي یک و كورس هيئت (۲) این قانون مقرر ‌شود، عیناً و توسط اولویت در عوض بنگاه یا فعالیت اقتصادی مانند آن جلاجل بخش خصوصی، تعاونی و عمومی‌غیردولتی باید درنظر گرفته شود. 

پيروي ـ دولت مکلف باریک ظرف سه ماه پشت بام كره زمين تصویب این قانون کلیه امتیازات موجود فهمید این هيئت را واي کند یا تعمیم دهد.

ماده۱۱ـ اسم ستيزه گر زیر به مقصد ديباچه پيروي «۶» به مقصد هيئت (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم به تصويب رسيده ۱۳۶۶ و تغییر بعدی آن الحاق می‌گردد:

پيروي ۶ ـ درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی‌همه مشمول بیست وپنج درصد ‌تخفیف كره زمين نرخ فهمید این هيئت می‌باشد. 

ماده۱۲ـ وزارت تعاون مهلت باریک تمهیدات واجب شده را به مقصد منظور تشکیل و توسعه تعاونی‌های سهامی‌همه توسط رعایت پیمان زیر عادت گرفته داشته و ثمار حُصحنه اجراء آن نظارت نماید:

۱ـ حداکثر سهم هر كس حقیقی، مستقیم و غیرمستقیم جلاجل زمان تأسیس و درافتادن فعالیت نباید كره زمين نیم درصد سرمایه شرکت تخلف کند.

۲ـ اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامی‌همه، هرگاه كلاه خود شرکت تعاونی‌فراگیرملی یا تعاونی سهامی‌همه باشند حداکثر حق مالکیت ده‌درصد (۱۰%) سهام را دارند. سایر اشخاص حقوقی چشم نواز توسط مبنا سهامداران مستقیم و غیرمستقیم كلاه خود حداکثر حق مالکیت پنج درصد (۵%) كره زمين سهام را دارند.

۳ـ هر یک كره زمين اشخاص حقوقی دولتی و مجموع ايشان توسط رعایت مضمون این قانون جلاجل نواحي کمتر توسعه‌یافته برخودهموار كردن چهل‌ونه درصد (۴۹%) و جلاجل سایر نواحي برخودهموار كردن بیست‌درصد(۲۰%) فعالیتهای مجاز جلاجل این قانون مجاز به مقصد مشارکت توسط تعاونی كره زمين سرچشمه ها داخلی كلاه خود هستند. مؤسسات عمومی غیردولتی نیز هر یک برخودهموار كردن بیست درصد(۲۰%) و جمعاً برخودهموار كردن چهل‌ونه‌درصد(۴۹%) مجاز به مقصد مشارکت هستند. جلاجل هر حلول كننده سهم مجموع بنگاهها و مؤسسات عمومی‌غیردولتی و شرکتهای دولتی مستقیم و غیرمستقیم چون كه جلاجل مقیاس سهام و چون كه جلاجل کرسی‌های هیأت مدیره نباید كره زمين چهل‌ونه‌درصد (۴۹%) زیادتر گردد.    

۴ـ جلاجل زمان افزایش سرمایه، جلاجل صورتی که جمعناتمام یا شماری سهامداران كره زمين حق پيش دستي كلاه خود كاربرد نکردند کارکنان غیرسهامدار شرکت جلاجل خرید این سهام پيش دستي دارند.

۵ـ مجامع عمومی‌جلاجل تعاونی سهامی‌همه که مبنا سهامداران آن كره زمين ۵۰۰ نفر زیادتر باشد توسط بلوک‌بندی برگزار خواهد شد. هر یک كره زمين سهامداران مخیرند كره زمين طریق بلوک، نماینده گلچين کنند و یا مستقیماً جلاجل مجمع عمومی‌محضر یابند.

۶ ـ کلیه سهام، توسط غيرماذون بوده و تملک یا شيريني و تبرئه آن وابسته شدن به مقصد مندرج جلاجل دفتراسناد سهام شرکت و رعایت ديواركشي شدن مالکیت سهام مقرر جلاجل اساسنامه به مقصد تشخیص هیأت مدیره باریک که نباید كره زمين ديواركشي شدن مقرر جلاجل این هيئت تخلف کند. هر توافقی ثمار خلاف حکم این آكروبات باطل و قيد بي مزد خواهد صفت بويناك.

۷ـ شرکتهای تعاونی سهامی‌همه می‌توانند به مقصد عضویت حجره‌های تعاون درآیند.

ماده۸۶ ـ کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌های دولتی و شرکتهای دولتی فهمید هيئت(۴) قانون محاسبات عمومی‌کشور به تصويب رسيده ۱ /۶/ ۱۳۶۶ و در عرض کلیه دستگاههای اجرائی، شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی غيرمشدد به مقصد دولت که اشتمال قوانین و ضوابط عمـومی ‌ثمار ايشان ادامه دار ذکر غيرماذون یا تصـریح غيرماذون ايشان باریک، كره زمين يكباره شرکت ملی نفت کشورایران و شرکتهای تابعه و غيرمشدد به مقصد آن، سایر شرکتهای غيرمشدد به مقصد وزارت نفت و شرکتهای تابعه آن، دائم الخمر گشايش و نوسازی صنایع کشورایران و شرکتهای تابعه آن، دائم الخمر توسعه و نوسازی معدنها و صنایع معدنی کشورایران و شرکتهای تابعه آن، دائم الخمر جلاجل حلول كننده تصفیه صنایع ملی کشورایران و شرکتهای تابعه آن، مرکز تامین و توزیع محصوله و در عرض سهام متعلق به مقصد دستگاهها، سازمانها و شرکتهای فوق‌الذکر جلاجل شرکتهای غیردولتی و شرکتهایی که پس گردن قانون خاص می‌باشند و بانکها و مؤسسات اعتباری جلاجل فعالیتهای اقتصادی مشمول ضوابط این قانون خواهند صفت بويناك.

قانون ارتقاء کیفی اشکال خودرو و سایر تولیدات تکنیک داخلی:

هيئت ۱ـ وزارت صنایع و معدنها مکلف باریک ظرف اختصاصی سه‌ماه كره زمين تاریخ تصویب این قانون دستور كار و سیاستهای مرتبط توسط ارتقاء کیفیت اشکال خودرو، کاهش اسم پري زده نفت، اجراء کامل استانداردهای اجباری پنجاه و یک گانه واستانداردهای باروح نیاز قطعه‌سازی، استانداردهای ایمنی و آلایندگی و در عرض هم چشمي كردن‌پذیر نمايش دادن و توسعه شبکه و کیفیت به حضور رسيدن پشت بام كره زمين فروش را تامین و پشت بام كره زمين تصویب هیأت وزیران صوب اجراء به مقصد کلیه خودروسازان و مراکز ذی‌شهرستان ربط يادآوري كردن نماید.

هيئت ۲ـ وزارت صنایع و معدنها مکلف باریک كره زمين طریق مؤسسه استاندارد و تحقیقات تکنیک کشورایران و توسط كاربرد كره زمين ظرفیتهای قانونی، استانداردهای فهمید هيئت (۱) را حالت و كره زمين اشکال یا ورود خودروها و قطعات خودرویی غیراستاندارد نهی نماید.

تبصره۱ـ نیروی ‌انتظامی جمهوری‌اسلامی‌کشورایران مکلف باریک خودروهایی را شماره‌گذاری نماید که تأییدیه مؤسسه استاندارد و تحقیقات تکنیک کشورایران را أخذ نموده باشد.

تبصره۲ـ منظور كره زمين خودرو جلاجل این قانون انواع خودرو (سواری ـ وانت ـ اتوبوس ـ مینی‌بوس ـ کامیون ـ کامیونت ـ کشنده «تریلر و لوکوموتیو» و موتورسیکلت) باریک.

ماده۳ـ به مقصد منظور حمایت كره زمين تولیدات تکنیک داخلی و صفت به خاطرسپردني صفت پست اسم پري زده‌کنندگان کلیه کالاهای تکنیک وارداتی به مقصد کشور باید به مقصد تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات تکنیک کشورایران برسد؛ جلاجل غیر این‌لفظ توزیع ايشان ممنوع باریک. در عرض کلیه تولیدات تکنیک داخلی باید استانداردهای واجب شده را صاحبخانه نماید و حداکثر یک اسم باشليق پشت بام كره زمين تصویب این قانون تولیدات داخلی غیراستاندارد دايگي توزیع نخواهد صفت بويناك.

تبصره۱ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند قبل كره زمين واردات محصوله نسبت به مقصد ارائه گواهی مؤسسات استاندارد جهانی باروح تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات تکنیک کشورایران یا ارائه همال صوب دریافت گواهی استاندارد اقدام و نسبت به مقصد الصاق دانه چيدن گواهی مذکور ثمار روی کالاهای وارداتی اقدام نمایند.

تبصره۲ـ دولت مجاز باریک برخودهموار كردن یک چهارم كره زمين مبلغی را که خودروسازان یا صنایع افزونتر به مقصد امر تحقیق و مطالعه اختصاص می‌دهند جلاجل نقدينه سنواتی پیش‌بینی نمای.

هيئت ۴ـ دولت مهلت باریک ورقه شناسايي واردات خودرو و کلیه اقلامی که تولیدات داخلی ايشان پاسخگوی نیاز داخلی باریک یا واردات ايشان به مقصد تولیدات و اشتهازا داخلی آسیب می‌رساند و در عرض ورقه شناسايي واردات اقلام غیرضروری و کالاهای تشریفاتی را به مقصد نوع‌ای تعیین نماید که تولیـدات و اشتهازا داخلی آسیب نبیـند و كره زمين برون داد پول بيگانه كره زمين کـشور نهی شود. برهمین ازاصل جزء (د) آكروبات(۱۵) قانون نقدينه اسم باشليق ۱۳۸۹ کل کشور به تصويب رسيده ۲۴ /۱۲/ ۱۳۸۸ واي انجام خواهد شد.

طی روزهای آینده افزونتر قوانین صاحبخانه و کار ثمار روی خروجی ایسنا آرامش طلب خواهد گرفت.

انتهای پیام

[ad_2]

درباره ی admin

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس