قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس
خانه / خارجی / سایه‌شيوا‌های قوانین حاصل کردن و کار جلاجل بازخوانی کیفیت اشکال جلاجل اسم باشليق حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی/۳/
1523593551_3

سایه‌شيوا‌های قوانین حاصل کردن و کار جلاجل بازخوانی کیفیت اشکال جلاجل اسم باشليق حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی/۳/

[ad_1]

اسم باشليق ۱۳۹۷ جلاجل حالی فروسو ديباچه اقتصادی غيرماذون گرفت که كره زمين هزل گويي ۱۳۷۰، ۱۴ شهرستان بار افزونتر غيرماذون اقتصادی ثمار اسم باشليق‌های سه هزل گويي ماضي گذاشته شد اما طی این اسم باشليق‌ها توسط صور تصویب قوانین مهمی چون رفع موانع اشکال هم چشمي كردن پذیر و ارتقای ديسيپلين کشورمالی کشور، اجرای سیاست‌های کلی مايه ۴۴ قانون اساسی، ارتقاء کیفی اشکال خودرو و سایر تولیدات تکنیک داخلی، رفع شماری كره زمين موانع اشکال و سرمایه گذاری تکنیک، ساماندهی و حمایت كره زمين اشکال و هدیه مسکن، مالیات ثمار قيمت افزوده، مالیات‌های مستقیم و کار و امور اجتماعی، اقتصاد کشورایران علاوه ثمار تحریم‌های اقتصادی خارجی کماکان محبوس انواع بروکراسی‌های پیچیده، رانت‌ها، كالاي ممنوع و خصولتی‌هاست.

خبرگزاری دانشجویان کشورایران (ایسنا) جلاجل آدم كردن بازخوانی مهمترین قوانین ساماندهی و حمایت كره زمين اشکال و هدیه مسکن، تاديه شده باریک.

قانون ساماندهی و حمایت كره زمين اشکال و هدیه مسکن:

هيئت ۱- به مقصد منظور تأمین مسکن و يسر دسترسی فاقدین مسکن به مقصد خصوصی گروههای اندک‌درآمد به مقصد خانه محقر درخور اطفال، ارتقاء کیفی و اندکّی مسکن تولیدی کشور، حمایت كره زمين سرمایه‌گذاری جلاجل امرتولید مسکن توسط كاربرد كره زمين فناوریهای نوین و اشکال تکنیک مسکن، بهسازی و نوسازی بافتهای كوفته شهری و سکونتگاههای غیررسمی و پرطراوت‌سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت مهلت باریک كره زمين طریق حمایتهای واجب شده كره زمين قبیل تأمین زمین درخور اطفال و کاهش یا حذف شدني بهای زمین كره زمين قیمت صفت انحصارطلب شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی كم ارزش قیمت،

حالت معافیتهای مالیاتی و تأمین سایر نهادن‌های باروح نیاز بخش مسکن جلاجل اخلاط چهارگانه سليقه مضمون این قانون، تدوین نظامات ومقررات ملی بناسازي و حالت نظارت ثمار واقعيت يابي ايشان و افزایش ظرفیت سرمایه‌گذاری دربخش اشکال و هدیه مسکن توسط تيرخور تأمین مسکن تعدادی فاقدین مسکن(صوب هرخانوار یک‌شهرستان بار) توسط رعایت دستورالعمل ها ملی اسم آفريدن و الگوی اسم پري زده مسکن و علوم شرعي شهرسازی و معماری اقدام نماید.

هيئت ۲- به مقصد دولت اجازه داده انجام خواهد شد نسبت به مقصد واگذاری زمین فروسو تملک كلاه خود توسط حالت تخفیف، تقسیط یا واگذاری حق ثنايا‌برداری به مقصد لفظ دربست‌ای كم ارزش قیمت جلاجل شکل دستور كار‌های ذیل اقدام نماید:

۱-حمایت كره زمين اشکال و هدیه مسکن دربست‌ای توسط بخش غیردولتی زيبا توسط اختصاصی ثنايا‌برداری كره زمين يك جهت مسکونی به مقصد لفظ دربست‌ای

۲-حمایت كره زمين اشکال و هدیه مسکن تعدادی گروههای اندک‌درآمد اعضاء تعاونیهای مسکن یا فروسو جامه زنان هندي نهادهای متولی این گروهها یا خیّرین مسکن‌عود یا سایر تشکلهای غیردولتی مرتبط

۳-حمایت كره زمين اشکال و هدیه مسکن(دربست و دربست به مقصد شرط تملیک) كره زمين طریق نهادهای غیردولتی، دستگاههای متولی گروههای اندک‌درآمد و خیّرین و واقفین مسکن عود

۴-حمایت كره زمين اشکال پرپشت و هدیه مسکن توسط بخش غیردولتی توسط كاربرد كره زمين فناوریهای نوین و رعایت الگوی اسم پري زده مسکن

۵-حمایت كره زمين سرمایه‌گذاریهای داخلی و خارجی جلاجل اجراء طرحهای اشکال مسکن

۶-حمایت كره زمين صنع كلكسيون‌های مسکونی خاص اقشار اندک‌درآمد و محروم توسط بنیاد مسکن شورش اسلامی و خیّرین مسکن‌عود(توسط معرفی بنیاد مسکن شورش اسلامی

۷-حمایت كره زمين بهسازی و نوسازی و اشکال و هدیه مسکن جلاجل بافتهای كوفته شهری و سکونتگاههای غیررسمی توسط بخش غیردولتی

۸-حمایت كره زمين کیفیت ساخت و عود واحدهای مسکونی كره زمين طریق وام گذاري بخشی كره زمين خرجیهای بیمه کیفیت.

هيئت ۳- به مقصد منظور دستور كار ریزی تأمین مسکن شهری و روستایی وزارت‌مسکن و شهرسازی مکلف باریک زيبا توسط رشد خواهد شد کشور و هجرت، مدل اجتماع توسعه بیست‌ساله مسکن تعدادی کلیه شهرها و روستاها را اسم بزرگواري دستورالعمل ها این قانون و سایر دستورالعمل ها پيوسته كاري مادام پایان قانون دستور كار چهارم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی کشورایران تجهیز و توسط تصویب هیأت وزیران اجراء نماید.

هيئت ۴- بنیاد مسکن شورش‌اسلامی مهلت باریک توسط اعمال مطالعه ها امکان‌سنجی و شناسایی اراضی منبغي توسعه کالبدی روستاها، نسبت به مقصد اعمال طراحی و تفکیک اراضی واقع جلاجل حيطه نفوذ روستاها اقدام نماید. کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صددرصد ‌سرمایه و سهام ايشان متعلق به مقصد دولت می‌باشد موظفند اراضی واقع جلاجل حيطه نفوذ روستاها را به مقصد لفظ رایگان به مقصد منظور تسهیل جلاجل امر اشکال و هدیه مسکن روستایی به مقصد بنیاد مسکن شورش اسلامی واگذار نمایند.

هيئت ۵- وزارت مسکن و شهرسازی و نهادهای واگذارکننده زمین موظفند تمهیداتی را مهيا آورند مادام دردسترس‌سازی اراضی واگذاری شامل(اجراء جوی، بهم نماه، آسفالت، شبکه‌های تأسیسات زیربنایی و صنع نمازخانه ها) جلاجل کوتاهترین زمان ممکن اعمال گیرد. سرخرگ عملیات ساخت بناها زيبا توسط اعمال دردسترس‌سازی مجاز می‌باشد و جلاجل طرحهای شهرهای پيوسته كاري جانمایی به حضور رسيدن روبنایی (مثل طرحها و پروژه‌های آموزشی، بهداشتی و غیره) لفظ گرفته و زمین آن اسم بزرگواري هيئت(۱۰۰) قانون تنظیم بخشی كره زمين دستورالعمل ها کشورمالی دولت به تصويب رسيده۱۳۸۰  به مقصد دستگاههای پيوسته كاري واگذار خواهد شد

پيروي – دولت مکلف باریک اعتبارات باروح نیاز تأمین فضاهای آموزشی مشکل این هيئت را جلاجل بي پروايي كردن‌های سنواتی پیش‌بینی نماید. كره زمين تاریخ تصویب این قانون هيئت واحده قانون الحاق چهارتبصره به مقصد هيئت(۱۸) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها، شهرستانها و پرسپكتيو کشور به تصويب رسيده ۲۱/۲/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی واي می‌گردد.

هيئت ۶- وزارت مسکن و شهرسازی مهلت باریک نسبت به مقصد مطالعه و مکان‌یابی صوب تأمین اراضی باروح نیاز جلاجل شکل انواع طرحهای توسعه شهری به مقصد لفظ متصل(توسط اولویت توسعه درونی)، منفصل(ایجاد مجمع‌های‌مسکونی، شهرکها و شهرهای جدید) و ایضاً توسعه سکونتگاههای موجود جلاجل پهنه سرزمین توسط رعایت ضوابط و دستورالعمل ها شهرسازی اقدام نماید. کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صددرصد ‌سرمایه و سهام ايشان متعلق به مقصد دولت می‌باشد مکلفند نسبت به مقصد واگذاری رایگان اراضی جلاجل اختیار كلاه خود که درچهارچوب مکان‌یابی‌های مشکل این قانون واقع می‌گردند به مقصد استثناء پرسپكتيو چهارگانه فروسو مدیریت دائم الخمر وقايه محیط زیست به مقصد وزارت مسکن و شهرسازی تبار بايسته وزارتخانه مذکور توسط فوریت اقدام نمایند.

هيئت ۷جلاجل صورتی که اراضی توسط مالکیت بخش غیردولتی جلاجل باطني طرحهای مکان‌یابی آرامش طلب گیرند و مالکان ايشان متقاضی اجراء دستور كار‌های مسکن مشکل این قانون باشند جلاجل اولویت بوده وطبق دستور كار‌زمانبندی که به مقصد تأیید وزارت مسکن و شهرسازی می‌رسد توسط  مالکین اراضی، صنع خواهد آشکارایی. وزارتخانه مذکور جلاجل لفظ تمایل مالکین نسبت به مقصد معاوضه یا تهاتر توسط سایر اراضی ملکی كلاه خود یا خرید ايشان به مقصد قیمت کارشناسی دوال اقدام خواهد نمود.

هيئت ۸- کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صددرصد ‌سرمایه و سهام ايشان متعلق به مقصد دولت می‌باشد مکلفند به مقصد منظور کمک به مقصد تأمین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی‌خرید یا ساخت مسکن مطابق توسط الگوی اسم پري زده مسکن، کلبههای سازمانی جلاجل مالکیت كلاه خود را پشت بام كره زمين پایان اختصاصی دربست كاربرد کنندگان فعلی تبار آئین‌نامه مربوطه سوا گردنگير به مقصد رعایت قانون فروش کلبههای سازمانی به تصويب رسيده نهم شطرنج باز ۱۳۶۵ كره زمين طریق مزایده عمومی به مقصد فروش رسانده، پويايي محصول برداري را به مقصد حسابی که به مقصد ولی خزينه ها‌داری‌کل کشور جلاجل بانک مرکزی جمهوری اسلامی کشورایران واگشايي انجام خواهد شد واریز نمایند مادام معادل صددرصد ‌آن جلاجل بي پروايي كردن‌های سنواتی منظور و به مقصد گزارش ها ذیل باروح كاربرد آرامش طلب گیرد

۱-معادل ۲۰ درصد پويايي تعدادی وام گذاري ودیعه و دربست مسکن سازمانی به مقصد منظور كاربرد کارکنان شاغل جلاجل كارها کلیدی به مقصد تشخیص بالاترین مقام نظام ارباب رعيتي

۲- معادل ۸۰ درصد  پويايي وصولی جلاجل اختیار دولت آرامش طلب خواهد گرفت مادام جلاجل صوب تأمین نیاز فاقدین مسکن واجد پیمان جلاجل شکل دستور كار‌های این قانون هزینه نماید.

پيروي – آئین‌نامه اجرائی این هيئت ظرف اختصاصی یک‌ماه كره زمين تاریخ تصویب این قانون بنابه پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی به مقصد تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

هيئت ۹- به مقصد منظور تأمین بخشی كره زمين اعتبارات باروح نیاز اجراء این قانون وزارت مسکن و شهرسازی توسط تصویب دولت بخشی كره زمين اراضی جلاجل مالکیت كلاه خود را به مقصد قیمت کارشناسی دوال كره زمين طریق مزایده عمومی به مقصد فروش می‌رساند.

هيئت ۱۰- رسیدگی قضائی جلاجل اسم مورد دعاوی احتمالی و سابقه‌های مطروحه مرتبط توسط اجراء قوانین پيوسته كاري به مقصد اراضی شهری كره زمين يكباره قانون زمین شهری، قانون اراضی شهری و این قانون جلاجل شعب تخصصی و بيرون كره زمين نوبنيان رسیدگی خواهدشد ودولت ازپرداخت هزینه دادرسی کمتجربه كره زمين اجراء آن صر فنظر می‌باشد.

هيئت ۱۱- دولت مکلف باریک توسط تيرخور بهسازی فضاهای سکونتی روستاها ونوسازی مسکن روستایی كره زمين طریق تجهیز و اجراء مدل‌هادی روستاها، تأمین تسهیلات بانکی كم ارزش قیمت صوب ساخت مسکن روستایی، صفت به خاطرسپردني بافندگي كردن توسط قيمت روستایی و توسعه و ترویج الگوی معماری بومی و كاربرد كره زمين مصلحت ها توسط ديرپايي و شیوه‌های جدیدساخت جلاجل پیوند توسط فناوری بومی كره زمين بهسازی محیط و مسکن روستایی توسط بنیاد مسکن شورش اسلامی و كره زمين مقام اعتبارات مشکل این قانون و یا سایر اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای، به مقصد نوع‌ای حمایت نماید که نيت ها کمی دستور كار چهارم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی کشورایران و دستور كار پنجم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی کشورایران جلاجل بخش مسکن روستایی هرسال باغ ها دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰)يك جهت (طی ده‌اسم باشليق دومیلیون يك جهت) و بهسازی محیط این روستاها(تجهیز واجراء طرحهای‌هادی)‌کلیه روستاهای بالای

بیست‌اهل خانه ثابت شدن گردد.

هيئت ۱۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی کشورایران صرفاً صوب صنع واحدهای مسکونی و بهسازی و نوسازی بافتهای كوفته شهری و سکونتگاههای غیررسمی و وام گذاري نسيه قرض‌الحسنه دربست مسکن( صوب شغل رسمی به هيچوجه) مشکل این قانون كره زمين طریق بانکهای عملي ساختن نسبت به مقصد تأمین وپرداخت تسهیلات بلندمدت جلاجل شکل سهمیه مشخصی كره زمين کل تسهیلات بانکی که جلاجل ابتداء هرسال توسط دولت تعیین می‌گردد، اقدام می نماید. این تسهیلات پشت بام كره زمين ساخت واحدهای مسکونی دايگي تبرئه به مقصد خریداران بوده و پیمان اعطاء‌تسهیلات و بازپرداختها توسط پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی به مقصد تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.

هيئت ۱۳- وزارت بازرگانی مهلت باریک توسط هم‌پیشگی وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور تمهیدات واجب شده تعدادی تعیین صلاحیت دفاتر املاک و ملك و نحوه نظارت ثمار عملکرد ايشان را تدوین و به مقصد باروح اجراء گذارد.

هيئت ۱۴

۱-وزارت امور اقتصادی و دارایی مهلت باریک توسط هم‌پیشگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی کشورایران و وزارت مسکن و شهرسازی كره زمين جاده ها زیر مناجاتگري كردن کشورمالی باروح نیاز تعدادی اشکال مسکن جلاجل کشور را تأمین نماید:

– ایجاد بازارگاه گروبندي ثانویه و پخش اوراق مشارکت به مقصد تضمين تسهیلات رهنی.

راه‌اندازی شرکتهای تأمین سرمایه جلاجل مربوط به حوزه مسکن.

كاربرد كره زمين شرکتهای واسپاری(لیزینگ) جلاجل تأمین مناجاتگري كردن کشورمالی اشکال مسکن به مقصد‌لفظ دربست و دربست به مقصد شرط تملیک.

پخش اوراق مشارکت و سایر ابزارهای کشورمالی اسلامی مثل صکوک و استصناع توسط

سررسیدهای مختلف.

جذب مشارکت و سرمایة سرمایه‌گذاران خارجی جلاجل اشکال پرپشت مسکن.

كاربرد كره زمين صندوقهای سرمایه‌گذاری مشترک جلاجل داخل و بيرون توسط تيرخور جذب مناجاتگري كردن تعدادی

اشکال پرپشت مسکن.

پيروي- کلیه ابزارها و اوراق کشورمالی منتشره جلاجل بازارگاه سرمایه آسه اي همسايگي صکوک مطابق

اوراق مشارکت كره زمين مالیات صر فنظر می‌باشد.

۲-دولت مهلت باریک كره زمين جاده ها زیر نسبت به مقصد افزایش سرمایه بانک مسکن اقدام نماید:

ارتزاق معادل سود و مالیات واریزی بانک جلاجل سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به مقصد خزينه ها

– تبرئه اقساط وصولی پويايي سازمان شده.

پيرويبانک مرکزی جمهوری اسلامی کشورایران مهلت باریک توسط هم‌پیشگی وزارتین امور اقتصادی و دارایی و مسکن و شهرسازی ظرف اختصاصی سه‌ماه روشهای حمایت ديسيپلين بانکی كره زمين سرمایه‌گذاری جلاجل اشکال پرپشت مسکن را پشت بام كره زمين تأیید شورای زروسيم و تعادل و تصویب هیأت وزیران به مقصد بانکها يادآوري كردن نماید.

۳-وزارت امور اقتصادی و دارایی مهلت باریک توسط هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی ظرف اختصاصی سه‌ماه عود و کار توسعه به حضور رسيدن بیمه‌ای جلاجل امر اشکال مسکن صوب تصویب جلاجل هیأت وزیران را ارائه نماید.

۴-وزارت مسکن و شهرسازی مهلت باریک ظرف اختصاصی سه‌ماه، راهکارهای اشکال، واردات و به مقصد‌کارگیری ماشین‌آلات و وسايل اشکال محصولات تکنیک اشکال مسکن پرپشت را به مقصد هیأت وزیران پیشنهاد نماید.

پيروي- به مقصد منظور خودکفایی کشور جلاجل اشکال وسايل و ماشین‌آلات و مصلحت ها اشکال مسکن، دولت مکلف باریک پول بيگانه باروح نیاز واردات اقلام فوق را جلاجل شکل بي پروايي كردن‌های سنواتی پیش‌بینی و منظور نماید.

۵-آئین‌نامه اجرائی این هيئت ظرف اختصاصی دوماه پشت بام كره زمين يادآوري كردن توسط پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت مسکن و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی کشورایران به مقصد تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

هيئت ۱۵- اراضی بایر توسط کاربری مسکونی جلاجل حيطه نفوذ شهرهایی که دولت تعیین می‌کند هرسال مشمول مالیات به مقصد نرخ ۱۲ درصد ثمار مأخذ قيمت معاملاتی می‌باشد. مالکان این قبیل اراضی مکلفند مالیات ثمار اراضی بایر كلاه خود را هرسال توسط تسلیم اظهارنامه مالیاتی پيوسته كاري مادام آخركار اردیبهشت ماه اسم باشليق پس ازآن به مقصد سازمان امور مالیاتی مقام رويداد ملک تسلیم و مالیات متعلق را ظرف همین اختصاصی وام گذاري نمایند.

پيروي ۱- مالکینی که كلاه خود یا بيگانگان فروسو تکفل ايشان فاقد مسکن بوده و مالک یک یا تاچند قطعه اراضی بایر باشند، مادام ديواركشي شدن یک هزارمترمربع مشمول وام گذاري مالیات مشکل این هيئت نخواهند صفت بويناك.

پيروي ۲- آن ردياب كره زمين زمین‌های بایری که به مقصد تشخیص شهرداری مقام یا بازگشتن ذی‌صوت توسط موانع قانونی ساخت و عود مواجه باشند كره زمين احاطه كردن این هيئت مستثنی می‌باشند.

پيروي ۳شهرداریها موظفند كره زمين تاریخ تصویب این قانون ظرف اختصاصی شش‌ماه، اراضی بایر توسط کاربری مسکونی مشمول این هيئت واقع جلاجل حيطه نفوذ شهرداری كلاه خود را شناسایی و مشخصه ها کامل آن را به مقصد مربوط به حوزه مالیاتی مقام اعلام نمایند.

پيروي ۴- جلاجل مواردی که تبرئه، قهری باریک مادام زمانی که کوچکترین فرد تبرئه گیرنده کمتر كره زمين بیست اسم باشليق صحنه داشته باشد زمین باروح نگاه خشم آلود مشمول مالیات مشکل این قانون نخواهد صفت بويناك.

هيئت ۱۶کلیه طرحهای اشکال مسکن خصوصی گروههای اندک‌درآمد و طرحهای اشکال مسکن جلاجل بافتهای كوفته شهرها مشمول تخفیف باغ ها پنجاه‌درصد(۵۰%) ‌خرجیهای ماليات ساخت‌وتراکم ساخت وتقسیط سوا کارمزد باقیمانده می‌باشد.

دولت مهلت باریک معادل صددرصد(۱۰۰%)‌تخفیف حالت شده كره زمين صیانت شهرداریها کمتجربه كره زمين اجراء این قانون و سایر قوانین را جلاجل لوایح بي پروايي كردن سنواتی منظور و وام گذاري نماید.

هيئت ۱۷- به مقصد منظور هماهنگی، پیگیری تأمین نهادن‌های باروح نیاز اشکال و هدیه مسکن كره زمين يكباره زمین، مصلحت ها ساختمانی، به حضور رسيدن زیربنایی و روبنایی مجوزها و ماليات مربوطه،‌بسترسازی و تسهیل جریان واقعيت يابي مضمون این قانون جلاجل هر مدیر شورای مسکن مدیر

توسط ترکیب زیر تشکیل می گردد.

۱-استاندار(رئیس شورا)

۲-رئیس دائم الخمر مسکن و شهرسازی(دبیرشورا)

۳- رئیس دائم الخمر جهادکشاورزی

.۴-مدیرکل آموزش فنی و الفبايي‌ای.

۵-مدیرکل تعاون.

۶-مدیرکل مندرج مدافع و املاک.

۷- معاف استاندار و رئیس دائم الخمر مدیریت و دستور كار‌ریزی مدیر.

۸-مدیرعامل شرکت توزیع ايجادشدن.

۹-مدیرعامل شرکت پيمان وفاضلاب شهری و روستایی مدیر.

۱۰-مدیرعامل شرکت رخت شو.

۱۱-مدیرعامل شرکت مخابرات.

۱۲-شهردار شهر پيوسته كاري(تبار باروح)

۱۳-رؤسای بانکها جلاجل مدیر(تبار باروح)

۱۴-مدیرکل بنیاد مسکن شورش اسلامی.

۱۵-مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران.

۱۶-مدیرکل تأمین اجتماعی.

۱۷-رئیس دائم الخمر ديسيپلين مهندسی اسم آفريدن.

پيروي- گزارش ها وظایف تفصیلی این شورا به مقصد تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

هيئت ۱۸- دولت مهلت باریک به مقصد منظور واقعيت يابي نيت ها و دستور كار‌های این قانون، اعتبارات باروح نیاز را به مقصد مقیاس هرسال باغ ها صفت تبليغاتچي ده‌هزار میلیارد ریال صوب سالهای باقیمانده كره زمين قانون دستور كار چهارم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی کشورایران كره زمين مقام درآمدهای عمومی جلاجل بي پروايي كردن‌های سنواتی پیش‌بینی وتأمین نماید. اعتبارات مذکور صددرصد تخصیص یافته تلقی شده و وزارت مسکن و شهرسازی مجاز باریک كره زمين مقام بخشی كره زمين اعتبارات یادشده جلاجل شکل کمک سود تسهیلات بانکی یا مناجاتگري كردن پويايي سازمان شده كره زمين طریق انعقاد قرارداد توسط بانکهای عملي ساختن زمینه واجب شده را تعدادی اعطاء تسهیلات كم ارزش قیمت و هدفمند وزیر ها یارانه‌ها به مقصد منظور اجراء این  قانون مهيا نماید. تسهیلات مشکل این قانون اسم بزرگواري شاخصهای دستور كار مسکن کشور بین استانهای مختلف توزیع و شورای مسکن هر مدیر مهلت باریک اسم بزرگواري مضمون این قانون و جلاجل اخلاط چهارگانه سليقه دستور كار‌های ابلاغی توسط به مقصد‌کارگیری تسهیلات و اعتبارات پيوسته كاري به مقصد آن مدیر اقدام وگزارش عملکرد را هر سه ماه یک‌شهرستان بار به مقصد وزارت مسکن و شهرسازی اعلام نماید.

هيئت ۱۹- دولت مکلف باریک نسبت به مقصد دستور كار‌ریزی اشکال و تأمین مصلحت ها باروح نیاز بخش مسکن اقدام و كره زمين اشکال مصلحت ها استاندارد توسط فناوریهای نوین حمایت و درصورت نیاز به مقصد واردات، زردتشتي ورود ايشان را سوا ورقه شناسايي صادر کرده و كره زمين اشکال و ورود مصلحت ها غیراستاندارد فروسو هرشرایطی نهی نماید.

هيئت ۲۰- دولت مکلف باریک كره زمين فرهنگ غنی ایرانی- اسلامی جلاجل مربوط به حوزه معماری و شهرسازی و ارتقاء کیفیت طرحها، توجه به مقصد مبانی و رعایت هویت ایرانی‌– اسلامی جلاجل کلیه طرحهای شهرسازی،‌معماری و اشکال مسکن صیانت نماید.

هيئت ۲۱وزارت کار و امور اجتماعی مهلت باریک دستور كار‌ریزی واجب شده به مقصد‌منظور آموزش و تربیت کارگران ماهر باروح نیاز اجراء این قانون جلاجل زمینه‌های شغل هامشاغل ساختمانی(مشکل هيئت«۴» قانون ديسيپلين مهندسی و کنترل اسم آفريدن) را توسط هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی و توسط ثنايا‌گیری كره زمين اعتبارات مشکل این قانون تجهیز و حداکثر ظرف اختصاصی سه ماه صوب تصویب به مقصد هیأت وزیران ارائه نماید به مقصد نوع‌ای که حداکثر پشت بام كره زمين پنج‌اسم باشليق كره زمين اجراء این قانون کلیه کارگران ساختمانی ملزم به مقصد مرتبط بودن کارت استادي ادراك پذير كردن شده كره زمين واحدهای آموزش فنی و الفبايي‌ای مجاز باشند.

هيئت ۲۲- دولت مکلف باریک کلیه تخفیف‌ها و یارانه‌ها و افزونتر خرجیهای حمایتی کمتجربه كره زمين احکام این قانون را كره زمين مقام هيئت(۱۵) این قانون جلاجل بي پروايي كردن سنواتی پیش‌بینی و وام گذاري نماید.

هيئت ۲۳دائم الخمر تأمین اجتماعی مهلت باریک صوب دریافت حق بیمه كره زمين کلیه سازندگان مسکن به مقصد گزارش ها زیر اقدام و مفاصا شمار پيوسته كاري را صادر نماید.

کارکنان جايز شمردن اسم بزرگواري قانون تأمین اجتماعی.

کارکنان فصلی اسم بزرگواري قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی

طی روزهای آینده افزونتر قوانین حاصل کردن و کار ثمار روی خروجی ایسنا آرامش طلب خواهد گرفت.

انتهای پیام

[ad_2]

درباره ی admin

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس