قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس
خانه / خارجی / دامپینگ افغانی‌ها جلاجل بازارگاه کشورایران!
57630425.jpg

دامپینگ افغانی‌ها جلاجل بازارگاه کشورایران!

[ad_1]

کوچک‌نمناك كشته شدن حجم تولیدات داخلی به مقصد دلیل واردات و غيرقانوني محصوله جلاجل اسم باشليق‌های ماضي اتفاقی بوده که جلاجل اندازه كلاه خود باعث اشتهازا‌زدایی جلاجل کشور شده؛ موضوعی که ظاهرا محرزشدن مستقیم و انسانی آن هم جلاجل باروح مقوله اشتهازا جلاجل جریان باریک.

به مقصد شرح احوال ایسنا، “استادکار” اصطلاحی خاص ایرانی باریک که به مقصد فردی اشاعت دارد که الفبايي‌ای را به مقصد‌لفظ تجربی یاد گرفته و اصطلاحا چم و اسم مخمور کار را بلند باریک. در عوض استادکار كشته شدن لزوما باید مراحلی را فروسو ديباچه تركيب “شاگردی” طی انجام بده؛ مراحلی که چون توسط آزمون و اشتباه و مشاهده عینی جلاجل فرایند کار هم محفل باریک وقتی که طی انجام خواهد شد به مقصد ثبت كننده و اطمینان بالایی هم منتهی خواهد شد. جلاجل شهر تهران و ارتقا كره زمين شهر‌های کشور خیلی كره زمين فعالیت‌های اسم آفريدن‌سازی سبک و حتی نیمه‌سنگین به مقصد ولی همین استادکارها و معمارهای تجربی اعمال انجام خواهد شد.

این قشر كره زمين متخصصان کشور که جلاجل مربوط به حوزه‌های مختلف تکنیک و اسم آفريدن‌سازی به مقصد مبنا فوق محضر دارند؛ وعاء بسیار مهمی جلاجل پرورش نسل بعدی كلاه خود هم ایفا می‌کنند. کار تربیت متخصصی که ظاهرا حتی سیستم‌های آموزشی و دانشگاهی ما هم نتوانسته‌بضع به مقصد درستی انجامش دهند؛ هرچند اینکه حكماً دانشگاه زیادتر محلی در عوض فهم بنیادین و تئوریک هم تراز و هم سان و مباحثه حوالی آن باریک.

دائم الخمر‌های آموزش کاربردی همچون دائم الخمر فنی‌وحرفه ای هم هر تاچند وعاء مهمی را جلاجل آموزش علوم شرعي بنیاد‌ای فنون مختلف ایفا می‌کنند اما واقعیت این باریک که نمی‌توانند یک مطلع یا بدون شك “استادکار” را تربیت کنند. چون هم محدودیت زمانی مانع كره زمين این کار انجام خواهد شد و هم اینکه این آموزش‌ها – هرچند عملی – جلاجل فرایند واقعی کار اعمال نمی‌شوند و جلاجل نتیجه خیلی هم بارآور نیست.

توسط این مقدمات به مقصد مفتخرشدن تعریفی كره زمين واژه دامپینگ می‌رویم. دامپینگ اصطلاحا به مقصد فرایندی كلام انجام خواهد شد که جلاجل درافتادن آن یک فعال اقتصادی جلاجل بازارگاه – اعم كره زمين یک کشور، کارخانه یا حتی فرد – جلاجل مدتی کوتاه سرخرگ به مقصد نمایش تولیدات و به حضور رسيدن كلاه خود توسط قیمتی کمتر كره زمين نرخ بازارگاه می‌کند. جلاجل نتیجه این اقدام آن فعال اقتصادی پس ازآن كره زمين مدتی موفق انجام خواهد شد افزونتر رقبای كلاه خود را كره زمين بازارگاه برون مرز کند چريدن که فعلاً متقاضیان به مقصد خاطره ها قیمت کمتر به مقصد سمت او رفته‌بضع و رقبای او هم به مقصد دلیل گروهي پيشواز متقاضیان كره زمين ايشان یکی یکی ورشکسته شده و كره زمين بازارگاه برون مرز شده‌بضع.

چشم دامپینگ کننده حكماً پس ازآن كره زمين اینکه متوجه شد جلاجل بازارگاه کسی بغير او نیست که آن محصوله یا خدمتگزار خاص را ارائه دهد؛ قیمت را به مقصد حالت عادی و چون كه چه بسيار بالاتر كره زمين آن برمی‌گرداند. فعلاً ما توسط بازاری مواجه می‌شویم که اصطلاحا انحصاری شده و افزونتر اسم پري زده‌کننده و متقاضی جلاجل آن قوچ گلچين ندارد یا کمتر دارد.

این همزباني می‌تواند جلاجل باروح نیروی کار هم بیافتد؛ مخصوصا جلاجل باروح کارگران مهاجر که به مقصد دلیلی غیرقانونی توافق داشتن فعالیتشان جلاجل کشور مقصد حاضرند توسط کمترین دستمزد و مزایا کار کنند. ماضي كره زمين دغدغه‌های انسانی که جلاجل باروح این قشر و ايذا‌ها و سوءاستفاده‌هایی که به مقصد دلیل گروهي مرتبط بودن تضمين قانونی كره زمين این کارگران انجام خواهد شد اما مشكل سازي جلاجل این مكان این باریک که این بيگانگان هم صفت پست كلاه خود را توسط پريان وام گذاردن به مقصد هر شرایطی ضایع می‌کنند و هم مانع كره زمين اشتهازا شهروندان کشورمان توسط صفت پست مناسب می‌شوند.

كره زمين مباحث پيوسته كاري به مقصد اشتهازا نیروی یدی که بگذریم اما مشكل سازي مهمتر جلاجل تباني توسط دامپینگ کارگران اتباع بیگانه همین مشكل سازي “استادکار”ی باریک. جلاجل حلول كننده موجودي به مقصد دلیل كم ارزش توافق داشتن دستمزد کارگران اتباع بیگانه، چندی کارفرمایان اقدام به مقصد استخدام یک مطلع یا استادکار می‌کنند و مابقی نیروی کار باروح نیاز كلاه خود را كره زمين میان این قشر استخدام می‌کنند. اینجا به مقصد دلیل فك كشته شدن رينگ چرخ “استادشاگری” اتفاقی که عملا جلاجل بلندمدت می‌افتد این باریک که جلاجل لفظ آدم كردن این روند جلاجل آینده احتمالا توسط تنش زايي “استادکاری” مواجه خواهیم صفت بويناك.

جلاجل همین تباني رییس کانون عالی تين‌های صنفی کارگران می‌گوید ارچه نیروهای کار غیرمجاز به مقصد کشور كلاه خود بازگردانده شوند، مجال مهلت‌های شغلی بیشتری جلاجل اختیار متقاضیان کار آرامش طلب می‌گیرد و بيگانگان بیشتری جذب بازارگاه کار می‌شوند اما اتباع غیرمجاز هر زمان اجامر کنند واصل کشورایران می‌شوند، شغلی در عوض كلاه خود دستگاه بافندگي و پايين آمدن کرده و حتی پس ازآن كره زمين مدتی زمینه ورود وابستگان و وابسته بودن كلاه خود به مقصد کشورایران را هم مهيا می‌کنند.

غلامرضا عباسی می‌افزاید: این بيگانگان كره زمين کارگری جنون مردم آزاري جلاجل کارهای مختلف خدماتی و ساختمانی به مقصد استادکارانی ماهر تبدیل می‌شوند و علاوه ثمار آنکه بازارگاه کار نیروی کار ایرانی را اشغال می‌کنند، زروسيم زیادی هم كره زمين کشور برون مرز می‌کنند.

ایضاً زيبايي گودرزی كره زمين فعالان کارگری و استاد صاعقه کار که توسط صور مرتبط بودن مدرم دانشگاهی همچنان كره زمين الفبايي‌ای که جلاجل صيف‌های دوران تحصیلی راهنمایی‌اش نزد برادروار و پدرش یاد گرفته نغن درمی‌آورد می‌گوید: چندین شهر بار آشوب خوابگاهی كلاه خود را به مقصد ديباچه متلمذ هم محفل خودم بردم برخودهموار كردن بلکه هنری یاد بگیرند و بعدا گشنه نمانند. درست باریک که ايشان ارشد خوانده و همین یک افتخارآميز خاصی به مقصد ايشان داده اما واقعیت این باریک که افزونتر مدرک ارشد مرتبط بودن یا نداشتن ملاک پشتیبان درآمد یا خوشبختی نیست.

اوی ایضاً جلاجل باروح کارگران بیگانه جلاجل کشور درستكاري می‌کند و می گوید: چون نیروهای کارگری یدی اکثرا كره زمين اتباع یک کشور خاص هستند و توسط صفت پست بسیار کمی حاضرند کار کنند به مقصد تدریج همه کارها را یاد می‌گیرند و به مقصد “استادکار” تبدیل می‌شوند؛ آيين کار هم همین باریک که هرکسی پس ازآن كره زمين تاچند اسم باشليق کارگری به مقصد تدریج به مقصد یک “استادکار” بدلگام انجام خواهد شد و افزونتر بازارگاه کار توسط صفت پست مرغوب او کنار می‌آید. چندی كره زمين ايشان (کارگران اتباع بیگانه) فعلاً استادکار شده‌بضع و همیشه هم یک تیم کامل هم محفل كلاه خود دارند که انوع مهارت‌ها را دارند و همه کارها را اعمال می دهند.

جلاجل همین تباني به ‌دست آوردن کار مشكل سازي اشتهازا اتباع بیگانه را مشكل سازي‌ای میداند که مهجور به مقصد وزارت کار به هر حال نمی‌شود و تاکید دارد ما کار كلاه خود را جلاجل این زمینه اعمال داده و کوتاهی نکرده‌ایم به مقصد نحوی که كره زمين اسم باشليق ۱۳۹۲ تاکنون، ۸۲ هزار و ۱۱۶ نفر كره زمين اتباع بیگانه جلاجل کشور شناسایی شدند که ۴۲ هزار نفر اتباع غیرمجاز بودند و ۹۳۵۵ کارفرمای متخلف هم به مقصد بازگشتن قضایی معرفی شدند.

علی ربیعی توسط تایید صور اتباع غیرمجاز خارجی جلاجل کشور و اشتهازا ايشان به مقصد کار، هم تعبیر انجام بده: جلاجل حلول كننده موجودي كورس میلیون و ۴۰۰ هزار نفر كره زمين اتباع خارجی اعم كره زمين مجاز و غیرمجاز جلاجل کشور صور دارد که كره زمين این مبنا ۷۰۰ هزار نفر غیرمجاز رسمی و قريب ۷۰۰ هزار نفر افزونتر غیرمجاز مندرج نشده هستند که جلاجل این اختصاصی ۱۹۷ هزار اقتفا كردن شاغل غیرمجاز را شناسایی و آن جهاني کردیم، ایضاً توسط شناسایی بخش زیادی كره زمين ايشان جلاجل کارگاه‌ها و برخورد توسط کارفرمایانی که اتباع بیگانه را به مقصد کار گرفت بودند ۸۰ هزار نیروی کار ایرانی را جایگزین کردیم.

گفتنی باریک که ثمار ازاصل هيئت ۱۲۰ قانون کار، اتباع بیگانه نمی‌توانند جلاجل کشورایران مشغول به مقصد کار شوند، مگر آنکه دارای روادید ورود توسط حق کار مشخص بوده و مطابق قوانین و آیین‌مکتوبهای مربوطه، تصديق کار دریافت کرده باشند.

هيئت ۱۲۱ قانون کار نیز وزارت کار را مکلف کرده توسط رعایت شرایطی نسبت به مقصد صدور روادید توسط حق کار مشخص موافقت و تصديق کار صادر کند؛ كره زمين يكباره اینکه اقتفا كردن بیگانه دارای دانسته ها و مهارت کافی در عوض اشتهازا به مقصد کار باروح نگاه خشم آلود باشد و كره زمين مهارت او در عوض آموزش و جایگزینی بيگانگان ایرانی كاربرد شود اما قانون جلاجل اسم مورد کارفرمایان متخلفی هم که اتباع بیگانه را سوا داده ها یا زردتشتي به مقصد کار بگیرند، مجازاتهایی جلاجل نگاه خشم آلود گرفته باریک.

هيئت ۱۸۱ قانون کار نیز صراحتا اعلام کرده کارفرمایانی که اتباع بیگانه فاقد تصديق کار یا دارای تصديق کار منقضی شده را به مقصد خدمتگزار بگیرند و یا اتباع بیگانه را جلاجل کاری غیر كره زمين آنچه جلاجل تصديق کارشان قید شده بپذیرند به مقصد كيفر يافتن زنداني كره زمين ۹۱ برخودهموار كردن ۱۸۰ سنه محکوم خواهند شد.

توسط این حلول كننده اما جلاجل عمل و مخصوصا جلاجل مساحي كردن کلانشهر شهر تهران مشاهده انجام خواهد شد که اتباع بیگانه حتی جلاجل نهادهای رسمی عمومی هم استخدام می‌شوند و ارتقا كره زمين عملیات‌های عمرانی و اسم آفريدن‌سازی جلاجل پایتخت به مقصد دستگاه بافندگي این قشر اعمال انجام خواهد شد. امری که ارچه اینگونه نباشد علاوه ثمار اینکه جریان گردش کشورمالی را جلاجل داخل کشور و ثمار كله دار مربوط به سفر‌های ایرانیان می‌چرخاند ایضاً باعث اشتهازا خیل عظیمی كره زمين جوانان بیکار کشور هم خواهد شد.

شرح احوال كره زمين فرشاد بیرانوند؛ خبرنگار ایسنا

انتهای پیام

[ad_2]

درباره ی admin

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس