قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس
خانه / خارجی / عقبنشینی جالب وزارت صنعت درزمينه شماره‌گذاری ۱۰ هزار موتورسیکلت کاربراتوری!
57304859.jpg

عقبنشینی جالب وزارت صنعت درزمينه شماره‌گذاری ۱۰ هزار موتورسیکلت کاربراتوری!

[ad_1]

مدیرکل نیرو محرکه وزارت صنعت، كان و تجبر جلاجل باروح بايسته وزاری صنعت و کشور كره زمين دولت مبنی ثمار شماره‌گذاری ۱۰ هزار موتورسیکلت کاربراتوری علیرغم قانون توقف شماره‌گذاری این موتورسیکلت ها عقبنشینی داد.

امیرحسین قناتی – جلاجل گفت‌وگو توسط ایسنا، درزمينه بايسته شماره گذاری ۱۰ هزار موتورسیکلت کاربراتوری که كره زمين صیانت به ‌دست آوردن صنعت و كان و تجبر و به ‌دست آوردن کشور به مقصد معاف اولا رییس جمهوری فرستادن شده باریک، تقریر انجام بده: این بايسته پيوسته كاري به مقصد موتورسیکلت هایی باریک که جلاجل اسم باشليق ۱۳۹۵ و توسط شرکت های بسیار کوچک اشکال شده‌بضع.

اوی آدم كردن داد: ۱۰ هزار موتورسیکلت مربوطه نتوانسته‌بضع شماره‌گذاری شوند و به مقصد همین دلیل بايسته كلاه خود را جلاجل تباني توسط شماره‌گذاری اعلام کرده‌بضع. باید بدانیم که اشکال جدیدی لفظ نگرفته و این ۱۰ هزار نظام ارباب رعيتي موتورسیکلت کاربراتوری جلاجل اسم باشليق ۱۳۹۵ اشکال شده بضع.

تولیدکنندگانی که كره زمين لیست مكان ماندند!

مدیرکل خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، كان و تجبر جلاجل جواب به مقصد اینکه مهلت قانونی صوب شماره گذاری به مقصد کلیه موتورسیکلت های کاربراتوری ارائه شده صفت بويناك و تين موتورسیکلت کشورایران نیز طی كورس لیست بايسته كلاه خود را به مقصد منظور شماره گذاری قريب ۴۰۰ هزار نظام ارباب رعيتي موتورسیکلت کاربراتوری ارائه انجام بده، گفت: تولیدکنندگان این ۱۰ هزار موتورسیکلت اعلام کرده بضع که اندام تين موتورسیکلت کشورایران نیستند و كره زمين لیست‌های ارائه شده قبلی مكان مابقي بضع و به مقصد همین دلیل نیز این بايسته ارائه شده باریک.

به مقصد شرح احوال ایسنا، مصوبه اولیه دولت مبنی ثمار توقف شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری كره زمين ابتدای شطرنج باز اسم باشليق ۱۳۹۵، امید حذف شدني کامل این ولی دودزا را به مقصد تحقير آورده صفت بويناك که ناگهان شيوع يافتن ادعایی جلاجل باروح مندرج سفارش ۴۳۰ هزار موتورسیکلت کاربراتوری همچون پتکی ثمار كله دار مصوبه اولیه دولت فرود آمد مادام مع الاسف پيروي‌ای ثمار مصوبه اولیه مبنی ثمار ارائه زردتشتي پلاک‌گذاری به مقصد موتورسیکلت هایی که engine (موتور) آن‌ها، قبل كره زمين تاریخ يادآوري كردن مصوبه مندرج سفارش شده، اضافه شود.

اسفندماه اسم باشليق ۱۳۹۴ هیات وزیران جلاجل مصوبه‌ای اعلام انجام بده كره زمين تاریخ ابتدای شطرنج باز اسم باشليق ۱۳۹۵ اشکال موتورسیکلت‌های کاربراتوری ممنوع باریک. مصوبه‌ای که جلاجل دوم تیرماه بدون شك اسم باشليق توسط اضافه كشته شدن پيروي‌ای گريبانگير تغییر و جلاجل نهایت اعلام شد که ارچه مندرج سفارشی قبل كره زمين دوم تیرماه اسم باشليق ۱۳۹۵ لفظ گرفته این مجال مهلت مهيا باریک که مادام پایان این اسم باشليق اشکال مدنظر آرامش طلب گیرد. جلاجل نهایت كره زمين ابتدای فروردین‌ماه اسم باشليق ۱۳۹۶ به مقصد صفت منسوب به طوس کلی اشکال موتورسیکلت‌های کاربراتوری ممنوع شد مادام صرفا اشکال موتورسیکلت‌های انژکتوری مجاز شمرده شود.

بنابراین ثمار ازاصل این قانون كره زمين ابتدای اسم باشليق ۱۳۹۶ اشکال موتورسیکلت‌های کاربراتوری ممنوع شد مادام به مقصد جای آن اشکال موتورسیکلت انژکتوری جلاجل نحو کار آرامش طلب گیرد که جلاجل این راستا دائم الخمر ملی استاندارد نیز به مقصد موتورسیکلت کاربراتوری گواهی تاییدیه قسم نداد و علاوه ثمار این شماره‌گذاری این موتورسیکلت توسط پلیس اعمال نمی‌شود.

توسط این صور به مقصد تازگی درخواستی تعدادی پلاک‌گذاری قريب ۱۰ هزار موتورسیکلت کاربراتوری كره زمين صیانت وزارتخانه‌های صنعت و کشور به مقصد دولت فرستادن شده باریک؛ درخواستی که توسط هم سر مختلفی هم نشين شده و توسط توجه به مقصد مصوبه تیرماه اسم باشليق ۱۳۹۵ هیئت وزیران که اشکال موتورسیکلت کاربراتوری را ممنوع کرده باریک، انتقادات مختلفی را نیز جلاجل پی داشته باریک.

جلاجل همین اخبار عیسی کلانتری – رئیس دائم الخمر وقايه محیط زیست – جلاجل باروح بايسته مكرر تعدادی اشکال موتورسیکلت‌های کاربراتوری تاکید انجام بده که این دائم الخمر پرخيده پلاک‌گذاری مكرر موتورسیکلت‌های کاربراتوری باریک و اختلاط كردن كلاه خود را نیز به مقصد دولت اعلام کرده‌باریک.

اوی جلاجل جواب به مقصد این پرسش که ميوه نارس پس ازآن كره زمين گذشت كورس اسم باشليق كره زمين مصوبه دولت تعدادی توقف شماره‌گذاری موتور کاربراتوری چنین درخواستی مطرح شده باریک، تقریر انجام بده که نمی‌داند این ۱۰ هزار موتورسیکلت کاربراتوری كره زمين کجا پیدا شده باریک. گویا جلاجل انبار شماری كره زمين موتورسازان تعدادی موتور کاربراتوری باقی‌مابقي که قصد دارند ايشان را شماره‌گذاری کنند و بفروشند.

کلانتری توسط اشارت به مقصد اینکه هنوز ارائه زردتشتي تعدادی شماره‌گذاری این مبنا موتورسیکلت جلاجل دولت مطرح نشده باریک، می‌گوید که بررسی این بايسته جلاجل دستورکار دولت آرامش طلب دارد اما هنوز جلاجل دولت مطرح نشده و اینکه به مقصد تصویب برسد یا خير، مشخص نیست و به مقصد هر حلول كننده ما اختلاط كردن كلاه خود را جلاجل باروح اشکال مكرر موتورهای کاربراتوری به مقصد دولت اعلام کرده‌ایم.

رییس دائم الخمر وقايه محیط زیست ایضاً جلاجل باروح اینکه آیا جلاجل این زمینه توسط اعضای هیات دولت رایزنی کرده باریک یا خير؟ اینگونه جواب داد: چون كه رایزنی؟ چون كه کسی باریک که نداند جلاجل شتا ۱۲ درصد کثافت هوای شهرستان تهران تازهکار كره زمين موتورسیکلت‌های کاربراتوری باریک. ما هم گرچه متولی کاهش کثافت جو جلاجل کشور هستیم اما نمی‌توانیم کسی را تهدید کنیم. حق وتو جلاجل دولت هم که نداریم.

جلاجل همین اخبار ابوالفضل حجازی – اندام هیات رییسه تين موتورسیکلت کشورایران – نیز جلاجل تباني  توسط بايسته شماره گذاری ۱۰ هزار موتورسیکلت کاربراتوری که  كره زمين صیانت به ‌دست آوردن صنعت و كان و تجبر و به ‌دست آوردن کشور به مقصد معاف اولا رییس جمهوری فرستادن شده باریک، به مقصد ایسنا گفت: تين موتورسیکلت کشورایران كره زمين این بايسته بی داده ها بوده و این اقدام كره زمين صیانت وزرای مربوطه لفظ گرفته باریک.

توسط این حلول كننده باید گوش به زنگ ماند و دید سرنوشت این بايسته كره زمين صیانت وزای صنعت و کشور چون كه خواهد صفت بويناك و آیا دولت توسط شماره گذاری ۱۰ هزار موتورسیکلت کاربراتوری افزونتر توسط توجه به مقصد قانون توقف شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری موافقت خواهد انجام بده یا خیر؟

انتهای پیام

[ad_2]

درباره ی admin

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس