قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس
خانه / خارجی / توجیه اقتصادی سامانه "سردسیری"/ يادآوري كردن ایجاد شهربان آزاد قصرشیرین مادام ۲ ماه آینده
57706798.jpg

توجیه اقتصادی سامانه "سردسیری"/ يادآوري كردن ایجاد شهربان آزاد قصرشیرین مادام ۲ ماه آینده

[ad_1]

نماینده شهر کرمانشاه جلاجل مجلس شورای اسلامی گفت: سامانه سردسیری کاملا توجیه اقتصادی دارد و باید جلاجل شهر کرمانشاه ايفا شود.

احمد صفری توسط محضر جلاجل دفتراسناد ایسنا شهربان شهر کرمانشاه، به مقصد مهمترین هم تراز و هم سان و مشکلات مدیر جلاجل مربوط به حوزه‌های مختلف اشاعت انجام بده.

اوی به مقصد مطرود گشتن سامانه سردسیری اشاعت انجام بده و گفت: زمان آقای چیت چیان به ‌دست آوردن سابق نیرو موافقت واجب شده تعدادی اجرای این پروژه گرفته شده و كره زمين به ‌دست آوردن نیروی کنونی نیز گفت‌های تعدادی اجرای آن گرفته شده باریک.

اندام مجمع نمایندگان مدیر شهر کرمانشاه توسط تبیین اینکه جلاجل اول ديباچه شد که سامانه سردسیری صرفا باید تعدادی كاربردها شرب و صنعت ايفا شود، یادآوری انجام بده: توجیه کردیم که شهر کرمانشاه صنعت آنچنانی نیازمند پيمان ندارد و جلاجل بخش پيمان شرب نیز کمبود جدی نداریم.

صفری مهمترین نیاز پيمان مدیر را جلاجل بخش کشاورزی حالی و به يادماندني انجام بده: تخصیص پيمان سامانه سردسیری می‌تواند مزرعه ها مسیر روانسر، کوزران و ماهیدشت را آبیاری کند که وسعت آن به مقصد قريب ۱۵۰ هزار هکتار می‌رسد. ارچه جلاجل هر هکتار این مزرعه ها احكام یک نفر مشغول به مقصد کار شود جلاجل شکل سامانه سردسیری تعدادی ۱۵۰ هزار نفر عمل ایجاد شده و مشکل بیکاری مدیر گدازش انجام خواهد شد.

نماینده شهر کرمانشاه جلاجل مجلس شورای اسلامی به مقصد توجیه اقتصادی سامانه سردسیری هم اشاعت انجام بده و افزود: سيني برآوردها قیمت صفت انحصارطلب شده هر مترمکعب پيمان سامانه سردسیری هزار ده هزار دينار باریک، جلاجل حالیکه هزینه هر چهارده گره مکعب پيمان جلاجل سامانه گرمسیری سه هزار ده هزار دينار باریک.

فکر می‌کنم شهربان آزاد قصرشیرین ۲ ماه افزونتر به مقصد دولت يادآوري كردن شود

اوی جلاجل آدم كردن كره زمين اخیر موقعیت شهربان آزاد تجاری قصرشیرین هم یاد انجام بده و افزود: لایحه ایجاد شهربان آزاد تجاری قصرشیرین همزمان توسط نواحي آزاد تا چه وقت مدیر افزونتر اکنون جلاجل کمیسیون اقتصادی مجلس جلاجل دستگاه بافندگي بررسی باریک و ظرف یک ماه آینده جلاجل صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.

صفری برانداز انجام بده رسیدگی به مقصد لایحه شهربان آزاد تجاری قصرشیرین جلاجل صحن مجلس نیز حداکثر یک ماه زمان ببرد و مادام كورس ماه آینده به مقصد دولت يادآوري كردن شود.

اوی گفت: چون همزمان توسط شهربان آزاد تجاری قصرشیرین، نواحي آزاد تا چه وقت مدیر‌ افزونتر هم مطرح باریک، فکر می کنم توسط دفاع نمایندگان این مدیر‌ها كلكسيون این نواحي خصوصی اقتصادی جلاجل مجلس رای خواهد آورد.

نگفتم ۹۵ میلیارد ده هزار دينار اعتبارات مدیر عقب گرد خورده باریک

اوی جلاجل آدم كردن به مقصد درستكاري‌های مطرح شده درزمينه عقب گرد ۹۵ میلیارد ده هزار دينار كره زمين اعتبارات مدیر به مقصد خزينه ها اشاعت انجام بده و افزود: ديباچه نکردم که این اعتبارات عقب گرد خورده، بلکه آگهی دادم زمان کوتاهی تعدادی جذب این مقیاس تعادل داریم مادام نظام ارباب رعيتي‌ها جلاجل زمان باقی مابقي نسبت به مقصد جذب این اعتبارات اقدام کنند.

اوی مهلت باقی مابقي تعدادی جذب این ۹۵ میلیارد ده هزار دينار را مادام پایان اسم باشليق کشورمالی(۳۱ تیرماه) اعلام انجام بده و افزود: باید توسط مدیرانی که جلاجل جذب اعتبارات کوتاهی می‌کنند برخورد شود و ما نیز لیست و مبلغ ها اعتبارات جذب نشده را به مقصد تفکیک اعلام خواهیم انجام بده.

به مقصد كلام این نماینده مجلس، جلاجل شرایطی که بسیار كره زمين مطرود گشتن‌ها و پروژه‌های نیمه صفت انحصارطلب شهر کرمانشاه كره زمين کمبود نقدينه سختي می‌برند، نباید اجازه داد اعتبارات كره زمين دستگاه بافندگي شهر کرمانشاه برود.

درگیر فهمید مدیران غیربومی هستیم

اندام مجمع نمایندگان مدیر شهر کرمانشاه به مقصد فهمید مدیران غیربومی مدیر شهر کرمانشاه هم اشاعت انجام بده و افزود: این فهمید طی پنج، شش اسم باشليق اخیر به مقصد عزايم كلاه خود رسیده و گواهي نامه محضر ۶۰ مادام ۷۰ درصد مدیران غیربومی جلاجل شهر کرمانشاه بوده ایم.

صفری تاکید انجام بده: این شيوه تفكر خطاكار دانستن كره زمين اسم باشليق‌های ۷۷ و ۷۸ يكم شد و اکنون جلاجل تلاشیم مدیران غیربومی مدیر را کاهش دهیم.

اوی توسط اشاعت به مقصد صور كورس ردياب مدیر غیربومی جلاجل مدیر، به يادماندني انجام بده: یک ردياب كره زمين مدیران غیربومی كره زمين بهترین  و کارآمدترین‌ها جلاجل کشور هستند که كره زمين كله دار دلسوزی به ‌دست آوردن مربوطه تعدادی رفع مشکلات شهر کرمانشاه تجريد شده بضع و ردياب دوم مدیرانی هستند که غير هیچ شایستگی و صرفا كره زمين كله دار اخبار و رانت جلاجل شهر کرمانشاه كله دار کار می‌آیند و بدتر اینکه هرکدام تا چه وقت مدیر غیربومی افزونتر نیز توسط كلاه خود می‌آورند.

به مقصد كلام این نماینده مجلس، بخش زیادی كره زمين مدیران غیربومی شهر کرمانشاه كره زمين همین ردياب دوم هستند.

صفری توسط تبیین اینکه ر شهر کرمانشاه بيگانگان نخبه و توانمند زیادی داریم که وقتی كره زمين شهر کرمانشاه می‌روند مدیر همال می‌شوند، تقریر انجام بده: مع الاسف درزمينه بيگانگان توانمند بومی خودزنی داریم.

فکر خلف وعده میزنشینی باشیم، شهر کرمانشاه ۵۰ اسم باشليق افزونتر هم دارای رتبه اولا بیکاری باریک

نماینده شهر کرمانشاه عاريت به مقصد معضل بیکاری مدیر اشاعت انجام بده که تعدادی گدازش آن جلاجل درجه اولا باید فرهنگ خلف وعده میزنشینی را کنار بگذاریم و به مقصد سمت کارآفرینی و سرمایه‌گذاری برویم.

صفری گفت: ارچه اشتهازا را احكام جلاجل کارهای اداری ببینیم، شهر کرمانشاه مادام ۵۰ اسم باشليق افزونتر هم نرخ اولا بیکاری را خواهد داشت.

اوی فرد راه ایجاد اشتهازا را زمینه تعدادی محضر سرمایه‌گذاران جدید حالی و تاکید انجام بده: مع الاسف سرمایه‌گذاری جلاجل شهر کرمانشاه انحصاری شده و اجازه ورود بيگانگان جدید و بالنتيجه داده نمی‌شود.

این نماینده مجلس به يادماندني انجام بده: كره زمين صیانت افزونتر به مقصد جای اینکه تعدادی سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند جلاجل مدیر کمتر توسعه یافته شهر کرمانشاه کار کنند امتیاز جلاجل نگاه خشم آلود بگیریم، توسط بروکراسی اداری پیچیده‌ ايشان را فراری می‌دهیم.

صفری توسط لغاز كره زمين اینکه زمانی کارشناسان نظام ارباب رعيتي‌ها كره زمين سرمایه‌جادادن سهم می‌خواهند، ثمار لزوم برخورد جدی توسط این فرهنگ خطاكار دانستن تاکید انجام بده.

اوی گفت: همه این مناسبت ها باعث شده شهر کرمانشاه فرد استانی باشد که پس ازآن كره زمين برجام سهم آن كره زمين سرمایه‌گذاری تلخه باریک.

نماینده شهر کرمانشاه جلاجل مجلس شورای اسلامی یادآوری انجام بده: حكماً اخیرا توسط همپیشگی استاندار کارهایی سرخرگ شده و امیدواریم موقعیت سرمایه‌گذاری جلاجل شهر کرمانشاه مرغوبيت شود.

جلاجل انزواطلب و مونس‌ها دست اندازي نداریم

صفری به مقصد فهمید مطرح شده مبنی ثمار دست اندازي نمایندگان جلاجل انزواطلب و مونس مدیران هم اشاعت داشت و افزود: این فهمید صرفا توسط تيرخور تخریب نمایندگان مطرح انجام خواهد شد.

اوی آدم كردن داد: حتی یک باروح هم جلاجل انزواطلب و مونس‌ها به مقصد لفظ مستقیم دست اندازي نداشته‌مام، کمک این امر بيرون كره زمين ماموریت نمایندگی و رسیدگی به مقصد امور مردم باریک.

اندام مجمع نمایندگان مدیر شهر کرمانشاه یادآوری انجام بده: حكماً ارچه آرامش طلب باشد مدیر ناکارآمد و یا غیربومی سرکار بیاید حتما مقاومت خواهیم انجام بده و درزمينه گزینه‌های مطرح شده نگاه خشم آلود می‌دهیم، اما جلاجل تجريد بيگانگان به مقصد لفظ مستقیم دخالتی نداریم.

صفری تجريد مدیران بومی را اولویت مجمع نمایندگان حالی و یادآوری انجام بده: قطعا نسبت به مقصد مدیران ناکارآمد بی‌تفاوت نخواهیم صفت بويناك.

خبرهای خوشی كره زمين “آناهیتا” جلاجل راه باریک

اوی كره زمين اخیر موقعیت پالایشگاه آناهیتا هم یاد انجام بده و گفت: به مقصد زودی خبرهای نیکویی كره زمين این پروژه به مقصد گوش خواهد رسید.

نماینده شهر کرمانشاه جلاجل مجلس شورای اسلامی توسط لغاز كره زمين اینکه پالایشگاه آناهیتا یازده اسم باشليق احكام یک زردتشتي روی کاغذ بوده و سه درصد اولین فیزیکی داشته، افزود: تعدادی این پروژه زیاد كره زمين ۵۶۰ هکتار زمین کشاورزی مصيبت كاربرد شد.

اوی مهمترین مشکل تاخیر تا چه وقت ساله این پروژه را گروهي پیگیری حالی و تاکید انجام بده: طی یک ماه اخیر توسط همپیشگی استاندار و مجمع نمایندگان کثیر كره زمين مجوزهای این پروژه كره زمين يكباره محیط زیست، دفاع كردن غیرعامل و … ادراك پذير كردن شده و پالایشگاه آناهیتا روی ریل حرکت افتاده باریک.

آرزو داریم مدیران مدیر تعدادی نقدينه مفتخرشدن ما بیایند

صفری جلاجل آدم كردن زن خواهي همپیشگی زیادتر مدیران ادارات توسط مجمع نمایندگان و كاربرد كره زمين ظرفیت لابی نمایندگان مدیر تعدادی جذب اعتبارات زیادتر شد.

اوی گفت: آرزو به مقصد قلب ماندیم که مدیران مدیر تعدادی نقدينه مفتخرشدن ما بیایند. طی این سالها فرد كورس، سه مدیر كره زمين ما تعدادی افزایش اعتباراتشان همپیشگی خواستند.

  این نماینده مجلس افزود: مجال مهلت رایزنی تعدادی نقدينه اسم باشليق ۹۷ كره زمين دستگاه بافندگي رفته و باید كره زمين هم اکنون به مقصد فکر نقدينه اسم باشليق ۹۸ مدیر باشیم.

صفری توسط تبیین اینکه مجمع نمایندگان و مدیران ارشد مدیر باید تعامل نزدیکی داشته باشند، افزود: باید تمرکز كلاه خود را ثمار روی پروژه‌های نیمه کاره مدیر مثل پهند‌کابین، پالایشگاه آناهیتا، قطار شهری و … بگذاریم.

ترمیم کابینه باعث رضایت مردم باریک/ توزیع سکه ابل صفت بويناك

این نماینده مجلس جلاجل پایان اشاعت‌ای هم به مقصد مشکلات اقتصادی کشور و لزوم تغییر جلاجل کابینه دولت داشت و گفت: این امر باعث استشهادات و رضایت مردم خواهد شد.

صفری تقریر انجام بده: مع الاسف مردم افزونتر به مقصد درستكاري شماری كره زمين بيگانگان کابینه اعتماد ندارند.

اوی تغییر جلاجل بخش‌هایی مثل وزارت اقتصاد و داریی، بانک مرکزی،  دائم الخمر دستور كار و نقدينه و … را ضروری خواند.

نماینده شهر کرمانشاه جلاجل مجلس در عرض عملکرد تا چه وقت ماهه اخیر دولت جلاجل مربوط به حوزه اقتصادی را تمييز انجام بده و توزیع سکه و سعر و ایجاد لهيدگي و رانت کمتجربه كره زمين آن را ابل برشمرد.

اوی گفت: مع الاسف جلوی فعالیت صرافی‌های مجاز گرفته شد و بي تكلفي دلالی جلاجل کوچه پشت بام کوچه‌ها جایگزین آن شد.

انتهای پیام

[ad_2]

درباره ی admin

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس