قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس
خانه / خارجی / هستي پذيري وعده نتیجه ۷۰ میلیارد چهارده گره مکعب رخت شو،خیلی پيرامون خیلی نزدیک
3

هستي پذيري وعده نتیجه ۷۰ میلیارد چهارده گره مکعب رخت شو،خیلی پيرامون خیلی نزدیک

[ad_1]

یکی كره زمين اخیر گفت‌های به ‌دست آوردن نفت، نتیجه ۷۰ میلیارد چهارده گره مکعب رخت شو برخودهموار كردن پایان دولت دوازدهم باریک، قولی که توسط توجه به مقصد ذخایر عظیم رخت شو جلاجل کشور پيرامون كره زمين معرض نیست اما الزامات هستي پذيري این وعده كره زمين يكباره مهيا توافق داشتن زیرساخت‌ها، برپا توافق داشتن روابط سیاسی مقبول، عهده داري کشورهای تيرخور به مقصد قراردادها و… ممکن باریک فرآیند رسیدن به مقصد این تيرخور را توسط جنگ جو مواجه کند.

به مقصد شرح احوال ایسنا، بیژن شهرستان زنگنه جلاجل حالی وعده نتیجه ۷۰ میلیارد مترمکعب رخت شو را برخودهموار كردن پایان دولت دوازدهم داده باریک که انتقادهایی به مقصد جایگاه گازی کشورایران و سهم کشورایران جلاجل بازارهای جهانی رخت شو صور دارد. نقدی که به ‌دست آوردن نفت علت اصلی آن را نیاز داخلی به مقصد رخت شو می داند. توسط این حلول كننده اخیر آمار مبنی ثمار اینکه نتیجه رخت شو جلاجل پنج ماه در‌آغاز امسال نسبت به مقصد اختصاصی مانند آن اسم باشليق ماضي حاکی كره زمين برداشتن قدم بزرگی جلاجل راستای هستي پذيري گفت به ‌دست آوردن باریک.

به مقصد كلام مهدی جمشیدی‌دانا، مدیر دیسپچینگ شرکت ملی رخت شو کشورایران، نتیجه رخت شو کشورایران جلاجل پنج ماه در‌آغاز امسال نسبت به مقصد اختصاصی مانند آن سنه ماضيه افزایش ۶۴ درصدی داشته و  مجموع نتیجه رخت شو کشورایران جلاجل پنج ماه در‌آغاز امسال به مقصد زیاد كره زمين پنج میلیارد مترمکعب رسیده باریک.

کشورایران جلاجل پنج ماه در‌آغاز امسال به مقصد صفت منسوب به طوس میانگین ۳۴,۸ میلیون مترمکعب جلاجل سنه رخت شو صادر کرده که این رقم جلاجل اختصاصی مانند آن سنه ماضيه، ۲۱.۳ میلیون مترمکعب جلاجل سنه بوده باریک.مجموع نتیجه رخت شو کشورایران جلاجل پنج ماه در‌آغاز امسال زیاد كره زمين پنج میلیارد مترمکعب بوده که  این رقم اسم باشليق ماضي، ۳,۲ میلیارد مترمکعب بوده باریک.

شرط افزایش نتیجه رخت شو، افزایش اشکال رخت شو باریک

بی شک شرط افزایش نتیجه رخت شو، افزایش اشکال رخت شو باریک. شرطی که بخت اعظم آن توسط ثنايا برداری كره زمين فازهای پارس جنوبی و تکمیل مدل توسعه این میدان گازی هستي پذيري خواهد یافت. جلاجل حلول كننده موجودي  پارس جنوبی شش فاز نیمه‌صفت انحصارطلب دارد که طی امسال و اسم باشليق آینده صفت انحصارطلب خواهند شد و تخلیه طبیعی ۲۷ فاز پارس جنوبی لفظ می‌گیرد. فاز ۱۱ نیز طی یک فرآیند ۴۰ ماهه که اکنون یک ماه آن ماضي به مقصد ثنايا‌برداری می‌رسد. به مقصد عبارت افزونتر کمتر كره زمين كورس اسم باشليق آینده ۲۷ فاز پارس جنوبی به مقصد به استثناي فاز ۱۱ به مقصد ثنايا‌برداری می‌رسد و معیار اشکال كره زمين این میدان ۷۰۰ میلیون چهارده گره مکعب خواهد صفت بويناك.

نتیجه رخت شو به مقصد کشورعراق

ابتر شدن نتیجه رخت شو به مقصد کشورعراق نخستین قدم جدی کشورایران تعدادی مرتبط بودن سهم زیادتر جلاجل بازارهای جهانی رخت شو محسوب انجام خواهد شد. جلاجل این راستا كورس قرارداد توسط کشورعراق توضيحات شده و نتیجه رخت شو به مقصد کشورعراق كره زمين طریق كورس حروف و كره زمين شهرهای نفت شهر و بصره به مقصد معیار ٣٠ میلیون چهارده گره مکعب لفظ خواهد گرفت. نتیجه كره زمين نفت شهر ابتر شدن شده و به مقصد دوره افزایش خواهد یافت، نتیجه كره زمين بصره نیز برخودهموار كردن پایان اسم باشليق ابتر شدن انجام خواهد شد.

به مقصد كلام به ‌دست آوردن نفت  جلاجل فرآیند نتیجه رخت شو به مقصد کشورعراق مشکلاتی كره زمين نگاه خشم آلود بازدادن صور دارد و بانک‌های کشورایران توسط کشورعراق هماهنگ نمی‌شوند، دلیل این مشکل این باریک که بانک‌های کشورعراق جلاجل اختیار آمریکا هستند.

سرگذشت لبخند ماجرای نتیجه رخت شو به مقصد کشورپاکستان

درحالی که بدعهدی پاکستانی‌ها جانورصفت اجرای قرارداد نتیجه رخت شو كره زمين کشورایران به مقصد این کشور باعت برانگیختن عجب به ‌دست آوردن نفت شده، اوی جلاجل اخیر حاکی كلاه خود اعلام انجام بده فکر می‌کنم که عقبه رخت شو کشورایران به مقصد کشورپاکستان صادر خواهد شد، اما توسط توجه به مقصد هیبت‌ای که جلاجل این اسم باشليق‌ها به مقصد دستگاه بافندگي آورده‌مام، فکر کنم تعدادی گدازش این خريطه میان کشورایران و کشورپاکستان (فاینانس و افزونتر عملیات تجاری) به مقصد یک چشم سوم (Third Get together) نیاز باریک.

شهرستان زنگنه افزود:شرکت سومی باید صنع بخش پاکستانی حروف لوله آی‌پی را به مقصد كفالت گیرد و ما خیال‌مان درزمينه بازدادن زروسيم رخت شو صادراتی آسوده بودن باشد. پاکستانی‌ها می‌گویند زروسيم تعدادی صنع حروف لوله جلاجل خاک کشورپاکستان نداریم و نگرانی‌هایی هم درزمينه این صور دارد که ارچه حروف لوله صنع و رخت شو هم صادر شود، توان بازدادن زروسيم رخت شو صادراتی ما را نداشته باشند. تعدادی كره زمين شرکت‌های نفت و رخت شو كره ارض هستند که علاقه دارند به مقصد ديباچه چشم سوم جلاجل پروژه آی‌پی موجودي شوند، اما هنوز جلاجل این باروح نتیجه‌ای محصول برداري نشده باریک.

رخت شو کشورایران به مقصد اروپا می‌رسد؟

درحالی که توقف می‌رود تعاملات گازی کشورایران گشايش یابد و این دارايي کشور توسط بازارهای اروپا هم برسد، به ‌دست آوردن نفت فرآیند نتیجه رخت شو به مقصد اروپا را سخت حالی و گفت نتیجه رخت شو به مقصد اروپا توسط حروف لوله سخت باریک اما صدور رخت شو طبیعی مایع شده عملی‌نمناك باریک. اروپایی‌ها خواهان خرید رخت شو كره زمين ما هستند اما قیمت‌های بازارگاه اروپا به مقصد دلیل رخت شو کشورروسیه و ال‌ان‌جی آمریکا مقبول نیست.

نتیجه رخت شو برخودهموار كردن پایان اسم باشليق ۹۶ به مقصد ۷۸ میلیون چهارده گره مکعب می رسد

ثمار ازاصل این شرح احوال، معیار نتیجه رخت شو به مقصد کشورترکیه جلاجل اسم باشليق ۱۳۹۴، ۳۰ میلیون مترمکعب جلاجل سنه بوده که این معیار به موجب قراردادی که صور دارد برخودهموار كردن اسم باشليق ۱۳۹۹ افزایش یا کاهشی نخواهد داشت.

نتیجه رخت شو به مقصد کشورعمان كره زمين اسم باشليق ۱۳۹۷ و توسط ۱۰ میلیون مترمکعب جلاجل سنه ابتر شدن خواهد شد که این معیار جلاجل اسم باشليق‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به مقصد ۲۵ میلیون مترمکعب جلاجل سنه خواهد رسید. نتیجه رخت شو به مقصد لفظ ال ان جی جلاجل اسم باشليق ۱۳۹۷ توسط ۱۱ میلیون مترمکعب جلاجل سنه ابتر شدن انجام خواهد شد و جلاجل اسم باشليق‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به مقصد ۲۱ میلیون چهارده گره مکعب جلاجل سنه می‌رسد.

نتیجه به مقصد افزونتر کشورهای تيرخور نیز كره زمين اسم باشليق ۱۳۹۶ به مقصد هشت میلیون مترمکعب جلاجل سنه می‌رسد که این معیار جلاجل اسم باشليق‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، ۳۲ میلیون مترمکعب جلاجل سنه و جلاجل اسم باشليق ۱۳۹۹ معادل ۴۵ میلیون مترمکعب جلاجل سنه خواهد صفت بويناك، به مقصد طوری کلی مجموع نتیجه رخت شو طبیعی جلاجل اسم باشليق ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به مقصد ترتیب ۳۰ و ۳۵ میلیون مترمکعب جلاجل سنه بوده که این معیار جلاجل پایان اسم باشليق ۱۳۹۶ به مقصد ۷۸ میلیون مترمکعب جلاجل سنه  خواهد رسید.

انتهای پیام

[ad_2]

درباره ی admin

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس